יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז לאספקת אוטובוסים


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

מכרז לאספקת אוטובוסים בהתאם לדרישת מרכז המועצות האזוריות ומשרד החינוך.

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

אוטובוס עם 55 מקומות
אוטובוס עם 59 מקומות
אוטובוס חשמלי עם 51 מקומות
אוטובוס חשמלי עם 14 מקומות

הערות

עיון במסמכי המכרז ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 7, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מספר: 5769390- 03. משרדי החברה סגורים בימים 25/9 - 27/9, 4/10 - 17/10 ועל כן בימים אלו לא ניתן לעיין או לקבל את מסמכי המכרז.

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 5769390- 03.

שאלות הבהרה ** עדכון- שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום 6.9.2022 בשעה 13:00. ** לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' דוברת סלקמן, בדוא"ל: dovrats@mashcal.co.il או בפקס מס': 03-6790365. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום 1.9.2022 בשעה 13:00. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מס' 5769390- 03.

הגשת הצעות **עודכן ** את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' אב/2022/ 21, יש להפקיד במסירה אישית [לא לשלוח בדואר] מיום שני ה- 24.10.2022 ועד ליום שלישי ה- 25.10.2022 עד לשעה 12:00 בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

מירב שעשה
מזכירת תחום ומנהלת תהליכי מכרזים | תחום תבו"ר
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

רשאים להשתתף במכרז זה תאגידים רשומים כדין בישראל, העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:

2.1 מי שעומד באחד מהתנאים המפורטים להלן: 2.1.1 יבואן מורשה מטעם משרד התחבורה בישראל ליבוא דגם האוטובוס המוצע על ידו במכרז. 2.1.2 יבואן מורשה מטעם משרד התחבורה בישראל ליבוא של שלדת האוטובוס המוצעת על ידו במכרז. 2.1.3 יצרן של המרכב לאוטובוס המוצע על ידו במכרז.

2.2 הדגם המוצע על ידי המשתתף במכרז עומד באחד מהתנאים המפורטים להלן: 2.2.1 דגם האוטובוס המוצע על ידי המשתתף במכרז צבר ניסיון תפעולי של שנה אחת לפחות בישראל ונמכרו ממנו בישראל לפחות 10 אוטובוסים. 2.2.2 דגם האוטובוס המוצע על ידי המשתתף במכרז הינו מתוצרת יצרן שנמכרו בישראל לפחות 20 אוטובוסים מתוצרתו (הכוונה למותג). 2.2.3 דגם השלדה המוצע על ידי המשתתף במכרז צבר ניסיון תפעולי של שנה אחת לפחות בישראל ונמכרו ממנו בישראל לפחות 10 שלדות ודגם המרכב המוצע על ידי המשתתף במכרז צבר ניסיון תפעולי של שנה אחת לפחות בישראל ונמכרו ממנו בישראל לפחות 10 מרכבים. 2.2.4 דגם השלדה המוצע על ידי המשתתף במכרז הינו מתוצרת יצרן שנמכרו בישראל לפחות 20 שלדות מתוצרתו ודגם המרכב המוצע על ידי המשתתף במכרז הינו מתוצרת יצרן שנמכרו בישראל לפחות 20 מרכבים מתוצרתו.

2.3 בדגם האוטובוס המוצע על ידי המשתתף במכרז מותקן מנוע יורו 6.

2.4 דגם האוטובוס המוצע על ידי המשתתף עונה על כל הדרישות המפורטות במפרטים הטכניים במכרז הרלוונטיים לדגם הנ"ל.

2.5 לשלדה של דגם האוטובוס המוצע על ידי המשתתף (למותג עצמו), קיים מערך של תחנות שירות מורשות על ידי היבואן בכל אחד מאזורי הארץ הבאים: אזור צפון, אזור מרכז, אזור ירושלים, אזור דרום ואזור אילת.

2.6 המזגן בדגם האוטובוס המוצע על ידי המשתתף הינו בעל תפוקת קרור של 35KW לפחות ולמזגן (למותג עצמו), קיים מערך של תחנות שירות מורשות על ידי היבואן בכל אחד מאזורי הארץ הבאים: אזור צפון, אזור מרכז, אזור ירושלים, אזור דרום ואזור אילת.

2.7 למשתתף תקן 16949:2009ISO/TS תקף או תקן ISO 9001-2015 תקף, בתחום יצור של מרכבים ו/או שלדות ו/או אוטובוסים.

2.8 להצעתו במכרז מצורפת ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח בארץ, קרי חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981, וכן רישיון למתן ערבויות מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, לבקשת המשתתף במכרז, על סך של 100,000 ש"ח, לפקודת החברה, בתוקף עד ליום 15.12.2022 וזאת להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזי ההתקשרות במסגרתו.

2.9 הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד והניסיון והאישורים על עמידת המשתתף בדרישות המכרז, כולל הערבות, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. שימו לב כי התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

יש לוודא כי נוסח וסכום הערבות תואמים לתנאים המופיעים בחוברת המכרז.

כמו כן, כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
הצעת מחיר

חשוב לשים לב להצעת המחיר הנדרשת בחוברת המכרז ולמלא אותה בהתאם.

כחול2
מועד ההגשה

חשוב לשים לב למועד הגשת המכרז המופיע בחוברת המכרז ומומלץ לא להמתין לרגע האחרון.