יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

המכרז עבור הצעות מחירים לאספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב, סככות, מגרשי מיני פיץ', מגרשי קטרגל, מגרשי כדורסל ומשטחים לבלימת הולם, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

משטחי פעילות מים
מתקני משחק לגנים ציבוריים ומוסדות חינוך
ריהוט רחוב
סככות
מתקני כושר לגנים ציבוריים
מגרשים למשחקי כדור
משטחים לבלימת הולם
מתקני ספורט למשחקי כדור

הערות

עיון במסמכי המכרז ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 6, החל מיום שני ה- 12.7.2021, בין השעות 09:00 ל- 16:00.

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 03-6235208.

משרדי החברה סגורים ביום חמישי ה- 8.7.2021 ועד יום ראשון 11.7.2021 (כולל) משרדי החברה סגורים ביום חמישי ה- 8.7.2021 ועד יום ראשון 11.7.2021 (כולל), על כן במועדים אלה לא ניתן לעיין או לרכוש את מסמכי המכרז.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' מיכל גלזר בדוא"ל: michalg@mashcal.co.il או בפקס מס': 03-5624432. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום שלישי ה- 20.7.2021. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 03-6235208. שאלות הבהרה שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל, החברה תהיה רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל.

הגשת הצעות את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מש/20/2021, יש להפקיד במסירה אישית [לא לשלוח בדואר] מיום שלישי ה- 10.8.2021 ועד ליום רביעי ה- 11.8.2021 עד לשעה 12:00 בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה "מגדל התיכון" רחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

מיכל גלזר
מנהלת תהליכי מכרזים | תחום פיתוח תשתיות ואחזקה
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

פרק 1 - מי שסיפק והתקין בתקופה שמיום 1.1.2018 ועד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה, מערכות מים בשני (2) משטחי פעילות מים לפחות בהיקף כספי שלא יפחת מסך של 500,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לכל משטח פעילות מים, כקבלן ראשי או כקבלן משנה. מובהר בזאת, כי נדרשת הן אספקה והן התקנה של מערכות המים במשטחי הפעילות ויש להציג משטחים שהתקנתם הושלמה במהלך התקופה שמיום 1.1.2018 ועד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז כאמור. לעניין סעיף זה "משטח פעילות מים" הינו משטח שבו המשתמש עומד ומשחק בין סילוני מים (ג'טים) כאשר המים שבמשטח אינם עומדים אלא מנוקזים באופן שוטף. בהיקף הכספי – יש לכלול רק את העלות של מערכות המים, ואת האספקה וההתקנה שלהן ואין לכלול את עלות התשתיות.

פרק 2 קטגוריה א' עד 1,000,000 ₪ לא כולל מע"מ- למשתתף "הכנסות מאספקת מתקני משחק", כהגדרתו של מונח זה בהצהרת המשתתף ואישור רו"ח, בסך של 3,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לפחות, בשנים 2019 ו- 2020 (במצטבר).

פרק 2 קטגוריה א' עד 1,000,000 ₪ לא כולל מע"מ- בעל תקן 9001-2015 ISO תקף בתחום מתקני משחק.

פרק 2 קטגוריה א' עד 1,000,000 ₪ לא כולל מע"מ- בעל היתר תקף ממכון התקנים הישראלי לסימון מוצרים לפי תקן ישראלי ת"י 1498 חלקים 1, 2, 4, 5, 6.

פרק 2 קטגוריה א' עד 1,000,000 ₪ לא כולל מע"מ- בעל היתר תקף ממכון התקנים הישראלי לסימון מוצרים לפי תקן ישראלי ת"י 1498 חלק 7 או בעל היתר התעדה תקף לביצוע תחזוקת מתקני משחקים לפי תקן ישראלי ת"י 1498 חלק 7.

פרק 2 קטגוריה ב' מעל 1,000,000 ₪ לא כולל מע"מ- למשתתף "הכנסות מאספקת מתקני משחק", כהגדרתו של מונח זה בהצהרת המשתתף ואישור רו"ח, בסך של 60,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לפחות, בשנים 2018, 2019 ו- 2020 (במצטבר).

פרק 2 קטגוריה ב' מעל 1,000,000 ₪ לא כולל מע"מ- בעל תקן 9001-2015 ISO תקף בתחום מתקני משחק.

פרק 2 קטגוריה ב' מעל 1,000,000 ₪ לא כולל מע"מ- בעל היתר תקף ממכון התקנים הישראלי לסימון מוצרים לפי תקן ישראלי ת"י 1498 חלקים 1, 2, 4, 5, 6

פרק 2 קטגוריה ב' מעל 1,000,000 ₪ לא כולל מע"מ- בעל היתר תקף ממכון התקנים הישראלי לסימון מוצרים לפי תקן ישראלי ת"י 1498 חלק 7 או בעל היתר התעדה תקף לביצוע תחזוקת מתקני משחקים לפי תקן ישראלי ת"י 1498 חלק 7.

פרק 3 ריהוט רחוב - למשתתף "הכנסות מאספקת ריהוט רחוב", כהגדרתו של מונח זה בהצהרת המשתתף ואישור רו"ח, בסך של 500,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לפחות, בשנים 2019 ו- 2020 (במצטבר).

פרק 3 ריהוט רחוב - בעל תקן 9001-2015 ISO תקף.

פרק 4 סככות - למשתתף "הכנסות מייצור ואספקת סככות", כהגדרתו של מונח זה בהצהרת המשתתף ואישור רו"ח , בסך של 1,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לפחות, בשנים 2019 ו- 2020 (במצטבר).

פרק 4 סככות - בעל תקן תקן 9001-2015 ISO תקף.

פרק 5 מתקני כושר לגנים ציבוריים - למשתתף "הכנסות מאספקת מתקני כושר", כהגדרתו של מונח זה בהצהרת המשתתף ואישור רו"ח בסך של 750,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לפחות, בשנים 2019 ו- 2020 (במצטבר).

פרק 5 מתקני כושר לגנים ציבוריים - בעל תקן 9001-2015 ISO תקף.

פרק 5 מתקני כושר לגנים ציבוריים - בעל היתר תקף ממכון התקנים הישראלי לסימון מוצרים לפי תקן ישראלי ת"י 1497 חלק 1 (מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה), שאליו מצורפת רשימת דגמים הכוללת לפחות 15 דגמים שונים.

פרק 6 מגרשים למשחקי כדור - למשתתף "הכנסות מאספקת מגרשי מיני פיץ' ו/או מגרשי קטרגל ו/או מגרשי כדורסל", כהגדרתו של מונח זה בהצהרת המשתתף ואישור רו"ח בסך של 1,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לפחות, בשנים 2019 ו- 2020 (במצטבר).

פרק 6 מגרשים למשחקי כדור - בעל תקן 9001-2015 ISO תקף.

פרק 7 משטחים לבלימת הולם - למשתתף "הכנסות מאספקת משטחים לבלימת הולם", כהגדרתו של מונח זה בהצהרת המשתתף ואישור רו"ח בסך של 2,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לפחות, בשנים 2019 ו- 2020 (במצטבר).

פרק 7 משטחים לבלימת הולם - מי שהתקין בעצמו (ולא באמצעות קבלן משנה מטעמו) משטחי דשא מלאכותי או משטחי גומי יצוק ב- 10 אתרי משחקים שאושרו כי הינם עומדים בדרישות תקן ישראלי ת"י 1498 חלק 1.

פרק 7 משטחים לבלימת הולם - בעל תקן 9001-2015 ISO תקף.

פרק 7 משטחים לבלימת הולם - בעל היתר תקף ממכון התקנים הישראלי לסימון מוצרים לפי תקן ישראלי ת"י 1498 חלק 1 הכולל דגם של דשא מלאכותי ו/או גומי יצוק עבור כיסוי פני אתר מתקני משחקים.

פרק 8 מתקני ספורט למשחקי כדור - למשתתף "הכנסות מאספקת מתקני כדורסל ו/או שערי קט-רגל/כדור יד", כהגדרתו של מונח זה בהצהרת המשתתף ואישור רו"ח בסך של 500,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לפחות, בשנים 2019 ו- 2020 (במצטבר).

פרק 8 מתקני ספורט למשחקי כדור - למשתתף תקן 9001-2015 ISO תקף.

פרק 8 מתקני ספורט למשחקי כדור - הינו בעל היתר תקף ממכון התקנים הישראלי לסימון מוצרים לפי תקן ישראלי ת"י 5515 חלק 1.

בנוסף, על המשתתפים בכל הפרקים – 1. המשתתף בעל רשיון תקף או רשיון זמני תקף או היתר זמני תקף, על שמו, לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968, וזאת בהתייחס למקום אשר בו מתנהלת עיקר הפעילות העסקית של המשתתף בתחום מושא כל אחד מהפרקים, שאליהם מוגשת ע"י המשתתף הצעה או שהמשתתף בעל אישור מאת הרשות המקומית, לפיו הוא (המשתתף) אינו מחויב להחזיק ברישיון על פי חוק רישיון עסקים תשכ"ח 1968, וזאת בהתייחס למקום אשר בו מתנהלת עיקר הפעילות העסקית שלו בתחום מושא כל אחד מהפרקים, שאליהם מוגשת ע"י המשתתף הצעה.

בנוסף, על המשתתפים בכל הפרקים - 2. להצעתו מצורפת ערבות מקור,

בנוסף, על המשתתפים בכל הפרקים – 3. הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד והניסיון וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני הגשת המכרז. ניגשים למכרז שלא עמדו בכל התנאים, כספם לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול1
ערבות

יש לוודא כי נוסח וסכום הערבות תואמים לתנאים המופיעים בחוברת המכרז כמו כן, כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

 

כחול2
אחוז הנחה

יש לוודא כי שיעור ההנחה אותו הצעתם,

אינו חורג מהוראות המכרז. 

כחול3
מועד ההגשה

חשוב לשים לב למועד הגשת המכרז המופיע בחוברת המכרז ומומלץ לא להמתין לרגע האחרון.