יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז למתן שירותי ניהול ופיקוח על אספקה, התקנה ואחזקה מתקני משחק


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

מכרז למתן שירותי ניהול ופיקוח על אספקה, התקנה ואחזקה מתקני משחק, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

הערות

עיון במסמכי המכרז ניתן לעיין במסמכי המכרז המעודכנים, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 6, החל מיום שלישי ה- 30.11.2021, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מספר: 03-6235208.

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 03-6235208.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב למזכירות תחום פיתוח, תשתיות ואחזקה, בדוא"ל: ConsultingTenders-inf@mashcal.co.il. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום רביעי ה- 22.12.2021. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 03-6235208. שאלות הבהרה שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל, החברה תהא רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל.

מפגש מציעים החברה תקיים מפגש מציעים חזותי בתוכנת זום ביום רביעי ה- 15.12.2021 בשעה 11:00. ניתן להירשם למפגש הנ"ל בכתובת ConsultingTenders-inf@mashcal.co.il עד ליום ראשון ה- 12.12.2021. באחריות הנרשמים למפגש לוודא, כי הדוא"ל ששלחו הגיע ליעדו במועד בטלפון מספר: 03-6235253/6235208. לכל מי שירשם למפגש כאמור, ישלח בדוא"ל זימון וקישור התחברות למפגש.

** דחיית מועד הגשת ההצעות** המועד האחרון להגשת הצעות נדחה באופן שבו יש להגיש את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי 5/2021, במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) מיום שלישי ה-25.1.2022 ועד יום רביעי ה-26.1.2022 בשעה 12:00 בדיוק בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

מיכל גלזר
מנהלת תהליכי מכרזים | תחום פיתוח תשתיות ואחזקה
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

*****הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ומסמך הבהרות***** להלן פירוט הבהרות למסמכי המכרז שבנדון: 1. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה באופן שבו יש להגיש את ההצעות החל מיום שלישי ה- 25.1.2022 ועד ליום רביעי ה- 26.1.2022 עד לשעה 12:00 בדיוק. 2. סעיף 4 לתנאים להשתתפות במכרז: בסיפא של הגדרת המונח "גופים ציבוריים" יתווסף "ו/או גופים המפעילים בתי ספר ו/או גני ילדים". 3. סעיפים 4.2 ו- 4.3 לתנאים להשתתפות למכרז: בפסקה הרביעית בסעיף 4.2 ובפסקה השלישית בסעיף 4.3 אחרי המילים "מובהר כי בעבודות ניתן להביא בחשבון" יתווסף "את ההיקף הכספי של". 4. סעיפים 4.4 ו- 4.5 לתנאים להשתתפות למכרז: 4.1. מובהר כי ניתן להציג במסגרת סעיף זה גם בעל מניות במציע שהינו בעל ההכשרה והניסיון הנדרשים בכל אחד מהסעיפים. ככל שיוצג בעל מניות במציע לא נדרש לצרף להצעה אישור רואה חשבון (נספח 7) ויש לצרף תדפיס רשם חברות עדכני. 4.2. במקום "עבור שתי (2) רשויות מקומיות לפחות" יירשם "עבור שני (2) מזמיני עבודה לפחות". 5. סעיף 4.5 לתנאים להשתתפות למכרז: 5.1. בשורה הראשונה אחרי המילים "עובד אחד לפחות" יתווסף "או שקבלן המשנה מטעם המציע". ככל שיוצג קבלן המשנה עצמו על המציע לצרף להצעתו את האסמכתאות האמורות בסעיף זה ביחס לקבלן המשנה עצמו וכן כתב התחייבות מקור חתום על ידי המציע ועל ידי קבלן המשנה מטעמו בנוסח המצ"ב למסמך הבהרות זה ומסומן נספח א'. 5.2. בשורה השנייה אחרי המילים "בודק חודשי" יתווסף "ו/או בודק שנתי". 5.3. בפסקה החמישית אחרי המילים "תעודת בודק שנתי" יתווסף "ו/או תעודת בודק חודשי". 6. סעיף 4.6 לתנאים להשתתפות למכרז (עמוד 10 לחוברת המכרז המעודכנת): המילים "ותוכנה לניהול כתבי כמויות"- ימחקו. 7. סעיף 13.2 לתנאים הכללים למכרז: מובהר כי ההוראות המפורטות בסעיפים 4.2 ו- 4.3 לתנאים להשתתפות במכרז ביחס לעבודות הקמה ו/או אספקה ו/או התקנה ו/או אחזקה של מתקני משחק חלות גם על הניסיון המפורט בפרמטרים שבטבלת בחינת האיכות. 8. נספח 8 לתנאים הכלליים: בכותרת הטבלה בכל מקום שמופיע "הרשות המקומית" ירשם "מזמין העבודה". 9. נספח 9 לתנאים הכלליים: בסעיף 1 לנספח במקום "עבור שתי (2) רשויות מקומיות לפחות" יירשם "עבור שני (2) מזמיני עבודה לפחות". 10. סעיף 2.23 לחוזה ההתקשרות: ברישא של הסעיף יתווסף "ככל שיידרש". 11. סעיף 3.6 לחוזה ההתקשרות: במקום "עבור לפחות שתי רשויות מקומיות" יירשם "עבור שני מזמיני עבודה לפחות כהגדרת מונח זה במסמכי המכרז". ביתר הוראות המכרז ו/או בחוברת המכרז המעודכנת- לא יחול כל שינוי.

ההצעה תוגש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד - מציע שהינו תאגיד רשום כדין בישראל או עוסק מורשה הרשום בישראל על פי דין.

המציע סיפק שירותי ניהול ו/או פיקוח על עבודות הקמה ו/או אספקה ו/או התקנה של מתקני משחק, במהלך השנים 2017-2020, שהיקפן המצטבר (של העבודות האמורות, עבור כל מזמיני העבודות) הוא 12,000,000 ₪ לפחות (כולל מע"מ), כאשר השירותים ניתנו לפחות לשתי רשויות מקומיות שונות. הניסיון הנדרש בסעיף זה, יכול שיהיה, כולו או חלקו, של בעל מניות במציע ו/או מנהל במציע ו/או עובד של המציע. מובהר כי בעבודות ניתן להביא בחשבון עבודות הקמה ו/או אספקה ו/או התקנה של סככות הצללה ו/או מתקני כושר לפעילות גופנית במרחב הציבורי הפתוח ו/או משטחי דשא מלאכותי ו/או משטחי גומי יצוק ו/או ריהוט רחוב ובלבד שבוצעו גם עבודות הקמה ו/או אספקה ו/או התקנה של מתקני משחק. מובהר כי לצורך עמידה בתנאי זה ניתן להציג עבודות שהסתיימו או שהינן עדיין בביצוע וכן עבודות אשר בוצעו במסגרת מכרזי משכ"ל.

המציע או קבלן משנה מטעמו סיפק שירותי ניהול ו/או פיקוח על עבודות אחזקת מתקני משחק, במהלך השנים 2020-2017, שהיקפן המצטבר (של העבודות האמורות, עבור כל מזמיני העבודות) הוא 4,800,000 ₪ לפחות (כולל מע"מ), כאשר השירותים ניתנו לשתי רשויות מקומיות לפחות. ככל שהניסיון הינו של המציע (ולא של קבלן משנה) - ניתן שהניסיון הנדרש בסעיף זה יהיה, כולו או חלקו, של בעל מניות במציע ו/או מנהל במציע ו/או עובד של המציע. מובהר כי בעבודות ניתן להביא בחשבון עבודות אחזקה של סככות הצללה ו/או מתקני כושר לפעילות גופנית במרחב הציבורי הפתוח ו/או משטחי דשא מלאכותי ו/או משטחי גומי יצוק ו/או ריהוט רחוב ובלבד שבוצעה גם אחזקה של מתקני משחק. מובהר כי לצורך עמידה בתנאי זה ניתן להציג עבודות שהסתיימו או שהינן עדיין בביצוע וכן עבודות אשר בוצעו במסגרת מכרזי משכ"ל.

המציע מעסיק, כעובד קבוע מן המניין, לפחות עובד אחד שהינו מהנדס/הנדסאי אזרחי ו/או אדריכל /הנדסאי אדריכלות נוף, שסיפק, במהלך השנים 2017-2020, שירותי ניהול ו/או פיקוח על עבודות הקמה ו/או אספקה ו/או התקנה של מתקני משחק עבור שתי (2) רשויות מקומיות לפחות אשר כללו, לפחות, הכנת כתבי כמויות ו/או אישור עבודות וכמויות ו/או בדיקה של חשבונות קבלנים ו/או דיווח לגורמים מתקצבים במידת הצורך (להלן: "מנהל הפרויקט המוצע"). מובהר כי בעבודות ניתן להביא בחשבון עבודות הקמה ו/או אספקה ו/או התקנה של סככות הצללה ו/או מתקני כושר לפעילות גופנית במרחב הציבורי הפתוח ו/או משטחי דשא מלאכותי ו/או משטחי גומי יצוק ו/או ריהוט רחוב ובלבד שבוצעו גם עבודות הקמה ו/או אספקה ו/או התקנה של מתקני משחק. מובהר כי לצורך עמידה בתנאי זה ניתן להציג עבודות שהסתיימו או שהינן עדיין בביצוע וכן עבודות אשר בוצעו במסגרת מכרזי משכ"ל.

המציע או קבלן משנה מטעמו, מעסיק, כעובד קבוע מן המניין, עובד אחד לפחות בעל תעודה תקפה של בודק שנתי למתקני משחק עפ"י ת"י 1498 מטעם מכון התקנים הישראלי, שסיפק, במהלך השנים 2017-2020, שירותי ניהול ו/או ייעוץ ו/או פיקוח ו/או בדיקות על עבודות אחזקת מתקני משחק עבור לפחות, שתי רשויות מקומיות אשר כללו, לפחות, הכנת כתבי כמויות/מפרטים, אישור ביצוע עבודות וכמויות ובדיקה של חשבונות קבלנים (להלן: "מנהל הפרויקט המוצע"). מובהר כי בעבודות ניתן להביא בחשבון עבודות אחזקה של סככות הצללה ו/או מתקני כושר לפעילות גופנית במרחב הציבורי הפתוח ו/או משטחי דשא מלאכותי ו/או משטחי גומי יצוק ו/או ריהוט רחוב ובלבד שבוצעה גם אחזקה של מתקני משחק. מובהר כי לצורך עמידה בתנאי זה ניתן להציג עבודות שהסתיימו או שהינן עדיין בביצוע וכן עבודות אשר בוצעו במסגרת מכרזי משכ"ל.

למציע מערך לוגיסטי עצמאי הכולל משרד אחד לפחות המאויש במשך כל ימי העבודה ובו מצוי לפחות קו טלפון קווי, מחשבים הכוללים חיבור לאינטרנט, תוכנת "אופיס" ותוכנה לניהול כתבי כמויות.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. שימו לב כי התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר.