יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז למתן שירותי ניהול ופיקוח על ביצוע אספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

החברה לפיתוח משאבי אנוש בשלטון המקומי 1995 בע"מ , מזמינה בזה הצעות למתן שירותי ניהול ופיקוח על ביצוע אספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

הערות

עיון במסמכי המכרז בכפוף למגבלות הדין בתקופת משבר הקורונה, ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 12, החל מיום ראשון ה- 11.4.2021, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מספר: 074-7922861.

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 074-7922861.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' אורטל דביר, בדוא"ל: ConsultingTenders-Pama@mashcal.co.il. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום רביעי ה- 28.4.2021. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 074-7922861.

מפגש מציעים החברה תקיים מפגש מציעים חזותי בתוכנת זום ביום חמישי ה- 22.4.2021 בשעה 12:00. ניתן להירשם למפגש הנ"ל בכתובת ConsultingTenders-Pama@mashcal.co.il עד ליום שני ה- 19.4.2021. באחריות הנרשמים למפגש לוודא, כי הדוא"ל ששלחו הגיע ליעדו במועד בטלפון מספר: 074-7922861. לכל מי שירשם למפגש כאמור, ישלח בדוא"ל זימון וקישור התחברות למפגש.

הגשת הצעות את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה, נושאת ציון מכרז פומבי מספר 1/2021 ולהפקיד במסירה אישית [לא לשלוח בדואר] מיום שלישי ה- 18.5.2021 ועד ליום רביעי ה- 19.5.2021, עד לשעה 12:00, בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון" ברחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

שחף יהונתן נוי
מנהל תהליכי מכרזים | תחום פמ"א
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

4.1. ההצעה תוגש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד - מציע שהינו תאגיד רשום כדין בישראל או עוסק מורשה הרשום בישראל על פי דין.

המציע סיפק שירותי ניהול ו/או פיקוח על עבודות כמפורט להלן: עבודות אספקה והתקנה של ציוד כיבוי אש, שהיקפן הוא 7,500,000 ₪ לפחות (לא כולל מע"מ), באופן מצטבר עבור כל מזמיני העבודות ובמהלך 3 השנים האמורות בסעיף 4.2.4. וכן על עבודות אחזקה של ציוד כיבוי אש, שהיקפן הוא 2,500,000 ₪ לפחות (לא כולל מע"מ), באופן מצטבר עבור כל מזמיני העבודות ובמהלך 3 השנים האמורות בסעיף 4.2.4. שירותי הניהול ו/או הפיקוח ניתנו לפחות ל- (5) מזמיני עבודה שונים, במהלך 3 השנים האמורות בסעיף 4.2.4. שירותי הניהול ו/או הפיקוח ניתנו בכל אחת מהשנים 2018, 2019 ו- 2020.

4.1. המציע מעסיק, לפחות שני (2) עובדים, כמפורט להלן: כל אחד מהם כיהן כקצין בטיחות אש במערך הכבאות ו/או בוגר קורס הגנה מאש של מערך הכבאות ו/או בוגר קורס ממונה בטיחות אש ו/או בוגר קורס ממונה בטיחות בעבודה. אחד מהם הינו בעל ניסיון בניהול ו/או פיקוח של לפחות חמישה (5) פרויקטים שונים בתחום כיבוי אש. השני הינו בעל ניסיון בניהול ו/או פיקוח של לפחות שלושה (3) פרויקטים שונים בתחום כיבוי אש. כל פרויקט הינו עבור מזמין עבודה שונה. שירותי הניהול ו/או הפיקוח על הפרויקטים האמורים ניתנו במהלך השנים 2018 - 2020. מובהר בזאת כי העובדים כאמור יכול שיהיו המציע (ככל שמדובר בעוסק מורשה) או שותף במציע או מנהל במציע או עובד שכיר של המציע.

4.2. למציע מערך לוגיסטי עצמאי הכולל משרד אחד לפחות המאויש במשך כל ימי העבודה ובו מצוי לפחות קו טלפון קווי, מחשבים הכוללים חיבור לאינטרנט, תוכנת "אופיס" ותוכנה לניהול כתבי כמויות.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. שימו לב כי התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר.

מכרזים קשורים