יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז לאספקת מכונות טיאוט


אייקון וואצפ אייקון פייסבוק אייקון לינקדאין אייקון מייל
יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ מזמינה בזה הצעות מחירים לאספקת מכונות טיאוט, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

פרק 1 מכונת טיאוט ייעודית
פרק 2 מכונת טיאוט אחודה (כלומר, מרכב טיאוט על שלדת משאית)

הערות

עיון במסמכי המכרז ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 7, החל מיום שני ה- 28.11.2022, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מס' 03-5769390.

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 03-5769390.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' דוברת סלקמן בדוא"ל: dovrats@mashcal.co.il או בפקס מס': 03-6790365. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום ראשון ה- 11.12.2022. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 03-5769390. שאלות הבהרה שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל, החברה תהיה רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל. יובהר כי לא יהיה מענה בעל פה לשאלות ובהתאם לכך, רק תשובות, הבהרות, תיקונים ושינוים למסמכי המכרז שיובאו בכתב לידיעתם של הפונים ורוכשי המכרז בפקסימיליה או בדוא"ל, לפי שיקול דעתה, יחייבו את החברה.

הגשת הצעות **עידכון** המועד האחרון להגשת הצעות נדחה באופן שבו יש להגיש את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מט/15/2022, במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) מיום שלישי ה-24.1.2023 ועד יום רביעי ה-25.1.2023 בשעה 12:00 בדיוק בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

מירב שעשה
מזכירת תחום ומנהלת תהליכי מכרזים | תחום תבו"ר
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

רשאים להשתתף במכרז זה, תאגידים רשומים כדין בישראל העומדים, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:

2.1. לפרק 1 - מכונת טיאוט ייעודית, רשאי להגיש הצעה משתתף העומד, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן: 2.1.1. המשתתף הוא יצרן של מכונת הטיאוט המוצעת על ידו במכרז או ספק מורשה מטעם יצרן מכונת הטיאוט המוצעת על ידו במכרז. 2.1.2. מכונת הטיאוט המוצעת על ידי המשתתף במכרז הינה מתוצרת יצרן מכונות טיאוט, אשר מכר לפחות 5 מכונות טיאוט ממשפחת הדגם המוצע במכרז (הכוונה לאותו מותג ואותה קבוצת נפחים). 2.1.3. מכונת הטיאוט המוצעת על ידי המשתתף במכרז עונה על כל הדרישות המסומנות כדרישות חובה בהצעה הטכנית של הפרק/הקטגוריה במכרז. 2.1.4. ליצרן מכונת הטיאוט המוצעת על ידי המשתתף במכרז תקן ISO 9001-2015 תקף או מכונת הטיאוט המוצעת על ידי המשתתף במכרז היא בעלת סימון CE. 2.1.5. בתקופה שבין ה- 1.1.2017 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז המשתתף במכרז מכר בארץ 5 מכונות טיאוט לפחות, מכל סוג שהוא, ונתן למכונות הטיאוט האמורות (בעצמו או באמצעות מי מטעמו) שירותי אחזקה. 2.1.6. למשתתף אישור יבוא תקף מטעם משרד התחבורה ליבוא מכונות טיאוט.

2.2. לפרק 2 - מכונת טיאוט אחודה (כלומר, מרכב טיאוט על שלדת משאית), רשאי להגיש הצעה משתתף העומד, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן: 2.2.1. המשתתף הוא יצרן של מרכב הטיאוט המוצע על ידו במכרז או ספק מורשה מטעם יצרן מרכב הטיאוט המוצע על ידו במכרז. 2.2.2. מרכב הטיאוט המוצע על ידי המשתתף במכרז הינו מתוצרת יצרן מרכבי טיאוט אשר מכר לפחות 5 מרכבי טיאוט ממשפחת הדגם המוצע במכרז (הכוונה לאותו מותג ואותה קבוצת נפחים). 2.2.3. מכונת הטיאוט המוצעת על ידי המשתתף במכרז עונה על כל הדרישות המסומנות כדרישות חובה בהצעה הטכנית של הפרק/הקטגוריה במכרז. 2.2.4. ליצרן מרכב הטיאוט המוצע על ידי המשתתף במכרז תקן ISO 9001-2015 תקף או מרכב הטיאוט המוצע על ידי המשתתף במכרז הוא בעל סימון CE. 2.2.5. בתקופה שבין ה- 1.1.2017 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז המשתתף במכרז מכר בארץ 5 מרכבי טיאוט לפחות, מכל סוג שהוא, ונתן למרכבי הטיאוט האמורים (בעצמו או באמצעות מי מטעמו) שירותי אחזקה. 2.2.6. ליבואן השלדה המוצעת על ידי המשתתף במכרז, אישור יבוא תקף מטעם משרד התחבורה ליבוא דגם השלדה המוצעת על ידי המשתתף במכרז. 2.2.7. ליצרן השלדה המוצעת על ידי המשתתף במכרז תקן ISO 9001-2015 תקף או תקן ISO/TS 16949-2009. 2.2.8. החל מחודש ינואר 2020 ועד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז קיים בארץ מערך של תחנות שירות מורשות על ידי היבואן המורשה של יצרן שלדות המשאיות המוצעות. לענין זה "מערך תחנות שירות" משמע שקיימת תחנת שירות אחת לפחות בכל אחד מאזורי הארץ הבאים: צפון (מטולה- חדרה [לא כולל]), מרכז (חדרה- גדרה), ירושלים וסביבתה, דרום (גדרה [לא כולל] עד באר שבע) ואילת והערבה (באר שבע [לא כולל] עד אילת). 2.2.9. היבואן המורשה של יצרן שלדות המשאיות המוצעות על ידי המשתתף במכרז, התחייב בפני המשתתף לספק לו את שלדות המשאיות בהתאם להצעתו של המשתתף במכרז.

2.3. ביחס לשני הפרקים במכרז- המשתתף בעל רשיון תקף או רשיון זמני תקף או היתר זמני תקף, על שמו, לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968, וזאת בהתייחס למקום אשר בו מתנהלת עיקר הפעילות העסקית של המשתתף בתחום אספקה ו/או אחזקה של מכונות טיאוט, או שהמשתתף בעל אישור מאת הרשות המקומית, לפיו הוא (המשתתף) אינו מחויב להחזיק ברישיון על פי חוק רישיון עסקים, תשכ"ח- 1968, וזאת בהתייחס למקום אשר בו מתנהלת עיקר הפעילות העסקית שלו בתחום אספקה ו/או אחזקה של מכונות טיאוט.

2.4. ביחס לשני הפרקים במכרז- להצעתו של המשתתף במכרז מצורפת ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח בארץ, קרי חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח), התשמ"א - 1981, וכן רישיון למתן ערבויות מרשות שוק ההון, ביטוח וחסכון לבקשת המשתתף במכרז, על סך של 200,000 ש"ח, לפקודת החברה, בתוקף עד ליום 8.7.2023 וזאת להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזי ההתקשרות במסגרתו, לפי נוסח הערבות המצ"ב (נספח 1). החברה תהא רשאית להגיש את הערבות לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי מכרז זה ו/או חוזי ההתקשרות במסגרתו. החברה רשאית, בהודעה שתימסר למשתתף טרם חלוף מועד תוקף הערבות, להאריך את תוקף ההצעה ואת תוקף הערבות בפרק זמן נוסף של עד 120 יום והמשתתף חייב לעשות כן על חשבונו. משתתף שסירב להאריך את הצעתו ו/או את ערבותו מעבר למועד תוקף הערבות, תיפסל הצעתו. הארכת תוקף הערבות משמעה הארכת תוקף ההצעה.

2.5. הצעת המשתתף תוגש על ידי יישות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד (למעט מסמכים אשר לגביהם נרשם במפורש אחרת).

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני הגשת המכרז. ניגשים למכרז שלא עמדו בכל התנאים, כספם לא יוחזר.