יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

אספקת שלדות למתקנים ייעודיים לתברואה


אייקון וואצפ אייקון פייסבוק אייקון לינקדאין אייקון מייל
אייקון פתוח לרכישה פתוח לרכישה
יפתח לרכישה ב: 23/11/2023
מועד אחרון לרכישה 04/03/2024 12:00
מספר מכרז רת/32/2023
מחיר המכרז 3000 ₪

המכרז כולל אספקת שלדות למתקנים ייעודיים לתברואה

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

פרק 1 - מרכב דחס
פרק 2 - מתקן פינוי גזם
פרק 3 - מתקן שינוע עצמי
פרק 4 - שלדות דיזל
פרק 5 - שלדות גז
( שלדה+ מרכב )פרק 6 - מכונת דחס אחודה
פרק 7 - מכונת דחס צר אחוד
פרק 8 - מכונות טיאוט ייעודיות

הערות

עיון במסמכי המכרז ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 9, מיום חמישי, ה- . 23.11.2023 , בין השעות 09:00 ל- 16:00 . חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מס' 03-623523

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 03-6235235.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' מירב שעשה בדוא"ל: שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום חמישי ה- 10.1.2024 . באחריות הפונים .meravs@mashcal.co.il לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 03-6235235 . שאלות הבהרה שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל, החברה תהיה רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל. יובהר כי לא יהיה מענה בעל פה לשאלות ובהתאם לכך, רק תשובות, הבהרות, תיקונים ושינוים למסמכי המכרז שיובאו בכתב לידיעתם של הפונים ורוכשי המכרז בדוא"ל או בדרך אחרת, לפי שיקול דעתה, יחייבו את החברה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאות ציון

הגשת הצעות את ההצעות, במעטפה סגורה נושאות ציון מכרז פומבי מס' רת/ 32/2023 , כמפורט במסמכי המכרז, יש להפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) מיום ראשון, ה- 3.3.2024 , ועד ליום שני, ה 4.3.2024- , עד לשעה 12:00 בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19 , קומה 7, תל - אביב.

למידע נוסף

למידע נוסף

מירב שעשה
מזכירת תחום ומנהלת תהליכי מכרזים | תחום תבו"ר
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

רשאים להשתתף במכרז זה תאגידים הרשומים כדין בישראל, העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:

2.1. לפרק 1 - מרכבי דחס, רשאי להגיש הצעה משתתף העומד בכל התנאים המפורטים להלן: 2.1.1. המשתתף הוא יצרן של מרכב הדחס המוצע על ידו במכרז או ספק מורשה מטעם יצרן מרכב הדחס המוצע על ידו במכרז. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו את האסמכתאות שלהלן: משתתף שהוא יצרן של מרכב הדחס המוצע על ידו במכרז- הצהרה, בנוסח המצ"ב (נספח 2), המעידה כי הוא יצרן של מרכב הדחס המוצע על ידו בכל קטגוריה בה הגיש הצעה. משתתף שהוא ספק מורשה של יצרן מרכב הדחס המוצע על ידו במכרז - אישור בכתב מיצרן מרכב הדחס המוצע על ידי המשתתף, אשר הוצא החל מיום 14.12.2023, כי הוא היצרן של מרכב הדחס האמור וכי המשתתף הינו ספק מורשה מטעמו בכל קטגוריה בה הגיש הצעה. 2.1.2. על משתתף שהינו יצרן של מרכבי דחס להיות בעל רישיון תקף, על שמו, לייצור מוצרי תעבורה על פי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ז-2016 או צו בדבר ייצור מוצרי תעבורה וסחר בהם (יו"ש 1149) התשמ"ו. במקרה שהמשתתף הינו ספק של מרכבי דחס, על המשתתף להיות בעל רישיון תקף, על שמו, לייצור מוצרי תעבורה ו/או לסחר במוצרי תעבורה על פי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ז-2016 או צו בדבר ייצור מוצרי תעבורה וסחר בהם (יו"ש 1149) התשמ"ו . לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו העתק של רישיון תקף, כאמור. 2.1.3. המשתתף ייצר או ייבא, במהלך התקופה שמיום 1.1.2020 ועד למועד הגשת ההצעות למכרז, חמישה (5) מרכבי דחס לפחות, מכל סוג שהוא, משנת ייצור 2020 ומעלה, שנעשה בהם שימוש עצמי או שנמכרו על ידי המשתתף. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה מטעמו ואישור מקור מרואה חשבון, בנוסח המצ"ב (נספח 3). 2.1.4. ליצרן מרכב הדחס המוצע על ידי המשתתף במכרז תקן ISO 9001-2015 תקף. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו אישור תקן ISO תקף של יצרן מרכב הדחס. 2.1.5. מרכב הדחס המוצע על ידי המשתתף במכרז עומד בדרישות תקן ישראלי 5273 חלק 1: "רכבי איסוף-אשפה ומכשירי ההרמה המחוברים אליהם - דרישות כלליות ודרישות בטיחות: רכבי איסוף-אשפה המועמסים מאחור". לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו אישור תקף ממכון התקנים הישראלי או מוסד הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל על עמידת מרכב הדחס המוצע על ידו בדרישות כל סעיפי תקן 5273 חלק 1 הרלוונטיים למרכב הדחס המוצע במכרז כאמור. 2.1.6. מרכב הדחס המוצע על ידי המשתתף במכרז עומד (בהתאם לנדרש בפסקה הכללית של המפרט הטכני) בכל הדרישות המופיעות בהצעה הטכנית של הקטגוריה במכרז. מובהר בזאת כי מרכב דחס שלא עומד בכל דרישות ההצעה הטכנית, כאמור - תפסל הצעת המשתתף לגבי אותה קטגוריה. 2.1.7. על משתתף המגיש הצעה לקטגוריות 1.6 או 1.7 - מרכבי דחס לפינוי טמוני קרקע - לעמוד גם בכל התנאים המפורטים להלן (בנוסף לכל התנאים הקבועים בסעיפים 2.1.1- 2.1.6 לעיל): 2.1.7.1. ליצרן המנוף המוצע על ידי המשתתף במכרז תקן ISO 9001-2015 תקף. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו אישור תקן ISO תקף של יצרן המנוף המוצע. 2.1.7.2. המנוף המוצע על ידי המשתתף במכרז עומד בדרישות תקן DIN15018 או בדרישות תקן 12999EN . לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו אישור תקף על עמידת המנוף בדרישה, כאמור. 2.1.7.3. המנוף המוצע על ידי המשתתף במכרז או דגם מאותה סדרה, הותקן על לפחות 15 משאיות בישראל. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה ואישור מקור מרואה חשבון , בנוסח המצ"ב (נספח 6). 2.1.7.4. המנוף המוצע על ידי המשתתף במכרז עומד (בהתאם לנדרש בפסקה הכללית של המפרט הטכני) בכל דרישות ההצעה הטכנית של הפרק/הקטגוריה במכרז. מובהר בזאת כי מנוף שלא עומד בכל דרישות ההצעה הטכנית, כאמור - תפסל הצעת המשתתף לגבי קטגוריה זו. מודגש לעניין תנאי הסף בסעיפים 2.1.1, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7 לעיל, כי ככל והמשתתף מגיש הצעות ליותר מקטגוריה אחת- עליו להוכיח עמידתו ו/או עמידת היצרן הרלוונטי (לפי העניין) בדרישות תנאי הסף האמורות בסעיפים אלה ביחס לכל אחת מהקטגוריות אשר להן הוא מגיש הצעה.

2.2. לפרק 2 - מתקן פינוי גזם רשאי להגיש הצעה משתתף העומד, בכל התנאים המפורטים להלן: 2.2.1. המשתתף הוא יצרן של הארגז לאיסוף גזם במתקן פינוי גזם המוצע על ידו במכרז או ספק מורשה מטעם היצרן של הארגז לאיסוף גזם במתקן פינוי גזם המוצע על ידו במכרז. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו את האסמכתאות שלהלן: משתתף שהוא יצרן של ארגז איסוף הגזם במתקן פינוי גזם המוצע על ידו במכרז- הצהרה, בנוסח המצ"ב (נספח 2), המעידה כי הוא יצרן של הארגז לאיסוף הגזם במתקן פינוי גזם המוצע על ידו. משתתף שהוא ספק מורשה של יצרן ארגז איסוף הגזם במתקן פינוי גזם המוצע על ידו במכרז - אישור בכתב מיצרן הארגז לאיסוף הגזם במתקן פינוי הגזם המוצע על ידי המשתתף, אשר הוצא החל מיום 14.12.2023,כי הוא היצרן של הארגז לאיסוף הגזם במתקן פינוי גזם האמור וכי המשתתף הינו ספק מורשה מטעמו. 2.2.2. על משתתף שהינו יצרן של ארגז איסוף הגזם במתקן פינוי הגזם להיות בעל רישיון תקף, על שמו, לייצור מוצרי תעבורה על פי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ז-2016 או צו בדבר ייצור מוצרי תעבורה וסחר בהם (יו"ש 1149) התשמ"ו. במקרה שהמשתתף הינו ספק של ארגז איסוף הגזם במתקן פינוי הגזם, על המשתתף להיות בעל רישיון תקף, על שמו, לייצור מוצרי תעבורה ו/או לסחר במוצרי תעבורה על פי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ז-2016 או צו בדבר ייצור מוצרי תעבורה וסחר בהם (יו"ש 1149) התשמ"ו. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו העתק של רישיון תקף, כאמור. 2.2.3. במהלך התקופה שמיום 1.1.2019 ועד למועד הגשת ההצעות במכרז נמכרו בישראל לפחות 15 ארגזי איסוף גזם חדשים, מכל סוג שהוא, מתוצרתו של היצרן של ארגז איסוף הגזם הקיים במתקן פינוי הגזם המוצע על ידי המשתתף במכרז. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה של היצרן בדבר ארגזי איסוף גזם חדשים מתוצרתו שנמכרו בישראל כאמור, בנוסח המצ"ב (נספח 5). 2.2.4. ליצרן של ארגז איסוף הגזם במתקן פינוי הגזם המוצע על ידי המשתתף במכרז תקן ISO 9001-2015 תקף. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו אישור תקן ISO תקף של יצרן ארגז איסוף הגזם במתקן פינוי הגזם המוצע. 2.2.5. ליצרן המנוף שבמתקן פינוי הגזם המוצע על ידי המשתתף במכרז תקן ISO 9001-2015 תקף. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו אישור תקן ISO תקף של יצרן המנוף שבמתקן פינוי הגזם המוצע . 2.2.6. המנוף שבמתקן פינוי הגזם המוצע על ידי המשתתף במכרז עומד בדרישות תקן DIN15018 או בדרישות תקן 12999EN . לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו אישור תקף על עמידת המנוף בדרישות, כאמור. 2.2.7. המנוף שבמתקן פינוי הגזם המוצע על ידי המשתתף במכרז או דגם מאותה סדרה, הותקן על לפחות 15 משאיות בישראל. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה מטעמו ואישור מקור מרואה חשבון, בנוסח המצ"ב (נספח 6). 2.2.8. מתקן פינוי הגזם המוצע על ידי המשתתף במכרז עומד (בהתאם לנדרש בפסקה הכללית של המפרט הטכני) בכל הדרישות בהצעה הטכנית של הפרק במכרז. מובהר בזאת כי מתקן פינוי גזם שלא עומד בכל הדרישות, כאמור - תפסל הצעת המשתתף. לעניין סעיפים 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 ו- 2.2.4 לעיל- "ארגז לאיסוף גזם במתקן לפינוי גזם" משמעו ארגז עשוי מתכת אשר מיועד לאיסוף גזם וגרוטאות ומותקן על שלדת משאית.

2.3. לפרק 3 - מתקן שינוע עצמי - רשאי להגיש הצעה, משתתף העומד בכל התנאים המפורטים להלן: 2.3.1. המשתתף הוא יצרן מתקן השינוע העצמי המוצע על ידו במכרז או ספק מורשה מטעם יצרן מתקן השינוע העצמי המוצע על ידו במכרז. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו את האסמכתאות שלהלן: משתתף שהוא יצרן של מתקן השינוע העצמי המוצע על ידו במכרז- הצהרה, בנוסח המצ"ב (נספח 2), המעידה כי הוא יצרן של מתקן השינוע המוצע על ידו בכל קטגוריה רלוונטית בפרק. משתתף שהוא ספק מורשה של יצרן מתקן השינוע העצמי המוצע על ידו במכרז - אישור בכתב מיצרן מתקן השינוע המוצע על ידי המשתתף, אשר הוצא החל מיום 14.12.2023, כי הוא היצרן של מתקן השינוע האמור וכי המשתתף הינו ספק מורשה מטעמו. 2.3.2. על משתתף שהינו יצרן של מתקן השינוע העצמי להיות בעל רישיון תקף, על שמו, לייצור מוצרי תעבורה על פי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ז-2016 או צו בדבר ייצור מוצרי תעבורה וסחר בהם (יו"ש 1149) התשמ"ו. במקרה שהמשתתף הינו ספק של מתקן השינוע העצמי, על המשתתף להיות בעל רשיון תקף, על שמו, לייצור מוצרי תעבורה ו/או לסחר במוצרי תעבורה על פי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ז-2016 או צו בדבר ייצור מוצרי תעבורה וסחר בהם (יו"ש 1149) התשמ"ו. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו העתק של רשיון תקף, כאמור. 2.3.3. במהלך התקופה שמיום 1.1.2019 ועד למועד הגשת ההצעות במכרז נמכרו לפחות 15 מתקני שינוע עצמי חדשים מכל סוג שהוא (כשהם מותקנים על כל שלדה שהיא), מתוצרתו של יצרן מתקן השינוע העצמי המוצע על ידי המשתתף במכרז. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה של היצרן בדבר מתקני שינוע עצמי חדשים מתוצרתו שנמכרו כאמור, בנוסח המצ"ב (נספח 7). 2.3.4. ליצרן מתקן השינוע העצמי המוצע על ידי המשתתף במכרז תקן ISO 9001-2015 תקף. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו אישור תקן ISO תקף של יצרן מתקן השינוע העצמי המוצע. 2.3.5. מתקן השינוע העצמי המוצע על ידי המשתתף במכרז עומד (בהתאם לנדרש בפסקה הכללית של המפרט הטכני) בכל הדרישות בהצעה הטכנית של הפרק/הקטגוריה במכרז. מובהר בזאת כי מתקן השינוע העצמי שלא עומד בכל הדרישות, כאמור - תפסל הצעת המשתתף לגבי אותה קטגוריה. 2.3.6. על משתתף המציע הצעה לקטגוריות 3.2 או 3.4 - מתקן שינוע עצמי עם מנוף - לעמוד גם בכל התנאים המפורטים להלן (בנוסף לכל התנאים הקבועים בסעיף 2.3 זה דלעיל): 2.3.6.1. ליצרן המנוף המוצע על ידי המשתתף במכרז תקן ISO 9001-2015 תקף. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו אישור תקן ISO תקף של יצרן המנוף המוצע. 2.3.6.2. המנוף המוצע על ידי המשתתף במכרז עומד בדרישות תקן DIN15018 או בדרישות תקן 12999EN . לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו אישור תקף על עמידת המנוף בדרישות כאמור. 2.3.6.3. המנוף המוצע על ידי המשתתף במכרז או דגם מאותה סדרה, הותקן על לפחות 15 משאיות בישראל. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה מטעמו ואישור מקור מרואה חשבון, בנוסח המצ"ב (נספח 8). 2.3.6.4. המנוף המוצע על ידי המשתתף במכרז עומד (בהתאם לנדרש בפסקה הכללית של המפרט הטכני) בכל דרישות ההצעה הטכנית של הפרק/הקטגוריה במכרז. מובהר בזאת כי מנוף שלא עומד בכל הדרישות, כאמור - תפסל הצעת המשתתף לגבי אותה קטגוריה. מודגש לעניין תנאי הסף בסעיפים 2.3.1, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6 לעיל, כי ככל והמשתתף מגיש במכרז הצעות ליותר מקטגוריה אחת- עליו להוכיח עמידתו בדרישות תנאי הסף האמורות בסעיפים אלה ביחס לכל אחת מהקטגוריות אשר בהן הוא מגיש הצעה במכרז.

2.4. לפרק 4- שלדות דיזל ו/או לפרק 5- שלדות גז, רשאי להגיש הצעה משתתף העומד בכל התנאים המפורטים להלן: 2.4.1. למשתתף אישור תקף בדבר היותו יבואן מורשה מטעם משרד התחבורה בישראל ליבוא משאיות, בכל אחת מהשנים 2021, 2022 ו- 2023. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו את האישור התקף ממשרד התחבורה לשנת 2023 על היותו יבואן מורשה ליבוא משאיות, וכן לצרף את האישורים כאמור לשנים 2021 ו- 2022. 2.4.2. המשתתף הינו ספק מורשה מטעם יצרן השלדה המוצעת על ידו במכרז. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו אישור בכתב מיצרן השלדה המוצעת על ידי המשתתף, אשר הוצא החל מיום 14.12.2023, כי הוא היצרן של השלדה האמורה וכי המשתתף הינו ספק מורשה מטעמו. 2.4.3. בתקופה שמיום 1.1.2019 ועד למועד הגשת ההצעות במכרז המשתתף מכר, בישראל, לפחות 400 שלדות מתוצרת יצרן השלדה המוצעת על ידו במכרז, כשכל שלדה הינה ממשקל כולל מותר של 12 טון ומעלה. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה בדבר מספר המשאיות שנמכרו על ידו כאמור ואישור רואה חשבון מקור, בנוסח המצ"ב (נספח 9), וכן לצרף דו"חות איגוד יבואני הרכב (דו"ח רישוי רכב של איגוד יבואני הרכב) לשנים 2019, 2020, 2021 ו- 2022 הכוללים פירוט בדבר מספר שלדות שנמכרו בתקופה זו מתוצרת יצרן השלדה המוצעת במכרז. 2.4.4. ליצרן השלדה המוצעת על ידי המשתתף במכרז תקן ISO 9001-2015 תקף או תקן ISO/TS 16949-2009 תקף. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו אישור תקן ISO תקף של יצרן השלדה המוצעת. 2.4.5. להגשת הצעה בפרק 4 - החל מיום 1.1.2021 ועד למועד הגשת ההצעות במכרז קיים בארץ מערך של תחנות שירות מורשות על ידי היבואן המורשה של יצרן שלדות המשאיות המוצעות. לעניין תנאי סף זה "מערך תחנות שירות"- משמע שקיימת לפחות תחנת שירות אחת בכל אחד מאזורי הארץ הבאים: צפון (מטולה- חדרה [לא כולל]), מרכז (חדרה- גדרה), ירושלים וסביבתה, דרום (גדרה [לא כולל] עד באר שבע) ו- אילת והערבה (באר שבע [לא כולל] עד אילת). להגשת הצעה בפרק 5- החל מיום 1.1.2021 ועד למועד הגשת ההצעות במכרז קיימת בארץ תחנת שירות אחת (לפחות) מורשית על ידי היבואן המורשה של יצרן שלדות המשאיות המוצעות. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו : להגשת הצעה בפרק 4 - רשימה של תחנות שירות בכל אחד מאזורי הארץ האמורים בנוסח המצ"ב (נספח 10); להגשת הצעה בפרק 5 - ונתונים לגבי תחנת שירות אחת לפחות בכל הארץ, בנוסח המצ"ב (נספח 11). 2.4.6. השלדה המוצעת על ידי המשתתף במכרז עומדת (בהתאם לנדרש בפסקה הכללית של המפרט הטכני) בכל ההצעה הטכנית של הפרק/הקטגוריה במכרז. מובהר בזאת כי שלדה שלא עומדת בכל דרישות ההצעה הטכנית, כאמור - תפסל הצעת המשתתף לגבי אותה קטגוריה. מודגש לעניין תנאיי הסף בסעיפים 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5 ו- 2.4.6 לעיל, כי ככל והמשתתף מגיש הצעות ליותר מפרק אחד ומקטגוריה אחת- עליו להוכיח עמידתו בדרישות תנאי הסף האמורות בסעיפים אלה ביחס לכל אחד מהפרקים והקטגוריות אשר להם הוא מגיש הצעה.

2.5. לפרק 6 - מכונות דחס אחודות ולפרק 7- מכונות דחס אחודה צרה, רשאי להגיש הצעה משתתף העומד בכל התנאים המפורטים להלן: לצורך הגשת הצעה לפרק זה, על המשתתף לקיים בעצמו את התנאים הקבועים בסעיף 2.5.1 להלן או בסעיף 2.5.2 להלן. אם המשתתף מקיים בעצמו את התנאים הקבועים בסעיף 2.5.1 להלן- אזי תנאי להגשת הצעה הינו כי המשתתף התקשר עם גוף נוסף המקיים בעצמו את התנאים הקבועים בסעיף 2.5.2 להלן וצירף להצעתו את האסמכתאות המפורטות בסעיף 2.5.2 להלן ביחס לאותו גוף נוסף. וההיפך, אם המשתתף מקיים בעצמו את התנאים הקבועים בסעיף 2.5.2 להלן- אזי תנאי להגשת הצעה הינו כי המשתתף התקשר עם גוף נוסף המקיים בעצמו את התנאים הקבועים בסעיף 2.5.1 להלן וצירף להצעתו את האסמכתאות המפורטות בסעיף 2.5.1 להלן ביחס לאותו גוף נוסף. קבלן השלדה 2.5.1. המשתתף בעצמו עומד בכל התנאים שלהלן או התקשר עם גוף העומד בכל התנאים שלהלן כאמור ברישא לסעיף 2.5 שלעיל (מי שמקיים את התנאים שלהלן יקרא : "קבלן השלדה"): 2.5.1.1. הינו בעל אישור תקף בדבר היותו יבואן מורשה מטעם משרד התחבורה בישראל ליבוא משאיות, בכל אחת מהשנים 2021, 2022 ו- 2023. לצורך הוכחת העמידה בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו את האישור התקף ממשרד התחבורה לשנת 2023 על היות "קבלן השלדה" יבואן מורשה ליבוא משאיות וכן לצרף את האישורים כאמור לשנים 2021 ו- 2022. 2.5.1.2. הינו ספק מורשה מטעם יצרן השלדה המוצעת במכרז. לצורך הוכחת העמידה בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו אישור בכתב מיצרן השלדה המוצעת, אשר הוצא החל מיום 14.12.2023, כי הוא היצרן של השלדה האמורה וכי "קבלן השלדה" הינו ספק מורשה מטעמו. 2.5.1.3. בתקופה שמיום 1.1.2019 ועד למועד הגשת ההצעות במכרז "קבלן השלדה" מכר בישראל לפחות 400 שלדות מתוצרת יצרן השלדה המוצעת על ידו במכרז, כשכל שלדה הינה ממשקל כולל מותר של 12 טון ומעלה. לצורך הוכחת העמידה בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה מטעם "קבלן השלדה" בדבר מספר המשאיות שנמכרו על ידי "קבלן השלדה" ואישור רואה חשבון מקור, בנוסח המצ"ב (נספח 12), וכן לצרף דו"חות איגוד יבואני הרכב (דו"ח רישוי רכב של איגוד יבואני הרכב) לשנים 2019, 2020, 2021 ו- 2022 הכוללים פירוט בדבר מספר שלדות שנמכרו ע"י "קבלן השלדה" בתקופה זו מתוצרת יצרן השלדה המוצעת במכרז. 2.5.1.4. ליצרן השלדה המוצעת על ידי המשתתף במכרז תקן ISO 9001-2015 תקף או תקן ISO/TS 16949-2009 תקף. לצורך הוכחת העמידה בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו אישור תקן ISO תקף של יצרן השלדה המוצעת. 2.5.1.5. החל מיום 1.1.2021 ועד למועד הגשת ההצעות במכרז קיים בארץ מערך של תחנות שירות מורשות על ידי "קבלן השלדה" לשלדות מתוצרת היצרן של השלדות המוצעות במכרז זה. לעניין תנאי סף זה "מערך תחנות שירות"- משמע שקיימת לפחות תחנת שירות אחת בכל אחד מאזורי הארץ הבאים: צפון (מטולה- חדרה [לא כולל]), מרכז (חדרה- גדרה), ירושלים וסביבתה, דרום (גדרה [לא כולל] עד באר שבע) ו- אילת והערבה (באר שבע [לא כולל] עד אילת). לצורך הוכחת העמידה בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו רשימה של תחנות שירות כאמור בכל אחד מאזורי הארץ האמורים, בנוסח המצ"ב (נספח 13). 2.5.1.6. השלדה המוצעת במכרז עומדת (בהתאם לנדרש בפסקה הכללית של המפרט הטכני) בכל דרישות ההצעה הטכנית של הפרק/הקטגוריה במכרז. מובהר בזאת כי שלדה שלא עומדת בכל דרישות ההצעה הטכנית, כאמור - תפסל הצעת המשתתף לגבי אותה קטגוריה. קבלן מרכב הדחס 2.5.2. המשתתף בעצמו עומד בכל התנאים שלהלן או התקשר עם גוף העומד בכל התנאים שלהלן כאמור ברישא לסעיף 2.5 שלעיל (מי שמקיים את התנאים שלהלן יקרא: "קבלן מרכב הדחס"): 2.5.2.1. "קבלן מרכב הדחס" הינו יצרן של מרכב הדחס המוצע במכרז או ספק מורשה מטעם יצרן מרכב הדחס המוצע במכרז. לצורך הוכחת העמידה בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו את האסמכתאות שלהלן: אם "קבלן מרכב הדחס" הינו היצרן - הצהרה, בנוסח המצ"ב (נספח 14), של "קבלן מרכב הדחס" כי הינו היצרן של מרכב הדחס המוצע במכרז. אם "קבלן מרכב הדחס" הינו ספק מורשה - אישור בכתב מיצרן מרכב הדחס המוצע במכרז, אשר הוצא החל מיום 14.12.2023, כי הינו היצרן של מרכב הדחס המוצע במכרז וכי "קבלן מרכב הדחס" הינו ספק מורשה מטעמו. 2.5.2.2. אם "קבלן מרכב הדחס" הינו יצרן של מרכבי דחס - עליו להיות בעל רישיון תקף, על שמו, לייצור מוצרי תעבורה על פי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב תשע"ו 2016 או צו בדבר ייצור מוצרי תעבורה וסחר בהם (יו"ש 1149) התשמ"ו. אם "קבלן מרכב הדחס" הינו ספק של מרכבי דחס - עליו להיות בעל רישיון תקף, על שמו, לייצור מוצרי תעבורה ו/או לסחר במוצרי תעבורה על פי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב תשע"ו 2016 או צו בדבר ייצור מוצרי תעבורה וסחר בהם (יו"ש 1149) התשמ"ו. לצורך הוכחת העמידה בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו העתק של רישיון תקף של "קבלן מרכב הדחס", כאמור. 2.5.2.3. "קבלן מרכב הדחס" ייצר או ייבא, במהלך התקופה שמיום 1.1.2020 ועד למועד הגשת ההצעות למכרז, חמישה (5) מרכבי דחס לפחות, מכל סוג שהוא, משנת ייצור 2020 ומעלה, שנעשה בהם שימוש עצמי או שנמכרו על ידי המשתתף. לצורך הוכחת העמידה בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה מטעם "קבלן מרכב הדחס" ואישור מקור מרואה חשבון, בנוסח המצ"ב (נספח 15). 2.5.2.4. ליצרן מרכב הדחס המוצע במכרז תקן ISO 9001-2015 תקף. לצורך הוכחת עמידה בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו אישור תקן ISO תקף של יצרן מרכב הדחס. 2.5.2.5. מרכב הדחס המוצע במכרז עומד בדרישות תקן ישראלי 5273 חלק 1: "רכבי איסוף-אשפה ומכשירי ההרמה המחוברים אליהם - דרישות כלליות ודרישות בטיחות: רכבי איסוף-אשפה המועמסים מאחור". לצורך הוכחת העמידה בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו אישור תקף ממכון התקנים הישראלי או מוסד הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל על עמידת מרכב הדחס המוצע בדרישות כל סעיפי תקן 5273 חלק 1 הרלוונטיים למרכב הדחס המוצע במכרז כאמור. 2.5.2.6. מרכב הדחס המוצע במכרז עומד (בהתאם לנדרש בפסקה הכללית של המפרט הטכני) בכל דרישות ההצעה הטכנית של הקטגוריה במכרז. מובהר בזאת כי מרכב דחס שלא עומד בכל דרישות ההצעה הטכנית, כאמור - תפסל הצעת המשתתף לגבי אותה קטגוריה. 2.5.2.7. "קבלן מרכב הדחס" הינו בעל רישיון תקף או רישיון זמני תקף או היתר זמני תקף, על שמו, לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח - 1968 וזאת בהתייחס למקום אשר בו מתנהלת עיקר הפעילות העסקית של "קבלן מרכב הדחס" בתחום מושא הפרק, או ש"קבלן מרכב הדחס" בעל אישור מאת הרשות המקומית, לפיו הוא ("קבלן מרכב הדחס") אינו מחויב להחזיק ברישיון על פי חוק רישיון עסקים, תשכ"ח- 1968, וזאת בהתייחס למקום אשר בו מתנהלת עיקר הפעילות העסקית שלו בתחום מושא הפרק. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה של "קבלן מרכב הדחס" בנוסח המצ"ב (נספח 20) באשר למקום עיקר פעילותו העסקית כאמור. כמו כן, על המשתתף לצרף להצעתו העתק של רישיון העסק כאמור מאת הרשות המקומית אשר בתחומה מתנהלת עיקר הפעילות העסקית של קבלן מרכב הדחס, וכן אישור מקורי ועדכני (קרי אישור שנחתם החל מיום 14.12.2023) מאת הרשות המקומית האמורה כי הרישיון האמור הינו בתוקף, בנוסח המצ"ב (נספח 21) או בנוסח אחר, הדומה במהותו לנוסח המצ"ב (נספח 21). או אישור מאת הרשות המקומית אשר בתחומה מתנהלת עיקר הפעילות העסקית של קבלן מרכב הדחס על העדר החובה להחזיק ברישיון העסק כאמור, בנוסח המצ"ב (נספח 22) או בנוסח אחר, הדומה במהותו לנוסח המצ"ב או העתק המאומת על ידי עו"ד/רו"ח/נציג הרשות המקומית כ"נאמן למקור" של אישור כאמור. ככל שהאישור הוצא החל מיום 14.12.2023 כאמור- יש לצרף אישור מקורי; ככל שהאישור הוצא קודם ליום 14.12.2023 כאמור- יש לצרף גם אישור מקורי ועדכני (כאמור) מאת הרשות המקומית האמורה כי האישור על העדר החובה כאמור הינו בתוקף, בנוסח המצ"ב (נספח 23) או בנוסח אחר הדומה במהותו לנוסח המצ"ב (נספח 23). 2.5.3. על משתתף המגיש הצעה לקטגוריות 6.6 או 6.7 - מרכבי דחס לפינוי טמוני קרקע - לעמוד גם בכל התנאים המפורטים להלן (בנוסף לכל התנאים הקבועים בסעיפים 2.5.1 ו- 2.5.2 לעיל): 2.5.3.1. ליצרן המנוף המוצע על ידי המשתתף במכרז תקן ISO 9001-2015 תקף. לצורך הוכחת העמידה בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו אישור תקן ISO תקף של יצרן המנוף המוצע. 2.5.3.2. המנוף המוצע על ידי המשתתף במכרז עומד בדרישות תקן DIN15018 או בדרישות תקן 12999EN . לצורך הוכחת העמידה בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו אישור תקף על עמידת המנוף בדרישה, כאמור. 2.5.3.3. המנוף המוצע על ידי המשתתף במכרז או דגם מאותה סדרה, הותקן על לפחות 15 משאיות בישראל. לצורך הוכחת העמידה בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה ואישור מקור מרואה חשבון , בנוסח המצ"ב (נספח 16). 2.5.3.4. המנוף המוצע על ידי המשתתף במכרז עומד (בהתאם לנדרש בפסקה הכללית של המפרט הטכני) בכל דרישות ההצעה הטכנית של הפרק/הקטגוריה במכרז. מובהר בזאת כי מנוף שלא עומד בכל דרישות ההצעה הטכנית, כאמור - תפסל הצעת המשתתף לגבי קטגוריה זו.

2.6. לפרק 8- מכונת טיאוט ייעודית, רשאי להגיש הצעה משתתף העומד, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן: 2.6.1. המשתתף הוא יצרן של מכונת הטיאוט המוצעת על ידו במכרז או ספק מורשה מטעם יצרן מכונת הטיאוט המוצעת על ידו במכרז. לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו את האסמכתאות שלהלן: משתתף שהוא יצרן של מכונת הטיאוט- הצהרה, בנוסח המצ"ב (נספח 17), המעידה כי הוא יצרן של מכונת הטיאוט המוצעת על ידי המשתתף בכל קטגוריה בה הגיש הצעה. משתתף שהוא ספק מורשה של יצרן מכונת הטיאוט- אישור בכתב מיצרן מכונת הטיאוט המוצעת על ידי המשתתף, אשר נחתם לא מוקדם מיום 14.12.2023, כי הוא היצרן של מכונת הטיאוט האמורה וכי המשתתף הינו ספק מורשה מטעמו, וזאת בהתייחס לכל קטגוריה בה הגיש הצעה. 2.6.2. מכונת הטיאוט המוצעת על ידי המשתתף במכרז הינה מתוצרת יצרן מכונות טיאוט, אשר מכר לפחות 5 מכונות טיאוט ממשפחת הדגם המוצע במכרז (הכוונה לאותו מותג ואותה קבוצת נפחים). לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה בדבר מכירת מכונות טיאוט מאותו מותג וקבוצת נפחים שנמכרו על ידי היצרן הנ"ל, בנוסח המצ"ב (נספח 18). 2.6.3. מכונת הטיאוט המוצעת על ידי המשתתף במכרז עונה על כל דרישות ההצעה הטכנית של הפרק/הקטגוריה במכרז. מובהר בזאת כי מכונת טיאוט שאינה עונה על כל דרישות ההצעה הטכנית כאמור תביא לפסילת הצעת המשתתף לגבי אותה קטגוריה. 2.6.4. ליצרן מכונת הטיאוט המוצעת על ידי המשתתף במכרז תקן ISO 9001-2015 תקף או מכונת הטיאוט המוצעת על ידי המשתתף במכרז היא בעלת סימון CE. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו אישור תקן ISO תקף של יצרן מכונת הטיאוט או לצרף להצעתו אישור מגורם מוסמך אצל יצרן מכונת הטיאוט (מנכ"ל/סמנכ"ל/מנהל אבטחת איכות) על עמידת מכונת הטיאוט המוצעת במכרז בדרישה לסימון CE. 2.6.5. בתקופה שבין ה- 1.1.2018 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז המשתתף במכרז מכר בארץ 5 מכונות טיאוט לפחות, מכל סוג שהוא, ונתן למכונות הטיאוט האמורות (בעצמו או באמצעות מי מטעמו) שירותי אחזקה. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה בנוסח המצ"ב (נספח 19) של מכונות טיאוט שנמכרו על ידו ותוחזקו (על ידו או על ידי מי מטעמו). 2.6.6. למשתתף אישור יבוא תקף מטעם משרד התחבורה ליבוא מכונות טיאוט. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו אישור יבוא תקף כאמור על שם המשתתף. מודגש לעניין תנאי הסף בסעיפים 2.6.1- 2.6.4 לעיל, כי ככל והמשתתף מגיש במכרז הצעות ליותר מקטגוריה אחת- עליו להוכיח עמידתו בדרישות תנאי הסף ביחס לכל אחת מהקטגוריות אשר בהן הוא מגיש הצעה במכרז.

2.7. ביחס לפרקים 1, 2, 3 ו- 8: המשתתף הינו בעל רישיון תקף או רישיון זמני תקף או היתר זמני תקף, על שמו, לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח - 1968 וזאת בהתייחס למקום אשר בו מתנהלת עיקר הפעילות העסקית של המשתתף בתחום מושא כל אחד מהפרקים, שאליהם מוגשת ע"י המשתתף הצעה, או שהמשתתף בעל אישור מאת הרשות המקומית, לפיו הוא (המשתתף) אינו מחויב להחזיק ברישיון על פי חוק רישיון עסקים, תשכ"ח- 1968, וזאת בהתייחס למקום אשר בו מתנהלת עיקר הפעילות העסקית שלו בתחום מושא כל אחד מהפרקים, שאליהם מוגשת ע"י המשתתף הצעה. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה בנוסח המצ"ב (נספח 20) באשר למקום עיקר פעילותו העסקית כאמור. כמו כן, על המשתתף לצרף להצעתו העתק של רישיון העסק כאמור מאת הרשות המקומית אשר בתחומה מתנהלת עיקר הפעילות העסקית של המשתתף, וכן אישור מקורי ועדכני (קרי אישור שנחתם החל מיום 14.12.2023) מאת הרשות המקומית האמורה כי הרישיון האמור הינו בתוקף, בנוסח המצ"ב (נספח 21) או בנוסח אחר, הדומה במהותו לנוסח המצ"ב (נספח 21). או אישור מאת הרשות המקומית אשר בתחומה מתנהלת עיקר הפעילות העסקית של המשתתף על העדר החובה להחזיק ברישיון העסק כאמור, בנוסח המצ"ב (נספח 22) או בנוסח אחר, הדומה במהותו לנוסח המצ"ב או העתק המאומת על ידי עו"ד/רו"ח/נציג הרשות המקומית כ"נאמן למקור" של אישור כאמור. ככל שהאישור הוצא החל מיום 14.12.2023 כאמור- יש לצרף אישור מקורי; ככל שהאישור הוצא קודם ליום 14.12.2023 כאמור- יש לצרף גם אישור מקורי ועדכני (כאמור) מאת הרשות המקומית כי האישור על העדר החובה כאמור הינו בתוקף, בנוסח המצ"ב (נספח 23) או בנוסח אחר הדומה במהותו לנוסח המצ"ב (נספח 23).

2.8. ביחס לכל הפרקים במכרז: להצעה במכרז צורפה ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח בארץ, קרי חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח), התשמ"א-1981 וכן רישיון למתן ערבויות מרשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, לבקשת המשתתף במכרז, על סך של 200,000 ₪, לפקודת החברה, בתוקף עד ליום 16.7.2024 וזאת להבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזי ההתקשרות במסגרתו, לפי נוסח הערבות המצ"ב (נספח 1). יש לצרף להצעה ערבות מקורית בלבד. לא יתקבל צילום או העתק או עותק של ערבות כאמור אף אם הוא חתום בחתימות מקור על ידי הבנק/חברת הביטוח מוציא הערבות. מובהר בזאת כי ערבות מחברת ביטוח, כאמור, חייבת להיות חתומה על ידי חברת הביטוח עצמה ולא על ידי סוכן שלה. החברה תהא רשאית להגיש את הערבות לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי מכרז זה ו/או חוזי ההתקשרות במסגרתו. אי המצאת הערבות, כאמור, תביא לפסילת ההצעה. החברה רשאית, בהודעה שתימסר למשתתף טרם חלוף מועד תוקף הערבות, להאריך את תוקף ההצעה ואת תוקף הערבות בפרק זמן נוסף של עד 120 יום והמשתתף חייב לעשות כן על חשבונו. משתתף שסירב להאריך את הצעתו ו/או את ערבותו מעבר למועד תוקף הערבות, תיפסל הצעתו. הארכת תוקף הערבות משמעה הארכת תוקף ההצעה.

2.9. הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד והניסיון, האישורים, הרשיונות וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד (למעט מסמכים אשר לגביהם נרשם במפורש אחרת).

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. שימו לב כי התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

יש לוודא כי נוסח וסכום הערבות תואמים לתנאים המופיעים בחוברת המכרז.

כמו כן, כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
אחוז הנחה

יש לוודא כי שיעור ההנחה אותו הצעתם,

אינו חורג מהוראות המכרז. 

כחול2
מועד ההגשה

חשוב לשים לב למועד הגשת המכרז המופיע בחוברת המכרז ומומלץ לא להמתין לרגע האחרון.