יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז לאיסוף ופינוי אשפה, גזם, פסולת אריזות ופסולת מוצקה


אייקון וואצפ אייקון פייסבוק אייקון לינקדאין אייקון מייל
יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

מכרז איסוף ופינוי אשפה, גזם, פסולת אריזות ופסולת מוצקה

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

פינוי אשפה בדחס
פינוי מכולות בשינוע
פינוי ערמות גזם וגרוטאות ע"י רכבי מנוף ו/או דחס
פינוי שקועי קרקע/ מיכלים עיליים
אפשרות לדמי קליטת פסולת ואספקת כלי אצירה

הערות

עיון במסמכי מכרז בכפוף למגבלות הדין בתקופת משבר הקורונה, ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 7, החל מיום שני ה- 26.4.2021, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מס' 03-5769390. משרדי החברה סגורים ביום ראשון ה- 16.5.2021 ועד יום שני ה- 17.5.2021 (כולל), על כן במועדים אלה לא ניתן לעיין או לרכוש את מסמכי המכרז.

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 03-5769390.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' דוברת סלקמן בדוא"ל: dovrats@mashcal.co.il או בפקס מס': 03-6790365. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום רביעי ה- 5.5.2021. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 03-5769390.

הגשת הצעות את ההצעות, שתי חוברות של מסמכי המכרז במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' פא/6/2021", יש להפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) מיום ראשון ה- 30.5.2021 ועד ליום שני ה- 31.5.2021 בשעה 12:00, בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה ברחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

דוברת סלקמן
מנהלת תהליכי מכרזים | תחום תבו"ר
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

למשתתף ניסיון של שנתיים לפחות ברציפות, בתקופה שבין ה- 1.1.2016 ועד יום 31.12.2020, במתן שירותי איסוף ופינוי אשפה באמצעות רכבים ייעודיים לפינוי אשפה. מובהר כי הניסיון צריך שיהא של המשתתף עצמו, ישירות מול מזמין העבודה

מי שבבעלותו ורשומים על-שמו במשרד הרישוי או ברשותו, בחזקתו ובשימושו בפועל וזאת על פי חוזה ליסינג מימוני או תפעולי עם יבואני רכב או חברות שעיקר עיסוקן בליסינג מימוני או תפעולי או בנקים ועם גופים אלה בלבד (לא יתקבלו התקשרויות של המשתתף עם גופים אחרים כלשהם), רכבים משנת יצור 2017 ומעלה, המופיעים ברישיון המוביל שהוצא לו, בכמויות שלהלן: בהגשת הצעה לפרק איסוף ופינוי אשפה ברכבי דחס – לפחות 4 רכבי דחס. בהגשת הצעה לפרק שינוע מכולות– לפחות 4 רכבי שינוע. בהגשת הצעה לפרק איסוף ופינוי ערימות, גזם ופסולת גושית- לפחות 4 רכבי מנוף. בהגשת הצעה לפרק פינוי שקועי קרקע/טמוני קרקע (להלן: "שקועי קרקע")- לפחות 3 רכבי פינוי מסוג רכבי דחס יעודיים (דהיינו רכבי דחס הכוללים מנוף) או רכבי מנוף.

מי שהיו לו, במשך שנתיים (2 שנים) מבין השנים 2017 ועד 2020 (כולל), הכנסות מביצוע שירותי איסוף ופינוי אשפה ו/או פסולת מוצקה ו/או גזם ו/או פינוי שקועי קרקע בסך של 8,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ), לפחות, בכל אחת מבין שתיים מהשנים האמורות. מובהר כי לעניין ההיקף הכספי שירותי איסוף פסולת למחזור נכללים בשירותי איסוף ופינוי אשפה.

בעל רישיון תקף לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה- 1995, קבוצה 5 - מים ופסולת, סעיף 5.1 - אשפה ופסולת ס"ק ב. - איסופה, הובלתה, מיונה או לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013, קבוצה 5 - מים ופסולת, סעיף 5.1 - אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים ס"ק ב. - איסופה, הובלתה. במקרה שהמשתתף הינו חברה - הרישיון יכול שיהיה על שם מי שהינו בעל 25% (לפחות) מהון המניות המוצא של המשתתף או במקרה שהמשתתף הינו שותפות - הרישיון יכול שיהיה על שם השותף הכללי בשותפות, ואולם במקרה של זכייה במכרז יהיה על המשתתף להעביר ולהוציא את הרישיון על שם המשתתף במכרז, וזאת לא יאוחר מהמועד בו יגיש הצעה לנוהל הצעת המחיר הראשון במסגרת מכרז זה.

בעל רישיון מוביל, תקף, ממשרד התחבורה על פי חוק שירותי הובלה, התשנ"ז- 1997, אשר במסגרתו נכללים (לפחות) כל הרכבים שהוצגו ע"י המשתתף בסעיף 2.2 דלעיל.

להצעה במכרז צורפת ערבות מקור.

הצעת המשתתף תוגש ע"י ישות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני הגשת המכרז. ניגשים למכרז שלא עמדו בכל התנאים, כספם לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

נוסח הערבות – יש לוודא כי הנוסח זהה לנוסח המופיע בחוברת המכרז.

סכום הערבות – יש לוודא כי הסכום מתאים להוראות המכרז, למספר האזורים, למספר הפרקים או הקטגוריות אליהם בחרתם להגיש הצעה.

כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
אחוז הנחה

יש לוודא כי שיעור ההנחה אותו הצעתם,

אינו חורג מהוראות המכרז. 

כחול2
מספר אזורים

יש לוודא כי מספר האזורים אליהם אתה מעוניין לגשת

תואם את תנאי המכרז ואת המאפיינים שלכם כמשתתף במכרז.