יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מידעון המחלקה לאכיפה ובקרת זכויות עובדים - גיליון 4


 

  1. כתבי אישום הוגשו כנגד מזמיני שירות, הנושאים אף הם באחריות פלילית:

מנהל תחום תיאום אכיפה פלילית במינהל הסדרה ואכיפה: "עובדי קבלן נמנים על עובדים המשתייכים לאוכלוסיות מוחלשות, ולכן המחוקק הציב שתי שכבות הגנה עליהם: ראשית, המעסיק שלהם מחויב בקבלת רישיון בהתאם לתנאים המפורטים בחוק ושנית, הטלת אחריות מזמין שירות על המעסיק בפועל, שאף הוא חשוף לכתב אישום פלילי ולעונשים הקבועים בחוק. זאת, בכדי להבטיח שיקבלו את הזכויות המגיעות להם על פי חוקי העבודה. חברות או אנשים/עסקים המזמינים שירותי כח אדם, אבטחה וניקיון נדרשים לבדוק באתר של משרד העבודה האם הקבלן עמו הן מתקשרות הנו בעל רישיון בתוקף, על מנת לפעול על פי החוק ולהימנע מפתיחה בחקירה פלילית כנגדם שבסופה ייתכנו סנקציות פליליות".

 

התובעת הראשית במשרד העבודה: "המסלול הפלילי נועד לתת למשטר הרישוי ביחס לחברות כוח האדם ולשירותים מסוימים במסגרת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, את ההגנה לה הוא זקוק. זאת, כדי לשמור על זכויות עובדים בתחומים בהם העובדים זקוקים להגנה ובמסגרת צורת העסקה בה המחוקק בחר להעניק הגנות ומנגנון פיקוח. הן העיסוק ללא רישוי והן ההתקשרות עם גורם שאינו מורשה בהתאם לחוק נקבעו כעבירות פליליות ללא אפשרות לסנקציות מנהליות. המחוקק נתן לנו סמכות ואנחנו ננקוט בהליכים ונטען לענישה הולמת כדי לוודא שלא יעקפו את משטר הרישוי ושמי שמתעלם מהוראות החוק לא ייצא נשכר מכך. גם הפועלים ללא רישיון וגם מי שמתקשר איתם צריכים לדעת  שהם חשופים להליכים פליליים כנגדם ואנו נפעל במסגרת סמכויותינו על מנת שייתנו את הדין אם לא יקפידו על קיום הוראות החוק".

 

  1. פיטורים של עובד אשר נקרא למילואים עם תחילת עבודתו אצל המעסיק:

כאשר עובד ומעסיק מסכימים על מועד תחילת עבודה, קרי מועד תחילת קיום יחסי עובד ומעסיק, שירות מילואים אינו משנה ו/או דוחה את מועד זה. גם אם העובד לא עבד בפועל במקום העבודה, אף לא יום אחד, חל איסור לפטרו על-פי הוראות חוק חיילים משוחררים.

 

סעיף 41א. לחוק חיילים משוחררים מגדיר את האיסור לפטר עובד לאור קריאתו לשירות מילואים, וכן בתקופה של שלושים ימים לאחר תום שירות המילואים:

"לא יפטר בעל מפעל עובד בשל שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים, לרבות בשל תדירותו או משכו... ואם פיטרו - בטלים הפיטורים" [(סעיף 41א.(א1)]; וכן -

"לא יפטר בעל מפעל עובד בתקופת היותו בשירות מילואים אלא בהיתר מאת ועדת התעסוקה ולעניין שירות מילואים העולה על יומיים רצופים, לא יפטרו בלא היתר, כאמור, גם בתקופה של שלושים ימים לאחר תום שירות המילואים..." [(סעיף 42א.(ב)].

 

בהתאם להוראות החוק, חל איסור על פיטורי עובד במסגרת תקופת שירותו במילואים ואם יצא העובד לשירות מילואים העולה על יומיים רצופים, הרי שחל איסור לפטרו במשך 30 ימים מתום שירות המילואים. זאת ועוד, ככל ולא התקבל היתר לפיטוריו מוועדת התעסוקה, זכאי העובד לתגמולי מילואים בגין תקופת שירותו (בהתאם לחוק הביטוח הלאומי), וכן לשכר שסוכם עמו לתקופה נוספת של לפחות שלושים ימים.

בתום תקופה זו, וככל שלא ניתן היתר למעסיק לפיטורי העובד, ישקול המעסיק את פיטוריו, יערוך לו שימוע כדין, בטרם החלטתו.

 

  1. תשלום לעובד בגין זמן נסיעה לעבודה וממנה:

ע"פ חוק, אין חובה לשלם לעובד עבור זמן נסיעה לעבודה וממנה.

זאת ועוד, אין חובה להגדיר את זמן נסיעתו של עובד למקום עבודתו כשעות עבודה שבגינן יש לשלם שכר, גם אם מקום מגוריו של העובד רחוק ממקום עבודתו.

"שעות עבודה" מוגדרות בחוק שעות עבודה ומנוחה - "הזמן שבו עומד העובד לרשות העבודה", קרי, השעות שבהן העובד לא חופשי לעשות כרצונו.

 

בזמן שעובד נמצא בדרכו לעבודה או ממנה, הוא אינו עומד לרשות המעסיק, ולכן לא תהא לו הזכות לתשלום שכר או כל תשלום אחר עבור זמן הנסיעה לעבודה וממנה, אלא אם יוכיח כי עבד בזמן הנסיעה.

יחד עם זאת, ככל וחלים על הצדדים הסכם קיבוצי, הסכם אישי, צו הרחבה או נוהג הקובעים הוראה אחרת לעניין נסיעות, תחול זכאותו של העובד לעניין זה.

 

  1. זכאות עובדים להחזר הוצאות נסיעה:

כל עובד הזקוק לתחבורה על מנת להגיע למקום העבודה, זכאי לקבל ממעסיקו השתתפות במימון הוצאות הנסיעה לעבודה וממנה. זאת בהתאם לצו הרחבה החל על כל העובדים במשק, למעט מקרים מיוחדים.

 

בהתאם לפסיקה, עובדים זכאים להחזר הוצאות נסיעה אם הם זקוקים לתחבורה ציבורית על מנת להגיע למקום עבודתם, והם מתגורר במרחק של 500 מטר לפחות ממקום העבודה. במקרים מיוחדים גם עובדים שמקום מגוריהם קרוב יותר למקום העבודה, עשויים להיות זכאים להחזר הוצאות נסיעה. לדוגמא: עובדים שיש להם מוגבלות בניידות.

 

יובהר, כי עובדים זכאים להחזר הוצאות נסיעה גם אם לא קיימת בפועל תחבורה ציבורית ממקום מגוריהם למקום העבודה, ואף אם העובדים לא עושים בפועל שימוש בתחבורה הציבורית על מנת לנסוע למקום העבודה או ממנו.

 

יחד עם זאת, ישנם עובדים שאינם זכאים להחזר הוצאות נסיעה:

  • עובדים שמעסיקם מעמיד לרשותם הסעה למקום העבודה, אינם זכאים להחזר הוצאות נסיעה.
  • עובדים שצו ההרחבה לא חל עליהם:
  • עובדים הזכאים להחזר הוצאות נסיעות בתנאים טובים יותר, לפי הסכם קיבוצי החל על עובדים המועסקים באותו מגזר, או לפי הסכם העבודה האישי.
  • עובדים עם מוגבלות המועסקים במפעל מוגן.

 

 

מידע כללי...

המחלקה לאכיפה ובקרת זכויות עובדים של החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, מבצעת הליכי ביקורת ואכיפה מקיפים לצורך עמידתן של הרשויות המקומיות בהוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב 2011.

לעתים המחלקה נתקלת במקרים בהם קבלנים לא עומדים בהוראות החוק, ומשכך, נשקפת חשיפה לרשויות בהתאם להוראות הדין.

כפועל יוצא מזה, פועלת המחלקה מול הקבלנים עד למיצוי הביקורת במגוון אפיקים לרבות באמצעות הטלת סנקציות, הקפדה על תשלום מלוא שכרם וזכויותיהם של העובדים ומזעור החשיפה של הרשויות כאמור.

 

נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה במוקד הטלפוני 03-5046070 או 5544*

או במייל moked@malab.co.il

 

שעות פעילות המחלקה: א'-ה' 8:30-16:30

יכול לעניין אותך גם