יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז לאספקת מרכבי דחס


אייקון וואצפ אייקון פייסבוק אייקון לינקדאין אייקון מייל
יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

המכרז מאפשר לרשויות המקומיות לרכוש מרכבי דחס בכל הנפחים, לצורך הרכבה על שלדות משאית. את כל המרכבים ניתן לרכוש עם שירות של אחזקה גלובלית למשך 7 שנים.

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

מרכב דחס בנפח של 7 5 מ"ק
מרכב דחס בנפח של 10 8 מ"ק
מרכב דחס בנפח של 13 11 מ"ק
מרכב דחס בנפח של 19 16 מ"ק
מרכב דחס בנפח של 24 20 מ"ק
מרכב דחס לפינוי טמוני קרקע בנפח של 14 12 מ"ק
מרכב דחס לפינוי טמוני קרקע בנפח של 20 18 מ"ק

הערות

עיון במסמכי המכרז בכפוף למגבלות הדין בתקופת משבר הקורונה, ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 9, החל מיום שני ה- 8.3.2021, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מס' 03-5769390.

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 03-6235208. משרדי החברה סגורים ביום שלישי ה- 23.3.2021, ביום ראשון ה- 28.3.2021 ועד יום חמישי ה- 1.4.2021 (כולל) וכן ביום רביעי ה- 14.4.2021 ועד יום חמישי ה- 15.4.2021 (כולל), על כן במועדים אלה לא ניתן לעיין או לרכוש את מסמכי המכרז.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' דוברת סלקמן בדוא"ל: dovrats@mashcal.co.il או בפקס מס': 03-6790365. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום חמישי ה- 23.3.2021. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 03-5769390.

הגשת הצעות את ההצעות, בשפה העברית, במעטפה סגורה נושאות ציון מכרז פומבי מס' מד/7/2021, כמפורט במסמכי המכרז, יש להפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) מיום ראשון, ה- 9.5.2021, ועד ליום שני, ה- 10.5.2021, עד לשעה 12:00 בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 7, תל - אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

מירב שעשה
מזכירת תחום ומנהלת תהליכי מכרזים | תחום תבו"ר
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

המשתתף הוא יצרן של מרכב הדחס המוצע על ידו במכרז או ספק מורשה מטעם יצרן מרכב הדחס המוצע על ידו במכרז.

על משתתף שהינו יצרן של מרכבי דחס להיות בעל רישיון תקף, על שמו, לייצור מוצרי תעבורה על פי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ז-2016 או צו בדבר ייצור מוצרי תעבורה וסחר בהם (יו"ש 1149) התשמ"ו. במקרה שהמשתתף הינו ספק של מרכבי דחס, על המשתתף להיות בעל רישיון תקף, על שמו, לייצור מוצרי תעבורה ו/או לסחר במוצרי תעבורה על פי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ז – 2016 או צו בדבר ייצור מוצרי תעבורה וסחר בהם (יו"ש 1149) התשמ"ו .

ליצרן מרכב הדחס המוצע על ידי המשתתף במכרז תקן ISO 9001-2015 תקף.

מרכב הדחס המוצע על ידי המשתתף במכרז עומד בדרישות תקן ישראלי 5273 חלק 1: "רכבי איסוף-אשפה ומכשירי ההרמה המחוברים אליהם - דרישות כלליות ודרישות בטיחות: רכבי איסוף-אשפה המועמסים מאחור".

על משתתף המגיש הצעה לקטגוריות - מרכבי דחס לפינוי טמוני קרקע - לעמוד גם בכל התנאים המפורטים להלן: ליצרן המנוף המוצע על ידי המשתתף במכרז תקן ISO 9001-2015 תקף. המנוף המוצע על ידי המשתתף במכרז עומד בדרישות תקן DIN15018 או בדרישות תקן 12999 EN . המנוף המוצע על ידי המשתתף במכרז או דגם מאותה סדרה, הותקן על לפחות 15 משאיות בישראל. המנוף המוצע על ידי המשתתף במכרז עומד (בהתאם לנדרש בפסקה הכללית של המפרט הטכני) בכל הדרישות המסומנות כדרישות חובה בהצעה הטכנית של הפרק/הקטגוריה במכרז.

המשתתף הינו בעל רישיון תקף או רישיון זמני תקף או היתר זמני תקף או היתר מזורז תקף, על שמו, לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968 וזאת בהתייחס למקום אשר בו מתנהלת עיקר הפעילות העסקית של המשתתף בתחום מרכבי הדחס, או שהמשתתף בעל אישור מאת הרשות המקומית, לפיו הוא (המשתתף) אינו מחויב להחזיק ברישיון על פי חוק רישיון עסקים, תשכ"ח- 1968, וזאת בהתייחס למקום אשר בו מתנהלת עיקר הפעילות העסקית שלו בתחום מרכבי הדחס.

להצעתו של המשתתף במכרז מצורפת ערבות מקור

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני הגשת המכרז. ניגשים למכרז שלא עמדו בכל התנאים, כספם לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול2
ערבות

יש לוודא כי נוסח וסכום הערבות תואמים לתנאים המופיעים בחוברת המכרז.

כמו כן, כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
קטגוריות במכרז

ניתן להגיש הצעה במכרז לקטגוריה אחת או יותר. אין חובת השתתפות בכל הקטגוריות.

כחול3
מועד ההגשה

חשוב לשים לב למועד הגשת המכרז המופיע בחוברת המכרז ומומלץ לא להמתין לרגע האחרון.

מכרזים קשורים