יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מידעון המחלקה לאכיפה ובקרת זכויות עובדים - גיליון 12


קנס פלילי בסך 100,000 ₪ לחברה שסיפקה שירותי ניקיון ואבטחה ללא רישיון כחוק:

בחקירה של האגף לאכיפה פלילית במינהל ההסדרה והאכיפה הוגש כתב אישום נגד קבלן שירות לביצוע עבודות ניקיון ואבטחה שפעל ללא רישיון, בניגוד לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם.

על החברה נגזר קנס בסך 47,000 ₪, ועל מנהל החברה הוטל הקנס המקסימלי של נושא משרה בסך 50,000 ₪. בנוסף הוא נדרש לחתום על התחייבות להימנע מביצוע העבירות בהן הורשעו למשך 3 שנים.

על פי חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם, קבלן כוח אדם או קבלן המספק שירותי שמירה ו/או ניקיון מחויב בקבלת רישיון ממינהל ההסדרה והאכיפה. קבלת הרישיון מותנת בבדיקת הרקע ואופן ההתנהלות של החברה ומנהליה או העוסק המורשה ובהפקדת ערובה וכן מאפשרת למשרד לפקח על עבודת הקבלן, ובכך לשמור על עובדיו. החוק גם מאפשר למשרד להגן על העובדים במקרה שהחברה תכריז על חדלות פירעון, ולא תוכל לשלם את שכרם.

בנוסף נקבע בחוק עונש פלילי הן על קבלן כוח אדם ו/או כל קבלן שירות המספק שירותים הקבועים בחוק ללא רישיון ובנוסף - על מזמין שירות, שהשתמש בשירותיו של קבלן הפועל ללא רישיון ועליו האחריות המשפטית לוודא שהקבלן נושא ברישיון על פי חוק. אחריות זו של מזמין השירות נועדה להוות דרך נוספת לשמירה על זכויות עובדים.

 

נחתם הסכם קיבוצי כללי בענף הניקיון:

איגוד האבטחה, הניקיון והטיפול הסיעודי בהסתדרות וארגון חברות הניקיון בישראל חתמו על הסכם קיבוצי כללי שכולל בין היתר עדכוני שכר, שי מוגדל לחג וסבסוד ארוחות לעובדים.

ההסכם יחול על כל המעסיקים בענף הניקיון בישראל החברים כיום בארגון חברות הניקיון או יצטרפו כחברים לארגון במהלך תוקפו של ההסכם. תוקף ההסכם מותנה במתן צו הרחבה ופרסומו ברשומות.

לפי ההסכם, עובד במשרה מלאה יהיה זכאי לשכר חודשי מינימלי של 6,552 שקל או 22% מעל שכר המינימום כפי שיתעדכן מעת לעת - לפי הגבוה מבין השניים. שכרו של עובד במשרה חלקית יחושב באופן יחסי לחלקיות משרתו.

עובד בשכר יהיה זכאי לתעריף שעתי מינימלי של 36 שקל או 22% מעל שכר המינימום במשק כפי שיתעדכן מעת לעת - לפי הגבוה מבין השניים. שכרו של עובד במשרה חלקית יחושב באופן יחסי לחלקיות משרתו.

עובד מקצועי (למשל מפעיל רכב לניקוי וטיאוט רחובות) במשרה מלאה יהיה זכאי לשכר חודשי מינימלי של 7,098 שקל או 32% מעל שכר המינימום במשק. עובד מקצועי בשכר יהיה זכאי לתעריף שעתי מינימלי של 39 שקל, או 32% מעל שכר המינימום השעתי.

מפקח ניקיון (ממונה ישיר על עובדי ניקיון אחרים) במשרה מלאה יהיה זכאי לשכר חודשי מינימלי של 7,644 שקל, או 42% מעל שכר המינימום. מפקח ניקיון בשכר יהיה זכאי לתעריף שעתי מינימלי של 42 שקל, או 42% מעל שכר המינימום השעתי.

כמו כן, נקבע שתוספת הוותק תשולם כחלק משכר המינימום הענפי, בשיעור של 2%, וזאת במקום התוספת הקיימת שנקבעה בשיעור מקסימלי של 46 אגורות לשעת עבודה.

הוסכם גם כי גובה השי לחג יעודכן ויעמוד על 250 שקל לעובד (לכל חג).

במקומות עבודה בהם עובדי מזמין השירות זכאים לסבסוד ארוחות, עובדי ניקיון המבצעים עבודתם בפועל באותו מקום עבודה - יהיו זכאים להסדר סבסוד ארוחות באותו האופן ובאותם סכומים ותנאים שמקבלים עובדי מזמין השירות, לרבות כרטיסים הניתנים לרכישת מזון.

הובהר, כי גם צבירת ימי המחלה של העובד תהיה לפי הוותק במקום העבודה או אצל מזמין השירות או אצל המעסיק, לפי הגבוה מבניהם.

סירובו של עובד/ת לעבוד בשעות נוספות:

בחוק לא נקבעה הוראה המחייבת עבודה ב"שעות נוספות". חובה זו, ככל וקיימת, מעוגנת בהסכמים קיבוציים, צווי הרחבה, הסכמים אישיים או נוהג במקום העבודה.

כלומר, על-פי הסכמים קיבוציים שונים חלה על העובדים החובה לעבוד בשעות נוספות אם צורכי העבודה מחייבים זאת, ויש ליישם זאת במסגרת החוק וההיתר הכללי להעסקה בשעות נוספות.

אותו הדין יחול גם על עובדים שהסכם העבודה האישי שלהם או הנוהג במקום עבודתם מחייבים אותם לעבוד בשעות נוספות.

יחד עם זאת, ככל ולא חל על מקום העבודה הסכם קיבוצי, צו הרחבה, הסכם אישי או נוהג המחייבים עבודה בשעות נוספות, המעסיק אינו רשאי לדרוש מעובד/ת, שבמהלך כל תקופת עבודתם לא עבדו בשעות נוספות, לעבוד בשעות כאמור, גם אם צורכי העבודה השתנו והללו מחייבים עבודה של שעות נוספות.

דרישת מעסיק מעובד/ת לעבוד בשעות נוספות כאמור מהווה, למעשה, שינוי חד צדדי של הסכם העבודה, ומאפשר לעובד/ת שלא להסכים לכך.

_________________________

מידע כללי...

המחלקה לאכיפה ובקרת זכויות עובדים של החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, מבצעת הליכי ביקורת ואכיפה מקיפים לצורך עמידתן של הרשויות המקומיות בהוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב 2011.

לעתים המחלקה נתקלת במקרים בהם קבלנים לא עומדים בהוראות החוק, ומשכך, נשקפת חשיפה לרשויות בהתאם להוראות הדין.

כפועל יוצא מזה, פועלת המחלקה מול הקבלנים עד למיצוי הביקורת במגוון אפיקים לרבות באמצעות הטלת סנקציות, הקפדה על תשלום מלוא שכרם וזכויותיהם של העובדים ומזעור החשיפה של הרשויות כאמור.

 

נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה במוקד הטלפוני 03-5046070 או 5544*

או במייל moked@malab.co.il

שעות פעילות המחלקה: א'-ה' 8:30-16:30

יכול לעניין אותך גם