יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז מחשוב למוצרי ושירותי IT


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

אספקת מחשוב וטכנולוגיות עבור הרשויות המקומיות

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

מחשבים נייחים/ניידים
מקרנים
מסכים
מולטימדיה
תשתית אנטרנט אלחוטי
אבטחת מידע וסייבר
שרתים
שירותי IT - טכנאים, מנהלי פרויקטים , מנהלי אבטחת מידע
שירותי התקנה של תשתיות בבתי הספר וברשויות
שירותי ענן
Tablet
שירותי הדפסה מנוהלים
VR
שירותי התקנה של תשתיות בבתי הספר וברשויות
רובוטיקה
הנגשה פרטנית לבעלי מוגבלויות
רישיונות אופיס

הערות

עיון במסמכי המכרז בכפוף למגבלות הדין בתקופת משבר הקורונה, ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 12, החל מיום שלישי ה- 2.11.2021 בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מס' 074-7922861.

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 074-7922861.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' אורטל דביר בדוא"ל: ortald@mashcal.co.il או בפקס מס': 03-7460674. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום ראשון ה- 21.11.2021. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 074-7322861.

הגשת הצעות המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז נדחה באופן שבו יש להגיש את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מח/28/2021, במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) החל מיום ראשון ה- 19.12.2021 ועד ליום שני ה- 20.12.2021 עד לשעה 12:00 בדיוק בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

שחף יהונתן נוי
מנהל תהליכי מכרזים | תחום פמ"א
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

פרק א' - 1 - המשתתף הינו תאגיד רשום כדין בישראל.

פרק א' - 2 למשתתף (בעצמו ו/או באמצעות חברת בת של המשתתף, כהגדרתו של מונח זה בסעיף 2.6 להלן) הכנסות מאספקה והתקנה של חומרה וממתן שירותי תחזוקה, תמיכה ואינטגרציה בהיקף כולל של לפחות 100,000,000 ₪ (מאה מיליון ₪), כולל מע"מ, במהלך 24 החודשים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז, במצטבר. המשתתף יחשב כמי שקיים את התנאי האמור בסעיף זה אם יוכיח היקף הכנסות מהשירותים ובהיקף המפורט לעיל וזאת בהתבסס גם על פעילות והכנסות בתחומים ובהיקף המתואר של חברה אחות / חברות אחיות של המשתתף (כהגדרתו של מונח זה בסעיף 2.6 להלן) וזאת בתנאי שלמשתתף בעצמו, היקף הכנסות מהשירותים הנדרשים בהיקף של לפחות 50,000,000 ₪ (חמישים מיליון ₪), כולל מע"מ, במהלך 24 החודשים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז, במצטבר.

פרק א'-3 המשתתף (בעצמו ו/או באמצעות חברת בת של המשתתף, כהגדרתו של מונח זה בסעיף 2.6 להלן) סיפק והתקין חומרה (כולל שירותי אינטגרציה בין הרכיבים השונים) וכן העניק שירותי תחזוקה ותמיכה ל- 15 לקוחות לפחות, מהם 7 לקוחות לפחות במגזר הציבורי / במגזר החינוך, בכל אחת מהשנים 2019 ו- 2020*, בהיקף כספי של 100,000 ₪ (כולל מע"מ) לפחות, לכל לקוח, בכל אחת מהשנים האמורות. * ניתן לפרט את אותם לקוחות בכל אחת מהשנים 2019 ו- 2020 ובלבד שהוענקו להם שירותים כנדרש לעיל בכל אחת מאותן שנים.

פרק א'-4 המשתתף (בעצמו ו/או באמצעות חברת בת של המשתתף, כהגדרתו של מונח זה בסעיף 2.6 להלן ו/או באמצעות קבלן משנה מטעמו) סיפק והתקין במהלך 36 (שלושים ושישה) החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז 30,000 מחשבים (ניידים או נייחים), לפחות, במצטבר.

פרק א'-5 המשתתף (בעצמו ו/או באמצעות חברת בת שלו, כהגדרתו של מונח זה בסעיף 2.6 להלן), הינו בעל אישור ו/או תעודה מאת היצרן/נים של המחשבים (הנייחים והניידים) המוצעים על ידו, המעידים כי הוא רשאי למכור ציוד של אותו יצרן.

פרק א'-6 למשתתף אישור תקף על עמידה בדרישות תקן איכות, תקן 9001:2015 ISO.

פרק ב' -1 - למשתתף הכנסות מאספקה והתקנה של חומרה וממתן שירותי תחזוקה בהיקף כולל של לפחות 15,000,000 ש"ח (חמשה עשרה מיליון ש"ח), כולל מע"מ, במהלך 24 החודשים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז, במצטבר.

פרק ב' -2 המשתתף סיפק והתקין חומרה וכן העניק שירותי תחזוקה ותמיכה ל- 15 לקוחות לפחות במהלך 24 החודשים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז בהיקף כספי של 50,000 ₪ (כולל מע"מ) לפחות לכל לקוח. יש למלא את הטבלאות על גבי עותק מודפס וחתום ולא למלא אותן בכתב יד.

פרק ב' -3 המשתתף סיפק והתקין במהלך 36 (שלושים ושישה) החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז 5,000 מחשבים (ניידים ו/או נייחים), לפחות, במצטבר, אשר נרכשו מנציג מורשה ו/או בעל הסמכה מהיצרן/נים או נציגו/ם הרשמי בארץ של המחשבים האמורים.

פרק ג'- 1 המשתתף הינו תאגיד רשום כדין בישראל.

פרק ג' -2 למשתתף (בעצמו ו/או באמצעות חברת בת של המשתתף, כהגדרתו של מונח זה בסעיף 2.6 להלן) הכנסות מאספקה, התקנה ותחזוקה של מוצרי אבטחת מידע וסייבר בהיקף של לפחות 5,000,000 ₪, כולל מע"מ בכל אחת מהשנים 2019 ו- 2020. המשתתף יחשב כמי שקיים את התנאי האמור בסעיף זה אם יוכיח היקף הכנסות מהשירותים ובהיקף המפורט לעיל וזאת בהתבסס גם על פעילות והכנסות בתחומים ובהיקף המתואר של חברה אחות / חברות אחיות של המשתתף (כהגדרתו של מונח זה בסעיף 2.6 להלן) וזאת בתנאי שלמשתתף בעצמו, היקף הכנסות מהשירותים הנדרשים בהיקף של לפחות 2,500,000 ₪, כולל מע"מ, בכל אחת מהשנים 2019 ו- 2020.

פרק ג' -3 המשתתף (בעצמו ו/או באמצעות חברת בת שלו, כהגדרתו של מונח זה בסעיף 2.6 להלן), הינו בעל אישור ו/או תעודה מהיצרן/נים של החומרה ו/או התוכנה המוצעות על ידו במסגרת פרק זה, המעידים כי הוא רשאי למכור חומרה/ תוכנה של אותו יצרן.

פרק ג' -4 למשתתף אישור תקף על עמידה בדרישות תקן איכות, תקן 9001:2015 ISO.

פרק ד' -1 המשתתף הינו תאגיד רשום כדין בישראל.

פרק ד' -2 המשתתף בעל רישיון קבלן כח אדם תקף בהתאם לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996. על אף האמור לעיל רשאי להגיש הצעה גם משתתף שאינו בעל רישיון קבלן כח אדם כאמור, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, ובלבד, שככל שיקבע כזוכה בפרק ד', עד ליום 1.2.2022 יהיה בעל רישיון תקף כאמור על שמו. סעיף 2.4.3 לתנאים להשתתפות במכרז (פרק ד'- שירותי IT) עודכן כך שהגדרת המונח "גופים" - נמחקה. לצורך הוכחת העמידה בתנאי זה אין מגבלה לסוג הגוף שלו סופקו השירותים על ידי המשתתף. עוד הובהר כי הכוונה ב"שירותי כוח אדם זמני" הינה גם לעובדים שהוצבו לתקופה ממושכת בגופים. כמו כן, הורחבה ההגדרה של חברת אם/אחות/בת הקבועה בסעיף 2.6 לתנאים הכלליים למכרז.

פרק ד'- 3 המשתתף (בעצמו ו/או באמצעות חברת האם ו/או חברות בנות ו/או חברות אחיות שלו כהגדרתן בסעיף 2.6 להלן) סיפק לפחות שנתיים מבין השנים 2018, 2019 ו-2020 שירותי כוח אדם זמני בתחום המחשוב והעסיק במסגרתם, 300 עובדים מקצועיים בתחום המחשוב (בממוצע) לפחות, בכל שנה כאמור, ל- 10 גופים שונים. לעניין סעיף זה- "עובדים מקצועיים בתחום המחשוב"-טכנאי תוכנה ו/או חומרה ו/או איש יישום אבטחת מידע וסייבר ו/או מנהל פרויקטים מחשוב ומערכות מידע ו/או מנתח מערכות מידע ו/או מפתח תוכנה. "גופים"- משרדי ממשלה, לרבות יחידת סמך ו/או רשויות מקומיות ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות ממשלתיות ו/או איגודי ערים ו/או בנקים ו/או חברות ביטוח ו/או גוף הכפוף לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992.

פרק ד'- 4 המשתתף (בעצמו ו/או באמצעות חברת האם ו/או חברות בנות ו/או חברות אחיות שלו, כהגדרתן בסעיף 2.6 להלן) העסיק, כעובדים קבועים מן המניין, באופן קבוע וברציפות, במשך כל ששת (6) החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז 5 רכזי גיוס והשמה לפחות, בעלי תואר ראשון ממוסד אקדמאי מוכר.

2.5. למשתתפים בכל הפרקים: 1. להצעה מצורפת ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א-1981, לבקשת המשתתף במכרז לפקודת החברה, בתוקף עד ליום 8.3.2022 בדיוק, וזאת להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרז,

2.6. למשתתפים בכל הפרקים: 2. כאמור לעיל, המשתתף יראה כמי שקיים את תנאי הסף הנקובים ביחס לפרק א' בסעיפים 2.1.2 (היקף הכנסות); 2.1.3 (היקף נסיון קודם – אספקה והתקנה, תחזוקה תמיכה ואינטגרציה);2.1.4 (היקף נסיון קודם – אספקה והתקנה של מחשבים); 2.1.5 (הרשאה או הסמכה מאת היצרן) דלעיל ואת תנאי הסף הנקובים ביחס לפרק ג' בסעיפים 2.3.2 (היקף הכנסות); 2.3.3 (הרשאה או הסמכה מאת היצרן), גם אם התקיימו ב- "חברת אחות/אחיות / חברת/ות בת/נות (לפי העניין ובהתאם להוראות הסעיף הרלוונטי) וביחס לפרק ד' בסעיפים 2.4.3 ו- 2.4.4 גם אם התקיימו ב- "חברת אם/ חברת/ות אחות/אחיות/ חברת/ות בת/נות". "חברת אם" לעניין זה משמע- חברה אשר מחזיקה בחמישים אחוז או יותר ממניות המשתתף. "חברת בת" לעניין זה משמע – חברה, אשר המשתתף מחזיק בחמישים אחוז או יותר ממניותיה. "חברה אחות" לעניין זה משמע – חברה, אשר חברת האם (כהגדרתה לעיל) בה ובמשתתף, זהה. מובהר כי ניתן לקיים את תנאי הסף השונים האמורים לעיל באמצעות חברות אם/אחות/בת שונות. התקיים איזה מבין התנאים באמצעות חברת אם/אחות/בת כאמור יפרט זאת המשתתף בהצעתו וכן יצרף להצעתו גם את המסמכים שלהלן: 2.6.1. את כל המסמכים הנדרשים להוכחת קיומו של התנאי הרלוונטי בהתייחס לחברת האם/האחות/הבת, לפי העניין. 2.6.2. העתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" של תעודת ההתאגדות של חברת האם/האחות/הבת, לפי העניין. 2.6.3. תדפיס נתונים עדכני של חברת האם/האחות/הבת, לפי העניין, בספרי רשם החברות. 2.6.4. אישור רו"ח או עו"ד המפרט את היחסים המשפטיים בין המשתתף לבין חברת האם/האחות/הבת האמורה ואת התקיימות איזה מבין התנאים שבהגדרת חברת האם/האחות/חברת בת" דלעיל ביחסים שבין שתי החברות האמורות. בכל מקרה, ההצעה תוגש ע"י המשתתף בלבד (לרבות במקרה, אשר בו מתקיימים חלק מתנאי הסף, כאמור לעיל, באמצעות חברות אם/אחות/בנות של המשתתף). .מובהר כי אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מהוראות סעיפים 11.9 ו- 12.10.8 להלן

2.7. למשתתפים בכל הפרקים: 3. כאמור לעיל המשתתף יראה כמי שקיים את תנאי הסף הנקובים ביחס לפרק א' בסעיפים 2.1.4 (היקף ניסיון קודם- אספקה והתקנה של מחשבים); גם אם קבלן המשנה מטעם המשתתף מקיים אחר התנאים האמורים באותם הסעיפים. מובהר כי ניתן לקיים את תנאי הסף האמור לעיל באמצעות קבלני משנה שונים. התקיים איזה מבין התנאים באמצעות קבלן משנה כאמור – יפרט זאת המשתתף בהצעתו וכן יצרף להצעתו את המסמכים שלהלן: 2.7.1. את כל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת קיומו של התנאי הרלוונטי בהתייחס לקבלן המשנה. 2.7.2. אישור של קבלן המשנה כי הוא משמש כקבלן משנה של המשתתף. בכל מקרה, ההצעה תוגש ע"י המשתתף בלבד (לרבות במקרה, אשר בו מתקיימים חלק מתנאי הסף, כאמור לעיל, באמצעות קבלן משנה של המשתתף).

2.8. למשתתפים בכל הפרקים: 4. הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד והניסיון וכל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, כולל הערבות יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד (או באמצעות חברת אם או חברת אחות או באמצעות חברת בת, ככל שהתנאי מאפשר זאת).

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. שימו לב כי התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

יש לוודא כי נוסח וסכום הערבות תואמים לתנאים המופיעים בחוברת המכרז.

 כמו כן, כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
אחוז הנחה

יש לוודא כי שיעור ההנחה אותו הצעתם,

אינו חורג מהוראות המכרז. 

כחול2
מועד הגשה

חשוב לשים לב למועד הגשת המכרז המופיע בחוברת המכרז ומומלץ לא להמתין לרגע האחרון.