יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז לעבודות סימון כבישים, אספקת והצבת שלטים ותמרורים


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

מכרז לעבודות סימון כבישים ולאספקת והצבת שלטים ותמרורים ברשויות מקומיות.

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

סימון כבישים
סימון מדרכות וחניונים
סימון בצבע דו רכיבי
הצבת שילוט ואביזרי תנועה
התקנת מספרי בתים
שלטי רחובות, הכוונה ועוד
מעקות
תמרורים

הערות

עיון במסמכי המכרז ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 6, החל מיום שני ה- 20.2.2023, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מס' 03-6235208.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' מיכל גלזר בדוא"ל: michalg@mashcal.co.il או בפקס מס': 03-5624432. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום שני ה- 27.2.2023. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 03-6235208. שאלות הבהרה שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל, החברה תהיה רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל.

לאחר רכישת המכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 03-6235208.

הגשת הצעות את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי סכ/8/2023, יש להפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) מיום שני ה- 13.3.2023 ועד ליום שלישי ה- 14.3.2023 עד לשעה 12:00 בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

מיכל גלזר
מנהלת תהליכי מכרזים | תחום פיתוח תשתיות ואחזקה
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

רשאים להשתתף במכרז זה, תאגידים רשומים כדין בישראל, העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:

2.1. פרק סימון כבישים:

2.1.1. למשתתף תקן ISO 9001-2015 תקף.

2.1.2. מי שהיו לו בשנים 2020 ו- 2021 (במצטבר) הכנסות מביצוע עבודות סימון כבישים, שבוצעו על ידו כקבלן ראשי ו/או כקבלן משנה, בסך שאינו נמוך מ- 1,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ).

2.1.3. מי שמעסיק 2 עובדים שכירים לפחות, שהינם עובדיו של המשתתף במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ובמשך 6 (שישה) חודשים לפחות שקדמו למועד זה, בעלי תעודת הסמכה תקפה של "סמן צבע מורשה" מחברת נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ.

2.1.4. בעל רשיון תקף או רשיון זמני תקף או היתר זמני תקף, על שמו, לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968, וזאת בהתייחס למקום אשר בו מתנהלת עיקר הפעילות העסקית של המשתתף בתחום סימון כבישים או שהמשתתף בעל אישור מאת הרשות המקומית, אשר בתחומה נמצא עסקו, לפיו הוא (המשתתף) אינו מחויב להחזיק ברישיון על פי חוק רישיון עסקים תשכ"ח 1968, וזאת בהתייחס למקום אשר בו מתנהלת עיקר הפעילות העסקית שלו.

2.2. פרק תמרור ושילוט:

2.2.1. למשתתף תקן ISO 9001-2015 תקף.

2.2.2. מי שהיו לו בשנים 2020 ו- 2021 (במצטבר) הכנסות מביצוע עבודות תמרור ושילוט, שבוצעו על ידו כקבלן ראשי ו/או כקבלן משנה, בסך שאינו נמוך מ- 1,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ).

2.2.3. בעל רשיון תקף או רשיון זמני תקף או היתר זמני תקף, על שמו, לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968, וזאת בהתייחס למקום אשר בו מתנהלת עיקר הפעילות העסקית של המשתתף בתחום התמרור והשילוט או שהמשתתף בעל אישור מאת הרשות המקומית, אשר בתחומה נמצא עסקו, לפיו הוא (המשתתף) אינו מחויב להחזיק ברישיון על פי חוק רישיון עסקים תשכ"ח 1968, וזאת בהתייחס למקום אשר בו מתנהלת עיקר הפעילות העסקית שלו.

בשני הפרקים:

2.3. להצעה במכרז צורפה ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח בארץ, קרי חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח), התשמ"א - 1981 וכן רישיון למתן ערבויות מרשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, על סך 50,000 ש"ח, לבקשת המשתתף במכרז, לפקודת החברה, בתוקף עד ליום 12.6.2023 וזאת להבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזי ההתקשרות במסגרתו, לפי נוסח הערבות המצורפת למכרז.

2.4. הצעת המשתתף למכרז תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד והניסיון והמסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. רוכשים שלא עמדו בכל התנאים, כספם לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

יש לוודא כי נוסח וסכום הערבות תואמים לתנאים המופיעים בחוברת המכרז.

 כמו כן, כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
אחוז הנחה

יש לוודא כי שיעור ההנחה אותו הצעתם, אינו חורג מהוראות המכרז. 

 

כחול2
מועד הגשה

חשוב לשים לב למועד הגשת המכרז המופיע בחוברת המכרז ומומלץ לא להמתין לרגע האחרון.