יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז לתכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

מתן הצעות מחיר לתכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור בשיטות בניה קונבנציונלית וטרומית ולתכנון ובניית מוסדות חינוך ממוגנים ותוספות בניה ממוגנות למבני חינוך וציבור וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

בתי ספר מעל 1,000 מ"ר
מבני ציבור – משרדים מעל 1,000 מ"ר
מתנ"סים
ספריות
בתי כנסת
מבנים משולבים
בתי ספר כולל אולמות ספורט
היכלי תרבות

הערות

עיון במסמכי המכרז ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 6, החל מיום 11.12.2022, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מס' 6235290- 03.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' מירב לזובר, בדוא"ל: meravc@mashcal.co.il או בפקס מס': 6790370 - 03. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום 19.12.2022 בשעה 13:00. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מס' 6235290- 03. שאלות הבהרה שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל, החברה תהא רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל.

לאחר רכישת המכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 6235290- 03.

הגשת הצעות את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מספר מג / 2023 / 1, יש להפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) מיום ראשון ה- 1.1.2023 ועד ליום שני ה- 2.1.2023 עד לשעה 12:00, בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

מירב לזובר
מנהלת תהליכי מכרזים | תחום בינוי
הארבעה 19, מגדל התיכון, קומה 6 תל אביב
תנאי סף

רשאים להשתתף במכרז זה תאגידים רשומים כדין בישראל העומדים, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:

תיקון סעיף במכרז: 2.1 בעל תעודת קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות, בהתאם ל"מדריך לרישום קבלן מוכר" שאושר על ידי הוועדה בין-משרדית באוגוסט 1999, תקפה, בענף 100 בניה, בקבוצה ג' סוג 4 או 5 וכן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט-1969 בענף ראשי בניה 100 בסיווג ג'-4 ומעלה. על המשתתף לצרף להצעתו תעודה תקפה וכן אישור תקף על רישום כאמור. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת, כי משתתף שתעודת קבלן מוכר שלו הינה בתוקף עד ליום 31.12.2022 וטרם הוארכה במועד הגשת ההצעות למכרז, יצרף להצעתו העתק של התעודה הנ"ל וככל והמשתתף יקבע כזוכה במכרז, זכייתו במכרז תהיה מותנית בהמצאת תעודה תקפה וזאת עד למועד מתן אישור שר הפנים למכרז."

2.2 להצעה מצורפת ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח בארץ, קרי חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981, וכן רישיון למתן ערבויות מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, על סך של 600,000 ₪, לבקשת המשתתף במכרז, לפקודת החברה, בתוקף עד ליום 2.4.2023 וזאת להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזי ההתקשרות במסגרתו, לפי נוסח הערבות המצ"ב כדוגמה.

2.3 הצעת המשתתף תוגש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הסיווג הקבלני והערבות יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. רוכשים שלא עמדו בכל התנאים, כספם לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

יש לוודא כי נוסח וסכום הערבות תואמים לתנאים המופיעים בחוברת המכרז.

כמו כן, כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
אחוז הנחה

יש לוודא כי שיעור ההנחה אותו הצעתם, אינו חורג מהוראות המכרז. 

 

כחול2
מספר אזורים

יש לוודא כי מספר האזורים אליהם אתם מעוניינים לגשת תואם את תנאי המכרז.