יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

תכנון ובניית מבני חינוך וציבור בהיקף של עד 1000 מ"ר


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

מתן הצעות מחירים לתכנון ובניית בתי ספר, גני ילדים, כיתות לימוד, מרכז קהילתי, מרכז לגיל הרך, מועדונים, תחנות בריאות, מעונות יום, בתי כנסת, ספריות, מקוואות ומבני ציבור - משרדים, הכל עד לשטח של 1000 מ"ר למבנה (להלן: "המבנים") וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

פרק א - דגמים בשיטת בניה קונבנציונאלית
פרק א - מחיר למ"ר בשיטת בניה קונבנציונאלית
פרק א - דגמים בשיטת בניה טרומית מבטון
פרק ב - מחיר למ"ר בשיטת בניה קונבנציונאלית
פרק ב - מחיר למ"ר בשיטת בניה טרומית מבטון
פרק ג - דגמים בשיטת בניה מפלדה דקת דופן

הערות

עיון במסמכי המכרז בכפוף למגבלות הדין בתקופת משבר הקורונה, ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 6, החל מיום 4.5.2021, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מס' 6235290- 03. משרדי החברה סגורים בימים 16.5.2021 ו- 17.5.2021 ועל כן בימים אלו לא ניתן לעיין או לקבל את מסמכי המכרז.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' מירב לזובר, בדוא"ל: meravc@mashcal.co.il או בפקס מס': 6790370 - 03. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום 11.5.2021 בשעה 13:00. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מס' 6235290- 03.

לאחר רכישת המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון 03-6235290

הגשת הצעות את ההצעות יש להגיש בשתי מעטפות סגורות נפרדות, מאוגדות ביחד, נושאות ציון מכרז פומבי מק/8/2021 כשמעטפה אחת תכלול את חוברות המכרז בצרוף הערבות ומעטפה שניה תכלול את התוכניות והחומר הטכני הנלווה. את המעטפות יש להפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) מיום שלישי ה- 25.5.2021 ועד ליום רביעי ה- 26.5.2021, עד לשעה 12:00 בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

מירב לזובר
מנהלת תהליכי מכרזים | תחום בינוי
הארבעה 19, מגדל התיכון, קומה 6 תל אביב
תנאי סף

פרק א'- דגמים - רשאי להגיש הצעה לפרק זה לבניה קונבנציונלית משתתף שרשום על פי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט -1969 (להלן: "החוק") בענף ראשי בניה 100 בסיווג ג'- 2 ומעלה והיו לו בשנת 2020 הכנסות מביצוע עבודות בניה בשיטת בניה קונבנציונלית, שבוצעו על ידו כקבלן ראשי או כקבלן משנה, בסך שאינו נמוך מ- 5,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ).

פרק א'- דגמים - רשאי להגיש הצעה לפרק זה לבניה טרומית מבטון משתתף שרשום על פי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט -1969 (להלן: "החוק") בענף ראשי בניה 100 או בענף 140 בסיווג ג'-3 ומעלה והיו לו בשנת 2020 הכנסות מביצוע עבודות בניה בשיטת בניה טרומית מבטון, שבוצעו על ידו כקבלן ראשי או כקבלן משנה, בסך שאינו נמוך מ- 5,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ).

פרק ב'- מחיר למ"ר -רשאי להגיש הצעה לפרק זה לבניה קונבנציונלית משתתף שרשום על פי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט -1969 (להלן: "החוק") בענף ראשי בניה 100 בסיווג ג'-3 ומעלה והיו לו בשנת 2020 הכנסות מביצוע עבודות בניה בשיטת בניה קונבנציונלית, שבוצעו על ידו כקבלן ראשי או כקבלן משנה, בסך שאינו נמוך מ- 8,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ).

פרק ב' - מחיר למ"ר - רשאי להגיש הצעה לפרק זה לבניה טרומית מבטון משתתף שרשום על פי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט -1969 (להלן: "החוק") בענף ראשי בניה 100 או בענף 140 בסיווג ג'-3 ומעלה והיו לו בשנת 2020 הכנסות מביצוע עבודות בניה בשיטת בניה טרומית מבטון, שבוצעו על ידו כקבלן ראשי או כקבלן משנה, בסך שאינו נמוך מ- 8,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ).

פרק ג' - פלדה דקת דופן - רשום על פי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") בענף ראשי בניה 100 בסיווג ג'-2 ומעלה. היו למשתתף בשנת 2020 הכנסות מביצוע עבודות בניה בשיטת בניה קונבנציונלית, שבוצעו על ידו כקבלן ראשי או כקבלן משנה, בסך שאינו נמוך מ- 2,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ).

להצעת המשתתף במכרז צורפה ערבות מקור

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. רוכשים שלא עמדו בכל התנאים, כספם לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

יש לוודא כי נוסח וסכום הערבות תואמים לתנאים המופיעים בחוברת המכרז.

כמו כן, כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
אחוז הנחה

יש לוודא כי שיעור ההנחה אותו הצעתם, אינו חורג מהוראות המכרז. 

 

כחול2
מספר אזורים

יש לוודא כי מספר האזורים אליהם אתם מעוניינים לגשת תואם את תנאי המכרז.