יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מידעון המחלקה לאכיפה ובקרת זכויות עובדים - גיליון 7


1. תשלום עבור זמן הנסיעה לעובד שהסיע עובדים נוספים למקום העבודה:

העובד עבד בחברה כאיש מכירות החל מתאריך 1.9.2011 ועד לתאריך 23.11.2016. בתחילת עבודתו עבד העובד בסניף בירושלים, מקום מגוריו. בחודש ספטמבר 2013 נסגר הסניף בירושלים והפעילות הועברה לסניף יבנה. לאור המעבר והארכת זמן הנסיעה, העמידה החברה לרשות העובדים שהתגוררו בירושלים רכב שאיתו הגיעו לעבודה וחזרו ממנה והיא נשאה בכל הוצאותיו. ברוב המקרים העובד היה זה שנהג ברכב, אסף את יתר העובדים מנקודות איסוף בהתאם למקום מגוריהם, ובסוף יום העבודה נאלץ לעתים להמתין לעובדים הנוסעים עמו עד שיסיימו את עבודתם ופיזר אותם בבתיהם או בנקודות שהוסכמו מול החברה - העובד תבע לחייב את החברה בתשלום שכר עבודה עבור שעות הנסיעה שלו לעבודה וממנה.

 

חוק שעות עבודה ומנוחה קובע בסעיף 1 כי "שעות עבודה" פירושו הזמן שבו עומד העובד לרשות העבודה.

 

בפסיקה נקבע, כי לצורך בחינת הזכאות לתשלום עבור שעות שהעובד טוען שיש לראות בהן שעות עבודה, יש לבחון את כלל הנסיבות:

  • התועלת שצומחת למעסיק מהשעות הנדונות.
  • תפקידו של העובד.
  • מחויבותו לביצוע העבודה הנדונה אל מול בחירה שעמדה בפניו.

מבחנים נוספים שצוינו בפסיקה נוגעים למגבלות החלות על העובד במהלך השעות שמחלוקת והאם היה חופשי לעשות כרצונו.

 

נוסף על כך, יש לבחון אם אכן בוצעה "עבודה" על ידי העובד במהלך השעות שבמחלוקת, בהתאם למאפייניו של מקום העבודה ומהות המשרה בה הוא מועסק. בחינה זו אינה בחינה טכנית אלא מהותית ונעשית על פי מכלול נסיבות המקרה, הן מהיבט מקום העבודה והן מנקודת המבט של העובד עצמו.

 

בית הדין הגיע למסקנה, כי בנסיבות המקרה זמן הנסיעה של העובד לעבודה, אף שהתארך כתוצאה מאיסוף עובדים אחרים, אינו שווה לזמן עבודה המזכה את העובד בשכר, וזאת מאחר והוכח כי הנסיעה הקבוצתית נבעה אך ורק מבחירה של העובדים, ללא כל מעורבות של החברה בקבלת ההחלטה. החברה לא התערבה בשאלה מי מבין העובדים יהיה הנהג ברכב שסיפקה לעובדים, ולא נטען כי החברה דרשה מהתובע לעשות כן, או שהדבר יעשה על ידי עובד מסוים או אחד העובדים בלבד. כמו כן, לא הוכחה כל תועלת לחברה מהנסיעה הקבוצתית של העובדים, והחברה אף שילמה לכל העובדים דמי נסיעות.

 

2. המעסיק חויב בקנס עונשי בגובה כמיליון שקל בשל הפרת זכויות עובדים:

קנס עונשי בסך כמיליון שקל הוטל לאחרונה על חברת ניקיון בעקבות הפרת זכויות של ארבעה עובדים - כך דיווח משרד העבודה והרווחה.

במסגרת הסדר טיעון, הוטל באופן אישי על מנהל החברה קנס בסך 40,000 שקל, וקנס נוסף בסך 116,800 שקל יוטל עליו במקרה בו הוא שוב יפר את זכויות עובדי החברה במהלך השלוש השנים הקרובות.

בעקבות חקירה של האגף לאכיפה פלילית במינהל הסדרה ואכיפה, נמצא שהחברה והמנהל העומד בראשה ביצעו במשך מספר חודשים הפרות של חוקי עבודה סוציאליים: אי תשלום שכר מינימום לעובדים, ניכוי כספים מתלושי שכר העובדים ואי העברתם ליעדם, וכן אי תשלום פדיון ימי חופשה. בנוסף לעבירות הללו, החברה פעלה כקבלן שירותי ניקיון ללא רישיון קבלן, בניגוד לחוק העסקת עובדים על ידי קבלן כוח אדם.

                                   

3. בעת חילופי מעסיקים יתרת ימי המחלה שצברו העובדים בתקופת עבודתם אצל המעסיק הראשון עוברת למעסיק השני:

בחוק דמי מחלה [סעיף 4 (א)] נקבע כי: "תקופת הזכאות לדמי מחלה לא תעלה על תקופה מצטברת של יום וחצי לכל חודש עבודה מלא שהעובד עבד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה".

במקרה של חילופי מעסיקים, לדוג': עובד כוח אדם שנקלט אצל המעסיק בפועל או במקרה בו מעסיק קנה חברה ועובדי החברה שנקנתה ממשיכים לעבוד אצל המעסיק החדש, הרי שימי המחלה שצברו העובדים אצל המעסיק הראשון אינם נמחקים אלא עומדים לזכותם עם היעדרותם עקב מצב בריאותי לקוי לאחר קליטתם אצל המעסיק החדש.

מדובר בזכות המוקנית על-פי דין, בהתאם לחוק דמי מחלה - זכות קוגנטית, שאינה ניתנת להתניה על-ידי המעסיק החדש (פס"ד: "אוריאל אראל נגד ארקו-ענבר תעשיות בע"מ"). קרי, המעסיק החדש אינו רשאי להגיע להסכמה עם העובדים על מחיקת ימי המחלה שנצברו לזכותם בתקופת עבודתם אצל המעסיק הראשון, וכל עוד ימשיכו העובדים לעבוד באותו מקום עבודה הרי שימי המחלה שנצברו כאמור עומדים לזכותם.

 

מידע כללי...

המחלקה לאכיפה ובקרת זכויות עובדים של החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, מבצעת הליכי ביקורת ואכיפה מקיפים לצורך עמידתן של הרשויות המקומיות בהוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב 2011.

לעתים המחלקה נתקלת במקרים בהם קבלנים לא עומדים בהוראות החוק, ומשכך, נשקפת חשיפה לרשויות בהתאם להוראות הדין.

כפועל יוצא מזה, פועלת המחלקה מול הקבלנים עד למיצוי הביקורת במגוון אפיקים לרבות באמצעות הטלת סנקציות, הקפדה על תשלום מלוא שכרם וזכויותיהם של העובדים ומזעור החשיפה של הרשויות כאמור.

 

נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה במוקד הטלפוני 03-5046070 או 5544*

או במייל moked@malab.co.il

 

שעות פעילות המחלקה: א'-ה' 8:30-16:30

יכול לעניין אותך גם