יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז לביצוע עבודות כבישים, פיתוח ותשתיות


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

המכרז נותן מענה לסלילת כבישים, מדרכות, פיתוח שטחים פתוחים ופרויקטים מיוחדים של הנדסה אזרחית בכל היקף. המכרז מחולק לשישה מחוזות ופעיל כיום בכמאה רשויות מקומיות.

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

סלילת כבישים ומדרכות
הרחבה ופיתוח של מתחמי ושכונות מגורים
אצטדיוני כדורגל ומגרשי אימונים
פיתוח אזורי תעשיה
פרויקטים מיוחדים של הנדסה אזרחית בכל היקף

הערות

עיון במסמכי המכרז בכפוף למגבלות הדין בתקופת משבר הקורונה, ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 6, החל מיום 3.11.2021, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מס' 03-6235253.

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 03-6235253.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' מיכל גלזר, בדוא"ל: michalg@mashcal.co.il או בפקס מס': 5624432 - 03. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום 17.11.2021 בשעה 13:00. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 03-6235253.

הגשת הצעות את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי פת / 2021 /22, יש להפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) מיום שלישי ה- 30.11.2021 ועד ליום רביעי ה- 1.12.2021 עד לשעה 12:00 בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

מיכל גלזר
מנהלת תהליכי מכרזים | תחום פיתוח תשתיות ואחזקה
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

פרק א -בעל תעודת קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות, בהתאם ל"מדריך לרישום קבלן מוכר", שאושר על ידי הוועדה בין-משרדית באוגוסט 1999, תקפה, בענף 200 בקבוצה ג' סוג 2 או 3 או 4 או 5 או רשום על פי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט-1969 בענף 200 כבישים, תשתית ופיתוח בסיווג ג'-2 ומעלה, והיו לו בשנים 2019 - 2020 (במצטבר) הכנסות מביצוע עבודות כבישים ו/או תשתיות ו/או פיתוח, שבוצעו על ידו, בסך שאינו נמוך מ- 10,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ).

פרק ב - בעל תעודת קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות, בהתאם ל"מדריך לרישום קבלן מוכר", שאושר על ידי הוועדה בין-משרדית באוגוסט 1999, תקפה, בענף 200 בקבוצה ג' סוג 3 או 4 או 5 או רשום על פי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט-1969 בענף 200 כבישים, תשתית ופיתוח בסיווג ג'-3 ומעלה והיו לו בשנים 2019 - 2020 (במצטבר) הכנסות מביצוע עבודות כבישים ו/או תשתיות ו/או פיתוח, שבוצעו על ידו, בסך שאינו נמוך מ- 25,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ).

פרק ג- בעל תעודת קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות, בהתאם ל"מדריך לרישום קבלן מוכר", שאושר על ידי הוועדה בין-משרדית באוגוסט 1999, תקפה, בענף 200 בקבוצה ג' סוג 4 או 5 או רשום על פי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט-1969 בענף 200 כבישים, תשתית ופיתוח בסיווג ג'-4 ומעלה והיו לו בשנים 2019 - 2020 (במצטבר) הכנסות מביצוע עבודות כבישים ו/או תשתיות ו/או פיתוח, שבוצעו על ידו, בסך שאינו נמוך מ- 35,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ).

פרק ד-בעל תעודת קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות, בהתאם ל"מדריך לרישום קבלן מוכר", שאושר על ידי הוועדה בין-משרדית באוגוסט 1999, תקפה, בענף 200 בקבוצה ג' סוג 5 או רשום על פי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט-1969 בענף 200 כבישים, תשתית ופיתוח בסיווג ג'-5 והיו לו בשנים 2019 - 2020 (במצטבר) הכנסות מביצוע עבודות כבישים ו/או תשתיות ו/או פיתוח, שבוצעו על ידו, בסך שאינו נמוך מ- 45,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ).

פרקים א – ד להצעת המשתתף מצורפת ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח ישראלית שברשותה רשיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א - 1981, לבקשת המשתתף במכרז, על סך של 350,000 ש"ח, לפקודת החברה, בתוקף עד ליום 1.3.2022 וזאת להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזי ההתקשרות במסגרתו, לפי נוסח הערבות המצ"ב כדוגמה. משתתף המגיש הצעה לפרק א' בלבד (בין אם ההצעה מוגשת למחוז אחד או יותר) יצרף להצעתו ערבות, כאמור, על סך של 150,000 ש"ח. מובהר בזאת כי ערבות מחברת ביטוח, כאמור, חייבת להיות חתומה על ידי חברת הביטוח עצמה ולא על ידי סוכן שלה. החברה תהא רשאית להגיש את הערבות לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או חוזי ההתקשרות במסגרתו.

פרקים א-ד הצעת המשתתף תוגש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות והסיווג הקבלני יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. שימו לב כי התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

יש לוודא כי נוסח וסכום הערבות תואמים לתנאים המופיעים בחוברת המכרז.

כמו כן, כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול2
כמות אזורים

יש לוודא כי כמות האיזורים אליהם אתה מעוניין לגשת מתאימה לנסיון/היקף הפעילות של החברה.

כחול1
מועד הגשה

חשוב לשים לב למועד הגשת המכרז המופיע בחוברת המכרז ומומלץ לא להמתין לרגע האחרון.