יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

אספקת מיכלי איסוף אשפה טמוני/שקועי קרקע


אייקון וואצפ אייקון פייסבוק אייקון לינקדאין אייקון מייל
יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

אספקת מיכלי איסוף אשפה טמוני/שקועי קרקע, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

מיכלים טמוני קרקע
מיכלים שקועי קרקע
במות הרמה הידראוליות

הערות

עיון במסמכי המכרז ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 7, החל מיום רביעי ה- 29.9.2021 בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מס' 03-5769390. משרדי החברה סגורים בימים 15-16/9/2021 ו- 19-28/9/2021 ועל כן בימים אלו לא ניתן לעיין ו/או לקבל את מסמכי המכרז.

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 03-5769390. משרדי החברה סגורים בימים 15-16/9/2021 ו- 19-28/9/2021 ועל כן בימים אלו לא ניתן לעיין ו/או לקבל את מסמכי המכרז.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' דוברת סלקמן בדוא"ל: dovrats@mashcal.co.il או בפקס מס': 03-6790365. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום שלישי ה- 12.10.2021. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 03-5769390. שאלות הבהרה שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל, החברה תהיה רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל.

הגשת הצעות את ההצעות, במעטפה סגורה הנושאת ציון מכרז פומבי מס' שק/23/2021, יש להפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) מיום שני ה- 22.11.2021 ועד ליום שלישי ה- 23.11.2021 עד לשעה 12:00 בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

דוברת סלקמן
מנהלת תהליכי מכרזים | תחום תבו"ר
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

2.1. על משתתף המגיש הצעה לפרק 1 - מיכלים טמוני קרקע, לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן: 2.1.1. לגבי קטגוריות 1.1, 1.2 ו- 1.3 : המשתתף הינו יצרן ו/או ספק מורשה מטעם היצרן ו/או מורשה מטעם היצרן לעשות שימוש ב/של התא החיצוני של המיכל המוצע על ידו במכרז וכן הינו יצרן ו/או ספק מורשה מטעם היצרן ו/או מורשה מטעם היצרן לעשות שימוש ב/של התא הפנימי של המיכל המוצע על ידו במכרז. לגבי קטגוריות 1.4 ו-1.5: המשתתף הינו יצרן ו/או ספק מורשה מטעם היצרן ו/או מורשה מטעם היצרן לעשות שימוש ב/של התא החיצוני של המיכל המוצע על ידו במכרז וכן הינו יצרן ו/או ספק מורשה מטעם היצרן ו/או מורשה מטעם היצרן לעשות שימוש ב/של המשטח ההידרואלי של המיכל המוצע על ידו במכרז. 2.1.2. לגבי קטגוריות 1.1 ו- 1.2: התא החיצוני של המיכל המוצע על ידי המשתתף הינו מתוצרת יצרן אשר סיפק לפחות 100 תאים חיצונים מבטון (למיכלים טמוני קרקע ו/או מיכלים שקועי קרקע) והתא הפנימי של המיכל המוצע על ידי המשתתף הינו מתוצרת יצרן אשר סיפק לפחות 100 תאים פנימיים ממתכת (למיכלים טמוני קרקע ו/או מיכלים שקועי קרקע), ללקוחות בארץ ו/או בחו"ל. לגבי קטגוריה 1.3: התא החיצוני של המיכל המוצע על ידי המשתתף הינו מתוצרת יצרן אשר סיפק לפחות 100 תאים חיצונים מבטון (למיכלים טמוני קרקע ו/או למיכלים שקועי קרקע) והתא הפנימי של המיכל המוצע על ידי המשתתף הינו מתוצרת יצרן אשר סיפק לפחות 100 תאים פנימיים מפלסטיק/חומר מרוכב (למיכלים טמוני קרקע ו/או מיכלים שקועי קרקע) ללקוחות בארץ ו/או בחו"ל. לגבי קטגוריות 1.4 ו-1.5: התא החיצוני של המיכל המוצע על ידי המשתתף במכרז הינו מתוצרת יצרן אשר סיפק לפחות 100 תאים חיצונים מבטון (למיכלים טמוני קרקע ו/או למיכלים שקועי קרקע), ללקוחות בארץ ו/או בחו"ל.

2.1. על משתתף המגיש הצעה לפרק 1 - מיכלים טמוני קרקע, לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן: 2.1.1. המשתתף סיפק והתקין, בארץ, לפחות 200 מיכלים טמוני קרקע ו/או מיכלים שקועי קרקע במהלך התקופה שהחל מיום 1.1.2016 ועד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. לעניין תנאי זה יובאו בחשבון רק מיכלים אשר סופקו והותקנו על-ידי המשתתף מכוח הסכם ישיר בינו לבין המזמין ("קבלן ראשי"). 2.1.2. למשתתף תקן ISO 9001-2015 תקף. משתתף שאינו יצרן של התא החיצוני ו/או התא הפנימי ו/או המשטח ההידרואלי, לפי העניין, של המיכל/ים המוצע/ים על ידו במכרז, יצרף להצעתו אישור כאמור, של המשתתף וכן אישור כאמור של כל יצרן/ני תא החיצוני ו/או תא פנימי ו/או משטח הידרואלי, לפי העניין, של המיכל/ים המוצע/ים על ידו. 2.1.3. המשתתף בעל רשיון תקף או רשיון זמני תקף או היתר זמני תקף, על שמו, לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968, וזאת בהתייחס למקום אשר בו מתנהלת עיקר הפעילות העסקית של המשתתף בתחום שקועי/טמוני קרקע או שהמשתתף בעל אישור מאת הרשות המקומית, לפיו הוא (המשתתף) אינו מחויב להחזיק ברישיון על פי חוק רישיון עסקים התשכ"ח – 1968, וזאת בהתייחס למקום אשר בו מתנהלת עיקר הפעילות העסקית שלו בתחום שקועי/טמוני קרקע.

2.2. על משתתף המגיש הצעה לפרק 2 - מיכלים שקועי קרקע, לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן: 2.2.1. המשתתף הינו יצרן /או ספק מורשה מטעם היצרן ו/או מורשה מטעם היצרן לעשות שימוש ב/של התא החיצוני של המיכל המוצע על ידו במכרז וכן הינו יצרן ו/או ספק מורשה מטעם היצרן ו/או מורשה מטעם היצרן לעשות שימוש ב/של התא הפנימי של המיכל המוצע על ידו במכרז. 2.2.2. התא חיצוני של המיכל המוצע על ידי המשתתף הינו מתוצרת יצרן אשר סיפק לפחות 100 תאים חיצונים מבטון (למיכלים טמוני קרקע ו/או שקועי קרקע) והתא הפנימי של המיכל המוצע על ידי המשתתף הינו מתוצרת יצרן אשר סיפק לפחות 100 תאים פנימים מפלסטיק/חומר מרוכב (למיכלים טמוני קרקע ו/או מיכלים שקועי קרקע), ללקוחות בארץ ו/או בחו"ל. 2.2.3. המשתתף סיפק והתקין, בארץ, לפחות 200 מיכלים טמוני קרקע ו/או מיכלים שקועי קרקע במהלך התקופה שהחל מיום 1.1.2016 ועד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. לעניין תנאי זה יובאו בחשבון רק מיכלים אשר סופקו והותקנו על-ידי המשתתף מכוח הסכם ישיר בינו לבין המזמין ("קבלן ראשי"). 2.2.4. למשתתף תקן ISO 9001-2015 תקף. משתתף שאינו יצרן של התא החיצוני ו/או התא הפנימי, לפי העניין, של המיכל/ים המוצע/ים על ידו במכרז, יצרף להצעתו אישור כאמור, של המשתתף וכן אישור כאמור של כל יצרן/ני תא חיצוני ו/או תא פנימי, לפי העניין, של המיכל/ים המוצע/ים על ידו. 2.2.5. המשתתף בעל רשיון תקף או רשיון זמני תקף או היתר זמני תקף, על שמו, לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968, וזאת בהתייחס למקום אשר בו מתנהלת עיקר הפעילות העסקית של המשתתף בתחום שקועי/טמוני קרקע או שהמשתתף בעל אישור מאת הרשות המקומית, לפיו הוא (המשתתף) אינו מחויב להחזיק ברישיון על פי חוק רישיון עסקים התשכ"ח – 1968, וזאת בהתייחס למקום אשר בו מתנהלת עיקר הפעילות העסקית שלו בתחום שקועי/טמוני קרקע.

2.3. להצעתו במכרז מצורפת ערבות מקור

2.4. הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. שימו לב כי התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

יש לוודא כי נוסח וסכום הערבות תואמים לתנאים המופיעים בחוברת המכרז.

 כמו כן, כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול2
דגם לבדיקה

יש לוודא כי העמדתם דגם לבדיקה, התואם את המפרט הטכני ואת הצעותיכם העתידיות בנהלי הצעות המחיר כפי שיתפרסמו מעת לעת עבור הרשויות המקומיות.

כחול1
אחוז הנחה

יש לוודא כי שיעור ההנחה אותו הצעתם,

אינו חורג מהוראות המכרז.