יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

אספקת כלי אצירה ממתכת לפסולת ולמחזור


אייקון וואצפ אייקון פייסבוק אייקון לינקדאין אייקון מייל
יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

המכרז כולל כלי אצירה ממתכת לפסולת ולמחזור במגוון נפחים

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

מכולות דחס אחודות/נתיקות לשינוע
מכולות מתכת בנפח 4.5 עד 32 מ"ק

הערות

עיון במסמכי המכרז בכפוף למגבלות הדין בתקופת משבר הקורונה, ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 7, החל מיום שני ה- 22.2.21, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מס' 03-5769390.

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 03-5769390.

שאלות הבהרה ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' דוברת סלקמן בדוא"ל: dovrats@mashcal.co.il או בפקס מס': 03-6790365. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום רביעי ה- 3.3.2021. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 03-5769390.

הגשת הצעות את ההצעות, במעטפה סגורה הנושאת ציון מכרז פומבי מס' פמה/13/2021, יש להפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) מיום ראשון ה- 21.3.21 ועד ליום שני ה- 22.3.21 עד לשעה 12:00 בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

דוברת סלקמן
מנהלת תהליכי מכרזים | תחום תבו"ר
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

פרק 1: המשתתף הינו יצרן של מכולות הדחס המוצעות על ידו במכרז או ספק מורשה מטעם יצרן של מכולות הדחס המוצעות על ידו בפרק זה במכרז. המשתתף (ככל שהינו היצרן) או יצרן מכולות הדחס המוצעות על ידי המשתתף (ככל שהמשתתף הוא ספק מורשה) ייצר ומכר לפחות 20 מכולות דחס אחודות/נתיקות לשינוע במהלך 24 החודשים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז (במצטבר). על משתתף שהינו יצרן של מכולות דחס אחודות/נתיקות לשינוע להיות בעל רשיון תקף, על שמו, לייצור מוצרי תעבורה על פי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ז-2016 או צו בדבר ייצור מוצרי תעבורה וסחר בהם (יו"ש 1149) התשמ"ו. על משתתף שהינו ספק של מכולות דחס אחודות/נתיקות לשינוע להיות בעל רשיון תקף, על שמו לסחר במוצרי תעבורה על פי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ז-2016 או צו בדבר ייצור מוצרי תעבורה וסחר בהם (יו"ש 1149) התשמ"ו.

פרק 2: המשתתף הינו יצרן של המכולות המוצעות על ידו במכרז או ספק מורשה מטעם יצרן של המכולות המוצעות על ידו בפרק זה במכרז. על משתתף שהינו יצרן של מכולות ממתכת להיות בעל רשיון תקף, על שמו, לייצור מוצרי תעבורה על פי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ז-2016 או צו בדבר ייצור מוצרי תעבורה וסחר בהם (יו"ש 1149) התשמ"ו. על משתתף שהינו ספק של מכולות כאמור, להיות בעל רשיון תקף, על שמו, לסחר במוצרי תעבורה על פי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ז-2016 או צו בדבר ייצור מוצרי תעבורה וסחר בהם (יו"ש 1149) התשמ"ו.

כללי: המשתתף בעל רשיון תקף או רשיון זמני תקף או היתר זמני תקף, על שמו, לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968, וזאת בהתייחס למקום אשר בו מתנהלת עיקר הפעילות העסקית של המשתתף בתחום מושא כל אחד מהפרקים, שאליהם מוגשת ע"י המשתתף הצעה או שהמשתתף בעל אישור מאת הרשות המקומית, לפיו הוא (המשתתף) אינו מחויב להחזיק ברישיון על פי חוק רישיון עסקים, תשכ"ח- 1968, וזאת בהתייחס למקום אשר בו מתנהלת עיקר הפעילות העסקית שלו בתחום מושא כל אחד מהפרקים, שאליהם מוגשת ע"י המשתתף הצעה.

להצעת המשתתף במכרז צורפה ערבות מקור

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. שימו לב כי התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

יש לוודא כי נוסח וסכום הערבות תואמים לתנאים המופיעים בחוברת המכרז.

כמו כן, כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
אחוז הנחה

יש לוודא כי שיעור ההנחה אותו הצעתם,

אינו חורג מהוראות המכרז. 

כחול2
מועד ההגשה

חשוב לשים לב למועד הגשת המכרז המופיע בחוברת המכרז ומומלץ לא להמתין לרגע האחרון.