יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז למתן שירותי ניהול ופיקוח על אספקה, התקנה ואחזקה מתקני משחק


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

מכרז למתן שירותי ניהול ופיקוח על אספקה, התקנה ואחזקה מתקני משחק, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

הערות

עיון במסמכי המכרז ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 6, החל מיום שלישי ה- 1.6.2021, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מספר: 03-6235208.

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 03-6235208.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב למזכירות תחום פיתוח, תשתיות ואחזקה, בדוא"ל: ConsultingTenders-inf@mashcal.co.il. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום חמישי ה- 17.6.2021. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 03-6235208. שאלות הבהרה שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל, החברה תהא רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל.

מפגש מציעים החברה תקיים מפגש מציעים חזותי בתוכנת זום ביום ראשון ה- 13.6.2021 בשעה 12:00. ניתן להירשם למפגש הנ"ל בכתובת ConsultingTenders-inf@mashcal.co.il עד ליום שלישי ה- 8.6.2021. באחריות הנרשמים למפגש לוודא, כי הדוא"ל ששלחו הגיע ליעדו במועד בטלפון מספר: 03-6235253/6235208. לכל מי שירשם למפגש כאמור, ישלח בדוא"ל זימון וקישור התחברות למפגש.

הגשת הצעות את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה, נושאת ציון מכרז פומבי מספר 5/2021 ולהפקיד במסירה אישית [לא לשלוח בדואר] מיום שני ה- 5.7.2021 ועד ליום שלישי ה- 6.7.2021, עד לשעה 12:00, בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון" ברחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

מיכל גלזר
מנהלת תהליכי מכרזים | תחום פיתוח תשתיות ואחזקה
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

ההצעה תוגש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד - מציע שהינו תאגיד רשום כדין בישראל או עוסק מורשה הרשום בישראל על פי דין.

המציע סיפק שירותי ניהול ו/או פיקוח על עבודות הקמה ו/או אספקה ו/או התקנה של מתקני משחק, במהלך השנים 2017-2020, שהיקפן המצטבר (של העבודות האמורות, עבור כל מזמיני העבודות) הוא 12,000,000 ₪ לפחות (כולל מע"מ), כאשר השירותים ניתנו לפחות לשתי רשויות מקומיות שונות. הניסיון הנדרש בסעיף זה, יכול שיהיה, כולו או חלקו, של בעל מניות במציע ו/או מנהל במציע ו/או עובד של המציע. מובהר כי בעבודות ניתן להביא בחשבון עבודות הקמה ו/או אספקה ו/או התקנה של סככות הצללה ו/או מתקני כושר לפעילות גופנית במרחב הציבורי הפתוח ו/או משטחי דשא מלאכותי ו/או משטחי גומי יצוק ו/או ריהוט רחוב ובלבד שבוצעו גם עבודות הקמה ו/או אספקה ו/או התקנה של מתקני משחק. מובהר כי לצורך עמידה בתנאי זה ניתן להציג עבודות שהסתיימו או שהינן עדיין בביצוע וכן עבודות אשר בוצעו במסגרת מכרזי משכ"ל.

המציע או קבלן משנה מטעמו סיפק שירותי ניהול ו/או פיקוח על עבודות אחזקת מתקני משחק, במהלך השנים 2020-2017, שהיקפן המצטבר (של העבודות האמורות, עבור כל מזמיני העבודות) הוא 4,800,000 ₪ לפחות (כולל מע"מ), כאשר השירותים ניתנו לשתי רשויות מקומיות לפחות. ככל שהניסיון הינו של המציע (ולא של קבלן משנה) - ניתן שהניסיון הנדרש בסעיף זה יהיה, כולו או חלקו, של בעל מניות במציע ו/או מנהל במציע ו/או עובד של המציע. מובהר כי בעבודות ניתן להביא בחשבון עבודות אחזקה של סככות הצללה ו/או מתקני כושר לפעילות גופנית במרחב הציבורי הפתוח ו/או משטחי דשא מלאכותי ו/או משטחי גומי יצוק ו/או ריהוט רחוב ובלבד שבוצעה גם אחזקה של מתקני משחק. מובהר כי לצורך עמידה בתנאי זה ניתן להציג עבודות שהסתיימו או שהינן עדיין בביצוע וכן עבודות אשר בוצעו במסגרת מכרזי משכ"ל.

המציע מעסיק, כעובד קבוע מן המניין, לפחות עובד אחד שהינו מהנדס/הנדסאי אזרחי ו/או אדריכל /הנדסאי אדריכלות נוף, שסיפק, במהלך השנים 2017-2020, שירותי ניהול ו/או פיקוח על עבודות הקמה ו/או אספקה ו/או התקנה של מתקני משחק עבור שתי (2) רשויות מקומיות לפחות אשר כללו, לפחות, הכנת כתבי כמויות ו/או אישור עבודות וכמויות ו/או בדיקה של חשבונות קבלנים ו/או דיווח לגורמים מתקצבים במידת הצורך (להלן: "מנהל הפרויקט המוצע"). מובהר כי בעבודות ניתן להביא בחשבון עבודות הקמה ו/או אספקה ו/או התקנה של סככות הצללה ו/או מתקני כושר לפעילות גופנית במרחב הציבורי הפתוח ו/או משטחי דשא מלאכותי ו/או משטחי גומי יצוק ו/או ריהוט רחוב ובלבד שבוצעו גם עבודות הקמה ו/או אספקה ו/או התקנה של מתקני משחק. מובהר כי לצורך עמידה בתנאי זה ניתן להציג עבודות שהסתיימו או שהינן עדיין בביצוע וכן עבודות אשר בוצעו במסגרת מכרזי משכ"ל.

המציע או קבלן משנה מטעמו, מעסיק, כעובד קבוע מן המניין, עובד אחד לפחות בעל תעודה תקפה של בודק שנתי למתקני משחק עפ"י ת"י 1498 מטעם מכון התקנים הישראלי, שסיפק, במהלך השנים 2017-2020, שירותי ניהול ו/או ייעוץ ו/או פיקוח ו/או בדיקות על עבודות אחזקת מתקני משחק עבור לפחות, שתי רשויות מקומיות אשר כללו, לפחות, הכנת כתבי כמויות/מפרטים, אישור ביצוע עבודות וכמויות ובדיקה של חשבונות קבלנים (להלן: "מנהל הפרויקט המוצע"). מובהר כי בעבודות ניתן להביא בחשבון עבודות אחזקה של סככות הצללה ו/או מתקני כושר לפעילות גופנית במרחב הציבורי הפתוח ו/או משטחי דשא מלאכותי ו/או משטחי גומי יצוק ו/או ריהוט רחוב ובלבד שבוצעה גם אחזקה של מתקני משחק. מובהר כי לצורך עמידה בתנאי זה ניתן להציג עבודות שהסתיימו או שהינן עדיין בביצוע וכן עבודות אשר בוצעו במסגרת מכרזי משכ"ל.

למציע מערך לוגיסטי עצמאי הכולל משרד אחד לפחות המאויש במשך כל ימי העבודה ובו מצוי לפחות קו טלפון קווי, מחשבים הכוללים חיבור לאינטרנט, תוכנת "אופיס" ותוכנה לניהול כתבי כמויות.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. שימו לב כי התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר.