יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז לגידור, שערים ומרכיבי בטחון לישובים


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

מכרז לגידור, שערים ומרכיבי בטחון לישובים

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

עבודות גידור
שערים
מעקות בטיחות
פתרונות גידור נוספים

הערות

עיון במסמכי המכרז בכפוף למגבלות הדין בתקופת משבר הקורונה, ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 6, החל מיום 6.3.2022, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מס' 03-6235253.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' מיכל גלזר, בדוא"ל: michalg@mashcal.co.il או בפקס מס': 5624432 - 03. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום 14.3.2022 בשעה 13:00. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 03-6235253. שאלות הבהרה שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל, החברה תהא רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל.

לאחר רכישת המכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 03-6235253.

הגשת הצעות את ההצעות, שתי חוברות של מסמכי המכרז במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מספר מב/ 2022 / 10, יש להפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) מיום רביעי ה- 23.3.2022 ועד ליום חמישי ה- 24.3.2022 עד לשעה 12:00 בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 7, תל אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

מיכל גלזר
מנהלת תהליכי מכרזים | תחום פיתוח תשתיות ואחזקה
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

3.1 המשתתף רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט-1969 בסיווג ג'- 1 ומעלה בענף ראשי 100 - בניה או בסיווג א' - 1 ומעלה בענף 111 - גידור או בסיווג א' - 1 ומעלה בענף 150 - קונסטרוקציות פלדה.

3.2 היו למשתתף בשנים 2019 - 2021 (במצטבר) הכנסות מביצוע עבודות גידור, שבוצעו על ידו, כקבלן ראשי או כקבלן משנה, בסך שאינו נמוך מ- 4,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ).

להצעת המשתתף במכרז מצורפת ערבות מקור.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. שימו לב כי התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

יש לוודא כי נוסח וסכום הערבות תואמים לתנאים המופיעים בחוברת המכרז.

כמו כן, כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
אחוז הנחה

יש לוודא כי שיעור ההנחה אותו הצעתם, אינו חורג מהוראות המכרז. 

 

כחול2
מועד הגשה

חשוב לשים לב למועד הגשת המכרז המופיע בחוברת המכרז ומומלץ לא להמתין לרגע האחרון.