יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז לתכנון, אספקה והצבה של מבנים יבילים


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

המכרז הינו מכרז לאספקת מבנים יבילים אשר עומדים בתקנים המחמירים ביותר ובמיוחד בתקן אש. המבנים עומדים בדרישות משרד החינוך

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

כיתת לימוד יבילה – שטח נטו 49 מ"ר
מבנה שירותים – שטח נטו 27 מ"ר
מבנה משולב – שטח נטו 86 מ"ר

הערות

עיון במסמכי המכרז בכפוף למגבלות הדין בתקופת משבר הקורונה, ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 6, החל מיום 1.3.2022, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מס' 6235290- 03.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' מירב לזובר, בדוא"ל: meravc@mashcal.co.il או בפקס מס': 6790370 - 03. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום 10.3.2022 בשעה 13:00. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מס' 6235290- 03.

לאחר רכישת המכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 6235290- 03.

הגשת הצעות את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מי / 2022 / 4, יש להפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) מיום רביעי ה- 23.3.2022 ועד ליום חמישי ה- 24.3.2022 עד לשעה 12:00 בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

מירב לזובר
מנהלת תהליכי מכרזים | תחום בינוי
הארבעה 19, מגדל התיכון, קומה 6 תל אביב
תנאי סף

2.1 רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט-1969 בענף ראשי בניה 100 בסיווג שלא יפחת מ ג'-2 או בענף 140 בסיווג שלא יפחת מ ג'-2.

2.2. בבעלות המשתתף מפעל לייצור מבנים יבילים. לענין מכרז זה "מבנה יביל" משמעו - מבנה אשר מיוצר בשלמותו בחצר המפעל, לרבות עבודות הגמר, ומובל להרכבה באתר.

2.3 המשתתף הינו בעל רשיון תקף או רשיון זמני תקף או היתר זמני תקף, על שמו, לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968 וזאת בהתייחס למפעל לייצור מבנים יבילים שבבעלותו.

2.4 היו למשתתף בשנת 2021 הכנסות ממכירה של מבנים יבילים, שיוצרו על ידו, בסך שאינו נמוך מ- 1,500,000 ש"ח (לא כולל מע"מ).

2.5 על המשתתף לצרף להצעתו אישור ממכון התקנים על התאמת האלמנטים המרכיבים את המבנה המוצע על ידו לת"י 921 חלק 4, תגובות בשריפה של חומרי בניה. על המשתתף לצרף להצעתו אישור ממכון התקנים המתבסס על בדיקה שבוצעה במהלך השנתיים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז כאמור לעיל וכן את דו"ח ממצאי הבדיקה עליה מתבסס האישור הנ"ל.

2.6 על המשתתף לצרף להצעתו אישור ממכון התקנים על עמידות קירות החוץ של המבנה המוצע על ידו באש למשך 90 דקות לפחות לפי תקן ישראלי 931. על המשתתף לצרף להצעתו אישור ממכון התקנים המתבסס על בדיקה שבוצעה בשנת 2017 ואילך וכן את מסמכי תעודת הבדיקה של מכון התקנים לקיר החוץ של המבנה המוצע על ידו עליהם מתבסס האישור הנ"ל.

2.7 להצעת המשתתף במכרז צורפה ערבות מקור.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. רוכשים שלא עמדו בכל התנאים, כספם לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

יש לוודא כי נוסח וסכום הערבות תואמים לתנאים המופיעים בחוברת המכרז.

כמו כן, כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
אחוז הנחה

יש לוודא כי שיעור ההנחה אותו הצעתם, אינו חורג מהוראות המכרז. 

 

כחול2
אישור מכון התקנים

יש לוודא כי בעת הגשת חוברת המכרז, צורף אישור מכון התקנים על פי המפורט בתנאים להשתתפות במכרז.