יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז להקמת תחנות שאיבה, מתקנים למים וביוב ושיקום בריכות אגירה למים


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

מכרז הנותן מענה להקמת פרויקטים מורכבים ברשויות המקומיות בתחום ההנדסה האזרחית והאלקטרו-מכנית.

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

תחנות שאיבה למים וביוב
קווי סניקה
קווי קולחין
מתקני אגירה לביוב ולקולחין
איטום מאגרים
אגני ייצוב ושיקוע
שיקום בריכות אגירה למים

הערות

עיון במסמכי המכרז ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 6 ,החל מיום 16.1.2023 בין השעות 09:00 ל-16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מס' 03-6235253.

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 03-6235253.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' מיכל גלזר, בדוא"ל: michalg@mashcal.co.il או בפקס מס': 03-5624432. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום 25.1.2023 בשעה 13:00. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 03-6235253. שאלות הבהרה שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל, החברה תהא רשאית לדחות ו/או לא להשיב עלי הן כלל. יובהר, כי לא יהיה מענה בעל פה לשאלות ובהתאם לכך, רק תשובות, הבהרות, תיקונים ושינויים למסמכי המכרז שיובאו בכתב לידיעתם של הפונים ורוכשי מסמכי המכרז בפקסימיליה או דוא"ל, לפי שיקול דעתה של החברה, יחייבו את החברה.

הגשת הצעות את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי תש/7/23, יש להפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) מיום שני ה-6.2.2023 ועד ליום שלישי ה-7.2.2023 עד לשעה 12:00 בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19 ,קומה 7 ,תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

מיכל גלזר
מנהלת תהליכי מכרזים | תחום פיתוח תשתיות ואחזקה
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט - 1969 בענף 500 בסיווג ב' – 3 ומעלה וגם בענף 100 בסיווג ג' – 1 ומעלה. על המשתתף לצרף להצעתו אישור על רישום כאמור לעיל, התקף במועד הגשת ההצעות למכרז.

מי שהיו לו בשנים 2017 - 2022 (במצטבר) הכנסות מהקמת תחנות שאיבה ו/או מביצוע עבודות אלקטרו מכניות במסגרת הקמה של מכון/ני טיהור שפכים, שבוצעו על ידו, כקבלן ראשי או כקבלן משנה, בסך שאינו נמוך מ- 3,500,000 ש"ח (לא כולל מע"מ). על המשתתף לצרף להצעתו אישור רו"ח מקור, על פי הנוסח הרצ"ב, המאשר עמידתו בתנאי זה.

מי שהשלים הקמת שתי תחנות שאיבה לפחות, בשנים 2014 - 2022, בהיקף של לא פחות מ-1,000,000 ש"ח כל אחת (לא כולל מע"מ). על המשתתף לצרף להצעתו פירוט, לפי הטבלה הרצ"ב, של תחנות השאיבה שהוקמו והושלמו על ידו, חתומה על ידי המשתתף. כמו כן על המשתתף לצרף להצעתו חוזים ו/או הזמנות עבודה וחשבונות סופיים ומאושרים של תחנות השאיבה שהוקמו והושלמו על ידו כאסמכתאות המעידות על עמידתו בתנאי סעיף זה לרבות, פרוט עבור איזה גורם בוצעו העבודות ופרטי איש הקשר אצל אותו גורם. (ניתן למחוק מהחוזה / הזמנת העבודה את התנאים הכספיים).

להצעה במכרז מצורפת ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח בארץ, קרי חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981, וכן רישיון למתן ערבויות מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, על סך 250,000 ₪, לבקשת המשתתף במכרז, לפקודת החברה, בתוקף עד ליום 7.5.2023 וזאת להבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזי ההתקשרות במסגרתו, לפי נוסח הערבות המצ"ב כדוגמה. מובהר בזאת כי ערבות מחברת ביטוח, כאמור, חייבת להיות חתומה על ידי חברת הביטוח עצמה ולא על ידי סוכן שלה. יש לצרף להצעה ערבות מקורית בלבד. לא יתקבל צילום או העתק או עותק של ערבות כאמור אף אם הוא חתום בחתימות מקור על ידי הבנק או חברת הביטוח מוציא הערבות. החברה תהא רשאית להגיש את הערבות לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או חוזי ההתקשרות במסגרתו.

הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד והניסיון, היקף ההכנסות וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות והסיווג הקבלני יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. שימו לב כי התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

יש לוודא כי נוסח וסכום הערבות תואמים לתנאים המופיעים בחוברת המכרז.

 כמו כן, כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
אחוז הנחה

יש לוודא כי שיעור ההנחה אותו הצעתם, אינו חורג מהוראות המכרז. 

 

כחול2
מועד הגשה

חשוב לשים לב למועד הגשת המכרז המופיע בחוברת המכרז ומומלץ לא להמתין לרגע האחרון.