יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז למתן שירותי ניהול ופיקוח הנדסי לעבודות אחזקת תשתיות ועבודות גידור


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

מתן שירותי ניהול ופיקוח הנדסי ושירותים נילווים על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז, בכל הנוגע לפרויקטים הכוללים ביצוע עבודות אחזקת תשתיות או עבודות גידור בהם היא משמשת כחברה מנהלת מטעם הרשות המזמינה.

הערות

עיון במסמכי המכרז בכפוף למגבלות הדין בתקופת משבר הקורונה, ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 6, החל מיום 23.11.2020, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מספר: 03-6235208.

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון 03-6235208.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, למזכירת תחום פיתוח, תשתיות ואחזקה, בדוא"ל: ConsultingTenders-inf@mashcal.co.il. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום 14.12.2020 בשעה 13:00. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 03-6235253/6235208.

מפגש מציעים החברה תקיים מפגש מציעים חזותי בתוכנת זום ביום 7.12.2020 בשעה 12:00. ניתן להירשם למפגש הנ"ל בכתובת ConsultingTenders-inf@mashcal.co.il עד ליום 6.12.2020. באחריות הנרשמים למפגש לוודא, כי הדוא"ל ששלחו הגיע ליעדו במועד בטלפון מספר: 03-6235253/6235208. לכל מי שירשם למפגש כאמור, ישלח בדוא"ל זימון וקישור התחברות למפגש.

הגשת הצעות את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה, נושאת ציון מכרז פומבי מספר 1/2020 ולהפקיד במסירה אישית [לא לשלוח בדואר] מיום שני ה- 28.12.2020 ועד ליום שלישי ה- 29.12.2020, עד לשעה 12:00, בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון" ברחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

תנאי סף

ההצעה תוגש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד - מציע שהינו תאגיד רשום כדין בישראל או עוסק מורשה הרשום בישראל על פי דין.

המציע הינו משרד שתחום עיסוקו מתן שירותי ניהול ופיקוח על פרוייקטים בתחום ההנדסה האזרחית המעסיק 3 מהנדסים לפחות, בעלי רישיון תקף, כעובדים קבועים מן המניין.

המציע הינו בעל ניסיון מוכח בניהול ופיקוח על פרוייקטים עירוניים בתחום התשתיות, אשר סיפק בפועל בכל שנה, בשנים 2017, 2018 2019 ו- 2020, שירותי ניהול ופיקוח בשלושה (3) פרויקטים לפחות בתחום התשתיות, עבור לפחות שלוש (3) רשויות מקומיות שונות, כאשר שירותי הניהול והפיקוח בכל פרויקט כללו: פיקוח הנדסי צמוד על ביצוע העבודות, אישור העבודות והכמויות במסגרתן ובדיקה של חשבונות הקבלנים ודיווח לגורמים מתקצבים, ושהיקפם הכספי המצטבר של העבודות הקבלניות בכל הפרויקטים הנ"ל עלה על 80,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ) כשההיקף הכספי של העבודות הקבלניות בפרויקטים בשנים 2019 ו- 2020 (במצטבר) הינו 40,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לפחות.

המציע מעסיק, כעובדים קבועים מן המניין, שלושה (3) מהנדסים ו/או הנדסאים שכל אחד מהם שימש כמנהל פרויקט בלפחות שלושה (3) פרויקטים שונים בתחום התשתיות, שבוצעו עבור רשויות מקומיות, במהלך השנים 2017 - 2020, ובעל ניסיון בהכנת כתבי כמויות, אישור עבודות וכמויות ובדיקה של חשבונות קבלנים (להלן: "מנהלי הפרויקטים המוצעים").

למציע מערך לוגיסטי עצמאי הכולל משרד אחד לפחות המאויש במשך כל ימות השבוע ובו מצוי לפחות קו טלפון קווי, מכשיר פקסימיליה, מחשבים הכוללים חיבור לאינטרנט, תוכנת "אופיס", תוכנה לניהול כתבי כמויות ותוכנת לוחות זמנים.

להצעתו מצורפת ערבות מקור

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. שימו לב כי התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר.

מכרזים קשורים