יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

תכנון ובניית מבני חינוך וציבור בהיקף של עד 1000 מ"ר


אייקון יפורסם בקרוב יפורסם בקרוב
יפתח לרכישה ב: טרם פורסם
מועד אחרון לרכישה טרם פורסם
מספר מכרז טרם פורסם
מחיר המכרז -

מתן הצעות מחירים לתכנון ובניית בתי ספר, גני ילדים, כיתות לימוד, מרכז קהילתי, מרכז לגיל הרך, מועדונים, תחנות בריאות, מעונות יום, בתי כנסת, ספריות, מקוואות ומבני ציבור - משרדים, הכל עד לשטח של 1000 מ"ר למבנה (להלן: "המבנים") וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

פרק א - דגמים בשיטת בניה קונבנציונאלית
פרק א - מחיר למ"ר בשיטת בניה קונבנציונאלית
פרק א - דגמים בשיטת בניה טרומית מבטון
פרק ב - מחיר למ"ר בשיטת בניה קונבנציונאלית
פרק ב - מחיר למ"ר בשיטת בניה טרומית מבטון
פרק ג - דגמים בשיטת בניה מפלדה דקת דופן

הערות

עיון במסמכי המכרז ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 6, החל מיום 29.5.2022, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מס' 6235290- 03. משרדי החברה סגורים ביום 5.6.2022 ועל כן ביום זה לא ניתן לעיין או לקבל את מסמכי המכרז.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' מירב לזובר, בדוא"ל: meravc@mashcal.co.il או בפקס מס': 6790370 - 03. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום 7.6.2022 בשעה 13:00. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מס' 6235290- 03. שאלות הבהרה שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל, החברה תהא רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל. יובהר, כי לא יהיה מענה בעל פה לשאלות ובהתאם לכך, רק תשובות, הבהרות, תיקונים ושינויים למסמכי המכרז שיובאו בכתב לידיעתם של הפונים ורוכשי מסמכי המכרז בפקסימיליה או דוא"ל, לפי שיקול דעתה של החברה, יחייבו את החברה.

לאחר רכישת המכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 6235290- 03.

הגשת הצעות את ההצעות יש להגיש בשתי מעטפות סגורות נפרדות, מאוגדות ביחד, נושאות ציון מכרז פומבי מק/19/2022 כשמעטפה אחת תכלול את חוברות המכרז בצרוף הערבות ומעטפה שניה תכלול את התוכניות והחומר הטכני הנלווה. את המעטפות יש להפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) מיום שלישי ה- 21.6.2022 ועד ליום רביעי ה- 22.6.2022, עד לשעה 12:00 בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

למידע נוסף

למידע נוסף

מירב לזובר
מנהלת תהליכי מכרזים | תחום בינוי
הארבעה 19, מגדל התיכון, קומה 6 תל אביב
תנאי סף

2.1.1 פרק א' - רשאי להגיש הצעה לפרק זה לבניה קונבנציונלית משתתף שרשום על פי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט -1969 (להלן: "החוק") בענף ראשי בניה 100 בסיווג ג'- 2 ומעלה והיו לו בשנת 2021 הכנסות מביצוע עבודות בניה בשיטת בניה קונבנציונלית, שבוצעו על ידו כקבלן ראשי או כקבלן משנה, בסך שאינו נמוך מ- 5,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ).

2.1.2 פרק א' - רשאי להגיש הצעה לפרק זה לבניה טרומית מבטון משתתף שרשום על פי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט -1969 (להלן: "החוק") בענף ראשי בניה 100 או בענף 140 בסיווג ג'-3 ומעלה והיו לו בשנת 2021 הכנסות מביצוע עבודות בניה בשיטת בניה טרומית מבטון, שבוצעו על ידו כקבלן ראשי או כקבלן משנה, בסך שאינו נמוך מ- 5,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ).

2.2.1 פרק ב' - רשאי להגיש הצעה לפרק זה לבניה קונבנציונלית משתתף שרשום על פי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט -1969 (להלן: "החוק") בענף ראשי בניה 100 בסיווג ג'-3 ומעלה והיו לו בשנת 2021 הכנסות מביצוע עבודות בניה בשיטת בניה קונבנציונלית, שבוצעו על ידו כקבלן ראשי או כקבלן משנה, בסך שאינו נמוך מ- 8,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ).

2.2.2 פרק ב' - רשאי להגיש הצעה לפרק זה לבניה טרומית מבטון משתתף שרשום על פי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט -1969 (להלן: "החוק") בענף ראשי בניה 100 או בענף 140 בסיווג ג'-3 ומעלה והיו לו בשנת 2021 הכנסות מביצוע עבודות בניה בשיטת בניה טרומית מבטון, שבוצעו על ידו כקבלן ראשי או כקבלן משנה, בסך שאינו נמוך מ- 8,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ).

2.3.1 פרק ג' - רשום על פי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") בענף ראשי בניה 100 בסיווג ג'-2 ומעלה.

2.3.2 פרק ג' - היו למשתתף בשנת 2021 הכנסות מביצוע עבודות בניה בשיטת בניה קונבנציונלית, שבוצעו על ידו כקבלן ראשי או כקבלן משנה, בסך שאינו נמוך מ- 2,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ).

2.4 להצעת המשתתף במכרז צורפה ערבות מקור

2.5 הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד והניסיון וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות והסיווג הקבלני יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. רוכשים שלא עמדו בכל התנאים, כספם לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

יש לוודא כי נוסח וסכום הערבות תואמים לתנאים המופיעים בחוברת המכרז.

כמו כן, כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
אחוז הנחה

יש לוודא כי שיעור ההנחה אותו הצעתם, אינו חורג מהוראות המכרז. 

 

כחול2
מספר אזורים

יש לוודא כי מספר האזורים אליהם אתם מעוניינים לגשת תואם את תנאי המכרז.