יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מידעון המחלקה לאכיפה ובקרת זכויות עובדים - גיליון 15


עדכון סכומים לעיצום כספי - החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2011

ביום 8.2.22 פורסמה ברשומות הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי לפי חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, במסגרתו מוסמך מפקח עבודה בכיר להטיל עיצום כספי על מעסיק בשל הפרת חוקי העבודה המנויים בתוספת השנייה לחוק. 
החוק קובע שלוש דרגות של עיצומים המוטלים בהתאמה להפרה שבוצעה. במסגרת ההודעה עודכנו סכומי העיצום הכספי כמפורט להלן:
 
דרגה 1 - בגין הפרה של אחת ההוראות המנויות בחלק א' לתוספת השנייה לחוק - 5,220 ₪ (במקום 5,100 ₪).
 
דרגה 2 - בגין הפרה של אחת ההוראות המנויות בחלק ב' לתוספת השנייה לחוק - 20,890 ₪ (במקום 20,400 ₪).
 
דרגה 3 - בגין הפרה של אחת ההוראות המנויות בחלק ג' לתוספת השנייה לחוק - 36,560 ₪ (במקום 35,700 ₪).

_________________________________________________________

דמי מחלה לעובד/ת החולים בקורונה

סעיף 1 לחוק דמי מחלה, התשל"ו 1976 מגדיר מחלה כ - "אי כושרו הזמני או הקבוע של העובד לבצע עבודתו, הנובע, על פי ממצאים רפואיים, ממצב בריאות לקוי".
אין בחוק הגדרה מהו מצב בריאותי לקוי ואין קביעה לתנאים או דרישות, דוגמת הסיבה או הגורם למצב הבריאותי הלקוי כתנאי לזכאות.
מכאן, שעובד זכאי בכל מצב בריאותי לקוי, למעט המקרים הקבועים בסעיף 11 לחוק, לתשלום דמי מחלה, בכפוף לשאר התנאים הקבועים בחוק 
.
כלומר, עובד החולה בקורונה יהא זכאי לתשלום דמי מחלה מאת המעסיק ולא לדמי בידוד,  זאת בכפוף לכך שצבורים לרשותו ימי מחלה. תשלום ימי מחלה יבוצע כדלהלן:
  • יום היעדרות ראשון - לא יהא זכאי לתשלום. 

  • בגין הימים השני והשלישי - דמי המחלה יהיו בשיעור 50% משכר יום רגיל.

  • מהיום הרביעי להעדרו ואילך ישולם לעובד תשלום מלוא דמי מחלה, בשיעור 100% משכר יום רגיל. 

כל זאת, ככל ולא חל במקום העבודה הסכם קיבוצי, צו הרחבה, הסכם אישי או נוהג מחייב אשר קובעים אופן תשלום אחר המיטיב עם העובד.

_________________________________________________________

 

טענתו של עובד התקבלה לכך שתלושי השכר שנמסרו לו מהמעסיק אינם משקפים את עבודתו בפועל (ד"מ 53284-02-17)

בית הדין לעבודה בתל אביב קיבל את טענתו של עובד לפיה תלושי השכר אינם משקפים את עבודתו בפועל, וחייב את המעסיק לשלם לעובד הפרשי שכר.

העובד הגיש את התביעה כ-4 שנים לאחר סיום יחסי העבודה בין הצדדים, אולם בית הדין הבהיר ששיהוי זה אינו שולל את חובת החברה לשמור מסמכים של העובדים לכל הפחות בתקופת ההתיישנות.

במקרה הנוכחי אישר מנהל החברה שאין ברשותו חוזה עבודה או טופס הודעה לעובד, והוסיף שהחברה אינה נוהגת לשמור מסמכים של "עובד שעובד חמישה, שמונה חודשים - אין לנו את כל הניירת, לא שומרים. אם עבד כמה שנים יש לכל עובד תיק אצלנו עם כל המסמכים".
מעבר לכך, לא נטען שמסמכים אלה נערכו מעולם, ונוצר הרושם לפיו הסיכומים על תנאי השכר עם העובד נעשו בעל פה.

החברה אף לא עמדה בחובתה מכוח הגנת השכר ולא הציגה רישומי נוכחות כלשהם של העובד, ואף אישרה שמספר ימי העבודה הנקוב בתלושי השכר אינו תואם בהכרח את ימי עבודתו של העובד בפועל, בשל הצורך לשמור על דיווח ימים מינימלי.

בשל הנסיבות הללו, הועבר נטל ההוכחה אל החברה לסתור את טענת העובד לפיה תלושי השכר שהונפקו לו אינם משקפים נאמנה את שעות עבודתו בפועל.

מאחר שהחברה לא הצליחה להוכיח זאת, היא חויבה להשלים לעובד את הפער בשכרו היומי, נוסף על הפרשי פיצויי פיטורים, פנסיה, דמי חופשה ודמי חגים.

_________________________________________________________

מידע כללי... 

המחלקה לאכיפה ובקרת זכויות עובדים של החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, מבצעת הליכי ביקורת ואכיפה מקיפים לצורך עמידתן של הרשויות המקומיות בהוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב 2011.

לעתים המחלקה נתקלת במקרים בהם קבלנים לא עומדים בהוראות החוק, ומשכך, נשקפת חשיפה לרשויות בהתאם להוראות הדין.

כפועל יוצא מזה, פועלת המחלקה מול הקבלנים עד למיצוי הביקורת במגוון אפיקים לרבות באמצעות הטלת סנקציות, הקפדה על תשלום מלוא שכרם וזכויותיהם של העובדים ומזעור החשיפה של הרשויות כאמור.

 

 

נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה במוקד הטלפוני 03-5046070 או 5544*

או במייל moked@malab.co.il

 

שעות פעילות המחלקה: א'-ה' 8:30-16:30

יכול לעניין אותך גם