יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז לאספקת שירותי הגנת סייבר


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

אספקת שירותי הגנת סייבר עבור הרשויות המקומיות

הערות

עיון במסמכי המכרז ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה לחדשנות, בניין חג'ג' הצפוני, רחוב הארבעה 28, קומה 6, תל-אביב, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מספר: 4504* שלוחה 4. משרדי החברה סגורים בימים 4/10 - 17/10 ועל כן בימים אלו לא ניתן לעיין או לקבל את מסמכי המכרז.

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 4504* שלוחה 4.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, למר רון ברזני, מנהל החברה לחדשנות, בדוא"ל: ronb@mashcal.co.il. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום 6.9.2022 בשעה 13:00. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר בטלפון מספר: 4504* שלוחה 4.

הגשת הצעות עידכון** ** את ההצעות, בהתאם לתנאי המכרז, יש להגיש במעטפה סגורה, עליה יירשם: "מכרז משותף מספר 1/2022", ולהפקיד במסירה אישית [לא לשלוח בדואר] מיום רביעי ה- 26.10.2022 ועד ליום חמישי ה- 27.10.2022, עד לשעה 12:00, בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

רון ברזני
סמנכ"ל משכ"ל ומנהל החברה לחדשנות
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

רשאים להשתתף במכרז זה תאגידים הרשומים כדין בישראל העומדים, במועד הגשת ההצעות למכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:

4.1 ניסיון של שלוש (3) שנים לפחות, במהלך השנים 2017 - 2022, באספקת שירותי הגנת סייבר מנוהלים ללקוחות שונים בישראל. הניסיון המפורט לעיל צריך שיהא של המשתתף בעצמו ו/או באמצעות חברת האם של המשתתף ו/או באמצעות חברה בת של המשתתף ו/או באמצעות חברה אחות של המשתתף (כהגדרתן להלן), במצטבר.

4.2 ניסיון בהפעלת מערך SOC, כשירות עבור לפחות חמישה (5) לקוחות שונים מתוכם שני (2) לקוחות לפחות, הפועלים בסגמנטים שונים בישראל, אשר ניטר לפחות 750 משתמשים לכל לקוח, כאמור והשירות סופק לכל לקוח מעל שנה ברציפות, במהלך השנים 2017 - 2022.

4.3 ניסיון בהפעלת מערך SOC מעל לשנתיים המספק שירותים לחמישה עשר (15) לקוחות שונים.

הניסיון המפורט בסעיפים 4.2 ו- 4.3 לעיל צריך שיהא של המשתתף בעצמו ו/או באמצעות חברת האם של המשתתף ו/או באמצעות חברה בת של המשתתף ו/או באמצעות חברה אחות של המשתתף (כהגדרתן להלן), במצטבר.

4.4 היו למשתתף, בכל אחת מהשנים 2019, 2020 ו- 2021, הכנסות בסך של 2 מיליון ₪ לפחות (לא כולל מע"מ), מאספקת שירותי הגנת סייבר.

4.5 המשתתף העסיק בשנת 2021, במשך 6 חודשים רצופים לפחות, לפחות 10 עובדים שעיקר עיסוקם שירותי סייבר מנוהלים, כעובדים קבועים מן המניין.

4.6 למשתתף תקן 27001 ISO תקף.

4.7 להצעה במכרז מצורפת ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח בארץ, קרי חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981 וכן רישיון למתן ערבויות מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, על סך 200,000 ₪, לבקשת המשתתף במכרז, לפקודת החברה, בתוקף עד ליום 22.1.2023 וזאת להבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזי ההתקשרות במסגרתו, לפי נוסח הערבות המצ"ב כדוגמה.

4.8 הצעת המשתתף תוגש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. שימו לב כי התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

יש לוודא כי נוסח וסכום הערבות תואמים לתנאים המופיעים בחוברת המכרז.

 כמו כן, כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
שאלות הבהרה

  תשומת ליבכם למועד האחרון  להגשת שאלות הבהרה 

כחול2
מועד הגשה

חשוב לשים לב למועד הגשת המכרז המופיע בחוברת המכרז ומומלץ לא להמתין לרגע האחרון.