יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

עבודות הקמה ואחזקה של מתקני חשמל, רמזורים ומערכות פוטו וולטאיות


אייקון וואצפ אייקון פייסבוק אייקון לינקדאין אייקון מייל
יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

המכרז מאפשר לבצע את כל הנדרש לצורך פעולה תקינה ורצופה של מתקני התאורה והרמזורים וכן התקנת מערכות פוטו וולטאיות ברשויות המקומיות.

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

מתקני חשמל
רמזורים
מערכות פוטו וולטאיות

הערות

עיון במסמכי המכרז בכפוף למגבלות הדין בתקופת משבר הקורונה, ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 6, החל מיום ראשון ה- 9.5.2021, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מס' 03-6235208.

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 03-6235208.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' מיכל גלזר בדוא"ל: michalg@mashcal.co.il או בפקס מס': 03-5624432. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום רביעי ה- 19.5.2021. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 03-6235208.

הגשת הצעות את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי אמ/38/2020, יש להפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) החל מיום ראשון ה - 6.6.2021 ועד לא יאוחר מיום שני ה- 7.6.2021, בשעה 12:00 בדיוק בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, רחוב הארבעה 19, קומה 6, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

מיכל גלזר
מנהלת תהליכי מכרזים | תחום פיתוח תשתיות ואחזקה
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

פרק 1 מתקני חשמל: רישום על פי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") בענף 270 (תאורת כבישים ורחובות) בסיווג כספי א'-1 ומעלה וכן בענף 160 (עבודות חשמל) בסיווג כספי א'- 1 ומעלה.

פרק 1 מתקני חשמל : למשתתף אישור תקף על עמידה בדרישות תקן איכות ת"י 9001-2015 ISO.

פרק 1 מתקני חשמל : למשתתף היו במהלך 36 החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז (במצטבר) הכנסות מהקמה ו/או אחזקה של מתקני חשמל בהיקף של 5,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ), לפחות.

פרק 2 רמזורים: רישום על פי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") בענף 280 (התקנת רמזורים) בסיווג כספי א'-1 ומעלה וכן בענף 160 (עבודות חשמל) בסיווג כספי א'– 1 ומעלה.

פרק 2 רמזורים: למשתתף אישור תקף על עמידה בדרישות תקן איכות ת"י 9001-2015 ISO.

פרק 2 רמזורים: למשתתף היו במהלך 36 החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז (במצטבר) הכנסות מהקמה ו/או אחזקה של רמזורים בהיקף של 3,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ), לפחות.

פרק 3 מערכות פוטו וולטאיות: רישום על פי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") בענף 160 (עבודות חשמל) בסיווג כספי א'- 1 ומעלה ו/או בענף 191 מתקני אנרגיה סולרית ותאים פוטו וולטאים בסיווג כספי א'-1 ומעלה.

פרק 3 מערכות פוטו וולטאיות: המשתתף תכנן, הקים, תחזק וביצע חיבור של מערכות פוטו וולטאיות על גגות לרשת החשמל, בהיקף מצטבר של 2 מגה וואט, לפחות, בשנים 2018, 2019 ו- 2020.

2.5. בשלושת הפרקים: להצעת המשתתף מצורפת ערבות מקור.

בשלושת הפרקים: הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד והניסיון וכל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, לרבות הערבות, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. רוכשים שלא עמדו בכל התנאים, כספם לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

נוסח הערבות – יש לוודא כי הנוסח זהה לנוסח המופיע בחוברת המכרז.

סכום הערבות – יש לוודא כי הסכום מתאים להוראות המכרז, למספר האזורים, למספר הפרקים או הקטגוריות אליהם בחרתם להגיש הצעה.

כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
אחוז הנחה

יש לוודא כי שיעור ההנחה אותו הצעתם,

אינו חורג מהוראות המכרז. 

כחול2
מספר אזורים

יש לוודא כי מספר האזורים אליהם אתה מעוניין לגשת

תואם את תנאי המכרז ואת המאפיינים שלכם כמשתתף במכרז.