יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז לאספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

המכרז כולל אספקה, התקנה ואחזקה לכל נושא מערך כיבוי האש ברשויות מקומיות וגופי הסמך ובכלל זה תאגידי המים והביוב.

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

ציוד כיבוי אש
ציוד בטיחות אש
מערכות שחרור חום ועשן
מערכות כריזה
אספקה ואחזקה של מערכות גילוי וכיבוי אש אוטומטיות
אספקה ואחזקה של מערכות לכיבוי אש במים (מערכות מתזים)

הערות

עיון במסמכי המכרז ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 12, החל מיום רביעי, ה- 23.8.2023, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מס' 052-4462398.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' ליאת בן שושן, בדוא"ל: liatbe@mashcal.co.il. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום ראשון, ה- 3.9.2023. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 052-4462398. שאלות הבהרה שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל, החברה תהיה רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל. יובהר כי לא יהיה מענה בעל פה לשאלות ובהתאם לכך, רק תשובות, הבהרות, תיקונים ושינוים למסמכי המכרז שיובאו בכתב לידיעתם של הפונים ורוכשי המכרז בפקסימיליה או בדוא"ל, לפי שיקול דעתה, יחייבו את החברה.

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 052-4462398.

הגשת הצעות את ההצעות, במעטפה סגורה הנושאת ציון מכרז פומבי מס' מכ/5/2023, יש להפקיד במסירה אישית [לא לשלוח בדואר] מיום רביעי ה- 27.9.2023 ועד ליום חמישי ה- 28.9.2023 עד לשעה 12:00 בדיוק בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

ליאת בן שושן
מזכירת תחום | תחום פמ"א
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

רשאים להשתתף במכרז זה מי שעומדים, במועד הגשת ההצעות למכרז, בתנאים המצטברים שלהלן:

2.1. במהלך 24 החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז היו למשתתף הכנסות מביצוע אספקה ו/או התקנה ו/או אחזקה של ציוד כיבוי אש ו/או ציוד בטיחות אש ו/או מערכות אוטומטיות לגילוי וכיבוי אש ו/או מערכות אוטומטיות לכיבוי אש במים, בהיקף של לפחות 4,000,000 ש"ח (במצטבר) (לא כולל מע"מ). לצורך הוכחת עמידת המשתתף בתנאי זה, על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה ואישור רו"ח מקור המאשר עמידתו בתנאי זה על פי הנוסח הרצ"ב (נספח 1).

2.2. למשתתף היתרים תקפים של מכון התקנים הישראלי לסמן מצרך בתו-תקן כמפורט להלן: לפי ת"י 129 חלק 1 - מטפים מסוג אבקה ומסוג הלון; לפי ת"י 1220 חלק 11 - מערכות גילוי אש: תחזוקה; לפי ת"י 1928- מערכות לכיבוי אש במים: בקרה בדיקה ותחזוקה; לצורך הוכחת עמידת המשתתף בתנאי זה, על המשתתף לצרף להצעתו עותק "נאמן למקור" על ידי עו"ד או רו"ח של כל אחד מההיתרים המפורטים לעיל, בתוקף, על שמו.

2.3. למשתתף אישור תקף על עמידה בדרישות תקן איכות, תקן 9001:2015 ISO. לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו למכרז עותק "נאמן למקור" על ידי עו"ד או רו"ח של האישור, בתוקף, על שמו.

2.4. להצעה במכרז צורפה ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח בארץ, קרי חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח), התשמ"א - 1981 וכן רישיון למתן ערבויות מרשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, לבקשת המשתתף במכרז לפקודת החברה, בתוקף עד ליום 27.12.2023 בדיוק, וזאת להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרז ו/או חוזי ההתקשרות במסגרתו, לפי נוסח הערבות המצ"ב (נספח 2). משתתף המגיש הצעה למחוז אחד יגיש ערבות כאמור ע"ס 50,000 ₪; משתתף המגיש הצעה לשני מחוזות או יותר יגיש ערבות כאמור ע"ס 100,000 ₪. מובהר בזאת כי ערבות מחברת ביטוח, כאמור, חייבת להיות חתומה על ידי חברת הביטוח עצמה ולא על ידי סוכן שלה. יש לצרף להצעה ערבות מקורית בלבד. לא יתקבל צילום או העתק או עותק של ערבות כאמור אף אם הוא חתום בחתימות מקור על ידי הבנק /חברת הביטוח מוציא הערבות. החברה תהיה רשאית להגיש את הערבות לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או חוזי ההתקשרות במסגרתו. אי המצאת הערבות, כאמור, תביא לפסילת ההצעה.

2.5. הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד והמסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. שימו לב כי התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

יש לוודא כי נוסח וסכום הערבות תואמים לתנאים המופיעים בחוברת המכרז.

כמו כן, כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול2
מועד הגשה

חשוב לשים לב למועד הגשת המכרז המופיע בחוברת המכרז ומומלץ לא להמתין לרגע האחרון.