יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

ביטוח תאונות אישיות לתלמידים


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ [להלן - "החברה"] מזמינה בזה חברות ביטוח ישראליות, העומדות בתנאים המפורטים במסמכי המכרז, להציע הצעות לביטוחי תאונות אישיות לתלמידים וכן להורים של תלמידים כאמור בעת שנוטלים חלק כמלווים ו/או משגיחים בפעילות מטעם מוסד החינוך, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

בהתאם להוראות חוק לימוד חובה, התש"ט - 1949 והוראות חוק ביטוח תאונות אישיות לתלמידים (תיקוני חקיקה), התשע"ו–2016, כל רשויות החינוך המקומיות מחויבות לרכוש ביטוח תאונות אישיות כמשמעו בסעיף 6(ד1) לחוק לימוד חובה, במסגרת מכרז זה.

הערות

עיון במסמכי המכרז ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 6, ברחוב הארבעה 28, מגדלי חג'ג, החל מיום 26.7.2022, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מספר: 03-6235226.

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 6235226- 03. משתתף אשר רכש את מסמכי מכרז תל/16/2022 יהיה רשאי לקבל את מסמכי מכרז זה ללא תשלום.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לעו"ד אופיר יונתן, בדוא"ל: ofirj@mashcal.co.il או בפקס מס': 03-6235428. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום 2.8.2022 בשעה 13:00. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 03-6235226. שאלות הבהרה שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל, החברה תהא רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל. יובהר, כי לא יהיה מענה בעל פה לשאלות ובהתאם לכך, רק תשובות, הבהרות, תיקונים ושינויים למסמכי המכרז שיובאו בכתב לידיעתם של הפונים ורוכשי מסמכי המכרז בפקסימיליה או דוא"ל, לפי שיקול דעתה של החברה, יחייבו את החברה.

הגשת הצעות את ההצעות, שתי חוברות של מסמכי המכרז, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מספר תל/26/2022, יש להפקיד במסירה אישית [לא לשלוח בדואר] מיום רביעי ה- 10.8.2022 ועד ליום חמישי ה- 11.8.2022, עד לשעה 12:00, בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון", ברחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

עו"ד אופיר יונתן
עו"ד אופיר יונתן
הארבעה 19, מגדל התיכון, תל אביב
תנאי סף

רשאים להשתתף במכרז זה חברות ביטוח ישראליות, העומדות במועד הגשת ההצעות במכרז, בתנאים המפורטים להלן:

2.1 המשתתף הינו חברת ביטוח ישראלית שברשותה רשיון תקף לעסוק בישראל בענפי הביטוח נשוא מכרז זה על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א - 1981. על המשתתף לצרף להצעתו אסמכתאות על עמידתו בתנאי הנ"ל.

2.2 ההון העצמי של המשתתף לעניין הון נדרש לכושר פירעון, המוצג בדוח יחס כושר פירעון כלכלי ליום 31.12.2020, המחושב על פי הכללים והעקרונות שקבע הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, הינו מעל לסך של 500,000,000 ש"ח (חמש מאות מיליון ₪).

2.3 בדו"ח הכספי המבוקר האחרון של המשתתף לא נכללה "הערת עסק חי" או "אזהרת עסק חי". לעניין סעיף זה, מובהר בזאת, כי "הדו"ח הכספי המבוקר האחרון של המשתתף" משמעו הדו"ח הכספי המבוקר העדכני ביותר של המשתתף וכי דו"ח כאמור מתייחס לשנת הכספים 2019 או לשנת כספים מאוחרת יותר. לשם הוכחת עמידת המשתתף בתנאים שבסעיפים 2.2 ו- 2.3 לעיל, יצרף המשתתף להצעתו אישור רו"ח מקור, על פי הנוסח הרצ"ב, המאשר עמידתו בתנאים הנ"ל.

2.4 להצעת המשתתף מצורפת ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח בארץ, קרי חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981 וכן רישיון למתן ערבויות מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (שאינה המשתתף ו/או שאינה חברה שבשליטת המשתתף ו/או שהמשתתף אינו בשליטתה), על סך של 200,000 ₪, לבקשת המשתתף במכרז, לפקודת החברה, בתוקף עד ליום 10.11.2022 וזאת להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרז ותנאי הפוליסות במסגרתו, לפי נוסח הערבות המצ"ב כדוגמה. מובהר בזאת כי ערבות מחברת ביטוח, כאמור, חייבת להיות חתומה על ידי חברת הביטוח עצמה ולא על ידי סוכן שלה. יש לצרף להצעה ערבות מקורית בלבד. לא יתקבל צילום או העתק או עותק של ערבות כאמור אף אם הוא חתום בחתימות מקור על ידי הבנק או חברת הביטוח מוציא הערבות. החברה תהא רשאית להגיש את הערבות לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי מכרז זה.

2.5 הצעת המשתתף תוגש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. שימו לב כי התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

נוסח הערבות – יש לוודא כי הנוסח זהה לנוסח המופיע בחוברת המכרז.

סכום הערבות – יש לוודא כי הסכום מתאים להוראות המכרז.

יש לוודא כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.