יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

רציפות תפקודית ובטחון תעסוקתי למאבטחי מוסדות החינוך


מדי יום מוצבים ברחבי הארץ  כ- 5,000 מאבטחים בשירותי אבטחה ושמירה במוסדות החינוך. מאבטחים אלו מועסקים ישירות על ידי קבלני שירותים כעובדים שעתיים. אלו מוצבים במוסדות החינוך במהלך שנת הלימודים, בימי הלימוד וכחלק אינטגרלי מפעילות החינוכית בבתי הספר.

 למעשה הרשויות המקומיות הן בהגדרה "מזמינות שירות" ואינן המעסיקות הישירות של המאבטחים. על כן, נוצר מצב שבמועדי חופשות החגים במהלך שנת הלימודים ובחודשי הקיץ, הצטמצם היקף משרתם של מאבטחי המוס"ח, עד כדי מצב שבו לא היה מנוס אלא להפסיק את עבודתם ולהגדירם "כמפוטרי קיץ", מצב אשר הביא לפגיעה משמעותית בביטחונם הכלכלי של המאבטחים וחיזק את מעמדם כעובדים מוחלשים.

כמענה לכך ובמטרה למנוע את פיטוריהם של מאבטחי מוסדות החינוך במהלך חודשי הקיץ (יולי ואוגוסט), נחתם ביום ה-17.07.2016 הסכם תקציבי בדבר יישום ההסכמות ל"העסקה רציפה" בחודשי הקיץ, בו נקבע כי הרשויות המקומיות בתיאום עם קבלני השירות תידרשנה לשמור על תנאי השכר של המאבטחים בחודשי הקיץ, כך שיחולו עליהם כל תנאי חוזה ההתקשרות בין הרשות לקבלני השירות לרבות כל התנאים הקבועים בהסכמים הקיבוציים ובצווי ההרחבה, שכר והפרשות סוציאליות.

שנה לאחר מכן, הורחב ההסכם התקציבי וכלל העסקה רציפה גם בימי חופשות החגים.

רצף העסקה - הלכה למעשה

בהתאם להסכמות אלו, הוחלט כי שכר המאבטחים בחודשי הקיץ יחושב לפי ממוצע שעות האבטחה שבוצעו ותוקצבו בפועל, בעשרת חודשי הלימודים שקדמו לחודשי הקיץ (ספטמבר-יוני). ואילו לגבי חופשות החגים הוגדרה מכסה של 19.8 ימים מלאים ו- 4 ערבי חג, בהם יש להציב את המאבטחים.

עוד סוכם כי בימי חופשות החגים והקיץ יוצבו המאבטחים במשימות אבטחה שונות, כדוגמת אבטחת קייטנות, אבטחת מוסדות ציבור, אבטחת אירועים ופארקים. בדגש על כך כי שעות האבטחה יותאמו לצרכי הרשות ואופי המשימות.

הרשויות המקומיות נדרשות לבצע פיקוח ובקרה על יישום ההסכמות באמצעות מנגנוני בקרת זכויות עובדים, כדוגמת המחלקה לאכיפה ובקרת זכויות עובדים של החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי.

יצוין כי אחת לשנה, נערכת ביקורת חיצונית, באמצעות משטרת ישראל, על ביצוע ההסכמות בפועל, הן במישור הכספי הכולל  דגימת תלושי שכר ובדיקתם והן במישור הפרוצדורלי הכולל בקרה על הימצאות סעיפים המגדירים את רציפות העסקתם של המאבטחים בחוזי ההתקשרות שנחתמים בין הרשות המזמינה לקבלנים.

אז איך זה עובד?

יישום ההסכם בפועל הוא מורכב ומצריך היערכות מקדימה, כמו גם שיתוף פעולה מלא בין נציגי הרשות המזמינה, קבלני השירות והעובדים עצמם.

מבדיקת תלונות העובדים המתקבלות במוקד החברה למשק וכלכלה לאורך שנים עולה כי קיימת מגמת עליה באחוז הפניות ותלונות העובדים המוגשות בנושא רצף העסקה, כאשר בשנת 2022 עמד שיעור הפניות בנושא זה על 24% מסך הפניות.

עוד עולה כי התלונה השכיחה בנושא רצף העסקה הינה "אי קבלת תשלום שכר לפי זכאות". חשוב לציין כי תלונות מסוג זה הן מורכבות, בעיקר בשל העובדה כי בשונה מתלונות אחרות המתקבלות במוקד השכר, אשר לגביהן קיים מענה חד ערכי בחקיקה ותקנות שכר וכיוצ"ב, במקרה של רצף העסקה נדרש לקיים בירור מעמיק ובחינה של העובדות בשטח:

בין השאלות שנדרש להתייחס אליהן - האם הרשות המקומית הקצתה משימות ברצף העסקה? האם הקבלן שיבץ את העובדים בהתאם לזכאותם? וכן, האם העובד התייצב למשימות כנדרש?

יובהר כי במקרה שבו עובד לא התייצב למשימות, אין הוא זכאי לקבלת תשלום. ואילו במקרה שבו לרשות המזמינה לא הקצתה משימות היא נדרשת להשלים את השעות לעובדים.

מניסיון שצברנו במהלך השנים עולה כי קיימת חשיבות מכרעת לניהול נכון של התהליך ובכלל זה: קיום ישיבת תיאום ציפיות מקדימה והקצאת משימות אבטחה ושיבץ המאבטחים למשימות לפי זכאותם (על ידי הקבלן).

במקרה של היעדרויות או אי התייצבות של עובדים למשימות, נדרש הקבלן לקבל אסמכתאות בגין מחלה, מילואים, ובמקרים של בקשה לחופשה או סירוב לעבודה- יש לדרוש הצהרה בכתב על סירוב או יציאה לחופשה.

אנו בחברה למשק וכלכלה עמלים כל העת לטובת לקוחותינו, עובדי הרשויות המקומיות, ובכללם הקב"טים ומנהלי הביטחון, בהתאם לשינויים ולתמורות החלים בתחום.

אנו סבורים כי הון אנושי ומקצועי הוא נדבך מרכזי בעצם פעילותנו. תפיסה זו מתבטאת הלכה למעשה באמצעות קיום בקרות שטח, ואכיפת זכויות עובדים בשילוב עם מערכות טכנולוגיות מתקדמות. כל אלו ועוד הם חלק מסוד ההצלחה למתן שירותי ניהול ופיקוח, לשביעות רצון לקוחותינו.

 

הידעתם!?

  • בשנת 2022 הוחזרו לעובדי הרשויות המקומיות בישראל 402 אלף ₪ במסגרת תלונות ו-614 אלף ₪ במסגרת בקרות שוטפות
  • ההחזר הממוצע לעובד בתלונות שנמצאו מוצדקות עמד בשנת 2022 על 1604 ₪ (הנתונים מתייחסים למכרז לשירותי אבטחה בלבד).
  • במסגרת הביקורת שעורכת משכ"ל, הוחזרו לעובדים מעל 19 מיליון ₪ (הנתונים מתייחסים לשנים 2022-2013).

 

נמצאו הפרות – 52%

לא נמצאו הפרות – 24%

פניות כלליות – 24%

יכול לעניין אותך גם