יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז לעבודות פיתוח נופי, אחזקת גנים ועבודות גיזום


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

מכרז לעבודות פיתוח נופי, אחזקת גנים ועבודות גיזום, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

עבודות אחזקה לשטחי גינון מעל 150 דונם ועבודות פיתוח נופי בהיקף של מעל 400,000 ₪ לא כולל מע"מ
עבודות אחזקה לשטחי גינון עד 150 דונם ועבודות פיתוח נופי בהיקף של עד 400,000 ₪ לא כולל מע"מ
עבודות גיזום וטיפול בעצים

הערות

קבלת מסמכי מכרז . לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 03-6235208.

עיון במסמכי המכרז בכפוף למגבלות הדין בתקופת משבר הקורונה, ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 6, החל מיום רביעי ה- 12.5.2021, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מס' 03-6235208.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' מיכל גלזר בדוא"ל: michalg@mashcal.co.il או בפקס מס': 03-5624432. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום רביעי ה- 26.5.2021. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 03-6235208.

הגשת הצעות את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' גנ/19/2021 יש להפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) מיום שלישי ה- 15.6.2021 ועד ליום רביעי ה- 16.6.2021, עד לשעה 12:00 בדיוק בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה בבניין התיכון, ברחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

מיכל גלזר
מנהלת תהליכי מכרזים | תחום פיתוח תשתיות ואחזקה
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

פרק א': מי שיש לו ניסיון של שנתיים רצופות לפחות, במהלך חמש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז באחזקת גנים ל- 200 דונם גנים, לפחות, בכל חודש, בתקופת השנתיים האמורות. הניסיון צריך שיהא של המשתתף עצמו (ולא של קבלני משנה מטעמו).

פרק א': מי שהיו לו, במהלך 24 החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז (במצטבר), הכנסות מביצוע אחזקת גנים בהיקף של 6,000,000 ש"ח (כולל מע"מ), לפחות.

פרק א': מי שמעסיק, באופן קבוע וברציפות, במשך כל 6 החודשים שבין 1.12.2020 ועד 31.5.2021 (כולל), לפחות, עובדים זהים וקבועים כמפורט להלן: 20 (עשרים) עובדים (זהים) לפחות. עובד (נוסף או אחד מבין 20 העובדים האמורים לעיל) המשמש אצל המשתתף בתפקיד מנהל עבודה, שהינו בעל תעודת גנן מוסמך מאת משרד הכלכלה והתעשייה (לשעבר - משרד התמ"ת) סוג 2 חדש לפחות או סוג 1 חדש לפחות או הנדסאי נוף או טכנאי נוף או אגרונום.

פרק ב': מי שיש לו ניסיון של 12 חודשי עבודה רצופים לפחות, במהלך שלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בביצוע עבודות אחזקת גנים ל- 100 דונם גנים במצטבר לפחות, בכל חודש, בתקופה האמורה. הניסיון צריך שיהא של המשתתף עצמו (ולא של קבלני משנה מטעמו).

פרק ב': מי שהיו לו, במהלך 24 החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז (במצטבר), הכנסות מביצוע אחזקת גנים בהיקף של 750,000 ש"ח (כולל מע"מ), לפחות.

פרק ב': מי שמעסיק באופן קבוע וברציפות, במשך כל 6 החודשים שבין 1.12.2020 ועד 31.5.2021 (כולל), לפחות, 7 (שבעה) עובדים זהים וקבועים לפחות.

פרק ג': מי שהיו לו, במהלך 24 החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז (במצטבר), הכנסות מביצוע עבודות גיזום ו/או טיפול בעצים בהיקף של 600,000 ש"ח (כולל מע"מ), לפחות.

פרק ג': מי שמעסיק, באופן קבוע וברציפות, במשך כל 6 החודשים שבין 1.12.2020 ועד 31.12.2021 (כולל), לפחות, 2 (שני) עובדים זהים וקבועים לפחות, בעלי תעודת גוזם מומחה מטעם משרד החקלאות.

פרק ג': מי שבבעלותו ורשום על-שמו במשרד הרישוי או ברשותו, בחזקתו ובשימושו בפועל וזאת על פי חוזה ליסינג מימוני או תפעולי עם יבואני רכב או חברות שעיקר עיסוקן בליסינג מימוני או תפעולי או בנקים ועם גופים אלה בלבד, רכב בעל מתקן הרמה הכולל סל הרמה המאפשר הרמה לגובה של 12 מ' לפחות.

לכל הפרקים: להצעה המשתתף תצורף ערבות מקור.

לכל הפרקים: הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד והניסיון וכל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, כולל הערבות יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. שימו לב כי התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

נוסח הערבות – יש לוודא כי הנוסח זהה לנוסח המופיע בחוברת המכרז.

סכום הערבות – יש לוודא כי הסכום מתאים להוראות המכרז, למספר האזורים, למספר הפרקים או הקטגוריות אליהם בחרתם להגיש הצעה.

כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
אחוז הנחה

יש לוודא כי שיעור ההנחה אותו הצעתם,

אינו חורג מהוראות המכרז. 

כחול2
מספר אזורים

יש לוודא כי מספר האזורים אליהם אתה מעוניין לגשת

תואם את תנאי המכרז ואת המאפיינים שלכם כמשתתף במכרז.