יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז למתן שירותי ניהול ופיקוח לאספקת מרכבי דחס ומכונות טיאוט


אייקון וואצפ אייקון פייסבוק אייקון לינקדאין אייקון מייל
יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ , מזמינה בזה הצעות למתן שירותי ניהול - ופיקוח לאספקת מרכבי דחס ומכונות טיאוט, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

הערות

עיון במסמכי המכרז בכפוף למגבלות הדין בתקופת משבר הקורונה, ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 7, החל מיום ראשון ה- 8.8.2021, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מספר: 03-5769390.

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 03-5769390

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לגב' דוברת סלקמן, בדוא"ל: Tavor_Counseling_72021@mashcal.co.il שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום חמישי ה- 26.8.2021. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 03-5769390. שאלות הבהרה שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל, החברה תהא רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל. יובהר, כי לא יהיה מענה בעל פה לשאלות ובהתאם לכך, רק תשובות, הבהרות, תיקונים ושינויים למסמכי המכרז שיובאו בכתב לידיעתם של הפונים ורוכשי מסמכי המכרז בפקסימיליה או דוא"ל, לפי שיקול דעתה של החברה, יחייבו את החברה.

מפגש מציעים החברה תקיים מפגש מציעים חזותי בתוכנת זום ביום ראשון ה- 22.8.2021 בשעה 15:00. ניתן להירשם למפגש הנ"ל בכתובת Tavor_Counseling_72021@mashcal.co.il עד ליום רביעי ה- 18.8.2021. באחריות הנרשמים למפגש לוודא, כי הדוא"ל ששלחו הגיע ליעדו במועד בטלפון מספר: 03-5769390. לכל מי שירשם למפגש כאמור, ישלח בדוא"ל זימון וקישור התחברות למפגש.

הגשת הצעות את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה, נושאת ציון מכרז פומבי מספר 7/2021 ולהפקיד במסירה אישית [לא לשלוח בדואר] מיום שלישי ה- 5.10.2021 ועד ליום רביעי ה- 6.10.2021, עד לשעה 12:00, בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון" ברחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

דוברת סלקמן
מנהלת תהליכי מכרזים | תחום תבו"ר
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ [להלן - "החברה"] מודיעה בזאת על עדכון תנאי הסף הקבוע בסעיף 4.2 לתנאים להשתתפות כמפורט להלן: 1. ניתן להציג ניסיון עבור 2 מזמיני עבודה לפחות, במצטבר שמתוכם רשות מקומית אחת לפחות. 2. הגדרת מזמיני עבודה הינה גופים ציבוריים, שהינם, משרד ממשלתי, חברה ממשלתית, תאגיד סטטוטרי או גופים אחרים הכפופים לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 ו/או רשויות מקומיות, כהגדרתן במסמכי המכרז. כמו כן, התווספו להגדרה של המונח "רכבים כבדים" גם "ביובית ו/או כבאית".

4.1. ההצעה תוגש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד - מציע שהינו תאגיד רשום כדין בישראל או עוסק מורשה הרשום בישראל על פי דין.

4.2. המציע סיפק שירותי ניהול ו/או פיקוח על אספקת 25 רכבים כבדים לפחות, במהלך התקופה שהחל מיום 1.1.2017 ועד 31.12.2020, עבור 2 רשויות מקומיות לפחות, במצטבר. כל רשות מקומית תספר פעם אחת בלבד, גם אם בוצעו לרשות מספר אספקות וגם אם נחתמו עימה מספר חוזים. המועד הקובע לענין מתן שירותי הניהול ו/או הפיקוח הינו מועד אספקת הרכב הכבד לרשות המקומית בפועל.

4.3. המציע מעסיק, כעובדים קבועים מן המניין, עובדים כמפורט להלן, לפחות: 4.3.1. הערה - מובהר בזאת כי העובדים כאמור יכול שיהיו המציע (ככל שמדובר בעוסק מורשה) או עובד שכיר של המציע. 4.3.2. עובד אחד (1) שהינו מהנדס מכונות ו/או מהנדס רכב ובעל ניסיון בניהול ו/או פיקוח על אספקת רכבים כבדים. 4.3.3. עובד אחד (1) שהינו בעל ניסיון בניהול ו/או פיקוח על אספקת רכבים כבדים . 4.3.4. שירותי הניהול ו/או הפיקוח על העבודות האמורות ניתנו עבור 2 רשויות מקומיות שונות, לפחות. 4.3.5. שירותי הניהול ו/או הפיקוח על העבודות האמורות ניתנו במהלך התקופה שהחל מיום 1.1.2017 ועד 31.12.2020.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני הגשת המכרז. ניגשים למכרז שלא עמדו בכל התנאים, כספם לא יוחזר.