יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז למתן שירותי ניהול ופיקוח הנדסי על עבודות בינוי ושיפוצים של מבני חינוך וציבור


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, מזמינה בזה הצעות למתן שירותי ניהול - ופיקוח הנדסי על עבודות בינוי ושיפוצים של מבני חינוך וציבור ושירותים נלווים, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

הערות

עיון במסמכי המכרז ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 6, החל מיום 3.10.2021, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מספר: 03-6235290.

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 03-6235290.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לתחום בינוי בחברה, בדוא"ל: ConsultingTenders-Building@mashcal.co.il. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום 21.10.2021 בשעה 13:00. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 6235290- 03. שאלות הבהרה שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל, החברה תהא רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל. יובהר, כי לא יהיה מענה בעל פה לשאלות ובהתאם לכך, רק תשובות, הבהרות, תיקונים ושינויים למסמכי המכרז שיובאו בכתב לידיעתם של הפונים ורוכשי מסמכי המכרז בפקסימיליה או דוא"ל, לפי שיקול דעתה של החברה, יחייבו את החברה.

מפגש מציעים החברה תקיים מפגש מציעים חזותי בתוכנת זום ביום 13.10.2021 בשעה 13:00. ניתן להירשם למפגש הנ"ל בכתובת: ConsultingTenders-Building@mashcal.co.il עד ליום 12.10.2021. באחריות הנרשמים למפגש לוודא, כי הדוא"ל ששלחו הגיע ליעדו במועד בטלפון מספר: 03-6235290. לכל מי שירשם למפגש כאמור, ישלח בדוא"ל זימון וקישור התחברות למפגש.

הגשת הצעות את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה, נושאת ציון מכרז פומבי מספר 10/2021 ולהפקיד במסירה אישית [לא לשלוח בדואר] מיום שלישי ה- 9.11.2021 ועד ליום רביעי ה- 10.11.2021, עד לשעה 12:00, בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון" ברחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב. הצעות שתוגשנה לאחר המועד המפורט לעיל, לא ייכללו במניין ההצעות שיידונו בפני ועדת המכרזים.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

מירב לזובר
מנהלת תהליכי מכרזים | תחום בינוי
הארבעה 19, מגדל התיכון, קומה 6 תל אביב
תנאי סף

ההצעה תוגש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד - מציע שהינו תאגיד רשום כדין בישראל או עוסק מורשה הרשום בישראל על פי דין שתחום עיסוקו מתן שירותי ניהול ו/או פיקוח על פרוייקטים בתחום ההנדסה האזרחית.

המציע מעסיק, כעובדים קבועים מן המניין, שלושה (3) עובדים לפחות שהינם מהנדסים ו/או אדריכלים ו/או הנדסאי בניין ו/או הנדסאי אדריכלות.

המציע הינו בעל ניסיון מוכח בניהול ו/או פיקוח על פרוייקטים בתחום הבניה של מבני חינוך ו/או ציבור, אשר סיפק בפועל, במהלך השנים 2018, 2019 ו- 2020 (במצטבר), שירותי ניהול ו/או פיקוח בלפחות עשרים (20) פרויקטים בתחום הבניה של מבני חינוך ו/או ציבור, עבור חמש (5) רשויות מקומיות שונות לפחות, כאשר שירותי הניהול ו/או הפיקוח שסופקו על ידו בפרויקטים כאמור, כולם או חלקם, כללו (במצטבר), לפחות, אישור העבודות הקבלניות בפרויקט ו/או הכמויות במסגרתן, בדיקה של חשבונות הקבלנים וליווי והכנת דיווחים לגופים מתקצבים, ושהיקפם הכספי המצטבר של העבודות הקבלניות בכל הפרויקטים הנ"ל עלה על 150,000,000 ₪ (כולל מע"מ). מובהר בזאת כי פרויקטים הכוללים עבודות שיפוצים בלבד ו/או עבודות פיתוח ותשתיות בלבד ו/או עבודות פיתוח ותשתיות שאינן חלק מפרויקט בתחום הבניה ו/או עבודות בניה למגורים אין בהם כדי לענות על דרישת הניסיון הנדרשת בתנאי זה.

המציע מעסיק, כעובדים קבועים מן המניין, לפחות שלושה (3) מהנדסים ו/או הנדסאים ו/או אדריכלים ו/או הנדסאי אדריכלות, שכל אחד מהם שימש כמנהל פרויקט ו/או כמפקח בלפחות חמישה (5) פרויקטים שונים בתחום הבניה של מבני חינוך ו/או ציבור, שבוצעו עבור לפחות שלוש (3) רשויות מקומיות שונות, במהלך השנים 2018 - 2020 (במצטבר) (להלן: "מנהלי הפרויקטים המוצעים"). מובהר בזאת כי פרויקטים הכוללים עבודות שיפוצים בלבד ו/או עבודות פיתוח ותשתיות בלבד ו/או עבודות פיתוח ותשתיות שאינן חלק מפרויקט בתחום הבניה ו/או עבודות בניה למגורים אין בהם כדי לענות על דרישת הניסיון הנדרשת בתנאי זה.

למציע מערך לוגיסטי עצמאי הכולל משרד אחד לפחות המאויש חמישה ימים בשבוע לפחות ובו מצוי לפחות קו טלפון קווי ומחשבים הכוללים חיבור לאינטרנט.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. שימו לב כי התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר.