יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז לאספקת דלקים ושירותים נלווים


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

מתן שירותי אספקת דלקים ושירותים נלווים לרשויות מקומיות ולגופים ציבוריים

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

פרק 1 – ארצי
פרק 2 – מחוזות (צפון/מרכז/דרום)

הערות

עיון במסמכי המכרז ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 7, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מספר: 5769390- 03.

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 5769390- 03.

שאלות הבהרה **עדכון** לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' דוברת סלקמן, בדוא"ל: dovrats@mashcal.co.il או בפקס מס': 03-6790365. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום 10.2.2022 בשעה 13:00. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר: 5769390- 03. שאלות הבהרה שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל, החברה תהא רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל. יובהר, כי לא יהיה מענה בעל פה לשאלות ובהתאם לכך, רק תשובות, הבהרות, תיקונים ושינויים למסמכי המכרז שיובאו בכתב לידיעתם של הפונים ורוכשי מסמכי המכרז בפקסימיליה או דוא"ל, לפי שיקול דעתה של החברה, יחייבו את החברה.

הגשת הצעות **עדכון** את ההצעות, שתי חוברות של מסמכי המכרז, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מספר אד/11/2022, יש להפקיד במסירה אישית [לא לשלוח בדואר] מיום שלישי ה- 15.3.2022 ועד ליום רביעי ה- 16.3.2022, עד לשעה 12:00, בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון" ברחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

דוברת סלקמן
מנהלת תהליכי מכרזים | תחום תבו"ר
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

פרק 1- 1.1.1 - המשתתף הינו בעל רישיון תקף לייצור דלק או רישיון תקף לייצור והפעלת אתר אחסון דלק ממשרד האוצר / רשות המיסים בישראל.

פרק 1 – 1.1.2- למשתתף פריסה ארצית של לפחות 120 תחנות תדלוק ציבוריות (כאשר לפחות 100 מתוכן נושאות את שמו), אשר בכולן ניתנים שירותי תדלוק לבנזין 95 אוקטן וגם לסולר לתחבורה, באמצעותן יספק את השירותים במסגרת המכרז, בפריסה מינימלית ובחלוקה כדלקמן: מחוז צפון לפחות 35 תחנות תדלוק, מחוז מרכז לפחות 60 תחנות תדלוק ומחוז דרום לפחות 25 תחנות תדלוק. לענין מכרז זה "תחנות תדלוק ציבוריות" משמע – אתר מורשה על פי דין למכירת דלק לציבור לשם תדלוק רכב.

פרק 1 – 1.1.3- לכל תחנות התדלוק הציבוריות שפרט המשתתף במסגרת סעיף 2.1.2 לעיל יש רשיון תקף או רשיון זמני תקף או היתר זמני תקף לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968 והן פועלות על פי כל דין.

פרק 1 – 1.1.4- המשתתף מתחייב לספק את השירותים נשוא המכרז בלפחות 80% מכלל תחנות התדלוק הציבוריות הנושאות את שמו.

פרק 2 – 2.2.1- המשתתף הינו בעל רישיון תקף לייצור דלק או רישיון תקף לייצור והפעלת אתר אחסון דלק ממשרד האוצר / רשות המיסים בישראל. כמו כן למשתתף פריסה של לפחות 7 תחנות תדלוק ציבוריות במחוז לו מגיש המשתתף הצעה בפרק זה, אשר כולן נושאות את שמו ובכולן ניתנים שירותי תדלוק לבנזין 95 אוקטן וגם לסולר לתחבורה. לענין מכרז זה "תחנות תדלוק ציבוריות" משמע – אתר מורשה על פי דין למכירת דלק לציבור לשם תדלוק רכב. ולכל תחנות התדלוק הציבוריות שפרט המשתתף במסגרת הצעתו לעיל יש רשיון תקף או רשיון זמני תקף או היתר זמני תקף לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968 והן פועלות על פי כל דין.

**תיקון סעיף** פרק 2 – 2.2.2- המשתתף הינו משווק דלק אשר עומד בכל התנאים המפורטים להלן: 2.2.2.1 המשתתף שיווק וסיפק מוצרי דלק (באמצעות חברת/ות דלק עמה/ן התקשר) לגופים שונים, בשנים 2018, 2019 ו- 2020, בהיקף כספי (מצטבר) של לפחות 10 מיליון ₪ (כולל מע"מ). 2.2.2.2 למשתתף, במישרין ו/או באמצעות חברה בת של המשתתף (כהגדרתה בסעיף זה להלן), התקשרויות תקפות לשיווק ואספקת מוצרי דלק עם ארבע (4) חברות דלק לפחות, שלכולן רישיון תקף לייצור דלק או רישיון תקף לייצור והפעלת אתר אחסון דלק ממשרד האוצר / רשות המיסים בישראל ולפחות שתיים מהן עונות על הדרישה שבסעיף 2.1.2 לתנאים להשתתפות בפרק 1 במכרז.

2.3 להצעת המשתתף במכרז צורפה ערבות מקור *עדכון* על המשתתף במכרז לצרף להצעתו ערבות כמפורט בסעיף 2.3 לתנאים להשתתפות במכרז, אשר תהא בתוקף עד ליום 9.5.2022 .

2.4 הצעת המשתתף תוגש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. שימו לב כי התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

יש לוודא כי נוסח וסכום הערבות תואמים לתנאים המופיעים בחוברת המכרז.

 כמו כן, כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
אחוז הנחה

יש לוודא כי שיעור ההנחה אותו הצעתם,

אינו חורג מהוראות המכרז. 

כחול2
מועד הגשה

חשוב לשים לב למועד הגשת המכרז המופיע בחוברת המכרז ומומלץ לא להמתין לרגע האחרון.