יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

פורטל זכויות עובדים


המחלקה לאכיפת זכויות עובדים, הוקמה ע"י החברה למשק וכלכלה בשנת 2012 במטרה לסייע ולוודא שהרשויות המקומיות עומדות בדרישות החוק*.

הרשויות המקומיות כ"מזמינות שירות" מחויבות להקפיד על כך שזכויות עובדי הקבלן בתחומי השמירה והניקיון המועסקים במסגרת התקשרויותיהם, אכן מיושמות כנדרש בחוק. לשם כך וכחלק ממעטפת שירותיה של משכ"ל, המחלקה לאכיפת זכויות עובדים מבצעת, בין היתר, בדיקות שכר מדגמיות תקופתיות ומפעילה מוקד שכר טלפוני למתן מענה ישיר לעובדים. באופן הזה, המחלקה מספקת לרשויות את "מטריית ההגנה" הרחבה ביותר, ומצמצמת את הסיכוי לנקיטת הליכים נגדן והעומדים בראשן הן מצד גורמי האכיפה והן מצד בתי הדין.


*החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה תשע"ב - 2011, אשר נכנס לתוקפו ביום 19 ביוני 2012.

המחלקה לאכיפת זכויות עובדים, הוקמה ע"י החברה למשק וכלכלה בשנת 2012 במטרה לסייע ולוודא שהרשויות המקומיות עומדות בדרישות החוק*.

הרשויות המקומיות כ"מזמינות שירות" מחויבות להקפיד על כך שזכויות עובדי הקבלן בתחומי השמירה והניקיון המועסקים במסגרת התקשרויותיהם, אכן מיושמות כנדרש בחוק. לשם כך וכחלק ממעטפת שירותיה של משכ"ל, המחלקה לאכיפת זכויות עובדים מבצעת, בין היתר, בדיקות שכר מדגמיות תקופתיות ומפעילה מוקד שכר טלפוני למתן מענה ישיר לעובדים. באופן הזה, המחלקה מספקת לרשויות את "מטריית ההגנה" הרחבה ביותר, ומצמצמת את הסיכוי לנקיטת הליכים נגדן והעומדים בראשן הן מצד גורמי האכיפה והן מצד בתי הדין.


*החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה תשע"ב - 2011, אשר נכנס לתוקפו ביום 19 ביוני 2012.

אודות החוק

מטרתו של החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה הינה להגביר ולייעל את אכיפתם של דיני העבודה על-ידי הנהגת הליך מינהלי להטלת עיצום כספי על מעבידים ומזמיני שירות.


החוק קובע, כי בתנאים מסויימים מזמין שירות בתחומי ניקיון, הסעדה או שמירה, אחראי גם לתנאי העסקתם של עובדי קבלן , במידה וזכויותיהם הופרו על ידי חברת כח האדם, חברת הניקיון, חברת השמירה או חברת ההסעדה, באופן שהוא עצמו ייחשב כמי שהפר את תנאיהם ויהא חשוף לעיצום כספי כאילו היה מעסיקם של עובדים אלו באופן ישיר.


המרכיב המרכזי בחוק הוא הוספת האכיפה המנהלית על גבי האכיפה הפלילית. השוני יחול על ידי הנהגת התראות  מנהליות והטלת עיצומים כספיים על מעסיקי כלל העובדים ולא רק על מעסיקי עובדי קבלן ומזמיני שירותים של עובדי קבלן. העיצומים הכספיים יוטלו באופן מדורג: התראה תחילה, עיצום אחרי זה, ורק לבסוף אכיפה פלילית.


עיצומים כספיים יוטלו בגין הפרתן של הוראות חוקי העבודה,  הוראות שבצווי הרחבה בנושא פנסיה והוראות שבהסכמים קיבוציים בדבר שכר מינימום ענפי.


במקרה של מזמין שירות, בתחומי השמירה, האבטחה, הניקיון וההסעדה החוק מאפשר:

 

  • הטלת עיצום כספי על ידי המפקח מטעם משרד העבודה, רווחה והשירותים החברתיים;
  • הגשת תביעה על ידי העובד נגד מזמין השירות במשפט אזרחי
  • הגשת כתב אישום גם כנגד מזמין השירות באותה עבירה בה מואשם הקבלן המעסיק את העובד.

 

במידה ומזמין השירות פועל בהתאם לדרישות החוק ומקפיד לבדוק את עמידת הקבלן בהוראותיו, נזקפת למזמין השירות ההגנה מפני האחריות שהוטלה עליו בחוק כאמור. בנוסף, נקבעה בחוק אחריות פלילית על מנהל של מזמין השירות שאינו מקפיד על הוראות החוק. כמו כן החוק מאפשר הליך של עיצום כספי נגד מנהל כללי בתאגיד שהעסיק עובד והפר הוראה לפי החוק. נקבעה עבירה  פלילית של אחריות מנהל רשות ציבורית שהיא מעסיקה מפרה זכויות וכן נקבעה אחריות פלילית של מנהל מזמין שירות שהוא תאגיד או רשות ציבורית.

 

תחילת החוק - ביום 19.6.2012

מועד עדכון סכומי העיצומים הכספיים - 16.02.2017 (ראו הודעה על עדכון הסכומים שפורסמה בילקוט הפרסומים)

 

קישור להוראות החוק -   https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_608.htm​

תנאי העסקה

רכיבי השכר המובאים בחשבון בחישוב שכר המינימום:

שכר עבודה לעניין חישוב שכר המינימום הוא השכר ברוטו לפני ניכויים (כגון: מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות, חלקו של העובד בקרן השתלמות או בביטוח הפנסיוני וכיו"ב). שכר זה כולל: שכר יסוד או משולב, מתוספות יוקר ומתוספת קבועה המשולמת לעובד עקב עבודתו. הוא אינו מכיל תוספות אשר נקבע בחוק שאסור לכלול אותן, כגון: תוספת משפחה, תוספת ותק, תוספת בשל עבודה במשמרות, פרמיה מדודה, מוסכמת, קבועה או קבוצתית, משכורת י"ג, מענקים על בסיס שנתי והחזר הוצאות, לרבות החזר הוצאות כלכלה, אש"ל ונסיעות שמשלם המעסיק.

 

במשק, שכר מינימום למבוגר החל ממשכורת דצמבר 2017 ששולמה בראשית ינואר 2018:

5,300 ש"ח  שכר חודשי עד 42 שעות שבועיות
29.12 ש"ח שכר שעתי
244.62 ש"ח (ובכל מקרה לא פחות מ-29.12 ש"ח לשעה) שכר יומי-5 ימי עבודה
212 ש"ח (ובכל מקרה לא פחות מ-29.12 ש"ח לשעה) שכר יומי- 6 ימי עבודה

חופשה:

עובדים ששכרם מחושב על בסיס יומי או שעתי יקבלו בגין כל יום חופשה שכר השווה לשכר היומי הממוצע שהשתכרו בשלושת החודשים המלאים, שקדמו ליציאתם לחופשה.

 

הפרשות סוציאליות:

יש להפריש לעובד בהתאם לטבלה להלן:

פיצויים מעסיק עובד  
8.33% 7.50% 7.00% משכורת
8.33% 7.50% 7.00% הבראה
6.00% 7.50% 7.00% שעות נוספות
8.33% 7.50% 7.00% מחלה
  5.00% 5.00% נסיעות

נסיעות:

עובד זכאי להחזר הוצאות נסיעה עבור כל יום שבו השתמש (או עשוי היה להשתמש) בתחבורה (למעט, הסעות מטעם המעסיק) כדי להגיע למקום עבודתו. תקרת החזר הוצאות ליום עבודה לפי צו ההרחבה הינה בסך של 22.6 ₪ ליום. במידה והעובד גר עד 500 מטר ממקום העבודה -המעסיק אינו חייב בתשלום דמי נסיעה.

 

הבראה:

בהתאם לצווי ההרחבה בתחומי האבטחה, השמירה והניקיון, מעסיק יהיה מחויב לשלם לעובד דמי הבראה אשר מספרם ושווים יהיה גבוה מאלה המקובלים במשק (שנה ראשונה 7 ימים בשווי יום הבראה נכון להיום עומד על סך 429 ₪). לעובד שעתי דמי ההבראה ישולמו כל חודש באופן יחסי לפי כמות השעות שעבד.

 

תשלום שעות נוספות:

כאשר עובד המועסק 6 ימים בשבוע עובד מעל 8 שעות עבודה ביום (או 8.6 שעות ביום למי שמועסק 5 ימים בשבוע וביום המקוצר 7.6 שעות), מגיעה לו תמורה בגין שעות נוספות. עובד שעבר יותר מ- 42 שעות רגילות בשבוע גם זכאי לתשלום שעות נוספות.

מותר להעסיק עובד עד 12 שעות ביום (כולל שעות נוספות), ולא יותר מ- 16 שעות נוספות בשבוע או עד  58 שעות בשבוע כולל שעות נוספות (בתקופת הקורונה קיים היתר להעסיק עובד עד 14 שעות ביום 8 פעמים בחודש בכפוף להוראות שבהיתר).

בענף השמירה אין להעסיק עובד מעבר ל- 37 שעות נוספות בשבוע, ומעבר ל- 74 ב- 4 שבועות.
אין להעסיק עובד מעבר ל 15 שעות נוספות בשבוע לעובד המועסק 5 ימים ו - 12 שעות לעובד המועסק 6 ימים.
השעות הנוספות ישולמו לפי: שעתיים ראשונות 125% ולאחר מכן לפי 150%. 

 

תשלום שעות שבת:

ביום המנוחה השבועית יש לשלם לפי תעריף של 150% לשעה. השעות הנוספות ישולמו לפי: שעתיים ראשונות 175% ולאחר מכן לפי 200%. 

 

דמי מחלה:

עובד שמירה זכאי לצבירת ימי מחלה בהתאם לצבירה של 2 ימי מחלה בגין חודש עבודה מלא (עובד רגיל/ניקיון 1.5 ימים בחודש). במסגרת ימי מחלה, יהיה זכאי העובד ל- 50% משכר העבודה הרגיל עובר היום השני והשלישי. החל מהיום הרביעי והלאה יהא זכאי ל- 100% משכר העבודה (בכפוף להצגת אישור מחלה מרופא מטעם קופת החולים אליה משתייך העובד) ובכפוף ליתרת ימי המחלה הלא מנוצלים.

 

חגים:

העובד זכאי ל- 9 ימי חג בשנה (פעמיים בראש השנה, כיפור, פעמיים בסוכות, פעמיים בפסח, יום העצמאות ושבועות) . עובדים שאינם יהודים ניתנת להם אפשרות הבחירה לעניין תשלום ימי החג עפ"י דתם (עד 9 ימים).

 

הלנת שכר:

על שכרו של העובד להיות משולם לו עד ה-9 לחודש העוקב לשכר המשולם. בנוסף, מעסיק חייב להעביר את הסכומים שניכה לפנסיה ולקה"ל ואת החלק שלו, לא יאוחר מ- 21 ימים מהיום האחרון שהשכר אמור להיות משולם.

 

קורס:

ככל ועובד עובר קורס הכשרה/השתלמות מקצועית (לרבות מטווח) לפני שהתחיל לעבוד או בזמן שכבר עבד, יהא זכאי לתשלום עבור ימי ההכשרה. אין לנכות את עלות הקורס/ריענון משכרו הרגיל של העובד (למעט מקרים שהותרו בפסיקה).

סוציאליות

העברת הפרשות בזמן:

המעסיק חייב להעביר את הסכומים שניכה לפנסיה ולקה"ל ואת החלק שלו, לא יאוחר מ- 21 ימים מהיום האחרון שהשכר אמור להיות משולם.


פנסיה:

ע"פ חוק- כל עובד שעומד בתנאים שבחוק זכאי להפרשות לביטוח פנסיוני. בנוסף, המעסיק מחויב להפריש סכומים מסוימים לקרן פיצויי פיטורים של העובד/ת. בענף השמירה והניקיון, הכספים שמופרשים לפיצויים שייכים לעובד גם אם פוטר וגם אם התפטר.


שעות לילה:

משמרת בשעות הלילה היא משמרת שלפחות שעתיים מתוכה הן בין השעות 22:00 ל-06:00. במשמרת לילה הזכאות לתשלום שעות נוספות היא בתום 7 שעות עבודה. ככל והעובד מועסק במשמרות לא ניתן להעסיקו בלילה יותר משבוע אחד מתוך שלושה שבועות.


פיצויים:

עובד שפוטר או התפטר מעבודתו, ואף עובד שמעסיקו נפטר, עשויים להיות זכאים לפיצויי פיטורים עם סיום עבודתם.


תשלום בגין עבודה בחג:

על עבודה בימי חג חלות הוראות עבודה במנוחה השבועית. עבור יהודי, ימי חג הם מועדי ישראל, ועבור עובד שאינו יהודי ימי חג הם מועדי ישראל או חגי דתו, לפי בחירת העובד. יודגש, כי יש לשלם לעובדים עבור עבודתם בחג תוספת של לפחות 50% משכרם.


תמורת חגים:

עובד שעתי שלא עבד בחג, זכאי (בכפוף לתנאים שבצווי ההרחבה) לתשלום תמורת החג בגובה ממוצע השתכרות היומי בשלושה חודשים שקדמו לחג. אולם בהתאם למכרז השמירה של משכ"ל (ובניקיון החל ממכרז 2017) יש לשלם לעובד בגין 9 ימי חג בשנה ללא כל תנאי.


תמורת חגים במכרזי משכ"ל:

כל עובד שעתי שלא עבד בחג זכאי לתשלום תמורת 9 ימי חג בשנה (2 ראש השנה,1 יום כיפור, 2 סוכות, 2 פסח, 1 יום העצמאות, 1 שבועות).


תנאי סוציאליים בנוסף לשכר:

חל איסור לשלם תנאים סוציאליים מתוך השכר הבסיסי (כל התוספות ולרבות: נסיעות, הבראה, חופשה מחלה, חגים וכו') הינם בנוסף לשכר היסוד המוזכר לעיל ולא חלק ממנו.


קרן השתלמות:

קבלן שירותים בתחום הניקיון חייב להפריש כספים עבור קרן השתלמות לעובדי הניקיון שהוא מעסיק מהיום הראשון. כמו כן, עובדים המועסקים בחברות שמירה ואבטחה זכאים לקרן השתלמות אחרי חודשיים רטרואקטיבית מהיום הראשון.


מכתב שחרור לקופות:

על המעסיק למסור לעובד מכתב המופנה לחברה המנהלת את קופת הגמל או את הביטוח הפנסיוני שלו, אשר מודיע האם כספי הפיצויים שהופקדו מועברים לטובת העובד, או שהוא מבקש לקבלם חזרה (במידה והעסקתו הסתיימה בנסיבות שאינן מזכות בפיצויים).

נלוות שכר

הבראה:

בהתאם לצווי ההרחבה בתחומי האבטחה, השמירה והניקיון, מעסיק יהיה מחויב לשלם לעובד דמי הבראה אשר מספרם ושוויים יהיה גבוה מאלה המקובלים במשק (שנה ראשונה 7 ימים בשווי יום הבראה נכון להיום עומד על סך 421 ₪). לעובד שעתי דמי ההבראה ישולמו כל חודש באופן יחסי לפי כמות השעות שעבד.


חופשה:

עובדים זכאים לחופשה שנתית בתשלום בהתאם לוותק שצברו במקום עבודתם על פי הטבלאות הקיימות בחוק. עם זאת, אסור למעסיק לדרוש מהעובד לצאת לחופשה שנתית על חשבון ימי חופשה שטרם צבר.


נסיעות:

עובד זכאי להחזר הוצאות נסיעה עבור כל יום שבו השתמש (או עשוי היה להשתמש) בתחבורה (למעט, הסעות מטעם המעסיק) כדי להגיע למקום עבודתו. תקרת החזר הוצאות ליום עבודה לפי צו ההרחבה הינה בסך של 22.6 ₪ ליום.


ימי אבל:

עובדים בני כל הדתות זכאים לתשלום שכר מלא במידה ונעדרו מהעבודה בשל ימי אבל על קרוב משפחה מדרגה ראשונה. אצל עובד קבלן המועסק במגזר הציבורי, הזכאות מותנית בצבירת וותק של 3 חודשי עבודה לפחות במקום העבודה. ימי אבל מהווים שכר לכל דבר ועניין ויש להפריש בגינם הפרשות סוציאליות.


מחלה:

במסגרת ימי מחלה, יהיה זכאי העובד ל- 50% משכר העבודה הרגיל עובר היום השני והשלישי. החל מהיום הרביעי והלאה יהא זכאי ל- 100% משכר העבודה (בכפוף להצגת אישור מחלה מרופא מטעם קופת החולים אליה משתייך העובד).


מתנת חג:

חובה לשלם לעובדי ניקיון, שמירה ואבטחה במגזר הפרטי שי כספי לחג בסך 212.50 ₪. השי יינתן לעובד המועסק במשרה מלאה או שעבד לפחות 186 שעות בחודש בממוצע בשלושת החודשים שקדמו לחג (במידה והועסק בהיקף נמוך יותר בשלושת החודשים שקדמו לחג, יקבל שי בסכום יחסי להיקף משרתו).


יום בחירות:

יום הבחירות לכנסת הוא יום שבתון שבו אין חובה לעבוד, ולא מנוכה על כך יום חופש - מי שעובד ביום בחירות עשוי להיות זכאי לשכר בגובה 200%, או לשכר רגיל ויום חופש במועד אחר.


פדיון חופשה:

אם נותרה לזכות עובד המפסיק את עבודתו יתרת חופשה שלא נוצלה, חובה לפדותה - לשלם לעובד את ערכה.


צבירת חופשה:

על המעסיק לצבור לעובדים ימי חופשה לפי הטבלאות שבחוק. לעובד לא יכולה להיות צבירת ימי חופשה של מעל שנתיים - בפועל האחריות שימי החופשה ינוצלו היא של המעסיק.


צבירת מחלה לעובדי שמירה:

עובדי שמירה ואבטחה ועובדי קבלן במגזר הפרטי, יצברו 2 ימי מחלה לכל חודש עבודה, כלומר 24 ימי מחלה בשנה. עובדים אלה זכאים לצבור לכל היותר 130 ימי מחלה. עובדי קבלן במגזר הציבורי יצברו ע"פ הקבוע בחוק או בהסכם הקיבוצי שחל (אם חל) במקום העבודה שבו הם מועסקים - לפי הגבוה מביניהם.


צבירת מחלה לעובדי ניקיון:

עובד ניקיון, צבירה של 1.5 ימים בחודש ועד 90 ימים.


תשלום במנוחה שבועית:

ביום שבת יש לשלם לפי תעריף של 150% לשעה.

תנאים נוספים ומיסוי

גמר חשבון:

סיום יחסי עובד מעביד, את כל הזכויות יש לשלם לעובד עם תשלום המשכורת האחרונה (במידה והעובד פוטר, פיצויי פיטורים יש לשלם מיד במועד בו הפיטורים נכנסו לתוקף ולא יאוחר מ-30 יום לאחר מכן, שאם לא כן הם יישאו פיצויי הלנה מהיום שהפיטורים נכנסו לתוקף ועד למועד התשלום בפועל).

 

ביטוח לאומי:

מנגנון ממשלתי המגן על אזרחי המדינה במישור הכלכלי - מדובר בתשלום חובה שמנוכה משכרו של העובד.

 

קורס:

ככל ועובד עובר קורס הכשרה/השתלמות מקצועית (לרבות מטווח) לפני שהתחיל לעבוד או בזמן שכבר עבד ולא קיבל שכר עבורו, יהא זכאי לתשלום עבור ימי ההכשרה. אין לנכות את עלות הקורס/רענון משכרו של העובד.

 

ניכויים:

למעסיק אסור לנכות משכרו של עובד ניכויים שלא הותרו במפורש בדין. מותר לנכות: פנסיה, קה"ל, ביטוח לאומי, מס הכנסה, דמי חבר בארגון מקצועי (עד 0.95%), ודמי טיפול ארגוני (עד 0.8%). כמו כן, ניתן להוריד הלוואות שניתנו ועיקולים במגבלות מסוימות.

 

ותק:

צבירת וותק מקצועי יכולה במקרים רבים להוות קריטריון אשר מתוקפו נגזרות לעובד זכויות שונות אצל המעסיק.

 

תלושי שכר:

תלוש שכר צריך להימסר לעובדים עד היום התשיעי שלאחר המועד שבו צריך המעסיק לשלם להם את השכר (גם אם המעסיק שילם את השכר במועד מאוחר יותר).

 

מס הכנסה:

הכנסה חייבת במס (כלומר, הכנסתו של עובד לאחר ניכויים, קיזוזים ופטורים) מחולקת לשכבות, כאשר על כל שכבה מוטל מס בשיעור שונה. שכבות אלו הן מדרגות המס. שיעורי מדרגות המס מתעדכנים ומשתנים משנה לשנה.

 

טופס 161:

טופס דיווח על יחסי עובד מעביד המפרט בין היתר את כספי פיצויי הפיטורים שנצברו בקופות השונות של העובד לרבות מענקים וכספי השלמת פיצויים (ככל שהעובד זכאי להם).

 

הכשרה:

המעביד לא יכול לנכות את עלות ההכשרה משכר העובד.

 

מכתב פיטורין:

מעסיק שמחליט לפטר עובד צריך למסור לו מכתב פיטורין שיכלול בתוכו הודעה מוקדמת לפיטורין, כלומר, הודעה באיזה תאריך יכנסו הפיטורים לתוקף. קבלת מכתב פיטורין הינה זכות של העובד, ובלעדיו העובד עשוי להיפגע בקבלת דמי אבטלה.

 

מכתב סיום עבודה:

מטרתו הרשמית של מכתב סיום עבודה היא ליידע את המעסיק על עזיבתכם הצפויה כדי שייערך בהתאם. במכתב יש לציין מספר פרטים טכניים אשר יהפכו את ההתפטרות לרשמית לרבות, מועד סיום העבודה.

המחלקה במספרים

מוקד
7,288

פניות מטופלות

החזר תשלום
18,170,483 ש"ח

החזר לעובדים

דוחות
6,073

דו"חות בקרה

יכול לעניין אותך גם

תשובה לכל שאלה

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ.

כאשר ההתקשרות של הקבלן מול הרשות המקומית מסתיימת, והעובד מבקש להישאר לעבוד באותו מקום אצל הקבלן החדש, על הקבלן הקודם/היוצא לפדות את יתרת  ימי החופשה ולשחרר את הקופות שנצברו לטובת העובד (פיצויים, פנסיה וקה"ל). כאשר העובד נקלט אצל המעסיק החדש (הקבלן החדש שזכה במכרז), עליו להציג תלוש אחרון מחברה קודמת לקבלן הנוכחי ולציין בפניו את מספר השנים שהוא מועסק באותו מקום עבודה. המעסיק החדש מחויב לצבור את ימי החופשה וההבראה בהתאם לוותק של העובד באותו מקום עבודה, וכן להעביר את יתרת ימי המחלה שלא נוצלו על ידי העובד. חובת העובד היא לתת למעסיק החדש את כל המידע הנכון והמדויק לגבי הוותק שלו באותו מקום עבודה, ולספק לו את כל האסמכתאות הנדרשות להוכחת הוותק. במידה ועובד נתקל בבעיה בעניין זה מול המעסיק החדש, באפשרותו לפנות למוקד התלונות של היחידה.

ישנה הבחנה בהתאם להגדרת העובד (מועסק 6 או 5 ימים בשבוע).
השעות יחושבו בהתאם לאמור להלן:

1. שעות נוספות ברמה היומית יחושבו באופן הבא:
• בהתאם לסעיף 16 לחוק שעות עבודה ומנוחה, מעל 8.6 שעות עבודה ביום יש לשלם שעות נוספות לעובד המועסק חמישה ימים בשבוע ו 8 שעות לעובד המועסק שישה ימים בשבוע, בהתאם לפירוט הבא: שעתיים ראשונות 125%, מהשעה השלישית ומעלה 150%.
• לפי סעיף ההגדרות (הגדרת משמרת לילה) בחוק שעות עבודה ומנוחה, משמרת שמתוכה שעתיים לפחות הן בתחום השעות 22:00-6:00, הינה מוגדרת כמשמרת לילה ולכן כל שעה מעבר ל-7 שעות תשולם כשעה נוספת (שעתיים ראשונות 125%, מהשעה השלישית ומעלה 150%).
• בהתאם לסעיף 2(ב) לחוק שעות עבודה ומנוחה, בערב חג/יום לפני יום המנוחה, מעבר ל-7 שעות עבודה יש לשלם שעות נוספות, בהתאם לפרוט הבא: שעתיים ראשונות 125%, מהשעה השלישית ומעלה 150%.

2. שעות נוספות ברמה השבועית יחושבו באופן הבא:
• בהתאם לצו הרחבה לקיצור שבוע העבודה, מעל 42 שעות שבועיות יש לשלם שעות נוספות לפי הפרוט הבא: שעתיים ראשונות 125%, מהשעה השלישית ומעלה 150%.
• היום המקוצר - במידה ועובד עובד כל יום 8.6 שעות ומגיע למעל 42 שעות שבועיות, המעסיק יקבע יום מקוצר. באותו יום יחושבו השעות הנוספות אחרי 7.6 שעות יומיות (כלומר אחרי 42 שעות שבועיות). בהנחה שהיום המקוצר נקבע לעובד 5 ימים ליום חמישי, השעות הנוספות השבועיות מתאחדות עם השעות הנוספות היומיות.

3. שעות נוספות בימי מנוחה:
• חישוב כניסה ויציאה של שבת/חג הינו לפי השעות בלוח העברי.
• בהתאם לסעיף 17 לחוק שעות עבודה ומנוחה, ביום שבת יש לשלם גמול של מנוחה שבועית בשיעור של 50% לשעה, מעל התעריף (קרי 150%). בעניין זה חשוב לציין כי ככל והשעות ביום המנוחה השבועי הן שעות שנכללות במסגרת ה- 42 שעות שבועיות, שהרי על ה- 100% הראשונים שמשולמים לעובד חלים כל הכללים של צבירות והפרשות כמו על שעה ראשונה, ועל הגמול הנוסף (50%) חלים הכללים שחלים על השעות הנוספות.
• ביום המנוחה מעל 8.6 שעות עבודה ביום יש לשלם שעות נוספות לעובד המועסק חמישה ימים בשבוע ו - 8 שעות לעובד המועסק שישה ימים בשבוע, בהתאם לפרוט הבא: שעתיים ראשונות 175% ומהשעה השלישית ומעלה 200%.
• יש לשים לב שאם ביום המנוחה העובד עבר את מכסת 42 השעות השבועיות, שהרי הוא זכאי לשעות נוספות שבועיות במנוחה השבועית, כאשר שעתיים ראשונות מחושבות לפי 175% , וכל שעה נוספת ומעלה לפי 200%.

בהתאם לצווי ההרחבה ולחוזה משכ"ל, עובד יהיה זכאי לתשלום מלא בעבור 9 ימי חג.
ימי חג הינם: 2 ראש השנה, 1 יום כיפור, 2 סוכות, 2 פסח, 1 עצמאות, 1 שבועות ויום שבתון.
עובדים בני דת אחרת יהיו זכאים לתשלום ימי חגם, אך לא יותר מ-9 ימים בשנה.

• מתן מענה מקצועי ומקיף בהתאם להוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה.

• הפעלה וניהול מוקד תלונות עובדים.

• יישום וביצוע בקרות שכר שוטפות כנדרש בחוק (ואף מעבר), באמצעות בודקי שכר מוסמכים.

• אכיפת תיקון ההפרות על הקבלנים המעסיקים במסגרת ההתקשרויות.

• בדיקת הצעות מחיר, לבחינת רווחיות הקבלנים במסגרת המכרזים שמפרסמת החברה.

כ-5500 תלונות נפתחו מיום הקמת היחידה (זאת בנוסף לשיחות נכנסות רבות שבסופו של דבר לא מסתיימות בפתיחת תלונה).

במסגרת הטיפול בתלונות אלה, הוחזר לעובדים סך של כ- 5,500,000 ₪.

• כ - 3500 ביקורות שכר.

• במסגרתן הביקורות, הוחזר לעובדים סך של כ- 9,000,000 ₪.

מכוח החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, ומכוח החוזים שמנהלת החברה למשק וכלכלה.

היחידה אוכפת רשימה סגורה של חוקים המופיעים בתוספת השלישית לחוק הגברת האכיפה, וכן בהוראות חוזיות כגון הצגת מספר הטלפון בתלוש או אכיפת העסקה רציפה.

עובדים בענפי השמירה והניקיון המועסקים על ידי קבלנים, שהם זכיינים מכוח מכרז שמפורסם ע"י החברה למשק וכלכלה.

היחידה מבצעת ביקורת ואכיפה בכ-600 חוזים בענפי השמירה והניקיון.

בהתאם לאמור בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה ובהתאם לדין, לרבות צווי ההרחבה לענפי השמירה והניקיון.
בנוסף, בהתאם להסכם שנחתם בין האוצר לשלטון המקומי נבדק גם "רצף העסקה" בקיץ ובחגים.

המחלקה פועלת רק במסגרת התקשרויות הנערכות במסגרת מכרזיה של החברה למשק וכלכלה בענפי השמירה והניקיון.

באופן כללי, לכל עובד במשק יש את הזכות להנות מהפקדות מעסיק לפנסיית חובה:

 "עובד יהיה זכאי לביטוח פנסיוני ולביצוע הפרשות על-פי צו זה... מיד בתום 6 חודשים מתחילת העבודה (להלן: "תקופת ההמתנה"). עובד שיתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה זכאי לביצוע ההפרשות החל ביום הראשון לעבודתו; ההפרשות יבוצעו לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס - המועד המוקדם מבניהם, רטרואקטיבית ליום תחילת עבודתו אצל המעסיק ולא תחול לגביו תקופת ההמתנה האמורה".

לכן לאור הוראות צו ההרחבה הרי שעובד יהיה זכאי לביצוע ההפרשות בתום שישה חודשים, קרי, חלה חובה על המעסיק להפריש עבור העובד לפנסיה לאחר שישה חודשים ממועד תחילת עבודתו של העובד במקום העבודה בין אם העובד עבד במהלך כל השישה חודשים ובין אם לאו.

בענפי השמירה והניקיון, ישנם צווי הרחבה שיש בהם הוראה מיטיבה (כלומר מועדפת יותר מכלל עובדי המשק), לעניין הפרשות לפנסיה ולפיצויים. בהתאם לאותם צווים קמה לעובד שמירה או ניקיון הזכות לקבלת הפרשות לפנסיה (ולפיצויים באופן מלא), החל מחודש העסקה הראשון. על העובד חלה החובה למסור למעסיק מידע לגבי הקופה שבה הוא מעוניין לבצע את ההפרות, והמעסיק יפתח את הקופה בהתאם לבקשת העובד החל מתלוש השכר הראשון. במידה והעובד לא ימסור את המידע, המעסיק יהיה מחויב לבצע את ההפרשה לקופת "ברירת מחדל" בהתאם להנחיות האוצר.

חוק חופשה שנתית וחוק דמי מחלה הנם "דיני מגן". לכן, עובדים אינם רשאים לוותר על ימי חופשתם ו/או ימי מחלתם, גם לא להעבירם לעובד אחר, לרבות בשל הצורך לעבור ניתוח או בשל קושי כלכלי. יחד עם זאת, אם עובד צבר יותר ימי חופשה ו/או לימי מחלה ממה שקבוע בחוק (מכוח הסכם אישי עם המעסיק), יהיה רשאי לוותר על ימים אלה ולהעבירם לעובד אחר בהודעה למעסיק.

החוק לא אוסר על עובד לעבוד במקום עבודתו בתקופה בה המציא למעסיק אישור מחלה.

חוק דמי מחלה קובע, כי עובד זכאי לתשלום דמי מחלה, אם נעדר מעבודתו עקב מחלה. תקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה) קובעות, בין היתר, כי עובד המבקש לקבל דמי מחלה, ימציא תעודת מחלה למעסיקו.

אם כך, גם אם המציא העובד אישור מחלה למעסיק והחליט לחזור לעבודה לפני שהסתיימה התקופה המפורטת בתעודת המחלה, יהיה העובד זכאי לתשלום שכרו הרגיל, קרי, העובד לא יהיה זכאי לכפל תשלום, שכר ודמי מחלה. כמו כן, מעסיק אינו חייב בתשלום דמי מחלה לעובד שנעדר מעבודתו, והציג אישור רפואי, אך באותה תקופה עבד במקום אחר.

כן, בהתאם לצווי ההרחבה בענף הניקיון, עובד ניקיון זכאי לקה"ל החל מהיום הראשון להעסקתו, ועליו למסור למעסיק את שם הקופה שבה הוא מעוניין לבצע את ההפקדות. עובד שמירה זכאי להפרשות לקרן השתלמות תוך חודשיים מיום תחילת העסקתו, וזאת רטרואקטיבית החל מתחילת העסקתו.

מידע נוסף לשימושך