יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז לאספקת שירותי תקשורת, תשתית קווית, תשתית אלחוטית ושירותי טלפוניה


אייקון פתוח לרכישה פתוח לרכישה
יפתח לרכישה ב: 09/06/2022
מועד אחרון לרכישה 27/07/2022 12:00
מספר מכרז תנ/14/2022
מחיר המכרז 3000 ₪

אספקת מחשוב וטכנולוגיות עבור הרשויות המקומיות

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

פרק 1 – שרותי מפ"א, תקשורת נתונים, שירותי גישה לאינטרנט ופריסת תשתית תקשורת
פרק 2 – שירות טלפוניה IP (מרכזיות ומערכות נילוות במודל מנוהל/בענן ובמודל של רכש עצמאי ומערכות מקומיות)
פרק 3 – שירותי הקמת תשתית תקשורת אלחוטית

הערות

עיון במסמכי המכרז ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 12, החל מיום 12.6.2022, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מספר: 052-7282241.

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 052-7282241.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, למר יותם שריר, בדוא"ל: yotams@mashcal.co.il או בפקס מס': 7460674 - 03. ***עודכן*** שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום 27.6.2022 בשעה 13:00. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 052-7282241. שאלות הבהרה שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל, החברה תהא רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל.

הגשת הצעות ***עודכן*** את ההצעות, שתי חוברות של מסמכי המכרז, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מספר תנ/14/2022, יש להפקיד במסירה אישית [לא לשלוח בדואר] מיום שלישי ה- 26.7.2022 ועד ליום רביעי ה- 27.7.2022, עד לשעה 12:00, בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון", ברחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

למידע נוסף

למידע נוסף

יותם שריר
מנהל פרויקטים | תחום חדשנות
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

2.1 פרק 1 - שרותי מפ"א, תקשורת נתונים, שירותי גישה לאינטרנט ופריסת תשתית תקשורת: 2.1.1 המשתתף הינו בעל רשיון כללי תקף למתן שירותי בזק פנים ארציים נייחים ממשרד התקשורת או בעל רישיון כללי אחוד תקף ממשרד התקשורת למתן שירותי בזק. (ניתן לצרף רק את שני העמודים הראשונים של הרישיון). ככל שהמשתתף אינו בעל רישיון המאפשר לו לספק שירותי גישה לאינטרנט, יצרף המשתתף להצעתו תצהיר של מנכ"ל או סמנכ"ל של המשתתף, בנוסח הרצ"ב למסמכי המכרז, שבו יפורטו פרטי קבלן המשנה באמצעותו יספק המשתתף את השירות הנ"ל וכן העתק מהרשיון התקף למתן שירותי גישה לאינטרנט של אותו קבלן. מובהר בזאת כי פרטי קבלן המשנה מהווים חלק מהצעת המשתתף במכרז וככל שהמשתתף יקבע כזוכה במכרז אין הוא רשאי להחליף את קבלן המשנה שפורט בהצעתו אלא באישור, מראש ובכתב, של החברה.

2.2 פרק 2 - שרותי טלפוניה IP: 2.2.1 המשתתף הינו בעל ניסיון באספקה, התקנה ואחזקה של מרכזיות טלפוניה עבור עשרה (10) לקוחות שונים לפחות, בהיקף של 150 שלוחות לפחות לכל לקוח כאמור, במהלך השנים 2018 - 2021 (עד המועד להגשת הצעות למכרז). 2.2.2 המשתתף הינו בעל ניסיון באספקה והתקנה של מערכות לניהול תורים (מוקד טלפוני) עבור חמישה (5) לקוחות שונים לפחות, בהיקף של 15 עמדות לפחות לכל לקוח כאמור, במהלך השנים 2018 - 2021 (עד המועד להגשת הצעות למכרז).

2.3 פרק 3 - שרותי הקמת תשתית תקשורת אלחוטית: 2.3.1 המשתתף הינו בעל רשיון כללי תקף למתן שירותי בזק פנים ארציים נייחים ממשרד התקשורת או בעל רישיון כללי אחוד תקף ממשרד התקשורת למתן שירותי בזק. או בעל רישיון תקף למתן שירותי נ.ס.ר ממשרד התקשורת. או בעל רישיון מיוחד תקף למתן שירותי גישה לאינטרנט ממשרד התקשרות. על המשתתף לצרף להצעתו רישיון תקף, כאמור. (ניתן לצרף רק את שני העמודים הראשונים של הרישיון).

2.4 להצעתו מצורפת ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח בארץ, קרי חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981, וכן רישיון למתן ערבויות מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, לבקשת המשתתף במכרז, על סך של 50,000 ש"ח, לפקודת החברה, בתוקף עד ליום ________ וזאת להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזי ההתקשרות במסגרתו, לפי נוסח הערבות המצ"ב.

2.5 הצעת המשתתף תוגש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. שימו לב כי התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

יש לוודא כי נוסח וסכום הערבות תואמים לתנאים המופיעים בחוברת המכרז.

 כמו כן, כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
אחוז הנחה

יש לוודא כי שיעור ההנחה אותו הצעתם,

אינו חורג מהוראות המכרז. 

כחול2
מועד הגשה

חשוב לשים לב למועד הגשת המכרז המופיע בחוברת המכרז ומומלץ לא להמתין לרגע האחרון.