יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

אספקת מיכלי איסוף אשפה טמוני/שקועי קרקע


אייקון וואצפ אייקון פייסבוק אייקון לינקדאין אייקון מייל
יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

אספקת מיכלי איסוף אשפה טמוני/שקועי קרקע, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

מיכלים טמוני קרקע
מיכלים שקועי קרקע

הערות

עיון במסמכי המכרז ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 7, החל מיום ראשון, ה- 5.3.2023 בין השעות 09:00 ל- 16:00, למעט ביום שלישי ה- 7.3.23 (חג פורים) אז משרדי החברה יהיו סגורים. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מס' 03-6235235.

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 03-6235235.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' מירב שעשה בדוא"ל: meravs@mashcal.co.il. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום שני ה- 13.3.2023. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 03-6235235. שאלות הבהרה שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל, החברה תהיה רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל.

הגשת הצעות **עדכון דחיית מועד הגשה** את ההצעות, במעטפה סגורה הנושאת ציון מכרז פומבי מס' שק/12/2023, יש להפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) החל מיום ראשון ה- 23.4.2023 ועד ליום שני ה- 24.4.2023 עד לשעה 12:00 בדיוק. בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב. מובהר כי למרות הדחייה של המועד האחרון להגשת הצעות למכרז כאמור, אין שינוי במועד תוקפה של הערבות אשר תצורף להצעה, על פי הוראות סעיף 2.3 לתנאים הכלליים למכרז, וזו תוגש כשהיא בתוקף עד ליום 2.7.2023.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

מירב שעשה
מזכירת תחום ומנהלת תהליכי מכרזים | תחום תבו"ר
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

רשאים להשתתף במכרז זה תאגידים הרשומים כדין בישראל, העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:

2.1. על משתתף המגיש הצעה לפרק 1 - מיכלים טמוני קרקע, לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן: 2.1.1. המשתתף הינו יצרן ו/או ספק מורשה מטעם היצרן ו/או מורשה מטעם היצרן לעשות שימוש ב/של התא החיצוני של המיכל המוצע על ידו במכרז וכן הינו יצרן ו/או ספק מורשה מטעם היצרן ו/או מורשה מטעם היצרן לעשות שימוש ב/של התא הפנימי של המיכל המוצע על ידו במכרז. 2.1.2. לגבי קטגוריות 1.1, 1.2, 1.3 ו- 1.4 התא החיצוני של המיכל המוצע על ידי המשתתף הינו מתוצרת יצרן אשר סיפק לפחות 100 תאים חיצונים מבטון (למיכלים טמוני קרקע ו/או מיכלים שקועי קרקע) והתא הפנימי של המיכל המוצע על ידי המשתתף הינו מתוצרת יצרן אשר סיפק לפחות 100 תאים פנימיים ממתכת (למיכלים טמוני קרקע ו/או מיכלים שקועי קרקע), ללקוחות בארץ ו/או בחו"ל. לגבי קטגוריה 1.5: התא החיצוני של המיכל המוצע על ידי המשתתף הינו מתוצרת יצרן אשר סיפק לפחות 100 תאים חיצונים מבטון (למיכלים טמוני קרקע ו/או למיכלים שקועי קרקע) והתא הפנימי של המיכל המוצע על ידי המשתתף הינו מתוצרת יצרן אשר סיפק לפחות 100 תאים פנימיים מפלסטיק/חומר מרוכב (למיכלים טמוני קרקע ו/או מיכלים שקועי קרקע) ללקוחות בארץ ו/או בחו"ל. 2.1.3. המשתתף סיפק והתקין, בארץ, לפחות 200 מיכלים טמוני קרקע ו/או מיכלים שקועי קרקע במהלך התקופה שהחל מיום 1.1.2017 ועד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. לעניין תנאי זה יובאו בחשבון רק מיכלים אשר סופקו והותקנו על-ידי המשתתף מכוח הסכם ישיר בינו לבין המזמין ("קבלן ראשי"). 2.1.4. למשתתף תקן ISO 9001-2015 תקף. משתתף שאינו יצרן של התא החיצוני ו/או התא הפנימי, לפי העניין, של המיכל/ים המוצע/ים על ידו במכרז, יצרף להצעתו אישור כאמור, של המשתתף וכן אישור כאמור של כל יצרן/ני תא החיצוני ו/או תא פנימי , לפי העניין, של המיכל/ים המוצע/ים על ידו. 2.1.5. המשתתף בעל רשיון תקף או רשיון זמני תקף או היתר זמני תקף, על שמו, לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968, וזאת בהתייחס למקום אשר בו מתנהלת עיקר הפעילות העסקית של המשתתף בתחום שקועי/טמוני קרקע או שהמשתתף בעל אישור מאת הרשות המקומית, לפיו הוא (המשתתף) אינו מחויב להחזיק ברישיון על פי חוק רישיון עסקים התשכ"ח – 1968, וזאת בהתייחס למקום אשר בו מתנהלת עיקר הפעילות העסקית שלו בתחום שקועי/טמוני קרקע.

2.2. על משתתף המגיש הצעה לפרק 2 - מיכלים שקועי קרקע, לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן: 2.2.1. המשתתף הינו יצרן /או ספק מורשה מטעם היצרן ו/או מורשה מטעם היצרן לעשות שימוש ב/של התא החיצוני של המיכל המוצע על ידו במכרז וכן הינו יצרן ו/או ספק מורשה מטעם היצרן ו/או מורשה מטעם היצרן לעשות שימוש ב/של התא הפנימי של המיכל המוצע על ידו במכרז. 2.2.2. התא חיצוני של המיכל המוצע על ידי המשתתף הינו מתוצרת יצרן אשר סיפק לפחות 100 תאים חיצונים מבטון (למיכלים טמוני קרקע ו/או שקועי קרקע) והתא הפנימי של המיכל המוצע על ידי המשתתף הינו מתוצרת יצרן אשר סיפק לפחות 100 תאים פנימים מפלסטיק/חומר מרוכב (למיכלים טמוני קרקע ו/או מיכלים שקועי קרקע), ללקוחות בארץ ו/או בחו"ל. 2.2.3. המשתתף סיפק והתקין, בארץ, לפחות 200 מיכלים טמוני קרקע ו/או מיכלים שקועי קרקע במהלך התקופה שהחל מיום 1.1.2017 ועד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. לעניין תנאי זה יובאו בחשבון רק מיכלים אשר סופקו והותקנו על-ידי המשתתף מכוח הסכם ישיר בינו לבין המזמין ("קבלן ראשי"). 2.2.4. למשתתף תקן ISO 9001-2015 תקף. משתתף שאינו יצרן של התא החיצוני ו/או התא הפנימי, לפי העניין, של המיכל/ים המוצע/ים על ידו במכרז, יצרף להצעתו אישור כאמור, של המשתתף וכן אישור כאמור של כל יצרן/ני תא חיצוני ו/או תא פנימי, לפי העניין, של המיכל/ים המוצע/ים על ידו. 2.2.5. המשתתף בעל רשיון תקף או רשיון זמני תקף או היתר זמני תקף, על שמו, לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968, וזאת בהתייחס למקום אשר בו מתנהלת עיקר הפעילות העסקית של המשתתף בתחום שקועי/טמוני קרקע או שהמשתתף בעל אישור מאת הרשות המקומית, לפיו הוא (המשתתף) אינו מחויב להחזיק ברישיון על פי חוק רישיון עסקים התשכ"ח – 1968, וזאת בהתייחס למקום אשר בו מתנהלת עיקר הפעילות העסקית שלו בתחום שקועי/טמוני קרקע.

2.3. להצעתו במכרז מצורפת ערבות מקור

2.4. הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד (למעט מסמכים אשר לגביהם נרשם במפורש אחרת).

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. שימו לב כי התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

יש לוודא כי נוסח וסכום הערבות תואמים לתנאים המופיעים בחוברת המכרז.

 כמו כן, כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול2
דגם לבדיקה

יש לוודא כי העמדתם דגם לבדיקה, התואם את המפרט הטכני ואת הצעותיכם העתידיות בנהלי הצעות המחיר כפי שיתפרסמו מעת לעת עבור הרשויות המקומיות.

כחול1
אחוז הנחה

יש לוודא כי שיעור ההנחה אותו הצעתם,

אינו חורג מהוראות המכרז.