יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז לתכנון, אספקה והצבה של מבנים יבילים


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

המכרז הינו מכרז לאספקת מבנים יבילים אשר עומדים בתקנים המחמירים ביותר ובמיוחד בתקן אש. המבנים עומדים בדרישות משרד החינוך

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

כיתת לימוד יבילה – שטח נטו 49 מ"ר
מבנה שירותים – שטח נטו 27 מ"ר
מבנה משולב – שטח נטו 86 מ"ר

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

מירב לזובר
מנהלת תהליכי מכרזים | תחום בינוי
הארבעה 19, מגדל התיכון, קומה 6 תל אביב
תנאי סף

רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט-1969 בענף ראשי בניה 100 בסיווג שלא יפחת מ ג'-2 או בענף 140 בסיווג שלא יפחת מ ג'-2.

בבעלות המשתתף מפעל לייצור מבנים יבילים. לענין מכרז זה "מבנה יביל" משמעו - מבנה אשר מיוצר בשלמותו בחצר המפעל, לרבות עבודות הגמר, ומובל להרכבה באתר.

המשתתף הינו בעל רשיון תקף או רשיון זמני תקף או היתר זמני תקף, על שמו, לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968 וזאת בהתייחס למפעל לייצור מבנים יבילים שבבעלותו.

היו למשתתף בשנת 2019 הכנסות ממכירה של מבנים יבילים, שיוצרו על ידו, בסך שאינו נמוך מ- 1,500,000 ש"ח (לא כולל מע"מ).

על המשתתף לצרף להצעתו אישור ממכון התקנים על התאמת האלמנטים המרכיבים את המבנה המוצע על ידו לת"י 921 חלק 4, תגובות בשריפה של חומרי בניה. לענין מכרז זה "אלמנטים" משמע - קירות, רצפה ותקרה.

על המשתתף לצרף להצעתו אישור ממכון התקנים על עמידות קירות החוץ של המבנה המוצע על ידו באש למשך 90 דקות לפחות לפי תקן ישראלי 931.

להצעת המשתתף במכרז צורפה ערבות מקור

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. רוכשים שלא עמדו בכל התנאים, כספם לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

יש לוודא כי נוסח וסכום הערבות תואמים לתנאים המופיעים בחוברת המכרז.

כמו כן, כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
אחוז הנחה

יש לוודא כי שיעור ההנחה אותו הצעתם, אינו חורג מהוראות המכרז. 

 

כחול2
אישור מכון התקנים

יש לוודא כי בעת הגשת חוברת המכרז, צורף אישור מכון התקנים על פי המפורט בתנאים להשתתפות במכרז.

 

מכרזים קשורים