יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מידעון המחלקה לאכיפה ובקרת זכויות עובדים - גיליון 1


האם השעות שבהן שוהה עובד במקום העבודה מוגדרות כשעות עבודה המזכות עבור עבודה בשעות נוספות - ע"ע 38154-03/20:

הערעור: המדובר בחברת העוסקת במתן שירותי גרירה המערערת על החלטת בית הדין האזורי לחייבה בתשלום בגין כל השעות בהן שהה העובד במקום העבודה, זאת היות ולא עלה בידי בית הדין להבחין בין שעות העבודה לשעות בהן לא נדרש העובד לעבודה.

הדרישה: זכאותו של עובד לתמורה בגין שעות שהייה במקום העבודה, כאשר אין הוא נדרש לעבודתו הרגילה.

פסק הדין בערעור: לאור הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, נקבעו בפסיקה מבחנים לפיהם: "לא די בעצם דרישת המעסיק מהעובד לנכוח במקום העבודה כדי להגדיר את כל שעות שהייתו כשעות עבודה, ואף לא די בהפקת תועלת כלשהי על ידי המעסיק מעצם שהותו של העובד במקום העבודה, אלא יש לבחון אם אכן בוצעה "עבודה" על ידי העובד במהלך השעות שבמחלוקת, בהתאם למאפייניו של מקום העבודה ומהות המשרה בה הוא מועסק. בית הדין קובע, כי נראה בנסיבות המקרה שבמרבית שעות הנוכחות של העובד במקום העבודה הוא לא נדרש לעבוד, והיה רשאי לעשות, גם אם בתחומי מקום העבודה, ככל העולה על רוחו, אולם, אין אפשרות להבחין בין השעות שבהן כאמור רשאי העובד היה לעשות ככל העולה על רוחו לבין השעות שבהן נדרש לעמוד לרשות העבודה. משכך, נפסק כי, בנסיבות של עמימות עובדתית ניתן להסיק מהוראות סעיף 26ב לחוק הגנת השכר כי מכסת השעות הנוספות המזכה בגמול שעות נוספות מתוך סך כל שעות השהייה, הנה 60 שעות חודשיות.

 

שינויים בתנאי העסקה - סע"ש 20189-05/16:

התביעה: הוגשה ע"י העובד שעם תחילת עבודתו עבד בהיקף משרה מלאה. בשלב מסוים פנה למעסיקה בבקשה לעבור לעבודה בחצי משרה. המעסיקה אישרה את בקשת העובד וציינה כי לא תוכל להבטיח את חזרתו למשרה מלאה. לאחר מספר שנים, ביקש העובד להגדיל את היקף המשרה, ומשכך הגדילה המעסיקה את היקף משרתו ל- 75%, כאשר הבהירה לו כי בתום תקופה יחזור להעסקה בהיקף של חצי משרה.

האישום: העובד טוען שהמעסיקה הפלתה אותו לרעה לעומת עובדים חדשים ובפרט עובדי קבלן שנקלטו בהיקף משרה של 100%, וכן לעומת עובדים ממחלקות אחרות שהיקף משרתם גדל ממשרה חלקית למשרה מלאה.

פסק הדין: בית הדין קבע, כי העובד לא הוכיח את זכאותו להגדלת המשרה. כמו כן הבהיר כי לא יתערב בשיקול דעתו של המעסיק ולא ישים את שיקול דעתו תחת זה של המעסיק כל עוד החלטתו מצויה במתחם הסבירות ולא נפל פגם מסוג הפגמים המצדיקים התערבות בהחלטה מנהלית שמעצם טיבה היא חלק מהפררוגטיבה הניהולית של המעסיק.