יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

אספקת כלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ולמחזור


אייקון וואצפ אייקון פייסבוק אייקון לינקדאין אייקון מייל
אייקון פתוח לרכישה פתוח לרכישה
יפתח לרכישה ב: 09/06/2022
מועד אחרון לרכישה 13/07/2022 12:00
מספר מכרז פמ/3/2022
מחיר המכרז 3000 ₪

המכרז כולל כלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ולמחזור במגוון נפחים

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

פרק 1 - כלי אצירה מפלסטיק
פרק 2 - מכולות דחס אחודות/נתיקות לשינוע
פרק 3 - מתקני איסוף למחזור
פרק 4 - כלי אצירה ממתכת בנפח 1,000 עד 1,100 ליטר
פרק 5 - כלי אצירה ממתכת למחזור עיתונים בנפח 1,500 ליטר
פרק 6 - מכבש קרטונים
פרק 7 - מכולות ממתכת
פרק 8 - מיכלים עיליים

הערות

עיון במסמכי המכרז ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 7, החל מיום ראשון ה- 12.6.2022, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מס' 03-5769390.

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 03-5769390.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' דוברת סלקמן בדוא"ל: dovrats@mashcal.co.il או בפקס מס': 03-6790365. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום רביעי ה- 22.6.2022. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 03-5769390. שאלות הבהרה שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל, החברה תהיה רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל.

הגשת הצעות את ההצעות, במעטפה סגורה הנושאת ציון מכרז פומבי מס' פמ/3/2022, יש להפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) מיום שלישי ה- 12.7.2022 ועד ליום רביעי ה- 13.7.2022 עד לשעה 12:00 בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

למידע נוסף

למידע נוסף

דוברת סלקמן
מנהלת תהליכי מכרזים | תחום תבו"ר
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

2.1. פרק 1 - כלי אצירה מפלסטיק: 2.1.1. המשתתף הינו יצרן של כלי האצירה המוצעים על ידו במכרז או ספק מורשה מטעם יצרן של כלי האצירה המוצעים על ידו בפרק זה במכרז או מורשה מטעם היצרן לעשות שימוש בכלי האצירה המוצעים על ידו בפרק זה במכרז. 2.1.2. כלי האצירה המוצעים על ידי המשתתף במכרז עומדים בתקנים כמפורט להלן: כלי האצירה המוצעים על ידי המשתתף למיכלים בנפח 80, 140, 240 ו- 360 ליטר, עומדים בחלקים 1, 5 ו- 6 לתקן הבינ"לEN-840 או בתקן הבינ"ל Z245.30 ANSI. כלי האצירה המוצעים על ידי המשתתף למיכלים בנפח 660, 770, 1000 ו- 1100 ליטר, עומדים בחלקים 2, 5 ו- 6 לתקן הבינ"לEN-840 או בתקן הבינ"ל Z245.30 ANSI.

2.2. פרק 2 - מכולות דחס אחודות/נתיקות לשינוע: 2.2.1. המשתתף הינו יצרן של מכולות הדחס המוצעות על ידו במכרז או ספק מורשה מטעם יצרן של מכולות הדחס המוצעות על ידו בפרק זה במכרז או מורשה מטעם היצרן לעשות שימוש במכולות הדחס המוצעות על ידו בפרק זה במכרז. 2.2.2. המשתתף (ככל שהינו היצרן) או יצרן מכולות הדחס המוצעות על ידי המשתתף (ככל שהמשתתף הוא ספק מורשה או מורשה לעשות שימוש מטעם הספק המורשה) ייצר ומכר לפחות 20 מכולות דחס אחודות/נתיקות לשינוע במהלך 24 החודשים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז (במצטבר). 2.2.3. על משתתף שהינו יצרן של מכולות דחס אחודות/נתיקות לשינוע להיות בעל רשיון תקף, על שמו, לייצור מוצרי תעבורה על פי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ז-2016 או צו בדבר ייצור מוצרי תעבורה וסחר בהם (יו"ש 1149) התשמ"ו. על משתתף שהינו ספק של מכולות דחס אחודות/נתיקות לשינוע להיות בעל רשיון תקף, על שמו לסחר במוצרי תעבורה על פי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ז-2016 או צו בדבר ייצור מוצרי תעבורה וסחר בהם (יו"ש 1149) התשמ"ו.

2.3. פרק 3 - מתקני איסוף למחזור: 2.3.1. המשתתף הינו יצרן של מתקני האיסוף למחזור המוצעים על ידו במכרז או ספק מורשה מטעם יצרן של מתקני האיסוף למחזור המוצעים על ידו בפרק זה במכרז או מורשה מטעם היצרן לעשות שימוש במתקני האיסוף המוצעים על ידו בפרק זה במכרז.

2.4. פרק 4 - כלי אצירה ממתכת בנפח 1,000 עד 1,100 ליטר: 2.4.1. המשתתף הינו יצרן של כלי האצירה המוצעים על ידו במכרז או ספק מורשה מטעם יצרן של כלי האצירה המוצעים על ידו בפרק זה במכרז או מורשה מטעם היצרן לעשות שימוש בכלי האצירה המוצעים על ידו בפרק זה במכרז.

2.5. פרק 5 - כלי אצירה ממתכת למחזור עיתונים בנפח 1,500 ליטר: 2.5.1. המשתתף הינו יצרן של כלי האצירה המוצעים על ידו במכרז או ספק מורשה מטעם יצרן של כלי האצירה המוצעים על ידו בפרק זה במכרז או מורשה מטעם היצרן לעשות שימוש בכלי האצירה המוצעים על ידו בפרק זה במכרז.

2.6. פרק 6 - מכבש קרטונים: 2.6.1. המשתתף הינו יצרן של המכבשים המוצעים על ידו במכרז או ספק מורשה מטעם יצרן של המכבשים המוצעים על ידו בפרק זה במכרז או מורשה מטעם היצרן לעשות שימוש במכבשים המוצעים על ידו בפרק זה במכרז.

2.7. פרק 7 - מכולות ממתכת: 2.7.1. המשתתף הינו יצרן של המכולות המוצעות על ידו במכרז או ספק מורשה מטעם יצרן של המכולות המוצעות על ידו בפרק זה במכרז או מורשה מטעם היצרן לעשות שימוש המכולות המוצעות על ידו בפרק זה במכרז. 2.7.2. על משתתף שהינו יצרן של מכולות ממתכת להיות בעל רשיון תקף, על שמו, לייצור מוצרי תעבורה על פי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ז-2016 או צו בדבר ייצור מוצרי תעבורה וסחר בהם (יו"ש 1149) התשמ"ו. על משתתף שהינו ספק של מכולות כאמור, להיות בעל רשיון תקף, על שמו, לסחר במוצרי תעבורה על פי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ז-2016 או צו בדבר ייצור מוצרי תעבורה וסחר בהם (יו"ש 1149) התשמ"ו.

2.8. פרק 8 - מיכלים עיליים: 2.8.1. המשתתף הינו יצרן של המיכלים העיליים המוצעים על ידו במכרז או ספק מורשה מטעם יצרן המיכלים העיליים המוצעים על ידו בפרק זה במכרז או מורשה מטעם היצרן לעשות שימוש המיכלים העיליים המוצעים על ידו בפרק זה במכרז.

בנוסף לאמור לעיל, על המשתתפים במכרז (בכל הפרקים) לעמוד גם בכל התנאים המפורטים להלן: 2.9. המשתתף בעל רשיון תקף או רשיון זמני תקף או היתר זמני תקף, על שמו, לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968, וזאת בהתייחס למקום אשר בו מתנהלת עיקר הפעילות העסקית של המשתתף בתחום מושא כל אחד מהפרקים, שאליהם מוגשת ע"י המשתתף הצעה או שהמשתתף בעל אישור מאת הרשות המקומית, לפיו הוא (המשתתף) אינו מחויב להחזיק ברישיון על פי חוק רישיון עסקים, תשכ"ח- 1968, וזאת בהתייחס למקום אשר בו מתנהלת עיקר הפעילות העסקית שלו בתחום מושא כל אחד מהפרקים, שאליהם מוגשת ע"י המשתתף הצעה. 2.10. להצעתו במכרז צורפה ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח בארץ, קרי חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח), התשמ"א - 1981, וכן רישיון למתן ערבויות מרשות שוק ההון, ביטוח וחסכון לבקשת המשתתף במכרז, על סך 100,000 ש"ח, לפקודת החברה, בתוקף עד ליום 11.10.2022 וזאת להבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזי ההתקשרות במסגרתו, לפי נוסח הערבות המצ"ב (נספח 1). החברה תהא רשאית להגיש את הערבות לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי מכרז זה ו/או חוזי ההתקשרות במסגרתו. 2.11. הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. שימו לב כי התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

יש לוודא כי נוסח וסכום הערבות תואמים לתנאים המופיעים בחוברת המכרז.

כמו כן, כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
אחוז הנחה

יש לוודא כי שיעור ההנחה אותו הצעתם,

אינו חורג מהוראות המכרז. 

כחול2
מועד ההגשה

חשוב לשים לב למועד הגשת המכרז המופיע בחוברת המכרז ומומלץ לא להמתין לרגע האחרון.