דלג לתוכן ראשי
עבור לדף הבית
מכרז לביטוח אחריות נושאי משרה ברשויות מקומיות, במועצות דתיות, באיגודי ערים, בחברות עירוניות, בעמותות עירוניות, בועדות לתכנון ובניה, בועדים מקומיים, באגודות שיתופיות, בתאגידי מים וביוב ובגופים נילוים אחרים לשלטון המקומי
החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ מזמינה בזה הצעות מחירים למכרז לביטוח אחריות נושאי משרה וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

את ההצעה החתומה כדין ומסמכים נלווים אחרים כנדרש על פי תנאי המכרז, יש להגיש בתוך מעטפת המכרז כשהיא סגורה ונושאת ציון מכרז פומבי מס' נמ/29/2011, ולהפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) החל מיום ב' 30.5.2011 ועד ליום ב' 6.6.2011 עד לשעה 12:00, בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, ברחוב הארבעה 19, מגדל התיכון, תל אביב, בקומה 6.
מספר מכרז : נמ/29/2011 
תחום מכרז :
מועד הגשה : 06/06/2011 
סטאטוס :
איש קשר : עו"ד אופיר יונתן. טל: 03-6235226 
עלות הרכישה :
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה, בשעות העבודה הרגילות, ברחוב הארבעה 19 תל-אביב, קומה 9, תמורת תשלום סך של 2,000 ש"ח, שלא יוחזרו, לכל מעטפת מכרז.
עיון במכרז :
ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם.
תנאי סף :
רשאיות להשתתף במכרז חברות ביטוח ישראליות, המורשות כחוק לעסוק בענפי הביטוח הנכללים במכרז זה.
הערות :
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
שלח לחבר    הדפס    חזור