יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז לעבודות פיתוח נופי, אחזקת גנים ועבודות גיזום


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

מכרז לעבודות פיתוח נופי, אחזקת גנים ועבודות גיזום, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

פרק א' - עבודות אחזקה לשטחי גינון מעל 150 דונם ועבודות פיתוח נופי בהיקף של מעל 400,000 ₪ לא כולל מע"מ
פרק ב' - עבודות אחזקה לשטחי גינון עד 150 דונם ועבודות פיתוח נופי בהיקף של עד 400,000 ₪ לא כולל מע"מ
פרק ג' - עבודות גיזום וטיפול בעצים

הערות

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 03-6235208.

עיון במסמכי המכרז ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 6, החל מיום ראשון, ה- 9.7.2023, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מס' 03-6235208.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' מיכל גלזר בדוא"ל: michalg@mashcal.co.il. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום ראשון, ה- 23.7.2023. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 03-6235208. שאלות הבהרה שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל, החברה תהיה רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל. יובהר כי לא יהיה מענה בעל פה לשאלות ובהתאם לכך, רק תשובות, הבהרות, תיקונים ושינוים למסמכי המכרז שיובאו בכתב לידיעתם של הפונים ורוכשי המכרז בדוא"ל, לפי שיקול דעתה, יחייבו את החברה.

הגשת הצעות את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' גנ/27/2023 יש להפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) מיום שני ה- 7.8.2023 ועד ליום שלישי, ה- 8.8.2023 , עד לשעה 12:00 בדיוק בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה בבניין התיכון, ברחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

מיכל גלזר
מנהלת תהליכי מכרזים | תחום פיתוח תשתיות ואחזקה
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

מכרז זה הוא בן שלושה פרקים, ורשאים להשתתף בו חברות או גופים פרטיים שעומדים, במועד הגשת ההצעות, בתנאי הסף המפורטים להלן עבור כל פרק.

2.1. תנאי סף למשתתפים בפרק א' - עבודות אחזקה לשטחי גינון מעל 150 דונם ועבודות פיתוח נופי בהיקף של מעל 400,000 ₪ לא כולל מע"מ (על בסיס המחירים שבמחירון המצורף למכרז) 2.1.1. מי שיש לו ניסיון של שנתיים רצופות לפחות, במהלך חמש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז באחזקת גנים ל- 200 דונם גנים, לפחות, בכל חודש, בתקופת השנתיים האמורות. הניסיון צריך שיהא של המשתתף עצמו (ולא של קבלני משנה מטעמו). לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו פרטים בדבר העבודות הקודמות כנדרש לעיל בטופס תיאור ניסיון קודם המצורף למכרז זה (נספח 1). 2.1.2. מי שהיו לו, במהלך 24 החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז (במצטבר), הכנסות מביצוע אחזקת גנים בהיקף של 6,000,000 ש"ח (כולל מע"מ), לפחות. לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה של המשתתף ואישור רו"ח מקור לפי הנוסח המצורף למכרז זה (נספח 2). 2.1.3. מי שמעסיק, באופן קבוע וברציפות, במשך כל 6 החודשים שבין 1.1.2023 ועד 30.6.2023 (כולל), לפחות, עובדים זהים וקבועים כמפורט להלן: 2.1.3.1. 20 (עשרים) עובדים (זהים) לפחות. 2.1.3.2. עובד (נוסף או אחד מבין 20 העובדים האמורים לעיל) המשמש אצל המשתתף בתפקיד מנהל עבודה, שהינו בעל תעודת גנן מוסמך מאת משרד הכלכלה והתעשייה (לשעבר - משרד התמ"ת) סוג 2 חדש לפחות או סוג 1 חדש לפחות או בעל תעודת בוגר קורס גנן סוג 2 חדש לפחות או סוג 1 חדש מטעם הארגון לגננות ונוף בישראל או הנדסאי נוף או טכנאי נוף או אגרונום. לעניין סעיף זה "עובדים" משמע- מי שיש בינו לבין המשתתף יחסי עובד-מעביד (מופק לו תלוש משכורת) או שהינו הבעלים של המשתתף. לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה של המשתתף ואישור רו"ח מקור בנוסח המצורף למכרז זה (נספח 3) וכן תעודת הסמכה ו/או תעודת השכלה של מנהל העבודה.

2.2. תנאי סף למשתתפים בפרק ב' - עבודות אחזקה לשטחי גינון עד 150 דונם ועבודות פיתוח נופי בהיקף של עד 400,000 ₪ לא כולל מע"מ (על בסיס המחירים שבמחירון המצורף למכרז) וכן למגישי הצעה למחוז אילת 2.2.1. מי שיש לו ניסיון של 12 חודשי עבודה רצופים לפחות, במהלך שלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בביצוע עבודות אחזקת גנים ל- 100 דונם גנים במצטבר לפחות, בכל חודש, בתקופה האמורה. הניסיון צריך שיהא של המשתתף עצמו (ולא של קבלני משנה מטעמו). לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו פרטים בדבר העבודות הקודמות כנדרש לעיל בטופס תיאור ניסיון קודם המצורף למכרז זה (נספח 1). 2.2.2. מי שהיו לו, במהלך 24 החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז (במצטבר), הכנסות מביצוע אחזקת גנים בהיקף של 750,000 ש"ח (כולל מע"מ), לפחות. לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה של המשתתף ואישור רו"ח מקור לפי הנוסח המצורף למכרז זה (נספח 4). 2.2.3. מי שמעסיק באופן קבוע וברציפות, במשך כל 6 החודשים שבין 1.1.2023 ועד 30.6.2023 (כולל), לפחות, 7 (שבעה) עובדים זהים וקבועים לפחות. לעניין סעיף זה "עובדים" משמע- מי שיש בינו לבין המשתתף יחסי עובד-מעביד (מופק לו תלוש משכורת) או שהינו הבעלים של המשתתף. לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה של המשתתף ואישור רו"ח מקור בנוסח המצורף למכרז זה (נספח 5).

2.3. תנאי סף למשתתפים בפרק ג' - עבודות גיזום וטיפול בעצים 2.3.1. מי שהיו לו, במהלך 24 החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז (במצטבר), הכנסות מביצוע עבודות גיזום ו/או טיפול בעצים בהיקף של 600,000 ש"ח (כולל מע"מ), לפחות. לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה של המשתתף ואישור רו"ח מקור לפי הנוסח המצורף למכרז זה (נספח 6). 2.3.2. מי שמעסיק, באופן קבוע וברציפות, במשך כל 6 החודשים שבין 1.1.2023 ועד 30.6.2023 (כולל), לפחות, 2 (שני) עובדים זהים וקבועים לפחות, בעלי תעודת גוזם מומחה מטעם משרד החקלאות. לעניין סעיף זה "עובדים" משמע- מי שיש בינו לבין המשתתף יחסי עובד-מעביד (מופק לו תלוש משכורת) או שהינו הבעלים של המשתתף. לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה של המשתתף ואישור רו"ח מקור בנוסח המצורף למכרז זה וכן עותק מתעודות הגוזם מומחה של העובדים האמורים (נספח 7). 2.3.3. מי שבבעלותו ורשום על-שמו במשרד הרישוי או ברשותו, בחזקתו ובשימושו בפועל וזאת על פי חוזה ליסינג מימוני או תפעולי עם יבואני רכב או חברות שעיקר עיסוקן בליסינג מימוני או תפעולי או בנקים ועם גופים אלה בלבד (לא יתקבלו התקשרויות של המשתתף עם גופים אחרים כלשהם), רכב בעל מתקן הרמה הכולל סל הרמה, כאשר גובה מתקן ההרמה הכולל סל הרמה כאמור הינו 12 מטר לפחות. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה, על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה של המשתתף ואישור רו"ח מקור בדבר הרכב שעליו מותקן מתקן ההרמה שבבעלותו / בליסינג כאמור לעיל, בנוסח המצורף למסמכי המכרז (נספח 8), וכן רישיון רכב בתוקף של הרכב האמור (אשר בו מצוין כי הינו בעל מתקן הרמה הכולל סל הרמה כאמור לעיל וככל שלא מצוין ברישיון הרכב יצורף בנוסף לרישיון הרכב גם תסקיר תקף החתום על ידי בודק מוסמך שהוסמך על ידי המפקח לפי סימן ז' בפרק ג' לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל-1970). לגבי רכב בליסינג – יצורף גם אישור של יבואן הרכב / חברת הליסינג / הבנק, לפי העניין, כי הרכב נמסר לחזקתו ולשימושו של המשתתף נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. למען הסר ספק מובהר כי לא תתקבלנה הזמנות של רכבים ו/או חוזי רכישה ואולם משתתף אשר הינו בעלים של רכב כאמור אשר טרם נרשם על שמו - יחשב כמי שעומד בתנאי זה אם יצרף להצעתו בנוסף לכל המסמכים האמורים לעיל גם אישור של המוכר כי נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז מכר למשתתף את הרכב והרכב נמסר לחזקתו ולשימושו של המשתתף.

2.4. תנאי סף למשתתפים בכל הפרקים - הגשת ערבות להצעה מצורפת ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח בארץ, קרי חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח), התשמ"א-1981 וכן רישיון למתן ערבויות מרשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, לבקשת המשתתף במכרז לפקודת החברה, בתוקף עד ליום 13.11.2023, וזאת להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזי ההתקשרות במסגרתו, לפי נוסח הערבות המצורף למכרז זה (נספח 9). יש להגיש את הערבות המקורית בלבד. לא יתקבל העתק או צילום של ערבות כאמור אף אם הוא חתום בחתימות מקור על ידי הבנק או חברת הביטוח מוציא הערבות. הערבות תוארך מעת לעת לפי דרישת החברה. סכום הערבות: משתתף המגיש הצעה לפרק א' בלבד: יגיש ערבות ע"ס 100,000 ₪. משתתף המגיש הצעה לפרק ב' בלבד: יגיש ערבות ע"ס 50,000 ₪ משתתף המגיש הצעה למחוז אילת בלבד: יגיש ערבות ע"ס 50,000 ₪. משתתף המגיש הצעה לפרק ג' בלבד: יגיש ערבות ע"ס 50,000 ₪. משתתף המגיש הצעה ליותר מפרק אחד ו/או למחוז אילת: יגיש ערבות בסכום המצטבר בהתאם לפרקים ו/או למחוז אילת, אשר להם הגיש ההצעה. מובהר בזאת כי ערבות מחברת ביטוח, כאמור, חייבת להיות חתומה על ידי חברת הביטוח עצמה ולא על ידי סוכן שלה. החברה תהא רשאית להגיש את הערבות לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או חוזי ההתקשרות במסגרתו.

2.5. הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד והניסיון וכל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, כולל הערבות יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. שימו לב כי התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

נוסח הערבות – יש לוודא כי הנוסח זהה לנוסח המופיע בחוברת המכרז.

סכום הערבות – יש לוודא כי הסכום מתאים להוראות המכרז, למספר האזורים, למספר הפרקים או הקטגוריות אליהם בחרתם להגיש הצעה.

כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
אחוז הנחה

יש לוודא כי שיעור ההנחה אותו הצעתם,

אינו חורג מהוראות המכרז. 

כחול2
מספר אזורים

יש לוודא כי מספר האזורים אליהם אתה מעוניין לגשת

תואם את תנאי המכרז ואת המאפיינים שלכם כמשתתף במכרז.