יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז למיכלים שקועי קרקע / טמוני קרקע


אייקון וואצפ אייקון פייסבוק אייקון לינקדאין אייקון מייל
יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

מכרז לאספקה והתקנה של מיכלי אשפה שקועי קרקע/טמוני קרקע כולל את כל סוגי המכלים הקיימים בשוק.

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

טמוני קרקע ממתכת
טמוני קרקע מפלסטיק
במות הרמה הידראוליות
מכלים שקועי קרקע מבטון עם שק אגירה או "שרוול פנימי"

הערות

עיון במסמכי המכרז בכפוף למגבלות הדין, בתקופת משבר קורונה, ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 7, החל מיום שלישי 23/6/2020, בין השעות 09:00-16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי החברה בטלפון מספר: 03-5769390.

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון 03-5769390.

שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום חמישי 5/7/2020 בשעה 12:00 לכתובת מייל: dovrats@mashcal.co.il או בפקס: 03-6790365. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר: 03-5769390.

הגשת הצעות את ההצעות, במעטפה סגורה הנושאת ציון מכרז פומבי מס' שק/18/2020, יש להפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) מיום שני 31/8/20 ועד ליום שלישי 1/9/20 עד לשעה 12:00 בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה "מגדל תיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 7 תל אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

דוברת סלקמן
מנהלת תהליכי מכרזים | תחום תבו"ר
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

פרק 1: לגבי קטגוריות 1.1, 1.2 ו- 1.3 : המשתתף הינו יצרן ו/או ספק מורשה מטעם היצרן של התא החיצוני של המיכל המוצע על ידו במכרז וכן הינו יצרן ו/או ספק מורשה מטעם היצרן של התא הפנימי של המיכל המוצע על ידו במכרז. לגבי קטגוריות 1.4 ו-1.5: המשתתף הינו יצרן ו/או ספק מורשה מטעם היצרן של התא החיצוני של המיכל המוצע על ידו במכרז וכן הינו יצרן ו/או ספק מורשה מטעם היצרן של המשטח ההידרואלי של המיכל המוצע על ידו במכרז.

פרק 1: לגבי קטגוריות 1.1 ו- 1.2: התא החיצוני של המיכל המוצע על ידי המשתתף הינו מתוצרת יצרן אשר סיפק לפחות 100 תאים חיצונים מבטון (למיכלים טמוני קרקע ו/או מיכלים שקועי קרקע) והתא הפנימי של המיכל המוצע על ידי המשתתף הינו מתוצרת יצרן אשר סיפק לפחות 100 תאים פנימיים ממתכת (למיכלים טמוני קרקע ו/או מיכלים שקועי קרקע), ללקוחות בארץ ו/או בחו"ל. לגבי קטגוריה 1.3: התא החיצוני של המיכל המוצע על ידי המשתתף הינו מתוצרת יצרן אשר סיפק לפחות 100 תאים חיצונים מבטון (למיכלים טמוני קרקע ו/או למיכלים שקועי קרקע) והתא הפנימי של המיכל המוצע על ידי המשתתף הינו מתוצרת יצרן אשר סיפק לפחות 100 תאים פנימיים מפלסטיק/חומר מרוכב (למיכלים טמוני קרקע ו/או מיכלים שקועי קרקע) ללקוחות בארץ ו/או בחו"ל. לגבי קטגוריות 1.4 ו-1.5: התא החיצוני של המיכל המוצע על ידי המשתתף במכרז הינו מתוצרת יצרן אשר סיפק לפחות 100 תאים חיצונים מבטון (למיכלים טמוני קרקע ו/או למיכלים שקועי קרקע), ללקוחות בארץ ו/או בחו"ל.

פרק 1-2: המשתתף סיפק והתקין, בארץ, לפחות 200 מיכלים טמוני קרקע ו/או מיכלים שקועי קרקע במהלך התקופה שהחל מיום 1.1.2015 ועד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. לעניין תנאי זה יובאו בחשבון רק מיכלים אשר סופקו והותקנו על-ידי המשתתף מכוח הסכם ישיר בינו לבין המזמין ("קבלן ראשי").

פרק 1-2: למשתתף תקן ISO 9001-2015 תקף. משתתף שאינו יצרן של התא החיצוני ו/או התא הפנימי ו/או המשטח ההידרואלי, לפי העניין, של המיכל/ים המוצע/ים על ידו במכרז, יצרף להצעתו אישור כאמור, של המשתתף וכן אישור כאמור של כל יצרן/ני תא החיצוני ו/או תא פנימי ו/או משטח הידרואלי, לפי העניין, של המיכל/ים המוצע/ים על ידו.

פרק 1-2: המשתתף בעל רשיון תקף או רשיון זמני תקף או היתר זמני תקף, על שמו, לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968, וזאת בהתייחס למקום אשר בו מתנהלת עיקר הפעילות העסקית של המשתתף בתחום שקועי/טמוני קרקע או שהמשתתף בעל אישור מאת הרשות המקומית, לפיו הוא (המשתתף) אינו מחויב להחזיק ברישיון על פי חוק רישיון עסקים התשכ"ח – 1968, וזאת בהתייחס למקום אשר בו מתנהלת עיקר הפעילות העסקית שלו בתחום שקועי/טמוני קרקע.

פרק 2: המשתתף הינו יצרן /או ספק מורשה מטעם היצרן של התא החיצוני של המיכל המוצע על ידו במכרז וכן הינו יצרן ו/או ספק מורשה מטעם היצרן של התא הפנימי של המיכל המוצע על ידו במכרז.

פרק 2: לגבי קטגוריה 2.1: התא חיצוני של המיכל המוצע על ידי המשתתף הינו מתוצרת יצרן אשר סיפק לפחות 100 תאים חיצונים מבטון (למיכלים טמוני קרקע ו/או שקועי קרקע) והתא הפנימי של המיכל המוצע על ידי המשתתף הינו מתוצרת יצרן אשר סיפק לפחות 100 תאים פנימים מפלסטיק/חומר מרוכב (למיכלים טמוני קרקע ו/או מיכלים שקועי קרקע), ללקוחות בארץ ו/או בחו"ל. לגבי קטגוריה 2.2: התא חיצוני של המיכל המוצע על ידי המשתתף הינו מתוצרת יצרן אשר מכר לפחות 100 תאים חיצונים מבטון (למיכלים טמוני קרקע ו/או שקועי קרקע) והתא הפנימי של המיכל המוצע על ידי המשתתף הינו מתוצרת יצרן אשר סיפק לפחות 100 תאים פנימיים ממתכת (למיכלים טמוני קרקע ו/או מיכלים שקועי קרקע), ללקוחות בארץ ו/או בחו"ל.

להצעה מצורפת ערבות מקור

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. שימו לב כי התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

יש לוודא כי נוסח וסכום הערבות תואמים לתנאים המופיעים בחוברת המכרז.

 כמו כן, כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול2
דגם לבדיקה

יש לוודא כי העמדתם דגם לבדיקה, התואם את המפרט הטכני ואת הצעותיכם העתידיות בנהלי הצעות המחיר כפי שיתפרסמו מעת לעת עבור הרשויות המקומיות.

כחול1
אחוז הנחה

יש לוודא כי שיעור ההנחה אותו הצעתם,

אינו חורג מהוראות המכרז.