יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז לאספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

המכרז כולל אספקה, התקנה ואחזקה לכל נושא מערך כיבוי האש ברשויות מקומיות וגופי הסמך ובכלל זה תאגידי המים והביוב.

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

ציוד כיבוי אש
ציוד בטיחות אש
מערכות שחרור חום ועשן
מערכות כריזה
אספקה ואחזקה של מערכות גילוי וכיבוי אש אוטומטיות
אספקה ואחזקה של מערכות לכיבוי אש במים (מערכות מתזים)

הערות

עיון במסמכי המכרז בכפוף למגבלות הדין בתקופת משבר הקורונה, ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 12, החל מיום שלישי ה- 18.1.2022, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מס' 074-7922861.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' אורטל דביר בדוא"ל: ortald@mashcal.co.il או בפקס מס': 03-7460674. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום רביעי ה- 26.1.2022. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 074-7322861. שאלות הבהרה שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל, החברה תהיה רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל. יובהר כי לא יהיה מענה בעל פה לשאלות ובהתאם לכך, רק תשובות, הבהרות, תיקונים ושינוים למסמכי המכרז שיובאו בכתב לידיעתם של הפונים ורוכשי המכרז בפקסימיליה או בדוא"ל, לפי שיקול דעתה, יחייבו את החברה.

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 074-7922861.

הגשת הצעות את ההצעות, במעטפה סגורה הנושאת ציון מכרז פומבי מס' מכ/13/2022, יש להפקיד במסירה אישית [לא לשלוח בדואר] מיום שלישי ה- 8.2.2022 ועד ליום רביעי ה- 9.2.2022 עד לשעה 12:00 בדיוק בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

שחף יהונתן נוי
מנהל תהליכי מכרזים | תחום פמ"א
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

במהלך 24 החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז היו למשתתף הכנסות מביצוע אספקה ו/או התקנה ו/או אחזקה של ציוד כיבוי אש ו/או ציוד בטיחות אש ו/או מערכות אוטומטיות לגילוי וכיבוי אש ו/או מערכות אוטומטיות לכיבוי אש במים, בהיקף של לפחות 4,000,000 ש"ח (במצטבר) (לא כולל מע"מ).

למשתתף היתרים תקפים של מכון התקנים הישראלי לסמן מצרך בתו-תקן כמפורט להלן: לפי ת"י 129 חלק 1 - מטפים מסוג אבקה ומסוג הלון; לפי ת"י 1220 חלק 11 - מערכות גילוי אש: תחזוקה; לפי ת"י 1928- מערכות לכיבוי אש במים: בקרה בדיקה ותחזוקה;

למשתתף אישור תקף על עמידה בדרישות תקן איכות, תקן 9001:2015 ISO.

להצעת המשתתף מצורפת ערבות מקור.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. שימו לב כי התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

יש לוודא כי נוסח וסכום הערבות תואמים לתנאים המופיעים בחוברת המכרז.

כמו כן, כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול2
מועד הגשה

חשוב לשים לב למועד הגשת המכרז המופיע בחוברת המכרז ומומלץ לא להמתין לרגע האחרון.