יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

אספקת כלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ולמחזור


אייקון וואצפ אייקון פייסבוק אייקון לינקדאין אייקון מייל
יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

המכרז כולל כלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ולמחזור במגוון נפחים

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

פרק 1 - כלי אצירה מפלסטיק
פרק 2 - מכולות דחס אחודות/נתיקות לשינוע
פרק 3 - מתקני איסוף למחזור
פרק 4 - כלי אצירה ממתכת בנפח 1,000 עד 1,100 ליטר
פרק 5 - כלי אצירה ממתכת למחזור עיתונים בנפח 1,500 ליטר
פרק 6 - מכבש קרטונים
פרק 7 - מכולות ממתכת
פרק 8 - מיכלים עיליים

הערות

עיון במסמכי המכרז ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 7, החל מיום שני, ה- 17.7.2023, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מס' 03-6235235.

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 03-6235235.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' מירב שעשה, בדוא"ל: meravs@mashcal.co.il. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום שלישי, ה- 1.8.2023. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 03-6235235. שאלות הבהרה שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל, החברה תהיה רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל. יובהר כי לא יהיה מענה בעל פה לשאלות ובהתאם לכך, רק תשובות, הבהרות, תיקונים ושינוים למסמכי המכרז שיובאו בכתב לידיעתם של הפונים ורוכשי המכרז בדוא"ל, לפי שיקול דעתה, יחייבו את החברה.

הגשת הצעות את ההצעות, במעטפה סגורה הנושאת ציון מכרז פומבי מס' פמ/13/2023, יש להפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) מיום שלישי, ה- 22.8.2023 ועד ליום רביעי, ה- 23.8.2023 עד לשעה 12:00 בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

מירב שעשה
מזכירת תחום ומנהלת תהליכי מכרזים | תחום תבו"ר
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

רשאים להשתתף במכרז זה תאגידים הרשומים כדין בישראל, העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:

2.1. על משתתף המגיש הצעה לפרק 1 - כלי אצירה מפלסטיק, לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן: 2.1.1. המשתתף הינו יצרן של כלי האצירה המוצעים על ידו במכרז או ספק מורשה מטעם יצרן של כלי האצירה המוצעים על ידו בפרק זה במכרז או מורשה מטעם היצרן לעשות שימוש בכלי האצירה המוצעים על ידו בפרק זה במכרז. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו את האסמכתאות שלהלן: משתתף שהוא יצרן של כלי האצירה המוצעים על ידו בפרק זה (כולם או חלקם)- הצהרה, בנוסח המצ"ב (נספח 2), המעידה כי הוא יצרן של כלי האצירה המוצעים על ידו ואשר אותם הוא מייצר. משתתף שהוא ספק מורשה של כלי האצירה המוצעים על ידו בפרק זה (כולם או חלקם)- אישור בכתב מיצרן כלי האצירה המוצעים על ידו, אשר הוצא החל מיום 1.8.2023, כי הוא היצרן של כלי האצירה האמורים וכי המשתתף הינו ספק מורשה מטעמו של היצרן הנ"ל לשווק את כלי האצירה המוצעים על ידו בפרק זה לגבי כלי האצירה שהינו ספק מורשה שלהם. משתתף שהינו מורשה מטעם היצרן לעשות שימוש בכלי האצירה המוצעים על ידו בפרק זה (כולם או חלקם)- אישור בכתב מהיצרן של כלי האצירה המוצעים על ידו, אשר נחתם לא מוקדם מיום 1.8.2023, לפיו היצרן מוכר למשתתף את כלי האצירה המוצעים על ידו והמשתתף רשאי לעשות בהם שימוש. 2.1.2. כלי האצירה המוצעים על ידי המשתתף במכרז עומדים בתקנים כמפורט להלן: כלי האצירה המוצעים על ידי המשתתף למיכלים בנפח 80, 140, 240 ו- 360 ליטר, עומדים בחלקים 1, 5 ו- 6 לתקן הבינ"לEN-840 או בתקן הבינ"ל Z245.30 ANSI. כלי האצירה המוצעים על ידי המשתתף למיכלים בנפח 660, 770, 1000 ו- 1100 ליטר, עומדים בחלקים 2, 5 ו- 6 לתקן הבינ"לEN-840 או בתקן הבינ"ל Z245.30 ANSI. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו אישור תקף ממכון התקנים או ממעבדה מוסמכת לבדיקת תקנים על עמידת כלי האצירה בתקן EN-840 או בתקן Z245.30 ANSI כאמור לעיל.

2.2. על משתתף המגיש הצעה לפרק 2 - מכולות דחס אחודות/נתיקות לשינוע, לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן: 2.2.1. המשתתף הינו יצרן של מכולות הדחס המוצעות על ידו במכרז או ספק מורשה מטעם יצרן של מכולות הדחס המוצעות על ידו בפרק זה במכרז או מורשה מטעם היצרן לעשות שימוש במכולות הדחס המוצעות על ידו בפרק זה במכרז. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו את האסמכתאות שלהלן: משתתף שהוא יצרן של מכולות הדחס המוצעות על ידו בפרק זה (כולם או חלקם)- הצהרה, בנוסח המצ"ב (נספח 2), המעידה כי הוא יצרן של מכולות הדחס המוצעות על ידו ואשר אותם הוא מייצר. משתתף שהוא ספק מורשה של מכולות הדחס המוצעות על ידו בפרק זה (כולם או חלקם)- אישור בכתב מיצרן מכולות הדחס המוצעות על ידו , אשר הוצא החל מיום 1.8.2023 כי הוא היצרן של מכולות הדחס האמורות וכי המשתתף הינו ספק מורשה מטעמו של היצרן הנ"ל לשווק את מכולות הדחס המוצעות על ידו בפרק זה לגבי מכולות הדחס שהינו ספק מורשה שלהם. משתתף שהינו מורשה מטעם היצרן לעשות שימוש במכולות הדחס המוצעות על ידו בפרק זה (כולם או חלקם)- אישור בכתב מהיצרן של המכולות המוצעות על ידו, אשר נחתם לא מוקדם מיום 1.8.2023, לפיו היצרן מוכר למשתתף את מכולות הדחס המוצעות על ידו והמשתתף רשאי לעשות בהן שימוש. 2.2.2. המשתתף (ככל שהינו היצרן) או יצרן מכולות הדחס המוצעות על ידי המשתתף (ככל שהמשתתף הוא ספק מורשה או מורשה לעשות שימוש מטעם הספק המורשה) ייצר ומכר לפחות 20 מכולות דחס אחודות/נתיקות לשינוע במהלך 24 החודשים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז (במצטבר). לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה של היצרן בדבר ייצור ומכירה של לפחות 20 מכולות דחס בתקופה האמורה לעיל, בנוסח המצ"ב (נספח 3) לרבות רשימת לקוחות שרכשו מכולות דחס מהיצרן ופרטים ליצירת קשר עם אותם לקוחות. 2.2.3. על משתתף שהינו יצרן של מכולות דחס אחודות/נתיקות לשינוע להיות בעל רשיון תקף, על שמו, לייצור מוצרי תעבורה על פי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ז-2016 או צו בדבר ייצור מוצרי תעבורה וסחר בהם (יו"ש 1149) התשמ"ו. על משתתף שהינו ספק של מכולות דחס אחודות/נתיקות לשינוע להיות בעל רשיון תקף, על שמו לסחר במוצרי תעבורה על פי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ז-2016 או צו בדבר ייצור מוצרי תעבורה וסחר בהם (יו"ש 1149) התשמ"ו. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו העתק מאושר על-ידי עו"ד או רו"ח כ"נאמן למקור" של רשיון תקף, כאמור.

2.3. על משתתף המגיש הצעה לפרק 3 - מתקני איסוף למחזור, לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן: 2.3.1. המשתתף הינו יצרן של מתקני האיסוף למחזור המוצעים על ידו במכרז או ספק מורשה מטעם יצרן של מתקני האיסוף למחזור המוצעים על ידו בפרק זה במכרז או מורשה מטעם היצרן לעשות שימוש במתקני האיסוף המוצעים על ידו בפרק זה במכרז. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו את האסמכתאות שלהלן: משתתף שהוא יצרן של מתקני איסוף למחזור המוצעים על ידו בפרק זה כולם או חלקם)- הצהרה, בנוסח המצ"ב (נספח 2), המעידה כי הוא יצרן של מתקני האיסוף למחזור המוצעים על ידו ואשר אותם הוא מייצר. משתתף שהוא ספק מורשה של מתקני איסוף למחזור המוצעים על ידו בפרק זה (כולם או חלקם)-אישור בכתב מיצרן מתקני איסוף למחזור המוצעים על ידו, אשר הוצא החל מיום 1.8.2023 כי הוא היצרן של המתקנים האמורים וכי המשתתף הינו ספק מורשה מטעמו של היצרן הנ"ל לשווק את מתקני איסוף למחזור המוצעים על ידו בפרק זה לגבי מתקני איסוף למחזור שהינו ספק מורשה שלהם. משתתף שהינו מורשה מטעם היצרן לעשות שימוש במתקני איסוף למחזור המוצעים על ידו בפרק זה (כולם או חלקם)- אישור בכתב מהיצרן של מתקני איסוף למחזור המוצעים על ידו, אשר נחתם לא מוקדם מיום 1.8.2023, לפיו היצרן מוכר למשתתף את מתקני איסוף למחזור המוצעים על ידו והמשתתף רשאי לעשות בהם שימוש.

2.4. על משתתף המגיש הצעה לפרק 4 - כלי אצירה ממתכת בנפח 1,000 עד 1,100 ליטר, לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן: 2.4.1. המשתתף הינו יצרן של כלי האצירה המוצעים על ידו במכרז או ספק מורשה מטעם יצרן של כלי האצירה המוצעים על ידו בפרק זה במכרז או מורשה מטעם היצרן לעשות שימוש בכלי האצירה המוצעים על ידו בפרק זה במכרז. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו את האסמכתאות שלהלן: משתתף שהוא יצרן של כלי האצירה המוצעים על ידו בפרק זה (כולם או חלקם)- הצהרה, בנוסח המצ"ב (נספח 2), המעידה כי הוא יצרן של כלי האצירה המוצעים על ידו ואשר אותם הוא מייצר. משתתף שהוא ספק מורשה של כלי האצירה המוצעים על ידו בפרק זה (כולם או חלקם)- אישור בכתב מיצרן כלי האצירה המוצעים על ידו, אשר הוצא החל מיום 1.8.2023, כי הוא היצרן של כלי האצירה האמורים וכי המשתתף הינו ספק מורשה מטעמו של היצרן הנ"ל לשווק את כלי האצירה המוצעים על ידו בפרק זה לגבי כלי האצירה שהינו ספק מורשה שלהם. משתתף שהינו מורשה מטעם היצרן לעשות שימוש בכלי האצירה המוצעים על ידו בפרק זה (כולם או חלקם)- אישור בכתב מהיצרן של כלי האצירה המוצעים על ידו, אשר נחתם לא מוקדם מיום 1.8.2023, לפיו היצרן מוכר למשתתף את כלי האצירה המוצעים על ידו והמשתתף רשאי לעשות בהם שימוש.

2.5. על משתתף המגיש הצעה לפרק 5 - כלי אצירה ממתכת למחזור עיתונים בנפח 1,500 ליטר, לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן: 2.5.1. המשתתף הינו יצרן של כלי האצירה המוצעים על ידו במכרז או ספק מורשה מטעם יצרן של כלי האצירה המוצעים על ידו בפרק זה במכרז או מורשה מטעם היצרן לעשות שימוש בכלי האצירה המוצעים על ידו בפרק זה במכרז. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו את האסמכתאות שלהלן: משתתף שהוא יצרן של כלי האצירה המוצעים על ידו בפרק זה - הצהרה, בנוסח המצ"ב (נספח 2), המעידה כי הוא יצרן של כלי האצירה המוצעים על ידו. משתתף שהוא ספק מורשה של כלי האצירה המוצעים על ידו בפרק זה (כולם או חלקם)- אישור בכתב מיצרן כלי האצירה המוצעים על ידו, אשר הוצא החל מיום 1.8.2023, כי הוא היצרן של כלי האצירה האמורים וכי המשתתף הינו ספק מורשה מטעמו של היצרן הנ"ל לשווק את כלי האצירה המוצעים על ידו בפרק זה. משתתף שהינו מורשה מטעם היצרן לעשות שימוש בכלי האצירה המוצעים על ידו בפרק זה (כולם או חלקם)- אישור בכתב מהיצרן של כלי האצירה המוצעים על ידו, אשר נחתם לא מוקדם מיום 1.8.2023, לפיו היצרן מוכר למשתתף את כלי האצירה המוצעים על ידו והמשתתף רשאי לעשות בהם שימוש.

2.6. על משתתף המגיש הצעה לפרק 6 - מכבש קרטונים, לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן: 2.6.1. המשתתף הינו יצרן של המכבשים המוצעים על ידו במכרז או ספק מורשה מטעם יצרן של המכבשים המוצעים על ידו בפרק זה במכרז או מורשה מטעם היצרן לעשות שימוש במכבשים המוצעים על ידו בפרק זה במכרז. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו את האסמכתאות שלהלן: משתתף שהוא יצרן של המכבשים המוצעים על ידו בפרק זה (כולם או חלקם)- הצהרה, בנוסח המצ"ב (נספח 2), המעידה כי הוא יצרן של המכבשים המוצעים על ידו ואשר אותם הוא מייצר. משתתף שהוא ספק מורשה של המכבשים המוצעים על ידו בפרק זה (כולם או חלקם)- אישור בכתב מיצרן המכבשים המוצעים על ידו, אשר הוצא החל מיום 1.8.2023 כי הוא היצרן של המכבשים האמורים וכי שהמשתתף הינו ספק מורשה מטעמו של היצרן הנ"ל לשווק את המכבשים המוצעים על ידו בפרק זה לגבי המכבשים שהינו ספק מורשה שלהם. משתתף שהינו מורשה מטעם היצרן לעשות שימוש במכבשים המוצעים על ידו בפרק זה (כולם או חלקם)- אישור בכתב מהיצרן של המכבשים המוצעים על ידו, אשר נחתם לא מוקדם מיום 1.8.2023, לפיו היצרן מוכר למשתתף את המכבשים המוצעים על ידו והמשתתף רשאי לעשות בהם שימוש.

2.7. על משתתף המגיש הצעה לפרק 7 - מכולות ממתכת, לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן: 2.7.1. המשתתף הינו יצרן של המכולות המוצעות על ידו במכרז או ספק מורשה מטעם יצרן של המכולות המוצעות על ידו בפרק זה במכרז או מורשה מטעם היצרן לעשות שימוש המכולות המוצעות על ידו בפרק זה במכרז. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו את האסמכתאות שלהלן: משתתף שהוא יצרן של המכולות המוצעות על ידו בפרק זה (כולן או חלקן)- הצהרה, בנוסח המצ"ב (נספח 2), המעידה כי הוא יצרן של המכולות המוצעות על ידו ואשר אותן הוא מייצר. משתתף שהוא ספק מורשה של המכולות המוצעות על ידו בפרק זה (כולן או חלקן)- אישור בכתב מיצרן המכולות המוצעות על ידו, אשר הוצא החל מיום 1.8.2023, כי הוא היצרן של המכולות האמורות וכי המשתתף הינו ספק מורשה מטעמו של היצרן הנ"ל לשווק את המכולות המוצעות על ידו בפרק זה לגבי המכולות שהינו ספק מורשה שלהן. משתתף שהינו מורשה מטעם היצרן לעשות שימוש במכולות המוצעות על ידו בפרק זה (כולם או חלקם)- אישור בכתב מהיצרן של המכולות המוצעות על ידו, אשר נחתם לא מוקדם מיום 1.8.2023, לפיו היצרן מוכר למשתתף את המכולות המוצעות על ידו והמשתתף רשאי לעשות בהן שימוש. 2.7.2. על משתתף שהינו יצרן של מכולות ממתכת להיות בעל רשיון תקף, על שמו, לייצור מוצרי תעבורה על פי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ז-2016 או צו בדבר ייצור מוצרי תעבורה וסחר בהם (יו"ש 1149) התשמ"ו. על משתתף שהינו ספק של מכולות כאמור, להיות בעל רשיון תקף, על שמו, לסחר במוצרי תעבורה על פי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ז-2016 או צו בדבר ייצור מוצרי תעבורה וסחר בהם (יו"ש 1149) התשמ"ו. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו העתק של רשיון תקף מאושר על-ידי עו"ד או רו"ח כ"נאמן למקור", כאמור.

2.8. על משתתף המגיש הצעה לפרק 8 - מיכלים עיליים, לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן: 2.8.1. המשתתף הינו יצרן של המיכלים העיליים המוצעים על ידו במכרז או ספק מורשה מטעם יצרן המיכלים העיליים המוצעים על ידו בפרק זה במכרז או מורשה מטעם היצרן לעשות שימוש המיכלים העיליים המוצעים על ידו בפרק זה במכרז. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו את האסמכתאות שלהלן: משתתף שהוא יצרן של המיכלים העיליים המוצעים על ידו בפרק זה (כולם או חלקם)- הצהרה, בנוסח המצ"ב (נספח 2), המעידה כי הוא יצרן של המיכלים העיליים המוצעים על ידו ואשר אותם הוא מייצר. משתתף שהוא ספק מורשה של המיכלים העיליים המוצעים על ידו בפרק זה (כולם או חלקם)- אישור בכתב מיצרן המיכלים העיליים המוצעים על ידו, אשר הוצא החל מיום 1.8.2023 כי הוא היצרן של המיכלים העיליים האמורים וכי המשתתף הינו ספק מורשה מטעמו של היצרן הנ"ל לשווק את המיכלים העיליים המוצעים על ידו בפרק זה לגבי המיכלים העיליים שהינו ספק מורשה שלהם. משתתף שהינו מורשה מטעם היצרן לעשות שימוש במיכלים העיליים המוצעים על ידו בפרק זה (כולם או חלקם)- אישור בכתב מהיצרן של המיכלים העיליים המוצעים על ידו, אשר נחתם לא מוקדם מיום 1.8.2023, לפיו היצרן מוכר למשתתף את המיכלים העיליים המוצעים על ידו והמשתתף רשאי לעשות בהם שימוש.

בנוסף לאמור לעיל, על המשתתפים במכרז (בכל הפרקים) לעמוד גם בכל התנאים המפורטים להלן: 2.9. המשתתף בעל רשיון תקף או רשיון זמני תקף או היתר זמני תקף, על שמו, לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968, וזאת בהתייחס למקום אשר בו מתנהלת עיקר הפעילות העסקית של המשתתף בתחום מושא כל אחד מהפרקים, שאליהם מוגשת ע"י המשתתף הצעה או שהמשתתף בעל אישור מאת הרשות המקומית, לפיו הוא (המשתתף) אינו מחויב להחזיק ברישיון על פי חוק רישיון עסקים, תשכ"ח- 1968, וזאת בהתייחס למקום אשר בו מתנהלת עיקר הפעילות העסקית שלו בתחום מושא כל אחד מהפרקים, שאליהם מוגשת ע"י המשתתף הצעה. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה בנוסח המצ"ב (נספח 4) באשר למקום עיקר הפעילות העסקית כאמור. כמו כן, על המשתתף לצרף להצעתו העתק של רישיון העסק כאמור, מאושר כ-"נאמן למקור" על-ידי עו"ד / רו"ח / נציג הרשות המקומית מפיקת המסמך, וכן אישור עדכני מקור (קרי אישור שנחתם לא לפני יום 1.8.2023) מאת הרשות המקומית כי הרישיון האמור הינו בתוקף, בנוסח המצ"ב (נספח 5) או בנוסח אחר, הדומה במהותו לנוסח המצ"ב (נספח 5). או העתק מאושר על-ידי עו"ד / רו"ח / נציג הרשות המקומית מפיקת המסמך כ-"נאמן למקור" של אישור עדכני (קרי אישור שנחתם לא לפני יום 1.8.2023) מאת הרשות המקומית על העדר החובה להחזיק ברישיון העסק כאמור, בנוסח המצ"ב (נספח 6) או בנוסח אחר, הדומה במהותו לנוסח המצ"ב (נספח 6). ככל שהאישור הוצא קודם ליום 1.8.2023 יש לצרף גם אישור עדכני מקור (כאמור) מאת הרשות המקומית כי האישור על העדר החובה כאמור הינו בתוקף, בנוסח המצ"ב (נספח 7) או בנוסח אחר הדומה במהותו לנוסח המצ"ב (נספח 7).

2.10. להצעתו במכרז צורפה ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח בארץ, קרי חברת ביטוח קרי חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח), התשמ"א - 1981 וכן רישיון למתן ערבויות מרשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, וכן רישיון למתן ערבויות מרשות שוק ההון, ביטוח וחסכון לבקשת המשתתף במכרז, על סך 100,000 ש"ח, לפקודת החברה, בתוקף עד ליום 21.11.2023 וזאת להבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזי ההתקשרות במסגרתו, לפי נוסח הערבות המצ"ב (נספח 1). מובהר בזאת כי ערבות מחברת ביטוח, כאמור, חייבת להיות חתומה על ידי חברת הביטוח עצמה ולא על ידי סוכן שלה. יש לצרף ערבות מקורית בלבד. לא יתקבל צילום או עותק או העתק של הערבות אף אם הוא חתום בחתימה מקורית על ידי הבנק/חברת הביטוח מוציא הערבות. החברה תהא רשאית להגיש את הערבות לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי מכרז זה ו/או חוזי ההתקשרות במסגרתו.

2.11. הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. שימו לב כי התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

יש לוודא כי נוסח וסכום הערבות תואמים לתנאים המופיעים בחוברת המכרז.

כמו כן, כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
אחוז הנחה

יש לוודא כי שיעור ההנחה אותו הצעתם,

אינו חורג מהוראות המכרז. 

כחול2
מועד ההגשה

חשוב לשים לב למועד הגשת המכרז המופיע בחוברת המכרז ומומלץ לא להמתין לרגע האחרון.