יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז לשירותי IT- סייבר, אחסון, מחשבים וציוד היקפים


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

אספקת מחשוב וטכנולוגיות עבור הרשויות המקומיות

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

מחשבים נייחים/ניידים
מקרנים
מסכים
התקנת תשתית לאינטרנט
שרתים
tablet
שירותי הדפסה מנוהלים
אחריות שירות ותחזוקה לציוד הנרכש
שירותי התקנה של תשתיות בבתי הספר וברשויות
שירותי ענן
אבטחת מידע וסייבר
כיתות חכמות
מולטימדיה
הנגשה פרטנית לבעלי מוגבלויות
שירות טכנאים קבוע לבתי הספר/רשות על פי דרישה
רישיונות אופיס

הערות

עיון במסמכי המכרז בכפוף למגבלות הדין בתקופת משבר הקורונה, ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 12, החל מיום שני ה- 27.7.2020 בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מס' 074-7922861.

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר:074-7922861.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' נטלי אביסדריס בדוא"ל: natalie@mashcal.co.il או בפקס מס': 03-7460674. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום חמישי ה- 6.8.2020 בשעה 15:00. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 074-7922861.

הגשת הצעות את ההצעות, במעטפה סגורה הנושאת ציון מכרז פומבי מס' מח/21/2020, יש להפקיד במסירה אישית [לא לשלוח בדואר] מיום שני ה- 31.8.2020 ועד ליום שלישי ה- 1.9.2020 עד לשעה 12:00 בדיוק בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

אורטל דביר
מנהלת תהליכי מכרזים | תחום פמ"א
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

פרקים א וג: משתתף הינו תאגיד רשום כדין בישראל.

פרק א: למשתתף (בעצמו ו/או באמצעות חברת בת של המשתתף, כהגדרתו של מונח זה בסעיף 2.5 להלן) הכנסות מאספקה והתקנה של חומרה וממתן שירותי תחזוקה, תמיכה ואינטגרציה בהיקף כולל של לפחות 100,000,000 ₪ (מאה מיליון ₪), כולל מע"מ, במהלך 24 החודשים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז, במצטבר. המשתתף יחשב כמי שקיים את התנאי האמור בסעיף זה אם יוכיח היקף הכנסות מהשירותים ובהיקף המפורט לעיל וזאת בהתבסס גם על פעילות והכנסות בתחומים ובהיקף המתואר של חברה אחות / חברות אחיות של המשתתף (כהגדרתו של מונח זה להלן) וזאת בתנאי שלמשתתף בעצמו, היקף הכנסות מהשירותים הנדרשים בהיקף של לפחות 50,000,000 ₪ (חמישים מיליון ₪), כולל מע"מ, במהלך 24 החודשים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז, במצטבר.

פרק א: המשתתף (בעצמו ו/או באמצעות חברת בת של המשתתף, כהגדרתו של מונח זה בסעיף 2.5 להלן) סיפק והתקין חומרה (כולל שירותי אינטגרציה בין הרכיבים השונים) וכן העניק שירותי תחזוקה ותמיכה ל- 15 לקוחות לפחות, מהם 7 לקוחות לפחות במגזר הציבורי / במגזר החינוך, בכל אחת מהשנים 2018 ו- 2019*, בהיקף כספי של 100,000 ₪ (כולל מע"מ) לפחות, לכל לקוח, בכל אחת מהשנים האמורות.

פרק א המשתתף (בעצמו ו/או באמצעות חברת בת של המשתתף, כהגדרתו של מונח זה בסעיף 2.5 להלן ו/או באמצעות קבלן משנה מטעמו) סיפק והתקין במהלך 36 (שלושים ושישה) החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז 30,000 מחשבים (ניידים או נייחים), לפחות, במצטבר.

פרק א: המשתתף (בעצמו ו/או באמצעות חברת בת שלו, כהגדרתו של מונח זה בסעיף 2.5 להלן), הינו בעל אישור ו/או תעודה מאת היצרן/נים של המחשבים (הנייחים והניידים) המוצעים על ידו, המעידים כי הוא רשאי למכור ציוד של אותו יצרן. .

פרקים א וג: למשתתף אישור תקף על עמידה בדרישות תקן איכות, תקן 9001:2015 ISO.

פרקים א וג: במקרה אשר בו משתתף במכרז מסתמך על פעילות של גוף אחר (חברת בת, חברה אחות או קבלן משנה של המשתתף) לצורך עמידה בתנאי מתנאי הסף שנקבעו להגשת הצעה למכרז, בהתאם להוראות סעיפים 2.1.2-2.1.5 לעיל, אזי על המשתתף לציין זאת במפורש ולפרט את פרטי הזיהוי של אותו גוף וכן אותו גוף (חברת הבת, החברה האחות או קבלן המשנה, לפי העניין) איננו רשאי להגיש למכרז הצעה נפרדת מטעמו.

פרק ב: למשתתף הכנסות מאספקה והתקנה של חומרה וממתן שירותי תחזוקה בהיקף כולל של לפחות 15,000,000 ש"ח (חמשה עשרה מיליון ש"ח), כולל מע"מ, במהלך 24 החודשים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז, במצטבר.

פרק ב: המשתתף סיפק והתקין חומרה וכן העניק שירותי תחזוקה ותמיכה ל- 15 לקוחות לפחות במהלך 24 החודשים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז בהיקף כספי של 50,000 ₪ (כולל מע"מ) לפחות לכל לקוח.

פרק ב: המשתתף סיפק והתקין במהלך 36 (שלושים ושישה) החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז 5,000 מחשבים (ניידים ו/או נייחים), לפחות, במצטבר, אשר נרכשו מנציג מורשה ו/או בעל הסמכה מהיצרן/נים או נציגו/ם הרשמי בארץ של המחשבים האמורים.

פרק ג: למשתתף (בעצמו ו/או באמצעות חברת בת של המשתתף, כהגדרתו של מונח זה בסעיף 2.5 להלן) הכנסות מאספקה, התקנה ותחזוקה של מוצרי אבטחת מידע וסייבר בהיקף של לפחות 5,000,000 ₪, כולל מע"מ בכל אחת מהשנים 2018 ו- 2019. המשתתף יחשב כמי שקיים את התנאי האמור בסעיף זה אם יוכיח היקף הכנסות מהשירותים ובהיקף המפורט לעיל וזאת בהתבסס גם על פעילות והכנסות בתחומים ובהיקף המתואר של חברה אחות / חברות אחיות של המשתתף (כהגדרתו של מונח זה להלן) וזאת בתנאי שלמשתתף בעצמו, היקף הכנסות מהשירותים הנדרשים בהיקף של לפחות 2,500,000 ₪, כולל מע"מ, בכל אחת מהשנים 2018 ו- 2019.

פרק ג: המשתתף (בעצמו ו/או באמצעות חברת בת שלו, כהגדרתו של מונח זה בסעיף 2.5 להלן), הינו בעל אישור ו/או תעודה מהיצרן/נים של החומרה ו/או התוכנה המוצעות על ידו במסגרת פרק זה, המעידים כי הוא רשאי למכור חומרה/ תוכנה של אותו יצרן.

פרקים א,ב,ג: להצעה מצורפת ערבות מקור

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. שימו לב כי התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

יש לוודא כי נוסח וסכום הערבות תואמים לתנאים המופיעים בחוברת המכרז.

 כמו כן, כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
אחוז הנחה

יש לוודא כי שיעור ההנחה אותו הצעתם,

אינו חורג מהוראות המכרז. 

כחול2
מועד הגשה

חשוב לשים לב למועד הגשת המכרז המופיע בחוברת המכרז ומומלץ לא להמתין לרגע האחרון.