יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז לאספקה, אחזקה והפעלה של מכונות להשבת בקבוקים


אייקון וואצפ אייקון פייסבוק אייקון לינקדאין אייקון מייל
יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, מזמינה בזה הצעות מחירים לאספקה, אחזקה והפעלה של מכונות להשבת בקבוקים, על פי התנאים המפורטים להלן במסמכי המכרז.

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

מכונה "קטנה" ללא דחיסה/גריסה
מכונה "קטנה" עם דחיסה/גריסה
מכונה "בינונית" עם דחיסה/גריסה
מכונה "גדולה" עם דחיסה/גריסה

הערות

עיון במסמכי המכרז ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 7, החל מיום שני, ה- 23.1.2023, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מס' 03-5769390.

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 03-5769390.

שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז נדחה כך שניתן להעבירן בכתב עד ליום שני, ה- 20.2.2023 לגב' דוברת סלקמן בדוא"ל: dovrats@mashcal.co.il או בפקס מס': 03-6790365. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 03-5769390. שאלות הבהרה שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל, החברה תהיה רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל.

**מפגש זום לספקים** **עידכון** ביום ראשון, ה- 26.3.2023 בשעה 15:30 יתקיים מפגש זום בקשר למכרזים המפורסמים ע"י משכ"ל ולמכרז דנן. מציעים המעוניינים להשתתף במפגש יעבירו פרטיהם לדוא"ל meravs@mashcal.co.il וזאת עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 23.3.2023 בשעה 12:00 (יש לוודא קבלת המייל בטל' 03-6235235).

הגשת הצעות **עידכון** את ההצעות, במעטפה סגורה הנושאת ציון מכרז פומבי מס' בק/15/2023, יש להפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) מיום ראשון ה- 23.4.2023 ועד ליום שני ה- 24.4.2023, עד לשעה 12:00 בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

מירב שעשה
מזכירת תחום ומנהלת תהליכי מכרזים | תחום תבו"ר
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

רשאים להשתתף במכרז זה תאגידים הרשומים כדין בישראל, העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:

2.1. המשתתף הינו יצרן של המכונות המוצעות על ידו במכרז או ספק מורשה/יבואן רשמי של יצרן המכונות המוצעות על ידו במכרז או מורשה מטעם היצרן או מורשה מטעם הספק המורשה/היבואן הרשמי של היצרן לעשות שימוש במכונות המוצעות על ידו במכרז.

2.2. המשתתף (ככל שהינו היצרן) או יצרן המכונה להשבת בקבוקים המוצעות על ידי המשתתף (ככל שהמשתתף הוא ספק מורשה/יבואן רשמי או מורשה לעשות שימוש מטעם היצרן/הספק המורשה/היבואן הרשמי) ייצר ומכר, בארץ ו/או בעולם, לפחות 50 מכונות להשבת בקבוקים ממשפחת הדגם המוצע במכרז (הכוונה לאותו מותג ואותה קבוצת נפחים), וזאת בתקופה שהחל מיום 1.1.2019 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז (במצטבר).

**עידכון בתנאי סף** 2.3. חלופה א': המשתתף בעל ניסיון של 6 חודשים לפחות בהצבה ופינוי של מכונות להשבת בקבוקים (מכל סוג). לחילופין חלופה ב': המשתתף בעל ניסיון של 36 חודשים לפחות באיסוף פסולת למחזור. ביחס לשתי החלופות - הניסיון הנדרש בסעיף זה, יכול שיהיה, כולו או חלקו, של בעל השליטה במשתתף. לעניין סעיף זה, "בעל השליטה" משמעותו - מי שמחזיק, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, לפחות 51% מהון המניות המוקצה במשתתף מכל סוג מניות בנפרד.

2.4. המשתתף בעל רשיון תקף או רשיון זמני תקף או היתר זמני תקף, על שמו, לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968, וזאת בהתייחס למקום אשר בו מתנהלת עיקר הפעילות העסקית של המשתתף, שאליהם מוגשת ע"י המשתתף הצעה או שהמשתתף בעל אישור מאת הרשות המקומית, לפיו הוא (המשתתף) אינו מחויב להחזיק ברישיון על פי חוק רישיון עסקים, תשכ"ח- 1968, וזאת בהתייחס למקום אשר בו מתנהלת עיקר הפעילות העסקית שלו.

2.5. להצעתו במכרז צורפה ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח בארץ, קרי חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח), התשמ"א - 1981, וכן רישיון למתן ערבויות מרשות שוק ההון, ביטוח וחסכון לבקשת המשתתף במכרז, על סך 100,000 ש"ח, לפקודת החברה, בתוקף עד ליום 25.6.2023 וזאת להבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזי ההתקשרות במסגרתו, לפי נוסח הערבות המצ"ב למסמכי המכרז.

2.6. הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני הגשת המכרז. ניגשים למכרז שלא עמדו בכל התנאים, כספם לא יוחזר.