יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז לעבודות הקמה, אחזקה ושיקום תשתיות


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

המכרז מספק לרשות המקומית את כל השירותים הנחוצים לה בכל הנוגע לאחזקת שבר, שיקום ושדרוג תשתיות קיימות, אחזקה מונעת ואחזקה שוטפת של תשתיות עירוניות ונותן מענה לכל צרכיה בתחום זה. הרשות תגדיר את התחומים בהם ברצונה לקבל שירותי אחזקה, כמו-כן תגדיר תקציב אחזקה שנתי שבמסגרתו יוכל הקבלן לפעול. התקציב יהיה כללי לאחזקת תשתיות או ענפי המחולק לפי תחומי העבודה.

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

אחזקת תשתיות מים
אחזקת תשתיות ניקוז וביוב
אחזקת כבישים ודרכים
אחזקת שטחים ציבוריים

הערות

עיון במסמכי המכרז בכפוף למגבלות הדין בתקופת משבר הקורונה, ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 6, החל מיום 20.10.2021, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מס' 03-6235253.

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 03-6235253.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' מיכל גלזר, בדוא"ל: michalg@mashcal.co.il או בפקס מס': 5624432 - 03. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום 3.11.2021 בשעה 13:00. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 03-6235253. שאלות הבהרה שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל, החברה תהא רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל. יובהר, כי לא יהיה מענה בעל פה לשאלות ובהתאם לכך, רק תשובות, הבהרות, תיקונים ושינויים למסמכי המכרז שיובאו בכתב לידיעתם של הפונים ורוכשי מסמכי המכרז בפקסימיליה או דוא"ל, לפי שיקול דעתה של החברה, יחייבו את החברה.

הגשת הצעות את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי את / 2021 /24, יש להפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) מיום ראשון ה- 14.11.2021 ועד ליום שני ה- 15.11.2021 עד לשעה 12:00 בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

מיכל גלזר
מנהלת תהליכי מכרזים | תחום פיתוח תשתיות ואחזקה
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

1.1. בעל תעודת קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות, בהתאם ל"מדריך לרישום קבלן מוכר", שאושר על ידי הוועדה בין-משרדית באוגוסט 1999, תקפה, בענף 200 בקבוצה ג' סוג 1 ומעלה או בענף 400 בקבוצה ב' סוג 1 ומעלה. או רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט – 1969 בסיווג ג'-1 לפחות בענף 200 או בסיווג ב'-1 לפחות בענף 400.

1.2. למשתתף היו בשנים 2019 - 2020 (במצטבר), הכנסות ממתן שירותי אחזקת תשתיות ו/או מביצוע עבודות תשתית, שבוצעו על ידו, בסך שאינו נמוך מ- 5,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ).

1.3. להצעת המשתתף מצורפת ערבות מקור.

1.4. הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד והמסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. שימו לב כי התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

נוסח הערבות – יש לוודא כי הנוסח זהה לנוסח המופיע בחוברת המכרז.

סכום הערבות – יש לוודא כי הסכום מתאים להוראות המכרז, למספר האזורים, למספר הפרקים או הקטגוריות אליהם בחרתם להגיש הצעה.

כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
אחוז הנחה

יש לוודא כי שיעור ההנחה אותו הצעתם,

אינו חורג מהוראות המכרז. 

כחול2
מועד הגשה

חשוב לשים לב למועד הגשת המכרז המופיע בחוברת המכרז ומומלץ לא להמתין לרגע האחרון.