יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז למתן שירותי ניהול ובקרה על עבודות סימון כבישים, תמרור ושילוט


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, מזמינה בזה הצעות למתן שירותי ניהול ובקרה על עבודות סימון כבישים ומדרכות, עבודות אספקה והצבה של שלטים ותמרורים ושירותים נלווים, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

הערות

עיון במסמכי המכרז בכפוף למגבלות הדין בתקופת משבר הקורונה, ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 6, החל מיום 8.12.2020, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מספר: 03-6235208.

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון 03-6235208.

שאלות הבהרה ניתן לפנות בכתב לחברה, למזכירת תחום פיתוח, תשתיות ואחזקה, בדוא"ל: ConsultingTenders-inf@mashcal.co.il. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום 30.12.2020 בשעה 13:00. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 03-6235253/6235208.

מפגש מציעים החברה תקיים מפגש מציעים חזותי בתוכנת זום ביום 3.1.2021 בשעה 12:00. ניתן להירשם למפגש הנ"ל בכתובת ConsultingTenders-inf@mashcal.co.il עד ליום 30.12.2020. באחריות הנרשמים למפגש לוודא, כי הדוא"ל ששלחו הגיע ליעדו במועד בטלפון מספר: 03-6235253/6235208. לכל מי שירשם למפגש כאמור, ישלח בדוא"ל זימון וקישור התחברות למפגש

הגשת הצעות את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה, נושאת ציון מכרז פומבי מספר 2/2020 ולהפקיד במסירה אישית [לא לשלוח בדואר] מיום שלישי ה- 26.1.2021 ועד ליום רביעי ה- 27.1.2021, עד לשעה 12:00, בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון" ברחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

תנאי סף

ההצעה תוגש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד - מציע שהינו תאגיד רשום כדין בישראל או עוסק מורשה הרשום בישראל על פי דין.

המציע הינו משרד בעל ניסיון במתן שירותי ניהול ו/או פיקוח על עבודות בתחום בטיחות בתנועה ו/או סימון כבישים ו/או עבודות תמרור ושילוט, המעסיק לפחות שני (2) עובדים בעלי תעודת הסמכה של יועץ בטיחות בתנועה מטעם חברת נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ או מטעם חברת נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ, תקפה, כעובדים קבועים מן המניין.

המציע סיפק בפועל בכל שנה, בשנים 2017, 2018 2019 ו- 2020, שירותי ניהול ו/או פיקוח בשלושה (3) פרויקטים לפחות בתחום בטיחות בתנועה ו/או סימון כבישים ו/או תמרור ושילוט, עבור לפחות שלוש (3) רשויות מקומיות, כאשר שירותי הניהול ו/או הפיקוח בכל פרויקט כללו: ניהול ו/או פיקוח על ביצוע העבודות, אישור העבודות והכמויות במסגרתן ובדיקה של חשבונות הקבלנים ושהיקפם הכספי המצטבר של העבודות הקבלניות בכל הפרויקטים הנ"ל היה 6,000,000 ₪ לפחות (לא כולל מע"מ), כשההיקף הכספי של העבודות הקבלניות בפרויקטים בשנים 2019 ו- 2020 (במצטבר) הינו 2,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לפחות.

המציע מעסיק, כעובדים קבועים מן המניין, לפחות שני (2) עובדים שכל אחד מהם שימש כמנהל פרויקט בלפחות שלושה (3) פרויקטים שונים בתחום בתחום הבטיחות בתנועה ו/או סימון כבישים ו/או תמרור ושילוט, שבוצעו עבור רשויות מקומיות, במהלך השנים 2017 - 2020, ובעל ניסיון בהכנת כתבי כמויות, אישור עבודות וכמויות ובדיקה של חשבונות קבלנים (להלן: "מנהלי הפרויקטים המוצעים").

למציע מערך לוגיסטי עצמאי הכולל משרד אחד לפחות המאויש במשך כל ימות השבוע ובו מצוי לפחות קו טלפון קווי, מכשיר פקסימיליה, מחשבים הכוללים חיבור לאינטרנט, תוכנת "אופיס", תוכנה לניהול כתבי כמויות ותוכנת לוחות זמנים.

להצעתו מצורפת ערבות מקור

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. שימו לב כי התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר.

מכרזים קשורים