יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

תכנון ובניית מבני חינוך וציבור בהיקף של עד 1000 מ"ר


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

מתן הצעות מחירים לתכנון ובניית בתי ספר, גני ילדים, כיתות לימוד, מרכז קהילתי, מרכז לגיל הרך, מועדונים, תחנות בריאות, מעונות יום, בתי כנסת, ספריות, מקוואות ומבני ציבור - משרדים, הכל עד לשטח של 1000 מ"ר למבנה (להלן: "המבנים") וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

פרק א - דגמים בשיטת בניה קונבנציונאלית
פרק א - מחיר למ"ר בשיטת בניה קונבנציונאלית
פרק א - דגמים בשיטת בניה טרומית מבטון
פרק ב - מחיר למ"ר בשיטת בניה קונבנציונאלית
פרק ב - מחיר למ"ר בשיטת בניה טרומית מבטון
פרק ג - דגמים בשיטת בניה מפלדה דקת דופן

הערות

עיון במסמכי המכרז ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 6, החל מיום 24.5.2023, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מס' 6235290- 03. משרדי החברה סגורים ביום חמישי ה- 25.5.2023 ועל כן ביום זה לא ניתן לעיין או לקבל את מסמכי המכרז.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' מירב לזובר, בדוא"ל: meravc@mashcal.co.il. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום 8.6.2023 בשעה 13:00. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מס' 6235290- 03. שאלות הבהרה שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל, החברה תהא רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל. יובהר, כי לא יהיה מענה בעל פה לשאלות ובהתאם לכך, רק תשובות, הבהרות, תיקונים ושינויים למסמכי המכרז שיובאו בכתב לידיעתם של הפונים ורוכשי מסמכי המכרז בדוא"ל, יחייבו את החברה.

לאחר רכישת המכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 6235290- 03. משרדי החברה סגורים ביום חמישי ה- 25.5.2023 ועל כן ביום זה לא ניתן לעיין או לקבל את מסמכי המכרז.

הגשת הצעות את ההצעות יש להגיש בשתי מעטפות סגורות נפרדות, מאוגדות ביחד, נושאות ציון מכרז פומבי מק/18/2023 כשמעטפה אחת תכלול את חוברות המכרז בצרוף הערבות ומעטפה שניה תכלול את התוכניות והחומר הטכני הנלווה. את המעטפות יש להפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) מיום שני ה- 26.6.2023 ועד ליום שלישי ה- 27.6.2023, עד לשעה 12:00 בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

מירב לזובר
מנהלת תהליכי מכרזים | תחום בינוי
הארבעה 19, מגדל התיכון, קומה 6 תל אביב
תנאי סף

רשאים להשתתף במכרז זה תאגידים רשומים כדין בישראל העומדים, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:

2.1 על משתתף המגיש הצעה לפרק א' לעמוד בתנאים המפורטים להלן:

2.1.1 רשאי להגיש הצעה לפרק זה לבניה קונבנציונלית משתתף שרשום על פי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט - 1969 (להלן: "החוק") בענף ראשי בניה 100 בסיווג ג'- 2 ומעלה והיו לו בשנת 2022 הכנסות מביצוע עבודות בניה בשיטת בניה קונבנציונלית, שבוצעו על ידו כקבלן ראשי או כקבלן משנה, בסך שאינו נמוך מ- 5,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ). 2.1.2 רשאי להגיש הצעה לפרק זה לבניה טרומית מבטון משתתף שרשום על פי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט - 1969 (להלן: "החוק") בענף ראשי בניה 100 או בענף 140 בסיווג ג'-3 ומעלה והיו לו בשנת 2022 הכנסות מביצוע עבודות בניה בשיטת בניה טרומית מבטון, שבוצעו על ידו כקבלן ראשי או כקבלן משנה, בסך שאינו נמוך מ- 5,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ).

2.2 על משתתף המגיש הצעה לפרק ב' לעמוד בתנאים המפורטים להלן:

2.2.1 רשאי להגיש הצעה לפרק זה לבניה קונבנציונלית משתתף שרשום על פי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט - 1969 (להלן: "החוק") בענף ראשי בניה 100 בסיווג ג'-3 ומעלה והיו לו בשנת 2022 הכנסות מביצוע עבודות בניה בשיטת בניה קונבנציונלית, שבוצעו על ידו כקבלן ראשי או כקבלן משנה, בסך שאינו נמוך מ- 8,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ). 2.2.2 רשאי להגיש הצעה לפרק זה לבניה טרומית מבטון משתתף שרשום על פי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט - 1969 (להלן: "החוק") בענף ראשי בניה 100 או בענף 140 בסיווג ג'-3 ומעלה והיו לו בשנת 2022 הכנסות מביצוע עבודות בניה בשיטת בניה טרומית מבטון, שבוצעו על ידו כקבלן ראשי או כקבלן משנה, בסך שאינו נמוך מ- 8,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ).

2.3 על משתתף המגיש הצעה לפרק ג' - דגמים בשיטת בניה מפלדה דקת דופן, לעמוד בתנאים המפורטים להלן:

2.3.1 רשום על פי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") בענף ראשי בניה 100 בסיווג ג'-2 ומעלה. 2.3.2 היו למשתתף בשנת 2022 הכנסות מביצוע עבודות בניה בשיטת בניה קונבנציונלית, שבוצעו על ידו כקבלן ראשי או כקבלן משנה, בסך שאינו נמוך מ- 2,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ).

2.4 להצעתו מצורפת ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח בארץ, קרי חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981, וכן רישיון למתן ערבויות מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, לבקשת המשתתף במכרז, לפקודת החברה, על סך של 300,000 ₪, בתוקף עד ליום 27.9.2023 וזאת להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזי ההתקשרות במסגרתו, לפי נוסח הערבות המצ"ב כדוגמה. מובהר בזאת כי ערבות מחברת ביטוח, כאמור, חייבת להיות חתומה על ידי חברת הביטוח עצמה ולא על ידי סוכן שלה. יש לצרף להצעה ערבות מקורית בלבד. לא יתקבל צילום או העתק או עותק של ערבות כאמור אף אם הוא חתום בחתימות מקור על ידי הבנק או חברת הביטוח מוציא הערבות. החברה תהא רשאית להגיש את הערבות לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או חוזי ההתקשרות במסגרתו.

2.5 הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד והניסיון וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות והסיווג הקבלני יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. רוכשים שלא עמדו בכל התנאים, כספם לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

יש לוודא כי נוסח וסכום הערבות תואמים לתנאים המופיעים בחוברת המכרז.

כמו כן, כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
אחוז הנחה

יש לוודא כי שיעור ההנחה אותו הצעתם, אינו חורג מהוראות המכרז. 

 

כחול2
מספר אזורים

יש לוודא כי מספר האזורים אליהם אתם מעוניינים לגשת תואם את תנאי המכרז.