יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז ליסינג תפעולי לכלי רכב


אייקון וואצפ אייקון פייסבוק אייקון לינקדאין אייקון מייל
יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

מכרז לאספקת כלי-רכב בליסינג תפעולי

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

רכב מיני
רכב סופר מיני
רכב משפחתי
רכב מנהלים
רכב חשמלי / פלאג אין / היברידי
רכב מסחרי קטן
טנדרים
רכבי פנאי / שטח
רכב מסחרי גדול

הערות

עיון במסמכי המכרז .ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 7, החל מיום שלישי, ה- 19.9.2023. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מס' 03-6235235

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 03-6235235.

שאלות הבהרה ** עידכון מועדים** לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' מירב שעשה בדוא"ל: meravs@mashcal.co.il. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום ראשון ה- 5.11.2023. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 03-6235235. שאלות הבהרה שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל, החברה תהיה רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל. יובהר כי לא יהיה מענה בעל פה לשאלות ובהתאם לכך, רק תשובות, הבהרות, תיקונים ושינוים למסמכי המכרז שיובאו בכתב לידיעתם של הפונים ורוכשי המכרז בדוא"ל, לפי שיקול דעתה, יחייבו את החברה.

הגשת הצעות את ההצעות, במעטפה סגורה הנושאת ציון מכרז פומבי מס' לת/29/2023, יש להפקיד במסירה אישית [לא לשלוח בדואר] מיום רביעי ה- 1.11.2023 ועד ליום חמישי ה- 2.11.2023 עד לשעה 12:00 בדיוק בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

מירב שעשה
מזכירת תחום ומנהלת תהליכי מכרזים | תחום תבו"ר
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

רשאים להשתתף במכרז זה חברות הרשומות כדין בישראל, העומדות במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:

2.1. בבעלות המשתתף צי רכב של 500 כלי רכב לפחות. לצורך הוכחת עמידת המשתתף בתנאי זה, על המשתתף לצרף להצעתו אישור רו"ח חתום במקור (לא העתק) לפי הנוסח הרצ"ב (נספח 1).

2.2. המשתתף הינו בעל רשיון תקף להפעלת משרד להחכרת רכב / ליסינג לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה-1985. לצורך הוכחת עמידת המשתתף בתנאי זה, על המשתתף לצרף להצעתו העתק "נאמן למקור" מאושר על ידי רו"ח או עו"ד חתום במקור (לא העתק) של רישיון להפעלת משרד להחכרת רכב / ליסינג תקף שהוצא לו בהתאם לצו, כאמור.

2.3. למשתתף ניסיון מוכח של 3 שנים, החל מה- 1.1.2019 לפחות, כספק פעיל של שירותי ליסינג תפעולי לרכבים, וסיפק רכבים בליסינג תפעולי לכל הפחות ל-10 לקוחות שונים במהלך התקופה כאמור (כולה או חלקה). לצורך הוכחת עמידת המשתתף בתנאי זה, המשתתף יצרף טבלת פירוט ניסיון קודם בנוסח המצ"ב (נספח 2).

2.4. המשתתף מפעיל מערך שירות תפעולי ותחזוקתי לרכב בפריסה ארצית, הכולל לפחות חמישה מוסכים בפריסה ארצית ומינימום מוסך אחד לכל אזור על פי הפירוט הבא: אחד באזור הצפון, אחד באזור המרכז, אחד באזור הדרום, אחד באזור ירושלים ואחד באזור אילת. לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המשתתף טבלת פירוט של כל המוסכים בפריסה ארצית עמם יש לו הסכם למתן שירותי מוסך הכוללת את שם המוסך, האזור שבו הוא נמצא, שם איש הקשר ומספר הטלפון ליצירת קשר.

2.5. להצעה מצורפת ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח בארץ, קרי חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח), התשמ"א-1981, וכן רישיון למתן ערבויות מרשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, לבקשת המשתתף במכרז, על סך 150,000 ש"ח, לפקודת החברה, בתוקף עד ליום 31.01.2024 וזאת להבטחת קיום התנאים שבמסמכי המכרז ותנאי חוזי ההתקשרות במסגרתו, לפי נוסח הערבות המצ"ב - נספח 3. מובהר בזאת כי ערבות מחברת ביטוח, כאמור, חייבת להיות חתומה על ידי חברת הביטוח עצמה ולא על ידי סוכן שלה. יש לצרף להצעה ערבות מקורית בלבד. לא יתקבל צילום או העתק או עותק של ערבות כאמור אף אם הוא חתום בחתימות מקור על ידי הבנק /חברת הביטוח מוציא הערבות. החברה תהא רשאית להגיש את הערבות לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי מכרז זה ו/או תנאי חוזי ההתקשרות במסגרתו.

2.6. הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. שימו לב כי התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

יש לוודא כי נוסח וסכום הערבות תואמים לתנאים המופיעים בחוברת המכרז.

 כמו כן, כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
מסגרת מחיר

שימו לב כי נדרש לתת הצעות מחיר למרבית הרכבים המשווקים בישראל. 

כחול2
מועד הגשה

חשוב לשים לב למועד הגשת המכרז המופיע בחוברת המכרז ומומלץ לא להמתין לרגע האחרון.