יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז לעבודות ומתקני מים וביוב


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

מכרז זה נותן מענה לעבודות מים וביוב בכל סדרי הגודל הקיימים בשוק. המכרז משמש גם כפלטפורמה לפרויקטים בתחום השבת מי קולחין להשקיה, בניית מאגרים וביצוע עבודות מורכבות בתחום ההולכה והטיפול בביוב ומים.

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

פרק א' - עבודות ומתקני מים וביוב בהיקף של מעל 1,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ)
פרק ב' - עבודות ומתקני מים וביוב בהיקף של עד 1,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ)

הערות

עיון במסמכי המכרז ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 6, החל מיום 3.5.2023, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מס' 03-6235208.

קבלת מסמכי המכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 03-6235208.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' מיכל גלזר, בדוא"ל: michalg@mashcal.co.il. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום 14.5.2023 בשעה 13:00. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר: 03-6235208. שאלות הבהרה שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל, החברה תהא רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל.

הגשת הצעות את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי עב / 2023 / 22, יש להפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) מיום שני ה- 22.5.2023 ועד ליום שלישי ה- 23.5.2023 עד לשעה 12:00 בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

מיכל גלזר
מנהלת תהליכי מכרזים | תחום פיתוח תשתיות ואחזקה
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

רשאים להשתתף במכרז זה תאגידים הרשומים כדין בישראל העומדים, במועד הגשת ההצעות למכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:

2.1 על משתתף המגיש הצעה לפרק א' - עבודות ומתקני מים וביוב בהיקף של מעל 1,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ) לעמוד בתנאים המפורטים להלן: בעל תעודת קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות, בהתאם ל"מדריך לרישום קבלן מוכר", שאושר על ידי הוועדה בין-משרדית באוגוסט 1999, תקפה, בענף 260 או בענף 400 בקבוצה ב' סוג 3 או 4 או 5 על המשתתף לצרף להצעתו תעודת קבלן מוכר תקפה כאמור לעיל. או רשום על פי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט-1969 בענף 260 או בענף 400 בסיווג ב'-3 ומעלה, והיו לו בשנים 2021 - 2022 (במצטבר) הכנסות מביצוע עבודות בתחום הנחת והחלפת קווי ביוב ו/או מים ו/או בתחום מערכות ביוב ו/או מים ו/או תיעול, שבוצעו על ידו, בסך שאינו נמוך מ- 4,500,000 ש"ח (כולל מע"מ) כשלפחות עבודה אחת בהיקף של לא פחות מ-1,500,000 ש"ח (כולל מע"מ). על המשתתף לצרף להצעתו אישור תקף על רישום, כאמור ואישור רו"ח מקור, לפי הנוסח הרצ"ב, המאשר עמידתו בתנאי סעיף זה וכן פירוט, לפי הטבלה הרצ"ב, של עבודות בתחום הנחת והחלפת קווי ביוב ו/או מים ו/או בתחום מערכות ביוב ו/או מים ו/או תיעול אשר בוצעו על ידו ומהן נבעה הכנסתו כאמור לעיל, חתומה על ידי המשתתף. לגבי כל עבודה שיפרט המשתתף בטבלה כאמור, עליו לצרף להצעתו מכתב מהגוף עבורו ביצע המשתתף את העבודה הנ"ל, על פי הנוסח הרצ"ב או בנוסח אחר אשר יכלול את הנתונים המפורטים בנוסח שבמסמכי המכרז. מובהר בזאת כי אין בהכנסות מביצוע עבודות מים ו/או מביצוע עבודות ביוב בתוך מבנים כדי לענות על הדרישה בתנאי זה.

2.2 על משתתף המגיש הצעה לפרק ב' - עבודות ומתקני מים וביוב בהיקף של עד 1,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ) לעמוד בתנאים המפורטים להלן: בעל תעודת קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות, בהתאם ל"מדריך לרישום קבלן מוכר", שאושר על ידי הוועדה בין-משרדית באוגוסט 1999, תקפה, בענף 260 או בענף 400 בקבוצה ב' סוג 2 או 3 או 4 או 5 על המשתתף לצרף להצעתו תעודת קבלן מוכר תקפה כאמור לעיל. או רשום על פי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט-1969 בענף 260 או בענף 400 בסיווג ב'-2 ומעלה, והיו לו בשנים 2021 - 2022 (במצטבר) הכנסות מביצוע עבודות בתחום הנחת והחלפת קווי ביוב ו/או מים ו/או בתחום מערכות ביוב ו/או מים ו/או תיעול, שבוצעו על ידו, בסך שאינו נמוך מ- 1,500,000 ש"ח (כולל מע"מ) כשלפחות עבודה אחת בהיקף של לא פחות מ- 750,000 ש"ח (כולל מע"מ). על המשתתף לצרף להצעתו אישור תקף על רישום, כאמור ואישור רו"ח מקור, לפי הנוסח הרצ"ב, המאשר עמידתו בתנאי סעיף זה וכן פירוט, לפי הטבלה הרצ"ב, של עבודות בתחום הנחת והחלפת קווי ביוב ו/או מים ו/או בתחום מערכות ביוב ו/או מים ו/או תיעול אשר בוצעו על ידו ומהן נבעה הכנסתו כאמור לעיל, חתומה על ידי המשתתף. לגבי כל עבודה שיפרט המשתתף בטבלה כאמור, עליו לצרף להצעתו מכתב מהגוף עבורו ביצע המשתתף את העבודה הנ"ל, על פי הנוסח הרצ"ב או בנוסח אחר אשר יכלול את הנתונים המפורטים בנוסח שבמסמכי המכרז. מובהר בזאת כי אין בהכנסות מביצוע עבודות מים ו/או מביצוע עבודות ביוב בתוך מבנים כדי לענות על הדרישה בתנאי זה.

2.3 להצעתו מצורפת ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח בארץ, קרי חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981, וכן רישיון למתן ערבויות מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, לבקשת המשתתף במכרז, על סך של 250,000 ש"ח, לפקודת החברה, בתוקף עד ליום 23.8.2023 וזאת להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזי ההתקשרות במסגרתו, לפי נוסח הערבות המצ"ב כדוגמה. משתתף המגיש הצעה לפרק ב' בלבד (בין אם ההצעה מוגשת לאזור אחד או לשני אזורים), יצרף להצעתו ערבות כאמור לעיל, על סך של 100,000 ש"ח. מובהר בזאת כי ערבות מחברת ביטוח, כאמור, חייבת להיות חתומה על ידי חברת הביטוח עצמה ולא על ידי סוכן שלה. יש לצרף להצעה ערבות מקורית בלבד. לא יתקבל צילום או העתק או עותק של ערבות כאמור אף אם הוא חתום בחתימות מקור על ידי הבנק או חברת הביטוח מוציא הערבות. החברה תהא רשאית להגיש את הערבות לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או חוזי ההתקשרות במסגרתו.

2.4 הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות והסיווג הקבלני יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. רוכשים שלא עמדו בכל התנאים, כספם לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

נוסח הערבות – יש לוודא כי הנוסח זהה לנוסח המופיע בחוברת המכרז.

סכום הערבות – יש לוודא כי הסכום מתאים להוראות המכרז, למספר האזורים, למספר הפרקים או הקטגוריות אליהם בחרתם להגיש הצעה.

כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
אחוז הנחה

יש לוודא כי שיעור ההנחה אותו הצעתם,

אינו חורג מהוראות המכרז. 

כחול2
מספר אזורים

יש לוודא כי מספר האזורים אליהם אתה מעוניין לגשת

תואם את תנאי המכרז ואת המאפיינים שלכם כמשתתף במכרז.