יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז לביטוח עבודות קבלניות


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ [להלן - "החברה"] מזמינה בזה הצעות מחירים לעריכת ביטוח עבודות קבלניות לקבלנים המבצעים עבודות עבור רשויות מקומיות וגופים אחרים של השלטון המקומי, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

הערות

עיון במסמכי המכרז ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 9, ברחוב הארבעה 19, מגדלי התיכון, מיום 2.5.2023, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מספר: 03-6235226.

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 6235226- 03.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לעו"ד אופיר יונתן, בדוא"ל: ofirj@mashcal.co.il. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום 18.5.2023 בשעה 13:00. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 03-6235226. שאלות הבהרה שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל, החברה תהא רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל. יובהר, כי לא יהיה מענה בעל פה לשאלות ובהתאם לכך, רק תשובות, הבהרות, תיקונים ושינויים למסמכי המכרז שיובאו בכתב לידיעתם של הפונים ורוכשי מסמכי המכרז בדוא"ל, יחייבו את החברה.

הגשת הצעות את ההצעות, במעטפה סגורה הנושאת ציון מכרז פומבי מס' עק/2023/ 17, יש להפקיד במסירה אישית [לא לשלוח בדואר] מיום שני ה- 12.6.2023 ועד ליום שלישי ה- 13.6.2023 עד לשעה 12:00 בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

עו"ד אופיר יונתן
עו"ד אופיר יונתן
הארבעה 19, מגדל התיכון, תל אביב
תנאי סף

רשאים להשתתף במכרז זה חברות ביטוח ישראליות, העומדות במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:

2.1 המשתתף הינו חברת ביטוח ישראלית שברשותה רשיון תקף לעסוק בישראל בענפי הביטוח נשוא מכרז זה על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו. על המשתתף לצרף להצעתו אסמכתאות על עמידתו בתנאי הנ"ל.

2.2 ההון העצמי של המשתתף לעניין הון נדרש לכושר פירעון, המוצג בדוח יחס כושר פירעון כלכלי ליום 31.12.2021, המחושב על פי הכללים והעקרונות שקבע הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, הינו מעל לסך של 500,000,000 ש"ח (חמש מאות מיליון ₪).

2.3 בדו"ח הכספי המבוקר האחרון של המשתתף לא נכללה "הערת עסק חי" או "אזהרת עסק חי". לעניין סעיף זה, מובהר בזאת, כי "הדו"ח הכספי המבוקר האחרון של המשתתף" משמעו הדו"ח הכספי המבוקר העדכני ביותר של המשתתף וכי דו"ח כאמור מתייחס לשנת הכספים 2021 או לשנת כספים מאוחרת יותר. לשם הוכחת עמידת המשתתף בתנאים שבסעיפים 2.2 ו- 2.3 לעיל, יצרף המשתתף להצעתו אישור רו"ח מקור, על פי הנוסח הרצ"ב, המאשר עמידתו בתנאים הנ"ל.

2.4 להצעת המשתתף מצורפת ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח בארץ, קרי חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981 וכן רישיון למתן ערבויות מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (שאינה המשתתף ו/או שאינה חברה שבשליטת המשתתף ו/או שהמשתתף אינו בשליטתה), על סך 100,000 ₪, לבקשת המשתתף במכרז, לפקודת החברה, בתוקף עד ליום 5.9.2023 וזאת להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרז ותנאי הפוליסות במסגרתו, לפי נוסח הערבות המצ"ב כדוגמה. מובהר בזאת כי ערבות מחברת ביטוח, כאמור, חייבת להיות חתומה על ידי חברת הביטוח עצמה ולא על ידי סוכן שלה. יש לצרף להצעה ערבות מקורית בלבד. לא יתקבל צילום או העתק או עותק של ערבות כאמור אף אם הוא חתום בחתימות מקור על ידי הבנק או חברת הביטוח מוציא הערבות. החברה תהא רשאית להגיש את הערבות לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי מכרז זה.

2.5 הצעת המשתתף תוגש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. שימו לב כי התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

נוסח הערבות – יש לוודא כי הנוסח זהה לנוסח המופיע בחוברת המכרז.

סכום הערבות – יש לוודא כי הסכום מתאים להוראות המכרז.

יש לוודא כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.