יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז למתן שירותי ניהול ופיקוח הנדסי על עבודות פיתוח ותשתיות


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ , מזמינה בזה הצעות למתן שירותי ניהול - ופיקוח הנדסי על עבודות פיתוח, תשתיות, כבישים, פיתוח מתחמי מגורים ואזורי תעשיה ושירותים נלווים, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

הערות

עיון במסמכי המכרז ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 6, החל מיום 22.8.2021, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מספר: 03-6235208.

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 03-6235208.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, למזכירות תחום פיתוח, תשתיות ואחזקה, בדוא"ל: ConsultingTenders-inf@mashcal.co.il. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום 4.10.2021 בשעה 13:00. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר בטלפון מספר: 03-6235253/6235208. שאלות הבהרה שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל, החברה תהא רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל.

מפגש מציעים החברה תקיים מפגש מציעים חזותי בתוכנת זום ביום 1.9.2021 בשעה 12:00. ניתן להירשם למפגש הנ"ל בכתובת ConsultingTenders-inf@mashcal.co.il עד ליום 31.8.2021. באחריות הנרשמים למפגש לוודא, כי הדוא"ל ששלחו הגיע ליעדו במועד בטלפון מספר: 03-6235253/6235208. לכל מי שירשם למפגש כאמור, ישלח בדוא"ל זימון וקישור התחברות למפגש.

הגשת הצעות את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה, נושאת ציון מכרז פומבי מספר 9/2021 ולהפקיד במסירה אישית [לא לשלוח בדואר] מיום ראשון ה- 24.10.2021 ועד ליום שני ה- 25.10.2021, עד לשעה 12:00, בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון" ברחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

אסף שחף
סגן מנהל תחום פיתוח תשתיות ואחזקה
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

ההצעה תוגש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד - מציע שהינו תאגיד רשום כדין בישראל או עוסק מורשה הרשום בישראל על פי דין שתחום עיסוקו מתן שירותי ניהול ו/או פיקוח על פרוייקטים בתחום הפיתוח ו/או התשתיות.

המציע הינו בעל ניסיון מוכח בניהול ו/או פיקוח על פרוייקטים בתחום הפיתוח ו/או תשתיות, אשר סיפק בפועל, במהלך השנים 2017, 2018, 2019 ו- 2020 (במצטבר), שירותי ניהול ו/או פיקוח בלפחות חמישה עשר (15) פרויקטים בתחום הפיתוח ו/או התשתיות, עבור לפחות חמישה (5) מזמיני עבודה שונים, כאשר שירותי הניהול ו/או הפיקוח שסופקו על ידו בפרויקטים כאמור, כולם או חלקם, כללו (במצטבר), לפחות, ניהול ו/או פיקוח הנדסי צמוד על ביצוע העבודות הקבלניות בפרויקט, אישור העבודות הקבלניות בפרויקט והכמויות במסגרתן, בדיקה של חשבונות הקבלנים, ליווי והכנת דיווחים לגופים מתקצבים, ושהיקפן הכספי המצטבר של העבודות הקבלניות בכל הפרויקטים הנ"ל (בכל השנים במצטבר) עלה על 150,000,000 ₪ (כולל מע"מ).

המציע מעסיק, כעובדים קבועים מן המניין, לפחות שלושה (3) עובדים, שאחד מהם הינו מהנדס אשר שימש כמנהל פרויקט ו/או כמפקח בלפחות חמישה (5) פרויקטים שונים בתחום הפיתוח ו/או התשתיות, שבוצעו עבור לפחות שלוש (3) מזמיני עבודה שונים, במהלך השנים 2017 - 2020 (במצטבר) וכל אחד מיתר העובדים הינו מהנדס או הנדסאי או אדריכל נוף אשר שימש כמנהל פרויקט ו/או כמפקח בלפחות חמישה (5) פרויקטים שונים בתחום הפיתוח ו/או התשתיות, שבוצעו עבור לפחות שלוש (3) מזמיני עבודה שונים, במהלך השנים 2017 - 2020 (במצטבר) (להלן ביחד: "מנהלי הפרויקטים המוצעים").

למציע מערך לוגיסטי עצמאי הכולל משרד אחד לפחות המאויש חמישה ימים בשבוע לפחות ובו מצוי לפחות קו טלפון קווי, מחשבים הכוללים חיבור לאינטרנט, תוכנת "אופיס" ותוכנה לניהול כתבי כמויות.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. שימו לב כי התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר.