יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז למתן שירותי יעוץ ופיקוח על ביצוע אספקה, התקנה ואחזקה בתחום המחשוב


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

החברה לפיתוח משאבי אנוש בשלטון המקומי 1995 בע"מ , מזמינה בזה הצעות למכרז למתן שירותי יעוץ ופיקוח על ביצוע אספקה, התקנה ואחזקה בתחום המחשוב , על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

הערות

עיון במסמכי המכרז ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 12, החל מיום ראשון ה- 13.6.2021, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מספר: 074-7922861.

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 074-7922861.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' אורטל דביר, בדוא"ל: ConsultingTenders-Pama@mashcal.co.il. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום ראשון ה- 4.7.2021. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 074-7922861. שאלות הבהרה שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל, החברה תהא רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל.

מפגש מציעים החברה תקיים מפגש מציעים חזותי בתוכנת זום ביום שלישי ה- 29.6.2021 בשעה 12:00. ניתן להירשם למפגש הנ"ל בכתובת ConsultingTenders-Pama@mashcal.co.il עד ליום ראשון ה- 27.6.2021. באחריות הנרשמים למפגש לוודא, כי הדוא"ל ששלחו הגיע ליעדו במועד בטלפון מספר: 074-7922861. לכל מי שירשם למפגש כאמור, ישלח בדוא"ל זימון וקישור התחברות למפגש.

הגשת הצעות המועד האחרון להגשת הצעות נדחה באופן שבו יש להגיש את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי 6/2021, במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) מיום ראשון ה-14.11.2021 ועד יום שני ה-15.11.2021 בשעה 12:00 בדיוק בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

שחף יהונתן נוי
מנהל תהליכי מכרזים | תחום פמ"א
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

ההצעה תוגש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד - מציע שהינו תאגיד רשום כדין בישראל או עוסק מורשה הרשום בישראל על פי דין.

במהלך השנים 2018, 2019, 2020 המציע סיפק שירותי יעוץ ו/או ניהול ו/או פיקוח על פרויקטים שכללו אספקה והתקנה של ציוד מחשוב ו/או ציוד היקפי ו/או תוכנה, שהיקפם המצטבר הוא 10,000,000 ₪ לפחות (כולל מע"מ), ואשר ניתנו ל- 5 (חמישה) מזמיני עבודה שונים, לפחות. מתן שירותים כאמור באחת מבין השנים האמורות בלבד- לא יחשב כעמידה בתנאי הסף האמור. ככל שהמציע ביצע שירותי ניהול ו/או פיקוח עבור אותו מזמין עבודה בפרויקטים שונים - יספר אותו מזמין עבודה פעם אחת בלבד. ** תנאי הסף הקבוע בסעיף 4.2 לתנאים להשתתפות עודכן כך שניתן להציג פרויקטים שכללו אספקה והתקנה של מערכות אבטחת מידע וסייבר ו/או שרתים ו/או מערכות אחסון ו/או תשתיות מחשוב ו/או ענן. כמו כן, הורחבה הגדרת מזמיני עבודה כך שניתן להציג גם פרויקטים שבוצעו עבור צה"ל, וכן תקופת השנים כך שניתן להציג ניסיון במהלך 3 שנים לפחות מתוך השנים 2018, 2019, 2020 ו- 2021.**

למציע לפחות 3 (שלושה) יועצים, כמפורט להלן (להלן: "המפקחים המוצעים"): מובהר בזאת כי המפקחים המוצעים יכול שיהיו המציע (ככל שמדובר בעוסק מורשה) או שותף במציע או מנהל במציע או עובד שכיר של המציע או מי שהמציע בהתקשרות עימו למתן השירותים (פרי לנסר). 1. יועץ בתחום אבטחת מידע וסייבר שהינו בעל ניסיון ביעוץ ו/או ניהול ו/או פיקוח על לפחות חמישה (5) פרויקטים שונים בתחום אספקה והתקנה של מערכות אבטחת מידע וסייבר, וכן שהינו בעל השכלה כמפורט להלן: אקדמאי בעל תואר ראשון במדעי המחשב או בהנדסת מחשבים או שעבר קורס בתחום אבטחת מידע בהיקף של 150 שעות לפחות או קורס במערכות מידע ממוחשבות בהיקף של 150 שעות לפחות או הנדסאי בוגר מגמת מחשבים/טכנולוגיה או בוגר יחידה טכנולוגית בצה"ל (ממר"ם, 8200, תקשוב ויחידות מקבילות). 2. יועץ בתחום שרתים, אחסון ותשתיות מחשוב שהינו בעל ניסיון ביעוץ ו/או ניהול ו/או פיקוח על לפחות חמישה (5) פרויקטים שונים בתחום אספקה והתקנה של שרתים ו/או פתרונות אחסון ו/או תשתיות מחשוב וכן שהינו בעל השכלה כמפורט להלן: אקדמאי בעל תואר ראשון במדעי המחשב או בהנדסת מחשבים או קורס בתחום מערכות מידע ממוחשבות בהיקף של 200 שעות לפחות או הנדסאי בוגר מגמת מחשבים/טכנולוגיה. ** תנאי הסף הקבוע בסעיף 4.3 לתנאים להשתתפות במכרז עודכן כך שניתן להציג ניסיון במהלך 3 שנים לפחות מתוך השנים 2018, 2019, 2020 ו- 2021.** 3. כל "פרויקט" נדרש שיהיה עבור מזמין עבודה שונה. 4. נדרש ששירותי היעוץ ו/או הניהול ו/או הפיקוח האמורים ניתנו במהלך השנים 2018, 2019 ו- 2020. מתן שירותים כאמור באחת מבין השנים האמורות בלבד – לא יחשב כעמידה בתנאי הסף האמור.

הערה - מציע שעוסק באספקה של ציוד מחשוב (גם אם בנוסף למתן שירותי יעוץ ו/או ניהול ו/או פיקוח) בעצמו ו/או באמצעות גוף אחר אשר קיימת זהות (מלאה או חלקית) בין בעלי המניות ו/או השותפים ו/או הבעלים ו/או נושאי המשרה של המציע ושל אותו גוף - אינו רשאי להגיש הצעה למכרז זה.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. שימו לב כי התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר.

מכרזים קשורים