יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז לעבודות ומתקני מים וביוב


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

מכרז זה נותן מענה לעבודות מים וביוב בכל סדרי הגודל הקיימים בשוק. המכרז משמש גם כפלטפורמה לפרויקטים בתחום השבת מי קולחין להשקיה, בניית מאגרים וביצוע עבודות מורכבות בתחום ההולכה והטיפול בביוב ומים.

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

פרק א' - עבודות ומתקני מים וביוב בהיקף של מעל 1,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ)
פרק ב' - עבודות ומתקני מים וביוב בהיקף של עד 1,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ)

הערות

עיון במסמכי המכרז בכפוף למגבלות הדין בתקופת משבר הקורונה, ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 6, החל מיום 22.4.2021, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מס' 03-6235253.

קבלת מסמכי המכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 03-6235253.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' מיכל גלזר, בדוא"ל: michalg@mashcal.co.il או בפקס מס': 5624432 - 03. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום 3.5.2021 בשעה 13:00. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 03-6235253.

הגשת הצעות את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי עב / 2021 / 12, יש להפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) מיום שלישי ה- 18.5.2021 ועד ליום רביעי ה- 19.5.2021 עד לשעה 12:00 בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

מיכל גלזר
מנהלת תהליכי מכרזים | תחום פיתוח תשתיות ואחזקה
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

פרק א' - עבודות ומתקני מים וביוב בהיקף של מעל 1,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ) : בעל תעודת קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות, בהתאם ל"מדריך לרישום קבלן מוכר", שאושר על ידי הוועדה בין-משרדית באוגוסט 1999, תקפה, בענף 260 או בענף 400 בקבוצה ב' סוג 3 או 4 או 5 או רשום על פי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט-1969 בענף 260 או בענף 400 בסיווג ב'-3 ומעלה, והיו לו בשנים 2019 - 2020 (במצטבר) הכנסות מביצוע עבודות בתחום הנחת והחלפת קווי ביוב ו/או מים ו/או בתחום מערכות ביוב ו/או מים ו/או תיעול, שבוצעו על ידו, בסך שאינו נמוך מ- 4,500,000 ש"ח (כולל מע"מ) כשלפחות עבודה אחת בהיקף של לא פחות מ-1,500,000 ש"ח (כולל מע"מ).

פרק ב' - עבודות ומתקני מים וביוב בהיקף של עד 1,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ): בעל תעודת קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות, בהתאם ל"מדריך לרישום קבלן מוכר", שאושר על ידי הוועדה בין-משרדית באוגוסט 1999, תקפה, בענף 260 או בענף 400 בקבוצה ב' סוג 2 או 3 או 4 או 5 או רשום על פי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט-1969 בענף 260 או בענף 400 בסיווג ב'-2 ומעלה, והיו לו בשנים 2019 - 2020 (במצטבר) הכנסות מביצוע עבודות בתחום הנחת והחלפת קווי ביוב ו/או מים ו/או בתחום מערכות ביוב ו/או מים ו/או תיעול, שבוצעו על ידו, בסך שאינו נמוך מ- 1,500,000 ש"ח (כולל מע"מ) כשלפחות עבודה אחת בהיקף של לא פחות מ- 750,000 ש"ח (כולל מע"מ).

להצעתו מצורפת ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח ישראלית שברשותה רשיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א - 1981, לבקשת המשתתף במכרז, על סך של 250,000 ש"ח, לפקודת החברה, בתוקף עד ליום 19.8.2021 וזאת להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזי ההתקשרות במסגרתו, לפי נוסח הערבות המצ"ב כדוגמה.

הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות והסיווג הקבלני יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. רוכשים שלא עמדו בכל התנאים, כספם לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

נוסח הערבות – יש לוודא כי הנוסח זהה לנוסח המופיע בחוברת המכרז.

סכום הערבות – יש לוודא כי הסכום מתאים להוראות המכרז, למספר האזורים, למספר הפרקים או הקטגוריות אליהם בחרתם להגיש הצעה.

כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
אחוז הנחה

יש לוודא כי שיעור ההנחה אותו הצעתם,

אינו חורג מהוראות המכרז. 

כחול2
מספר אזורים

יש לוודא כי מספר האזורים אליהם אתה מעוניין לגשת

תואם את תנאי המכרז ואת המאפיינים שלכם כמשתתף במכרז.