יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז לחידוש, שיפוץ, תוספות בניה ועבודות אחזקה למבני חינוך וציבור


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

המכרז הינו מכרז לביצוע בלבד על בסיס מחירון

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

שיפוץ מקיף
שיפוצי קיץ
הנגשת נכים
רה-ארגון
שימור ושיקום מבנים
שיפוצי שירותים
תוספות בנייה שונות

הערות

עיון במסמכי המכרז ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 6, החל מיום 11.7.2023, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מס' 6235290- 03.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' מירב לזובר, בדוא"ל: meravc@mashcal.co.il או בפקס מס': 6790370 - 03. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום 19.7.2023 בשעה 13:00. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מס' 6235290- 03. שאלות הבהרה שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל, החברה תהא רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל.

לאחר רכישת המכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 6235290- 03.

הגשת הצעות את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה, נושאת ציון מכרז פומבי חש/21/2023, ולהפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) מיום ראשון ה- 30.7.2023 ועד ליום שני ה- 31.7.2023, עד לשעה 12:00 בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

מירב לזובר
מנהלת תהליכי מכרזים | תחום בינוי
הארבעה 19, מגדל התיכון, קומה 6 תל אביב
תנאי סף

רשום על פי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") בענף ראשי בניה 100 בסיווג ג'-2 ומעלה.

מעסיק מהנדס אזרחי, הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים תשי"ח - 1958, כעובד קבוע מן המניין.

מגיש הצעה לפרק א' בלבד - היו לו בשנים 2021- 2022 (במצטבר) הכנסות מביצוע עבודות בניה, שבוצעו על ידו כקבלן ראשי או כקבלן משנה, בסך שאינו נמוך מ- 5,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ).

מגיש הצעה לפרק ב' בלבד - היו לו בשנים 2021- 2022 (במצטבר) הכנסות מביצוע עבודות בניה, שבוצעו על ידו כקבלן ראשי או כקבלן משנה, בסך שאינו נמוך מ- 3,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ).

להצעה מצורפת ערבות מקור.

הצעת המשתתף תוגש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד והנסיון וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות והסיווג הקבלני יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני הגשת המכרז. ניגשים למכרז שלא עמדו בכל התנאים, כספם לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

נוסח הערבות – יש לוודא כי הנוסח זהה לנוסח המופיע בחוברת המכרז.

סכום הערבות – יש לוודא כי הסכום מתאים להוראות המכרז, למספר האזורים, למספר הפרקים או הקטגוריות אליהם בחרתם להגיש הצעה.

כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
אחוז הנחה

יש לוודא כי שיעור ההנחה אותו הצעתם,

אינו חורג מהוראות המכרז. 

כחול2
מספר אזורים

יש לוודא כי מספר האזורים אליהם אתה מעוניין לגשת

תואם את תנאי המכרז ואת המאפיינים שלכם כמשתתף במכרז. 

מכרזים קשורים