יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז למתן שירותי ניקיון של שטחים פתוחים וחופים ושירותי טיאוט מכני


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

מכרז למתן שירותי ניקיון של שטחים פתוחים הנותן מענה למכלול השירותים הנדרשים בניקיון השטחים הציבורים ברשויות המקומיות, ומותאם למגוון הטכנולוגיות בתחום.

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

עובדי ניקיון המצוידים בכלי עבודה
מנהל עבודה עם רכב
רכבי טיאוט בגדלים שונים המצוידים במתקני שטיפה וקיטור
מגוון כלים המסייעים במתן שירות הניקיון (טנדרים – סיירות ניקיון, מיול, מחפרון, מנוף הרמה ועוד)
ניקיון והסרה של כתמי שמן, מסטיקים, גרפיטי
ניקיון שווקים
שטיפה ופינוי אשפתונים

הערות

עיון במסמכי המכרז ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 12, החל מיום 31.5.2022, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מספר: 074-7922861. משרדי החברה סגורים ביום 5.6.2022 ועל כן ביום זה לא ניתן לעיין או לקבל את מסמכי המכרז.

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 074-7922861.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, למר שחף יהונתן נוי, בדוא"ל: shahafy@mashcal.co.il או בפקס מס': 7460674 - 03. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום 12.6.2022 בשעה 13:00. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 074-7922861.

הגשת הצעות את ההצעות, שתי חוברות של מסמכי המכרז, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מספר פ/7/2022, יש להפקיד במסירה אישית [לא לשלוח בדואר] מיום ראשון ה- 26.6.2022 ועד ליום שני ה- 27.6.2022, עד לשעה 12:00, בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון" ברחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

אורטל דביר
דיאטנית קלינית ומנהלת פרויקטים | תחום פמ"א
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

2.1 פרק שירותי ניקיון 2.1.1 המשתתף הינו בעל רשיון תקף לעסוק כקבלן שירות בתחום הניקיון בהתאם לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996. 2.1.2 המשתתף או מי מבעלי השליטה בו לא הורשעו בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בעבירה פלילית אחת לפחות הנוגעת לחוקי העבודה המפורטים בסעיף 11.10 להלן ולא נקנסו על ידי מינהל הסדרה ואכיפה בזרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה ביותר משני קנסות בגין עבירות המנויות בחוקי העבודה המפורטים בסעיף 11.10 להלן, שבוצעו בשנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות למכרז. 2.1.3 למשתתף ניסיון של שנתיים לפחות בביצוע עבודות ניקיון של שטחים פתוחים וביצע עבודות ניקיון של שטחים פתוחים, בהיקף של לפחות 300 ק"מ לחודש, בכל אחד מהחודשים בשנת 2021. הניסיון המפורט לעיל צריך שיהא של המשתתף עצמו או של מי שמחזיק בלפחות 51% מהון המניות המוקצה במשתתף מכל סוג מניות בנפרד. 2.1.4 למשתתף תקן 8000SA תקף או תקן ת"י 10000 תקף או שהמשתתף נמצא מתאים לדרישות רשימת התיוג אחריות חברתית משכ"ל – 2018. 2.1.5 המשתתף ובעל זיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976, לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוקי העבודה המפורטים בסעיף 11.11 להלן ב-3 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 2.1.6 לא הוטלו על המשתתף או על בעל זיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976, עיצומים כספיים על ידי מינהל הסדרה ואכיפה בזרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה על חוקי העבודה המפורטים בסעיף 11.11 להלן, בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. מובהר בזאת כי לעניין זה יראו מספר הפרות שבגינן הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן אישור ממינהל הסדרה ואכיפה בזרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר.

2.2 פרק שירותי טיאוט מכני 2.2.1 מי שסיפק במשך שנה אחת לפחות, לגוף אחד לפחות, שירותי טיאוט באופן שוטף, באמצעות מכונות טיאוט שסופקו על ידו, על פי חוזה התקשרות לתקופה של שנה אחת לפחות, בין השנים 2017 - 2021 (כולל).

2.3 המשתתף מתחייב כי לא יועסקו בביצוע השירותים במסגרת התקשרות נשוא מכרז זה עובדים זרים שהעסקתם מותנית בקבלת היתר, למעט מומחי חוץ (כהגדרתם בהוראת תכ"ם 7.4.2.6), וזאת בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי המשתתף ובין באמצעות קבלן משנה או כל גורם אחר עמו יתקשר המשתתף.

2.4 מי שלהצעתו במכרז מצורפת ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח בארץ, קרי חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981, וכן רישיון למתן ערבויות מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, לבקשת המשתתף במכרז, לפקודת החברה, בתוקף עד ליום 22.9.2022 וזאת להבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזי ההתקשרות במסגרתו, לפי נוסח הערבות המצ"ב כדוגמה.

2.5 הצעת המשתתף תוגש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. שימו לב כי התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

יש לוודא כי נוסח וסכום הערבות תואמים לתנאים המופיעים בחוברת המכרז.

כמו כן, כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול2
כמות אזורים

יש לוודא כי כמות האיזורים אליהם מעוניינים לגשת מתאימה לניסיון/היקף הפעילות של החברה.

כחול1
אחוז הנחה

יש לוודא כי שיעור ההנחה אותו הצעתם, אינו חורג מהוראות המכרז.