יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז למתן שירותי ניהול ופיקוח לעבודות פיתוח נופי, אחזקת גנים ועבודות כריתה וגיזום


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

למתן שירותי ניהול ופיקוח לעבודות פיתוח נופי, אחזקת גנים ועבודות כריתה וגיזום, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

הערות

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: .03-6235208

עיון במסמכי המכרז בכפוף למגבלות הדין בתקופת משבר הקורונה, ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 6, החל מיום חמישי ה- 7.1.2021, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מספר: 03-6235208.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב למזכירות תחום פיתוח, תשתיות ואחזקה, בדוא"ל: ConsultingTenders-inf@mashcal.co.il. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום חמישי ה- 28.1.2021 בשעה 15:00. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 03-6235208.

מפגש מציעים החברה תקיים מפגש מציעים חזותי בתוכנת זום ביום שני ה- 25.1.2021 בשעה 12:00. ניתן להירשם למפגש הנ"ל בכתובת ConsultingTenders-inf@mashcal.co.il עד ליום רביעי ה- 20.1.2021. באחריות הנרשמים למפגש לוודא, כי הדוא"ל ששלחו הגיע ליעדו במועד בטלפון מספר: 03-6235253/6235208. לכל מי שירשם למפגש כאמור, ישלח בדוא"ל זימון וקישור התחברות למפגש.

הגשת הצעות 1. המועד האחרון להגשת הצעות נדחה באופן שבו יש להגיש את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי 3/2020, במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) מיום ראשון ה-28.2.2021 ועד יום שני ה-1.3.2021 בשעה 12:00 בדיוק בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

שינויים בתנאים להשתתפות-8.2.2021 החברה ערכה שינוים מהותיים במסמכי המכרז, לרבות עדכון התנאים להשתתפות במכרז כך שבסעיף 4.2 ו- 4.3 לתנאים להשתתפות במכרז הופחת הניסיון הנדרש הן מבחינת ההיקפים והן מבחינת שנות הניסיון ובסעיפים 4.4 ו- 4.5 לתנאים להשתתפות במכרז הופחתה כמות מנהלי הפרויקטים, שנות הניסיון הנדרשות וכמות הגופים. כמו כן, בוטלה הדרישה להמצאת ערבות בנקאית במסגרת הגשת ההצעה למכרז. כמו כן נערכו שינויים נוספים בתנאי המכרז.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

אסף שחף
סגן מנהל תחום פיתוח תשתיות ואחזקה
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

ההצעה תוגש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד - מציע שהינו תאגיד רשום כדין בישראל או עוסק מורשה הרשום בישראל על פי דין. על המציע לצרף להצעתו פרטים אודותיו, על פי הנוסח הרצ"ב למסמכי המכרז (נספח 1) ואישור מרשות המסים על היות המשתתף רשום כעוסק מורשה על פי דין. ככל שההצעה מוגשת על ידי תאגיד יצורף גם תדפיס נתונים עדכני של המציע בספרי רשם התאגידים הרלוונטי. מובהר בזאת, כי הצעה תוגש על ידי מציע אחד בלבד וכי לא ניתן להגיש הצעה משותפת ליותר ממציע אחד גם באמצעות מיזם משותף או בכל דרך אחרת.

המציע סיפק שירותי ניהול ו/או פיקוח על אחזקת גנים, בכל חודש, בכל אחת מהשנים 2018, 2019 ו- 2020, בהיקף של 1,200 דונם לפחות (מדי חודש, מצטבר עבור כל מזמיני העבודות), כאשר השירותים ניתנו לפחות ל- (3) מזמיני עבודה שונים, שמתוכם לפחות שניים הם רשויות מקומיות.

המציע סיפק שירותי ניהול ו/או שירותי פיקוח על עבודות פיתוח נופי, בכל אחת מהשנים 2018, 2019 ו- 2020, שהיקפן המצטבר (עבור כל מזמיני העבודות בכל שלוש השנים) הוא 20,000,000 ₪ לפחות (לא כולל מע"מ), כאשר השירותים ניתנו לפחות לשתי (2) רשויות מקומיות.

המציע מעסיק, כעובדים קבועים מן המניין, לפחות שני (2) אדריכל נוף ו/או הנדסאי אדריכלות נוף ו/או מהנדס/הנדסאי קרקע ומים ו/או בעל תעודת גנן מוסמך מאת משרד הכלכלה והתעשייה (לשעבר - משרד התמ"ת) סוג 2 חדש לפחות או סוג 1 חדש לפחות ו/או טכנאי נוף ו/או אגרונום בעלי רישיון תקף/תעודה תקפה, שכל אחד מהם סיפק, במהלך השנים 2018, 2019 ו- 2020, שירותי ניהול ו/או פיקוח על אחזקת גנים עבור שתי (2) רשויות מקומיות לפחות, אשר כללו, לפחות, הכנת כתבי כמויות, אישור עבודות וכמויות ובדיקה של חשבונות קבלנים (להלן: "מנהלי הפרויקטים המוצעים") .

המציע מעסיק, כעובדים קבועים מן המניין, לפחות שני (2) אדריכל נוף ו/או הנדסאי אדריכלות נוף ו/או מהנדס/הנדסאי קרקע ומים ו/או מהנדס/הנדסאי הנדסה אזרחית בעלי רישיון תקף/תעודה תקפה, שכל אחד מהם סיפק, במהלך השנים 2018, 2019 ו- 2020, שירותי ניהול ו/או פיקוח, על עבודות פיתוח נופי עבור שתי (2) רשויות מקומיות לפחות אשר כללו, לפחות, הכנת כתבי כמויות, אישור עבודות וכמויות, בדיקה של חשבונות קבלנים, לרבות דיווח לגורמים מתקצבים במידת הצורך (להלן: "מנהלי הפרויקטים המוצעים").

למציע מערך לוגיסטי עצמאי הכולל משרד אחד לפחות המאויש במשך כל ימי העבודה ובו מצוי לפחות קו טלפון קווי, מחשבים הכוללים חיבור לאינטרנט, תוכנת "אופיס", תוכנה לניהול כתבי כמויות ותוכנת לוחות זמנים.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. שימו לב כי התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר.