יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז למתן שירותי ניהול ופיקוח לעבודות הקמה ואחזקה של מתקני חשמל, רמזורים, מערכות להתייעלות אנרגטית ומערכות פוטו וולטאיות (PV)


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

מתן שירותי ניהול ופיקוח הנדסי ושירותים נילווים על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז, בכל הנוגע לפרויקטים הכוללים ביצוע עבודות אחזקת תשתיות או עבודות גידור בהם היא משמשת כחברה מנהלת מטעם הרשות המזמינה.

הערות

עיון במסמכי המכרז בכפוף למגבלות הדין בתקופת משבר הקורונה, ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 6, החל מיום 23.11.2020, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מספר: 03-6235208.

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון 03-6235208.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, למזכירת תחום פיתוח, תשתיות ואחזקה, בדוא"ל: ConsultingTenders-inf@mashcal.co.il. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום 14.12.2020 בשעה 13:00. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 03-6235253/6235208.

מפגש מציעים החברה תקיים מפגש מציעים חזותי בתוכנת זום ביום 7.12.2020 בשעה 12:00. ניתן להירשם למפגש הנ"ל בכתובת ConsultingTenders-inf@mashcal.co.il עד ליום 6.12.2020. באחריות הנרשמים למפגש לוודא, כי הדוא"ל ששלחו הגיע ליעדו במועד בטלפון מספר: 03-6235253/6235208. לכל מי שירשם למפגש כאמור, ישלח בדוא"ל זימון וקישור התחברות למפגש.

הגשת הצעות את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה, נושאת ציון מכרז פומבי מספר 1/2020 ולהפקיד במסירה אישית [לא לשלוח בדואר] מיום שני ה- 28.12.2020 ועד ליום שלישי ה- 29.12.2020, עד לשעה 12:00, בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון" ברחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

תנאי סף

ההצעה תוגש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד - מציע שהינו תאגיד רשום כדין בישראל או עוסק מורשה הרשום בישראל על פי דין.

המציע סיפק שירותי ניהול ו/או פיקוח על עבודות כמפורט להלן: עבודות אחזקה ו/או הקמה ו/או שיפוץ ו/או שדרוג של מתקני חשמל ו/או רמזורים, שהיקפן הוא 25,000,000 ₪ לפחות (לא כולל מע"מ), באופן מצטבר עבור כל מזמיני העבודות ובמהלך 4 השנים 2017-2020. מתוך ההיקף האמור לעיל סך של 15,000,000 לפחות (לא כולל מע"מ) הינן עבודות אחזקה ו/או הקמה ו/או שיפוץ ו/או שדרוג של מתקני חשמל אשר בוצעו בתאורת חוץ ו/או ברמזורים. שירותי הניהול ו/או הפיקוח ניתנו למזמיני עבודה שונים, ששניים (2) מתוכם לפחות הם רשויות מקומיות, במהלך השנים 2017-2020. שירותי הניהול ו/או הפיקוח ניתנו במהלך השנים 2017, 2018, 2019 ו- 2020.

המציע או קבלן משנה מטעמו סיפק שירותי ניהול ו/או פיקוח ו/או בקרה על עבודות הקמת ו/או אחזקת מערכות פוטו-וולטאיות (PV), במהלך השנים 2017, 2018, 2019 ו- 2020, שהספקן המצטבר הוא 2 מגה וואט לפחות.

המציע מעסיק, לפחות שני (2) עובדים, כמפורט להלן: מהנדס חשמל רשום בפנקס הרלוונטי. מהנדס חשמל ו/או הנדסאי חשמל ו/או חשמלאי מוסמך רשום בפנקס הרלוונטי. כל אחד מהם הינו בעל ניסיון בניהול ו/או פיקוח על עבודות אחזקה ו/או הקמה ו/או שיפוץ ו/או שדרוג של מתקני חשמל אשר בוצעו בתאורת חוץ ו/או רמזורים עבור מזמיני עבודה שונים ששניים (2) מתוכם לפחות הם רשויות מקומיות. שירותי הניהול ו/או הפיקוח על העבודות האמורות ניתנו במהלך השנים 2017, 2018, 2019 ו- 2020. מובהר בזאת כי עובדים לעניין זה יכול שיהיו המציע (ככל שמדובר בעוסק מורשה) או שותף במציע או מנהל במציע או עובד שכיר של המציע.

למציע מערך לוגיסטי עצמאי הכולל משרד אחד לפחות המאויש במשך כל ימי העבודה ובו מצוי לפחות קו טלפון קווי, מחשבים הכוללים חיבור לאינטרנט, תוכנת "אופיס" ותוכנה לניהול כתבי כמויות.

הצעת המציע תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד והניסיון וכל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, יהיו על שם המציע במכרז בלבד (או באמצעות קבלן משנה ככל שהתנאי מאפשר זאת).

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. שימו לב כי התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר.