יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז לאיסוף ופינוי אשפה, גזם ופסולת מוצקה


אייקון וואצפ אייקון פייסבוק אייקון לינקדאין אייקון מייל
יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

מכרז איסוף ופינוי אשפה, גזם ופסולת מוצקה

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

פינוי אשפה בדחס
פינוי מכולות בשינוע
פינוי ערמות גזם וגרוטאות ע"י רכבי מנוף ו/או דחס
פינוי שקועי קרקע/ מיכלים עיליים
אפשרות לדמי קליטת פסולת ואספקת כלי אצירה

הערות

עיון במסמכי מכרז ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 7, החל מיום חמישי ה- 3.8.2023, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון 03-6235235.

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 03-6235235.

שאלות הבהרה .לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' מירב שעשה בדוא"ל: meravs@mashcal.co.il. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום שני, ה- 14.8.2023. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 03-6235235. שאלות הבהרה שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל, החברה תהיה רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל. יובהר כי לא יהיה מענה בעל פה לשאלות ובהתאם לכך, רק תשובות, הבהרות, תיקונים ושינוים למסמכי המכרז שיובאו בכתב לידיעתם של הפונים ורוכשי המכרז בפקסימיליה או בדוא"ל, לפי שיקול דעתה, יחייבו את החברה.

הגשת הצעות את ההצעות, שתי חוברות של מסמכי המכרז במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' פא/25/2023", יש להפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) מיום ראשון, ה- 3.9.2023, ועד ליום שני ה- 4.9.2023 בשעה 12:00, בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה ברחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

מירב שעשה
מזכירת תחום ומנהלת תהליכי מכרזים | תחום תבו"ר
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

רשאים להשתתף במכרז זה תאגידים שעומדים, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:

2.1. למשתתף ניסיון של שנתיים לפחות ברציפות, בתקופה שבין ה- 1.1.2018 ועד המועד האחרון להגשת הצעות, במתן שירותי איסוף ופינוי אשפה באמצעות רכבים ייעודיים לפינוי אשפה, כאשר למשתתף לפחות שתי (2) התקשרויות פעילות (כהגדרתו של מונח זה להלן), מול רשויות מקומיות. "התקשרות פעילה" לעניין זה משמע – התקשרות ישירה של המשתתף עצמו עם הרשות המקומית (ולא כקבלן משנה), אשר במסגרתה מספק המשתתף שירותים הנכללים באחד מבין ארבעת הפרקים הנכללים במכרז (גם אם המשתתף לא מגיש הצעה לפרק האמור) ואשר מכוחה מספק המשתתף לאותה רשות מקומית שירותים כאמור וזאת נכון למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה וכן במשך שנה אחת לפחות קודם למועד האמור. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה, על המשתתף לצרף להצעתו טבלת פירוט ניסיון קודם בנוסח המצ"ב (נספח 3א') וכן אישורים ממזמיני העבודה להם סיפק המשתתף שירותי איסוף ופינוי אשפה כאמור, על פי הנוסח המצורף למסמכי המכרז (נספח 3ב') או בנוסח דומה ובלבד שיהיה בהם כדי לאשר ניסיון המשתתף, כאמור.

2.2. מי שבבעלותו ורשומים על-שמו במשרד הרישוי או ברשותו, בחזקתו ובשימושו בפועל וזאת על פי חוזה ליסינג מימוני או תפעולי עם יבואני רכב או חברות שעיקר עיסוקן בליסינג מימוני או תפעולי או בנקים ועם גופים אלה בלבד (לא יתקבלו התקשרויות של המשתתף עם גופים אחרים כלשהם), רכבים משנת יצור 2019 ומעלה, המופיעים ברישיון המוביל שהוצא לו, בכמויות שלהלן: בהגשת הצעה לפרק איסוף ופינוי אשפה ברכבי דחס - לפחות 4 רכבי דחס. בהגשת הצעה לפרק שינוע מכולות - לפחות 4 רכבי שינוע. בהגשת הצעה לפרק איסוף ופינוי ערימות, גזם ופסולת גושית - לפחות 4 רכבי מנוף. בהגשת הצעה לפרק פינוי שקועי קרקע/טמוני קרקע (להלן: "שקועי קרקע") - לפחות 3 רכבי פינוי מסוג רכבי דחס יעודיים (דהיינו רכבי דחס הכוללים מנוף) או רכבי מנוף. הערה: רכבי המנוף הנדרשים לצורך הגשת הצעה בפרק איסוף ופינוי ערימות, גזם ופסולת גושית הנם רכבי מנוף המותקנים על שלדות במשקל של 14.9 טון לפחות (מותרת הגשת רכבי מנוף המותקנים על שלדות במשקל גדול יותר). לא ניתן להציג רכבים זהים לפרקים שונים בסעיף זה (לדוגמא, משתתף המגיש הצעה לפרק פינוי שקועי קרקע ולפרק איסוף ופינוי ערימות, גזם ופסולת גושית - נדרש שיהיה בעלים של לפחות 7 רכבי פינוי כנדרש לעיל). לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה, על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה של המשתתף ואישור רו"ח בדבר מספר וסוג הרכבים שבבעלותו / בליסינג כאמור לעיל והכללתם ברישיון המוביל שהוצא לו (יש לצרף את אישור רוה"ח חתום במקור - לא העתק), בנוסח המצורף למסמכי המכרז (נספח 4), ובנוסף: - לגבי רכבים שבבעלותו- העתקים של רישיונות הרכב התקפים אשר בהם המשתתף רשום כבעלים לרבות נספחים לרישיון הרכב (ככל שנדרש); - לגבי רכבים בליסינג - אישור של יבואן הרכב / חברת הליסינג / הבנק, לפי העניין, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הרכב נמסר לחזקתו ולשימושו של המשתתף וכן רישיון רכב תקף בהם רשום יבואן הרכב / חברת הליסינג / הבנק כבעלים לרבות נספחים לרישיון הרכב (ככל שנדרש). למען הסר ספק מובהר כי לא תתקבלנה הזמנות של רכבים ו/או חוזי רכישה.

2.3. מי שהיו לו, במשך שנתיים (2 שנים) מבין השנים 2019 ועד 2022 (כולל), הכנסות מביצוע שירותי איסוף ופינוי אשפה ו/או פסולת מוצקה ו/או גזם ו/או פינוי שקועי קרקע בסך של 8,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ), לפחות, בכל אחת מבין שתיים מהשנים האמורות. מובהר כי לעניין ההיקף הכספי שירותי איסוף פסולת למחזור נכללים בשירותי איסוף ופינוי אשפה. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה, על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה ואישור רו"ח בנוסח המצורף למסמכי המכרז (נספח 2) המאשר עמידתו בתנאי סעיף זה. יש לצרף את אישור רוה"ח חתום במקור (כלומר- לא העתק).

2.4. בעל רישיון תקף לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה- 1995, קבוצה 5 - מים ופסולת, סעיף 5.1 - אשפה ופסולת ס"ק ב. - איסופה, הובלתה, מיונה או לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013, קבוצה 5 - מים ופסולת, סעיף 5.1 - אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים ס"ק ב. - איסופה, הובלתה. במקרה שהמשתתף הינו חברה - הרישיון יכול שיהיה על שם מי שהינו בעל 25% (לפחות) מהון המניות המוצא של המשתתף או במקרה שהמשתתף הינו שותפות - הרישיון יכול שיהיה על שם השותף הכללי בשותפות, ואולם במקרה של זכייה במכרז יהיה על המשתתף להעביר ולהוציא את הרישיון על שם המשתתף במכרז, וזאת לא יאוחר מהמועד בו יגיש הצעה לנוהל הצעת המחיר הראשון במסגרת מכרז זה. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה, על המשתתף לצרף העתק תקף של הרישיון, מאושר "נאמן למקור" בחותמת וחתימת עו"ד או רו"ח במקרה שהרישיון הוצא ע"ש בעל מניות או שותף במשתתף, כאמור לעיל, יצורף גם אישור רו"ח בדבר היותו של בעל הרישיון בעל 25% מהון המניות / שותף כללי במשתתף, כאמור. יש לצרף את אישור/י עוה"ד/רוה"ח חתומ/ים במקור (כלומר- לא העתק). כמו כן, על המשתתף לצרף להצעתו אישור עדכני (קרי אישור שנחתם החל מיום 14.8.2023) מאת הרשות המקומית כי הרישיון האמור הינו בתוקף, בנוסח המצורף למסמכי המכרז (נספח 5) או בנוסח אחר הדומה במהותו לנוסח האמור. יש לצרף את אישור המקור מאת הרשות המקומית (כלומר- לא העתק).

2.5. בעל רישיון מוביל, תקף, ממשרד התחבורה על פי חוק שירותי הובלה, התשנ"ז- 1997, אשר במסגרתו נכללים (לפחות) כל הרכבים שהוצגו ע"י המשתתף בסעיף 2.2 דלעיל. לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי זה, על המשתתף לצרף העתק תקף של הרישיון, כולל הנספחים לרישיון ו/או העתק תקף של רישיון המוביל ביחס לכל רכב בנפרד. על המסמכים להיות מאושרים "נאמן למקור" בחותמת וחתימת עו"ד או רו"ח. יש לצרף את אישור עוה"ד/רוה"ח חתום במקור (כלומר- לא העתק).

2.6. להצעה במכרז צורפה ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח בארץ, קרי חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח), התשמ"א - 1981 וכן רישיון למתן ערבויות מרשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, לבקשת המשתתף במכרז, לפקודת החברה, בתוקף עד ליום 3.12.2023 וזאת להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזי ההתקשרות במסגרתו, לפי נוסח הערבות המצורף למסמכי המכרז (נספח 1), ובהתאם למפורט להלן. מובהר בזאת כי ערבות מחברת ביטוח, כאמור, חייבת להיות חתומה על ידי חברת הביטוח עצמה ולא על ידי סוכן שלה. המשתתף במכרז יצרף להצעתו ערבויות כדלהלן: בהגשת הצעה לפרק איסוף ופינוי אשפה ברכבי דחס - 350,000 ₪ לכל מחוז. בהגשת הצעה לפרק שינוע מכולות - 150,000 ₪ לכל מחוז. בהגשת הצעה לפרק איסוף ופינוי ערימות, גזם ופסולת גושית - 250,000 ₪ לכל מחוז. בהגשת הצעה לפרק פינוי שקועי קרקע - 150,000 ₪ לכל מחוז. בכל מקרה הסכום המצטבר של הערבויות לכל הפרקים ולכל המחוזות, לא יעלה על סך של 1,500,000 ₪. משתתף המגיש הצעה ליותר ממחוז אחד ו/או ליותר מפרק אחד רשאי לצרף להצעתו ערבות אחת על כלל הסכום הנדרש בגין כל המחוזות / הפרקים בגינם הוצעה על ידו הצעה. יש לצרף ערבות מקורית בלבד. לא יתקבל צילום או העתק או עותק של ערבות כאמור אף אם הוא חתום בחתימת מקור על ידי הבנק או חברת הביטוח שעל ידם הוצאה הערבות. החברה תהא רשאית להגיש את הערבות לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי מכרז זה ו/או חוזי ההתקשרות במסגרתו.

2.7. הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני הגשת המכרז. ניגשים למכרז שלא עמדו בכל התנאים, כספם לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

נוסח הערבות – יש לוודא כי הנוסח זהה לנוסח המופיע בחוברת המכרז.

סכום הערבות – יש לוודא כי הסכום מתאים להוראות המכרז, למספר האזורים, למספר הפרקים או הקטגוריות אליהם בחרתם להגיש הצעה.

וכי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
אחוז הנחה

יש לוודא כי שיעור ההנחה אותו הצעתם,

אינו חורג מהוראות המכרז. 

כחול2
מספר אזורים

יש לוודא כי מספר האזורים אליהם אתה מעוניין לגשת

תואם את תנאי המכרז ואת המאפיינים שלכם כמשתתף במכרז.