יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

המכרז עבור הצעות מחירים לאספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב, סככות, מגרשי מיני פיץ', מגרשי קטרגל, מגרשי כדורסל ומשטחים לבלימת הולם, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

משטחי פעילות מים
מתקני משחק לגנים ציבוריים ומוסדות חינוך
ריהוט רחוב
סככות
מתקני כושר לגנים ציבוריים
מגרשים למשחקי כדור
משטחים לבלימת הולם
מתקני ספורט למשחקי כדור

הערות

עיון במסמכי המכרז ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 6, החל מיום שלישי ה- 01.08.2023, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מס' 03-6235208.

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 03-6235208.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' מיכל גלזר בדוא"ל: michalg@mashcal.co.il. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום שלישי, ה- 15.8.2023. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 03-6235208. שאלות הבהרה שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל, החברה תהיה רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל. יובהר כי לא יהיה מענה בעל פה לשאלות ובהתאם לכך, רק תשובות, הבהרות, תיקונים ושינוים למסמכי המכרז שיובאו בכתב לידיעתם של הפונים ורוכשי המכרז בדוא"ל, לפי שיקול דעתה, יחייבו את החברה.

הגשת הצעות את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' מש/23/2023 , יש להפקיד במסירה אישית [לא לשלוח בדואר] מיום ראשון ה- 3.9.2023 ועד ליום שני ה- 4.9.2023 עד לשעה 12:00 בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה "מגדל התיכון" רחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

מיכל גלזר
מנהלת תהליכי מכרזים | תחום פיתוח תשתיות ואחזקה
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

רשאים להשתתף במכרז זה תאגידים רשומים כדין בישראל, העומדים במועד הגשת ההצעות למכרז, בתנאים המצטברים שלהלן:

2.1. על משתתף המגיש הצעה לפרק 1 - משטחי פעילות מים, לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן: 2.1.1. מי שסיפק והתקין בתקופה שמיום 1.1.2020 ועד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה, מערכות מים בשני (2) משטחי פעילות מים לפחות בהיקף כספי שלא יפחת מסך של 500,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לכל משטח פעילות מים, כקבלן ראשי או כקבלן משנה. מובהר בזאת, כי נדרשת הן אספקה והן התקנה של מערכות המים במשטחי הפעילות ויש להציג משטחים שהתקנתם הושלמה במהלך התקופה שמיום 1.1.2020 ועד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז כאמור. לעניין סעיף זה "משטח פעילות מים" הינו משטח שבו המשתמש עומד ומשחק בין סילוני מים (ג'טים) כאשר המים שבמשטח אינם עומדים אלא מנוקזים באופן שוטף. בהיקף הכספי – יש לכלול רק את העלות של מערכות המים, ואת האספקה וההתקנה שלהן ואין לכלול את עלות התשתיות. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו פירוט ניסיון קודם בנוסח המצ"ב כנספח 1, וכן אסמכתאות המעידות על אספקה והתקנה של מערכות המים במשטחי הפעילות כאמור. 2.1.2. אסמכתאות לעניין רישיון העסק כאמור בסעיף 2.9 להלן. 2.1.3. ערבות כאמור בסעיף ‎2.10 להלן.

2.2. פרק 2 - מתקני משחק לגנים ציבוריים ומוסדות חינוך: לעניין פרק 2 - "אתר משחקים" הינו פארק או גן או אזור אשר בהם מתקני משחק המחוברים ביניהם בדשא, שבילים או במשטחים לבלימת הולם. על משתתף המגיש הצעה לקטגוריה א' - אספקת מתקני משחק לגנים ציבוריים ומוסדות חינוך ו/או עבודות אחזקת מתקני משחק לגנים ציבוריים ולמוסדות חינוך ו/או אספקת מתקני משחק לאתר משחקים אחד בהיקף של עד 1,000,000 ₪ לא כולל מע"מ (על בסיס המחירים שבמחירון המצורף למכרז כשהוא מעודכן בהתאם לשיעור ההנחה הנמוך ביותר מבין ההצעות שנקבעו כזוכות בקטגוריה א') לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן: 2.2.1. למשתתף "הכנסות מאספקת מתקני משחק", כהגדרתו של מונח זה בהצהרת המשתתף ואישור רו"ח שבנספח 2, בסך של 3,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לפחות, בשנים 2021 ו- 2022 (במצטבר). לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו עותק מקורי של הצהרה מאושרת ע"י רו"ח לפי הנוסח המצ"ב כנספח 2. 2.2.2. בעל תקן 9001-2015 ISO תקף בתחום מתקני משחק. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו אישור תקף על עמידתו בתנאי זה. 2.2.3. בעל היתר תקף ממכון התקנים הישראלי לסימון מוצרים לפי תקן ישראלי ת"י 1498 חלקים 1, 2, 4, 5, 6. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו היתר תקף כאמור בתנאי זה. 2.2.4. בעל היתר תקף ממכון התקנים הישראלי לסימון מוצרים לפי תקן ישראלי ת"י 1498 חלק 7 או בעל היתר התעדה תקף לביצוע תחזוקת מתקני משחקים לפי תקן ישראלי ת"י 1498 חלק 7. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו היתר תקף כאמור בתנאי זה. 2.2.5. אסמכתאות לעניין רישיון העסק כאמור בסעיף 2.9 להלן. 2.2.6. ערבות כאמור בסעיף ‎2.10 להלן. על משתתף המגיש הצעה לקטגוריה ב' - אספקת מתקני משחק לאתר משחקים אחד בהיקף של מעל 1,000,000 ₪ לא כולל מע"מ (על בסיס המחירים שבמחירון המצורף למכרז כשהוא מעודכן בהתאם לשיעור ההנחה הנמוך ביותר מבין ההצעות שנקבעו כזוכות בקטגוריה ב'), לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן: 2.2.7. למשתתף "הכנסות מאספקת מתקני משחק", כהגדרתו של מונח זה בהצהרת המשתתף ואישור רו"ח שבנספח 3, בסך של 60,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לפחות, בשנים 2020, 2021 ו- 2022 (במצטבר). לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו עותק מקורי של הצהרה מאושרת ע"י רו"ח לפי הנוסח המצ"ב כנספח 3. 2.2.8. בעל תקן 9001-2015 ISO תקף בתחום מתקני משחק. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו אישור תקף על עמידתו בתנאי זה. 2.2.9. בעל היתר תקף ממכון התקנים הישראלי לסימון מוצרים לפי תקן ישראלי ת"י 1498 חלקים 1, 2, 4, 5, 6 לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו היתר תקף כאמור בתנאי זה. 2.2.10. בעל היתר תקף ממכון התקנים הישראלי לסימון מוצרים לפי תקן ישראלי ת"י 1498 חלק 7 או בעל היתר התעדה תקף לביצוע תחזוקת מתקני משחקים לפי תקן ישראלי ת"י 1498 חלק 7. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו היתר תקף כאמור בתנאי זה. 2.2.11. אסמכתאות לעניין רישיון העסק כאמור בסעיף 2.9 להלן. 2.2.12. ערבות כאמור בסעיף ‎2.10 להלן.

2.3. על משתתף המגיש הצעה לפרק 3 - ריהוט רחוב, לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן: 2.3.1. למשתתף "הכנסות מאספקת ריהוט רחוב", כהגדרתו של מונח זה בהצהרת המשתתף ואישור רו"ח שבנספח 4, בסך של 500,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לפחות, בשנים 2021 ו- 2022 (במצטבר). לעניין סעיף זה, המונח "ריהוט רחוב" משמעו: שולחנות, ספסלים, ברזיות, אשפתונים, מחסומים לרכב, סככות צל (פתוחות), סככות סוכה, סככות המתנה ולוחות מודעות. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו עותק מקורי של הצהרה מאושרת ע"י רו"ח לפי הנוסח המצ"ב כנספח 4. 2.3.2. בעל תקן 9001-2015 ISO תקף. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו אישור תקף על עמידתו בתנאי זה. 2.3.3. אסמכתאות לעניין רישיון העסק כאמור בסעיף 2.9 להלן. 2.3.4. ערבות כאמור בסעיף ‎2.10 להלן.

2.4. על משתתף המגיש הצעה לפרק 4 - סככות, לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן: 2.4.1. למשתתף "הכנסות מייצור ואספקת סככות", כהגדרתו של מונח זה בהצהרת המשתתף ואישור רו"ח שבנספח 5, בסך של 1,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לפחות, בשנים 2021 ו- 2022 (במצטבר). "ייצור" בסעיף זה משמעו מי שייצר את מבנה / שלד הסככה, דהיינו מי שמקיים את שני התנאים שלהלן: (א) רכש או יצר את עמודי הסככה, חתך אותם וריתך את החלקים הרלוונטיים; (ב) הינו בעל מתפרה לתפירת הבד של הסככה. (מובהר כי אין חובה שהמשתתף יהיה מי שייצר בפועל את העמודים מרמת חומרי גלם ו/או מי שייצר בפועל את בד הסככה מרמת חומרי גלם). לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו עותק מקורי של הצהרה מאושרת ע"י רו"ח לפי הנוסח המצ"ב כנספח 5. בנוסף, לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף הצהרה בדבר כתובתה של המתפרה שבבעלותו לפי הנוסח המצ"ב כנספח 6. 2.4.2. בעל תקן 9001-2015 ISO תקף. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו אישור תקף על עמידתו בתנאי זה. 2.4.3. אסמכתאות לעניין רישיון העסק כאמור בסעיף 2.9 להלן. 2.4.4. ערבות כאמור בסעיף ‎2.10 להלן.

2.5. על משתתף המגיש הצעה לפרק 5 - מתקני כושר לגנים ציבוריים, לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן: 2.5.1. למשתתף "הכנסות מאספקת מתקני כושר", כהגדרתו של מונח זה בהצהרת המשתתף ואישור רו"ח שבנספח 7 בסך של 750,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לפחות, בשנים 2021 ו- 2022 (במצטבר). לעניין סעיף זה "מתקני כושר" הינם מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה ואינם כוללים משטחים בולמי הולם, תשתיות (הנחת מצעים שונים, יציקת פלטות בטונים, תיחום שטח וכדומה). לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו עותק מקורי של הצהרה מאושרת ע"י רו"ח לפי הנוסח המצ"ב כנספח 7. 2.5.2. בעל תקן 9001-2015 ISO תקף. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו אישור תקף על עמידתו בתנאי זה. 2.5.3. בעל היתר תקף ממכון התקנים הישראלי לסימון מוצרים לפי תקן ישראלי ת"י 1497 חלק 1 (מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה), שאליו מצורפת רשימת דגמים הכוללת לפחות 15 דגמים שונים. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו היתר תקף כאמור בתנאי זה, לרבות רשימת הדגמים המצורפת להיתר. 2.5.4. אסמכתאות לעניין רישיון העסק כאמור בסעיף 2.9 להלן. 2.5.5. ערבות כאמור בסעיף ‎2.10 להלן.

2.6. על משתתף המגיש הצעה לפרק 6 - מגרשים למשחקי כדור, לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן: 2.6.1. למשתתף "הכנסות מאספקת מגרשי מיני פיץ' ו/או מגרשי קטרגל ו/או מגרשי כדורסל", כהגדרתו של מונח זה בהצהרת המשתתף ואישור רו"ח שבנספח 8 בסך של 1,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לפחות, בשנים 2021 ו- 2022 (במצטבר). לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו עותק מקורי של הצהרה מאושרת ע"י רו"ח לפי הנוסח המצ"ב כנספח 8. 2.6.2. בעל תקן 9001-2015 ISO תקף. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו אישור תקף על עמידתו בתנאי זה. 2.6.3. אסמכתאות לעניין רישיון העסק כאמור בסעיף 2.9 להלן. 2.6.4. ערבות כאמור בסעיף ‎2.10 להלן.

2.7. על משתתף המגיש הצעה לפרק 7 – משטחים לבלימת הולם, לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן: 2.7.1. למשתתף "הכנסות מאספקת משטחים לבלימת הולם", כהגדרתו של מונח זה בהצהרת המשתתף ואישור רו"ח שבנספח 9 בסך של 2,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לפחות, בשנים 2021 ו- 2022 (במצטבר). לעניין סעיף זה "משטחים לבלימת הולם"- משטחי דשא מלאכותי או משטחי גומי יצוק. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו עותק מקורי של הצהרה מאושרת ע"י רו"ח לפי הנוסח המצ"ב כנספח 9. 2.7.2. מי שהתקין בעצמו (ולא באמצעות קבלן משנה מטעמו) משטחי דשא מלאכותי או משטחי גומי יצוק ב- 10 אתרי משחקים שאושרו כי הינם עומדים בדרישות תקן ישראלי ת"י 1498 חלק 1. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו רשימה של אתרי המשחקים האמורים, כולל פירוט של המשטח שהותקן על ידו (סוג ושטח) ואישורים על עמידת אתרי המשחקים בתקן ישראלי ת"י 1498 חלק 1. 2.7.3. בעל תקן 9001-2015 ISO תקף. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו אישור תקף על עמידתו בתנאי זה. 2.7.4. בעל היתר תקף ממכון התקנים הישראלי לסימון מוצרים לפי תקן ישראלי ת"י 1498 חלק 1 הכולל דגם של דשא מלאכותי ו/או גומי יצוק עבור כיסוי פני אתר מתקני משחקים. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו היתר תקף כאמור בתנאי זה. 2.7.5. אסמכתאות לעניין רישיון העסק כאמור בסעיף 2.9 להלן. 2.7.6. ערבות כאמור בסעיף ‎2.10 להלן.

2.8. על משתתף המגיש הצעה לפרק 8 - מתקני ספורט למשחקי כדור, לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן: 2.8.1. למשתתף "הכנסות מאספקת מתקני כדורסל ו/או שערי קט-רגל/כדור יד", כהגדרתו של מונח זה בהצהרת המשתתף ואישור רו"ח שבנספח 10 בסך של 500,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לפחות, בשנים 2021 ו- 2022 (במצטבר). לעניין סעיף זה "מתקן כדורסל"/"שער" הינם- המבנה הכולל של המתקן/שער כולל השלד, הקונסטרוקציה, הרשת וכיו"ב. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו עותק מקורי של הצהרה מאושרת ע"י רו"ח לפי הנוסח המצ"ב כנספח 10. 2.8.2. בעל תקן 9001-2015 ISO תקף. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו העתק של אישור תקן ISO תקף כאמור בסעיף זה. 2.8.3. הינו בעל היתר תקף ממכון התקנים הישראלי לסימון מוצרים לפי תקן ישראלי ת"י 5515 חלק 1. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף היתר תקף כאמור בתנאי זה. 2.8.4. אסמכתאות לעניין רישיון העסק כאמור בסעיף 2.9 להלן. 2.8.5. ערבות כאמור בסעיף 2.10 להלן.

2.9. בנוסף, על המשתתפים בכל הפרקים לעמוד גם בתנאים המפורטים להלן: המשתתף בעל רשיון תקף או רשיון זמני תקף או היתר זמני תקף, על שמו, לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968, וזאת בהתייחס למקום אשר בו מתנהלת עיקר הפעילות העסקית של המשתתף בתחום מושא כל אחד מהפרקים, שאליהם מוגשת ע"י המשתתף הצעה או שהמשתתף בעל אישור מאת הרשות המקומית, לפיו הוא (המשתתף) אינו מחויב להחזיק ברישיון על פי חוק רישיון עסקים תשכ"ח 1968, וזאת בהתייחס למקום אשר בו מתנהלת עיקר הפעילות העסקית שלו בתחום מושא כל אחד מהפרקים, שאליהם מוגשת ע"י המשתתף הצעה. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה בנוסח המצ"ב כנספח 11 באשר למקום עיקר הפעילות העסקית כאמור. כמו כן, לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו העתק מאושר כ- "נאמן למקור" ע"י עו"ד/רו"ח של רישיון העסק כאמור, וכן אישור עדכני (קרי אישור שהוצא החל מיום 15.8.2023) מאושר כ"נאמן למקור" מאת הרשות המקומית כי הרישיון האמור הינו בתוקף, בנוסח המצ"ב כנספח 12 או בנוסח אחר, הדומה במהותו לנוסח המצ"ב כנספח 12. או העתק מאושר כ- "נאמן למקור" ע"י עו"ד/רו"ח של אישור עדכני (קרי אישור שהוצא החל מיום 15.8.2023 מאת הרשות המקומית על העדר החובה להחזיק ברישיון העסק כאמור, בנוסח המצ"ב כנספח 13 או בנוסח אחר, הדומה במהותו לנוסח המצ"ב כנספח 13. ככל שהאישור הוצא קודם ליום ה- 15.8.2023, יש לצרף גם אישור עדכני (קרי אישור שהוצא החל מיום 15.8.2023) מאושר כ"נאמן למקור" מאת הרשות המקומית כי האישור על העדר החובה כאמור הינו בתוקף, בנוסח המצ"ב כנספח 14 או בנוסח אחר הדומה במהותו לנוסח המצ"ב כנספח 14.

2.10. בנוסף, על המשתתפים בכל הפרקים לעמוד גם בתנאים המפורטים להלן: להצעתו מצורפת ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח בארץ, קרי חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עסקי הביטוח), התשמ"א – 1981 וכן רישיון למתן ערבויות מרשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, לבקשת המשתתף במכרז, לפקודת החברה, בתוקף עד ליום 3.12.2023 וזאת להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזי ההתקשרות במסגרתו, לפי נוסח הערבות המצ"ב כנספח 15.

2.11. הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד והניסיון וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני הגשת המכרז. ניגשים למכרז שלא עמדו בכל התנאים, כספם לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול1
ערבות

יש לוודא כי נוסח וסכום הערבות תואמים לתנאים המופיעים בחוברת המכרז כמו כן, כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

 

כחול2
אחוז הנחה

יש לוודא כי שיעור ההנחה אותו הצעתם,

אינו חורג מהוראות המכרז. 

כחול3
מועד ההגשה

חשוב לשים לב למועד הגשת המכרז המופיע בחוברת המכרז ומומלץ לא להמתין לרגע האחרון.