יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז לאספקת שירותי תקשורת, תשתית קווית, תשתית אלחוטית ושירותי טלפוניה


אייקון פתוח לרכישה פתוח לרכישה
יפתח לרכישה ב: 26/09/2023
מועד אחרון לרכישה 13/12/2023 12:00
מספר מכרז תנ/24/2023
מחיר המכרז 3000 ₪

אספקת שירותי תקשורת, תשתית קווית ואלחוטית ושירותי טלפוניה עבור הרשויות המקומיות

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

פרק 1 - שרותי מפ"א, תקשורת נתונים, שירותי גישה לאינטרנ ט ופריסת תשתית –תקשורת
פרק 2 שירות טלפוניה – IP (מרכזיות ומערכות נילוות במודל מנוהל/בענן ובמודל של רכש עצמאי ומערכות מקומיות)
פרק 3 - שירותי הקמת תשתית תקשורת אלחוטית ושירותי תקשוב כלליים

הערות

עיון במסמכי המכרז ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 12 , החל מיום 26.9.2023 , בין השעות 09:00 ל - 16:00 . חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מספר:054-3283137

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכי שת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 054-3283137

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, למר שחף יהונתן נוי, בדוא"ל:tech-tenders@mashcal.co.il שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום 02.11.2023 בשעה 13:00.

הגשת הצעות את ההצעות, שתי חוברות של מסמכי המכרז, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מספר תנ/24/2023, יש להפקיד במסירה אישית [לא לשלוח בדואר] מיום שלישי ה- 12.12.2023 ועד ליום רביעי ה- 13.12.2023, עד לשעה 12:00, בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון", ברחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

למידע נוסף

למידע נוסף

שחף יהונתן נוי
מנהל פרויקטים | תחום חדשנות ומערכות מידע
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

2.1 רשאי להגיש הצעה לפרק 1 - שרותי מפ"א, תקשורת נתונים, שירותי גישה לאינטרנט ופריסת תשתית תקשורת, משתתף העומד בכל התנאים המפורטים להלן: 2.1.1 המשתתף הינו בעל רשיון כללי תקף למתן שירותי בזק פנים ארציים נייחים ממשרד התקשורת או בעל רישיון כללי אחוד תקף ממשרד התקשורת למתן שירותי בזק. על המשתתף לצרף להצעתו רישיון תקף, כאמור. (ניתן לצרף רק את שני העמודים הראשונים של הרישיון). ככל שהמשתתף אינו בעל רישיון המאפשר לו לספק שירותי גישה לאינטרנט, יצרף המשתתף להצעתו תצהיר של מנכ"ל או סמנכ"ל או משנה למנכ"ל של המשתתף, בנוסח הרצ"ב למסמכי המכרז, שבו יפורטו פרטי קבלן המשנה באמצעותו יספק המשתתף את השירות הנ"ל וכן העתק מהרשיון התקף למתן שירותי גישה לאינטרנט של אותו קבלן. מובהר בזאת כי פרטי קבלן המשנה מהווים חלק מהצעת המשתתף במכרז וככל שהמשתתף יקבע כזוכה במכרז אין הוא רשאי להחליף את קבלן המשנה שפורט בהצעתו אלא באישור, מראש ובכתב, של החברה.

2.2 רשאי להגיש הצעה לפרק 2 - שרותי טלפוניה IP, משתתף העומד בכל התנאים המפורטים להלן: 2.2.1 המשתתף הינו בעל ניסיון באספקה, התקנה ואחזקה של מרכזיות טלפוניה עבור עשרה (10) לקוחות שונים לפחות, בהיקף של 150 שלוחות לפחות לכל לקוח כאמור, במהלך השנים 2019 – 2022. 2.2.2 המשתתף הינו בעל ניסיון באספקה והתקנה של מערכות לניהול תורים (מוקד טלפוני) עבור חמישה (5) לקוחות שונים לפחות, בהיקף של 15 עמדות לפחות לכל לקוח כאמור, במהלך השנים 2019 – 2022. הניסיון המפורט לעיל צריך שיהא של המשתתף עצמו. לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה, על המשתתף לצרף להצעתו תצהיר של מנכ"ל או סמנכ"ל או משנה למנכ"ל של המשתתף ובו פירוט של הלקוחות עבורם בוצעו השירותים על ידי המשתתף, מועדי הביצוע והיקף השלוחות / העמדות לכל לקוח כאמור, בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז. בנוסף על המשתתף לצרף להצעתו דיסק און קי ובו קובץ אקסל של הטבלאות שבתצהיר כאמור. כמו כן, על המשתתף לצרף להצעתו, לשם הוכחת ניסיונו כאמור בסעיף זה לעיל, חוזים ו/או הזמנות עבודה בינו לבין כל לקוח המפורט בתצהיר הנ"ל. (ניתן למחוק מהחוזה / הזמנת העבודה את התנאים הכספיים). למען הסר ספק יובהר, כי על חוזה ההתקשרות / הזמנת העבודה להיות בין המשתתף ללקוח ולא בינו לבין קבלן ראשי.

2.3 רשאי להגיש הצעה לפרק 3 - שרותי הקמת תשתית תקשורת אלחוטית ושירותי תקשוב כלליים, משתתף העומד בתנאים המפורטים להלן: 2.3.1 המשתתף הינו בעל רשיון כללי תקף למתן שירותי בזק פנים ארציים נייחים ממשרד התקשורת או בעל רישיון כללי אחוד תקף ממשרד התקשורת למתן שירותי בזק. או בעל רישיון תקף למתן שירותי נ.ס.ר ממשרד התקשורת. או בעל רישיון מיוחד תקף למתן שירותי גישה לאינטרנט ממשרד התקשרות. על המשתתף לצרף להצעתו רישיון תקף, כאמור. (ניתן לצרף רק את שני העמודים הראשונים של הרישיון).

2.4 להצעתו מצורפת ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח בארץ שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981, וכן רישיון למתן ערבויות מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, לבקשת המשתתף במכרז, על סך של 50,000 ש"ח, לפקודת החברה, בתוקף עד ליום 1.2.2024 וזאת להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזי ההתקשרות במסגרתו, לפי נוסח הערבות המצ"ב. יש לצרף להצעה ערבות מקורית בלבד. לא יתקבל צילום או העתק או עותק של ערבות כאמור אף אם הוא חתום בחתימות מקור על ידי הגורם מוציא הערבות. מובהר בזאת כי ערבות מחברת ביטוח, כאמור, חייבת להיות חתומה על ידי חברת הביטוח עצמה ולא על ידי סוכן שלה. החברה תהא רשאית להגיש את הערבות לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או חוזה התקשרות במסגרתו.

2.5 הצעת המשתתף תוגש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. שימו לב כי התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

יש לוודא כי נוסח וסכום הערבות תואמים לתנאים המופיעים בחוברת המכרז.

 כמו כן, כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
אחוז הנחה

יש לוודא כי שיעור ההנחה אותו הצעתם,

אינו חורג מהוראות המכרז. 

כחול2
מועד הגשה

חשוב לשים לב למועד הגשת המכרז המופיע בחוברת המכרז ומומלץ לא להמתין לרגע האחרון.